Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec

Dotační titul na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2022

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 157/2022 dne 26. 5. 2022 schválilo výše dotací pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022. 

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec je určena pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Dotace budou poskytovány na účel stanovený          § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru.

 

Seznam schválených výší dotací pro rok 2022

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 2022

vždy obsahuje:

1. závěrečnou zprávu – tiskopis (ke stažení viz níže);

2. závěrečné vyúčtování – tiskopis (ke stažení viz níže);

3. účetní sestavu, ze které bude zřejmé zaúčtování jednotlivých nákladů dle skupin účtů proti zúčtované dotaci (výsledovka po zakázkách, dokladově);

4. celkovou výsledovku služby s analytickým členěním nákladů a výnosů.

(Dle čl. VII, odst. 6 a 7 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb.)


 V termínu do 28. 2. 2023 předloží příjemce dotace vyúčtování vyčerpané dotace pro předmětnou službu za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.


Sestavu příjemce dotace doručí:
 · písemně (tzn. i prostřednictvím datové zprávy) na adresu: statutární město Liberec, odbor sociální a bytové politiky, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

nebo
 · osobně: Tř. 1. máje 108/48, Liberec 3, odbor sociální a bytové politiky, II. patro, kancelář č. 16.


V případě potřeby se může příjemce dotace obrátit na administrátora dotace, a to v dostatečném časovém předstihu, aby účetní sestava byla doručena v pořádku ke dni 28. 2. 2023.

(e-mail: machova.adela@magistrat.liberec.cz, telefon: 485 244 969)


Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě (rozpis dotace předmětné služby).

Řádné a včasné předložení závěrečné hodnotící zprávy, vyúčtování dotace s doloženou účetní sestavou bude mít vliv na poskytnutí případné další dotace pro poskytovatele sociálních služeb na další roky.


Formuláře k vyúčtování:

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROK 2022

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROK 2022

 

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Machová, MBA

tel.: 485 244 969 nebo 775 860 399
e-mail: machova.adela@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies