Komunitní plánování služeb v sociální oblasti

Komunitní plánování služeb v sociální oblasti je metoda, kterou lze otevřeně a veřejně plánovat sociální služby dle zákona o sociálních službách a činnosti související a doplňující sociální služby (dále jen „sociální služby“) ve vymezeném regionu tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený, cyklický proces zjišťování potřeb, zdrojů, plánování, realizace a vyhodnocení efektivity dílčích kroků za účelem zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) probíhá na území města Liberec, tj. v katastru Města Liberec včetně Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice (dále jen „region Liberec“).

Účastníky procesu KPSS regionu Liberec se mohou stát všichni, kdo se dobrovolně hlásí k principům KPSS a aktivně se podílí na jeho realizaci. Jsou to zástupci uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti. Pokud máte zájem spolupracovat, obracejte se na jednotlivé manažery pracovních skupin.

 

Rozvojové záměry sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec pro rok 2024

Postup pro podání a posouzení RZ na rok 2024:

1) Podání RZ službou na příslušném formuláři - formulář k dispozici zde (odevzdat na odbor sociální a bytové politiky- e-mailem, datovou schránkou či osobně), nutno odevzdat před jednáním konkrétní pracovní skupiny

2) Projednání v příslušné pracovní skupině komunitního plánování, které se RZ týká - je nutné RZ odprezentovat na únorovém setkání konkrétní pracovní skupiny! (termín setkání bude stanoven po domluvě každé PS), PS následně vydá doporučující/nedoporučující stanovisko

3) Žádost o vyjádření příslušného oddělení odboru sociální péče - vyřizuje odbor sociální a bytové politiky

4) Projednání a schválení záměru Řídicí pracovní skupinou komunitního plánování (proběhne 8. 3. 2023) - záměr bude odprezentován koordinátorkou komunitního plánování, případně manažerem PS

 

Tvorba nového Komunitního plánu služeb v sociální oblasti SML                             na období let 2023 – 2027

Harmonogram jednání pracovních skupin k tvorbě nového KP

Výstup z dotazníkového šetření uživatelů sociálních služeb v Liberci 2022 (pozn.: v některých odpovědích uživatelů byly anonymizovány názvy konkrétních organizací)

Zápisy z jednání pracovních skupin k tvorbě nového komunitního plánu
Pracovní skupina Zápisy z 1. jednání            Zápisy z 2. jednání          
Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné 1. jednání 2. jednání
Pracovní skupina pro seniory 1. jednání 2. jednání
Pracovní skupina pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny 1. jednání 2. jednání

Pracovní skupina pro duševní zdraví

1. jednání 2. jednání
Pracovní skupina pro děti a mládež 1. jednání 2. jednání
Pracovní skupina pro osoby ohrožené závislostmi 1. jednání 2. jednání
Společné setkání pracovních skupin v Lidových sadech 13. 9. - 1. jednání 1. 11. - 2. jednání

Nastavení cookies