změna č. 1 územního plánu

Nový návrh změny pro veřejené projednání

textová část návrhu (pdf)

textová část odůvodnění (pdf)

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
hlavní výkres - technická infrastruktura 1: 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : 5 000 (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)
výkres širších vztahů 1: 100 000 (pdf)
výkres ZPF a PUPFL 1 : 5 000 (pdf)

 

Veřejné projednání návrhu 1. změny územního plánu se koná v pondělí 4. 9. 2017 od 16. hodin v kulturní jizbě č. p. 263 Jeřmanice. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je 11. 9. 2017.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

____________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Nový návrh změny pro společné jednání

textová část návrhu (pdf)

textová část odůvodnění (pdf)

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
hlavní výkres - technická infrastruktura 1: 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : 5 000 (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)
výkres širších vztahů 1: 100 000 (pdf)
výkres ZPF a PUPFL 1 : 5 000 (pdf)


Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do úterý 2. 5. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 
Podání musí být učiněno písemně a pouze na adresu Magistrátu města Liberce (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Také může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu  (nutný elektronický podpis).

____________________________________________________________________________________________

 

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

 

Návrh změny pro společné jednání

textová část návrhu (pdf)

textová část odůvodnění (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
hlavní výkres - technická infrastruktura 1: 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : 5 000 (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)
výkres širších vztahů 1: 100 000 (pdf)
výkres ZPF a PUPFL 1 : 5 000 (pdf)


Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do úterý 29. 11. 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
Podání musí být učiněno písemně a pouze na adresu Magistrátu města Liberce (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Také může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu (nutný elektronický podpis).