Informace pro delegující do OVK

Děkujeme za pomoc při organizaci volby prezidenta.

Činnost OVK bude ukončena 15 dní po zveřejnění výsledku volby, nebo dle rozhodnutí soudu v případě podání návrhu na neplatnost volby prezidenta.
Odměny budou vyplaceny do 30 dnů od ukončení činnosti OVK.

Výsledky voleb naleznete na stránkách www.volby.cz.

 

Dle § 18 odst. 2)  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Seznam subjektů oprávněných delegovat naleznete níže. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.

 
Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 14. 12. 2022 do 16:00 hod. Vzor delegace naleznete níže.

Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání (včetně I. zasedání - viz termín níže) a to i v případě konání II. kola volby prezidenta republiky.

 

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle § 18 odst. 3) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky musí obsahovat:

  • jméno a příjmení delegovaného
  • datum narození delegovaného
  • adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného
  • jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem pol. strany nebo hnutí, anebo jméno občana, jehož kandidátní listina pro volbu prezidenta byla zaregistrována
  • podpis osoby oprávněné jednat jménem pol. strany nebo hnutí, anebo občana, jehož kandidátní listina pro volbu prezidenta byla zaregistrována


dalšími doporučenými údaji jsou:

  • telefonní číslo delegovaného
  • doručovací adresa delegovaného
  • email delegovaného
  • údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen


Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.

 

1. ZASEDÁNÍ OVK (včetně školení ČSÚ):
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec:
21. 12. 2022  v 13:00 hod. OVK č.   1 - 20
21. 12. 2022  v 15:00 hod. OVK č. 21 - 40
20. 12. 2022  v 13:00 hod. OVK č. 41 - 60
20. 12. 2022  v 15:00 hod. OVK č. 61 - 80
 

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
Kulturní a společenské centrum LIDOVÉ SADY LIBEREC,
Lidové sady 425/1, Liberec 1

POZOR:
Vzhledem k důležitosti účasti na 1. zasedání doporučujeme na delegaci uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí (14. 12 .2022)Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení

 

VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OVK:
Předseda* - 2 200 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb prezidenta České republiky
Místopředseda, Zapisovatel* - 2 100 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb prezidenta České republiky
Člen - 1 800 Kč  + 700 Kč v případě konání II. kola voleb prezidenta České republiky

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil včetně povinného 1. zasedání (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

CO DĚLÁ ČLEN OVK:
Jaké úkoly plní člen OVK a jak vypadá výkon funkce člena OVK v praxi se můžete podívat na instruktážním videopořadu.

 

SEZNAM OVK:

Seznam všech 80 OVK na území statutárního města Liberec naleznete níže (bude doplněno po potvrzení všech míst - cca v polovině listopadu 2022). Delegace do OVK umístěných v městském obvodu Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou musí být doručeny jejich úřadu.

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu:
Veronika Hiršalová, tel.: 485 243 713, email: hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies