Zpravodaj


Inzerce v Libereckém zpravodaji

Ceník, informace, možnosti


Aktuální vydání Libereckého zpravodaje

k dispozici ke stažení v *.pdf.

 


Vydává: Magistrát města Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec.
Povoleno: MK ČR E 11813.
Náklad: 50 000 kusů.
Redakční rada: Jaroslav Zámečník, Jarmila Levko, Ranáta Balašová, Petra Břeňová, Jan Korytář, Jaromír Baxa, Jiří Mejsnar, Pavel Chmelík.
Šéfredaktor: Pavel Chmelík, tel. 731 681 090, chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz.
Vychází: 11x ročně.
Kontakt: zpravodaj@magistrat.liberec.cz, tel.: 731 681 090.

Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.

 

UložitUložit

UložitUložit