Základní listina

Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb

čl. I. Úvodní ustanovení
čl. II. Vymezení Komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec
čl. III. Principy a hodnoty Komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec
čl. IV. Cíle Komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec
čl. V. Závěrečná ustanovení

čl. I.
Úvodní ustanovení

 • Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec slouží k vymezení principů, hodnot a pravidel, kterým se tento proces řídí.
 • Základní listina je veřejný dokument, ke kterému se závazně hlásí všichni účastníci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Liberec.

čl. II.
VYMEZENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

 • Komunitní plánování je metoda, kterou lze otevřeně a veřejně plánovat sociální služby dle zákona o sociálních službách a činnosti související a doplňující sociální služby (dále jen „sociální služby“) ve vymezeném regionu tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený, cyklický proces zjišťování potřeb, zdrojů, plánování, realizace a  vyhodnocení efektivity dílčích kroků za účelem zajištění dostupnosti sociálních služeb.
 • Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) probíhá na  území města Liberec, tj. v katastru Města Liberec včetně Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice (dále jen „region Liberec“).
 • Účastníky procesu KPSS regionu Liberec se mohou stát všichni, kdo se dobrovolně hlásí k principům KPSS a aktivně se podílí na jeho realizaci. Jsou to zástupci uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti.

čl. III.
PRINCIPY A HODNOTY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

 • PRINCIP ROVNOSTI
  Základem pro KPSS regionu Liberec je právo starat se o věci veřejné a  společné. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit.
 • PRINCIP POSÍLENÍ OTEVŘENÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
  KPSS regionu Liberec propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním samosprávy. Cílem komunikace veřejnosti je zajistit průhlednost, zřetelnost a efektivitu aktivit a získání důvěry.
 • PRINCIP TRIÁDY
  KPSS regionu Liberec je procesem aktivní spolupráce minimálně tří stran: uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.
 • PRINCIP DOHODY
  Komunitní plán je dohodou tří stran, tj. uživatelů, poskytovatelů a  zadavatelů sociálních služeb o záměrech a cílech, ale také o způsobu a  postupech realizace odsouhlasených aktivit v procesu zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. Přednost při formulaci cílů a opatření k zajištění dostupnosti sociálních služeb má souhlasné rozhodnutí.
 • PRINCIP „VŠE JE VEŘEJNÉ“
  KPSS regionu Liberec se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v  komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech plánování jsou veřejnosti aktivně předávány.
 • PRINCIP SKUTEČNÝCH POTŘEB
  Výstupy komunitního plánu jsou postaveny na aktivním zjišťování skutečných potřeb uživatelů sociálních služeb v regionu.
 • PRINCIP „BEZ UŽIVATELŮ NENÍ KOMUNITNÍ PLÁN“
  Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby jejich uživatelů. Uživatelům je nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat své přání a  potřeby a tam, kde je to možné, je i sami zkoumat. Pozitivní diskriminace při zapojování uživatelů je v procesu plánování sociálních služeb užitečná. Cílem pro uživatele je: „Už nikdy o nás bez nás“. Organizace a procesy v plánování musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení hlasu v průběhu všech jednání.
 • PRINCIP DOSAŽITELNOSTI ŘEŠENÍ
  KPSS regionu Liberec je zaměřeno na takovou šíři v oblasti sociálních služeb, která je úměrná a přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a dostupných lidských i materiálových zdrojů.
 • PRINCIP CYKLICKÉHO OPAKOVÁNÍ
  KPSS regionu Liberec tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi znovu zabývat a  vyhodnocovat je na nové úrovni.
 • PRINCIP KOMPETENCE ÚČASTNÍKŮ
  V řízení KPSS regionu Liberec jsou jasně vymezeny kompetence a  odpovědnosti jeho účastníků. Účastníci jednají a rozhodují v souladu s  příslušným Jednacím řádem a mají vymezeny kompetence a odpovědnosti v  rámci Organizační struktury.
 • PRINCIP PŘÍMÉ ÚMĚRY
  Kvalitně probíhající proces plánování je pro veřejnost stejně přínosný jako výstup plánování – vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.

čl. IV.
CÍLE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

 • Vytvořit fungující kvalitní a efektivní systém sociálních služeb regionu Liberec, které budou dostupné uživatelům, systém, který bude pružně reagovat na změny potřeb uživatelů.
 • Umožnit občanům podílet se na rozvoji sociálních služeb regionu Liberec.
 • Zajistit efektivní plánování sociálních služeb s využitím dostupných zdrojů a vytvořit podmínky pro transparentní financování poskytovatelů sociálních služeb s cílem co nejlépe využívat dostupné zdroje.
 • Popisem postupů vedoucích k naplnění tohoto cíle je Komunitní plán sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 – 2013.

čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Účastník KPSS může být vyřazen z procesu KPSS na základě nedodržení principů KPSS.
 • Návrhy změn Základní listiny KPSS včetně odůvodnění, může podat kterýkoliv účastník KPSS. Návrhy na změny Základní listiny předkládají účastníci KPSS koordinátorovi, který zajistí jejich projednání Řídící pracovní skupinou KPSS regionu Liberec.
 • Nedílnou součástí Základní listiny KPSS regionu Liberec je Organizační struktura KPSS regionu Liberec. Přílohou Základní listiny je Jednací řád Řídící pracovní skupiny KPSS regionu Liberec.

Nastavení cookies