10.04.2014
Jan Král

Dotace a granty ČR

01.06.2015

Dotace na výstavbu komunitních domů seniorů

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015.
 
27.04.2015

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2015

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality byl vyhlášen resortní Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2015.

Uzávěrka žádostí o dotaci je stanovena na 22. května 2015.
 
16.04.2015

Program MŽP na odstranění ekohavárií a černých skládek

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 100 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na odstranění černých skládek či akutních havarijních stavů nelegálních skladů odpadů, které ohrožují zdraví obyvatel a životní prostředí.
 
13.04.2015

Nová zelená úsporám - 2. výzva pro rodinné domy

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015
 
13.04.2015

CYKLOSTEZKY 2015

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlašuje II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "CYKLOSTEZKY 2015".

Termín pro předkládání žádostí je do 1. 6. 2015.
 
31.03.2015

Vyhlášení rozvojového programu Excelence středních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pátý ročník rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 – Excelence středních škol 2015“.

Uzávěrka programu je 27.10.2015
 
31.03.2015

Stipendia v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury

Vyhlašovatelem programu je Ministerstvo kultury ČR, uzávěrka je 30.4.2015

Program je určen pouze fyzickým osobám, které se v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury podílejí na tvorbě a prezentaci autorských děl, vědecké, vzdělávací, pořadatelské a další odborné činnosti, nejsou žáky střední školy nebo konzervatoře, nejsou studenty vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Žadatel o stipendium na studijní účely nesmí být v roce podávání žádosti starší 35 let.
 
26.02.2015

Vyhlášení neinvestičního dotačního programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

MŠMT vydává Minimální standard bezpečnosti a zároveň vyhlašuje neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“.
 
05.02.2015

Příspěvek na ekologické zpracování autovraků

Ministerstvo životního prostředí uvolní 40 milionů na podporu ekologického zpracování autovraků. O finanční příspěvek mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci bude až do 31. prosince 2015 přijímat Státní fond životního prostředí ČR, z jehož peněz se bude dotace vyplácet.
 
05.02.2015

Programy Státního fondu rozvoje bydlení

Podle schváleného rozpočtu na rok 2015 má Státní fond rozvoje bydlení připraveno na poskytování úvěrových podpor více než 1 mld. Kč.
 
14.01.2015

Dotace na pečovatelské a vstupní byty

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu z prostředků podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů. O nevratnou investiční dotaci na vznik Pečovatelských a Vstupních bytů mohou žádat obce, fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
 
08.01.2015

Druhá výzva Programu zeleň do měst a jejich okolí

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes otevírají příjem žádostí o poskytnutí dotace na budování a rozvoj městské či obecní zeleně. Na Program podpory sídelní zeleně MŽP uvolnilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR celkem 40 milionů Kč.
 
07.01.2015

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015

Rozhodnutím ministryně č. 220/2014 ze dne 26. listopadu 2014 byly schváleny Zásady podprogramu 117D815 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA a výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 1. prosince 2014. Termín ukončení příjmu žádostí je 16. února 2015.
 
Předchozí
1

Nová zelená úsporám - I. Výzva

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. října 2014 do 12:00 hodin
Alokace finančních prostředků na Výzvu: nejvýše 1 900 000 000,- Kč