16.10.2019
Jana Kodymová DiS.

Osmnáctá schůze libereckých radních

Osmnáctá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 15. října. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Bod č. 3: Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci a revokace usnesení

Radní města Liberce na úterním zasedání schválili nové Nařízení statutárního města Liberec, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje. Nejzásadnějším obsahem chystané změny je zavedení bezplatné přepravy držitelů Zlatého kříže Českého červeného kříže 3. třídy a vyšší.  V Liberci bude k 1. říjnu letošního roku 390 držitelů Zlatých křížů.

Další chystanou novinkou je zavedení dopravní zóny LIBEREC do Bedřichova. Nové nařízení s rozšířenou dopravní zónou do Bedřichova bude znamenat propad v tržbách přibližně 1,7 milionu korun pro město Liberec a Liberecký kraj, jelikož se změna dotkne krajské i městské dopravy. Náklady na novou tarifní zónu, respektive propady tržeb, si budou dělit rovným dílem právě statutární město Liberec a Liberecký kraj. V konečném důsledku tedy půjde pro město o doplatek ve výši 850 000 korun, kterým město vlivem rozšíření dopravní zóny vykompenzuje DPMLJ výpadky z tržeb. Navíc Liberecký kraj bude nadále hradit dopravní výkony na úseku Česká Chalupa - Bedřichov ve výši 659 000 Kč v rámci linky č. 145.

 

Bod č:39/1: Spoluúčast města na rekonstrukci propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec, v Liberci u ul. 28. října

Liberečtí radní souhlasili se spolufinancováním rekonstrukce propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec. Rekonstrukci připravuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Cílem je zřízení bezbariérového propojení mezi ulicemi 28. října a Doubskou ulicí v místě stávajícího propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec u Home Credit Areny. Zároveň se rozšíří stávající podchod a také se zvýší bezpečnost provozu, zejména v křižovatce ulice 28. října a ulice Jeronýmova, ale i v Doubské ulici. Současná šířka 2 metry a výška 1,85 metru nevyhovují podmínkám pro bezpečný průchod pěších. „Nejvýznamnější bonusem celého projektu je, že po jeho dokončení bude zajištěno bezbariérové a bezpečné propojení pro cyklisty mezi ulicemi 28. října a Doubská, resp. mezi částmi Horní Růžodol a Rochlice,“ uvádí primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Ze strany města je finanční spoluúčast na této stavební akci vyčíslena v předpokládané výši 8 milionů korun v 1. etapě, a to z rozpočtu města na rok 2022. Podle předběžné kalkulace nákladů na realizaci celé stavby se předpokládá, že by statutární město Liberec na celou akci vynaložilo 25 milionů korun. Při využití dotací by uznatelné náklady ve prospěch města mohly činit až 19 mil. Kč. Pokud se město zaváže ke spolufinancování rekonstrukce propustku k zajištění bezbariérovosti, předloží SŽDC doplněnou žádost na Centrální komisi Ministerstva dopravy, a ta rozhodne o případném zařazení akce do plánu investic.

Při nerealizování rozšíření propustku při této rekonstrukci by v budoucnu bylo rozšíření průchodu pod tratí pro město Liberec násobně dražší. Zda se bude město spolupodílet na opravě propustku a v jaké výši rozhodne Zastupitelstvo města Liberce na svém zasedání ve čtvrtek 24. října 2019.

 

 

Bod č. 40: Záměr řešení nedostatku pitné vody v Kateřinkách u Liberce

Vedení města bylo v létě roku 2019 seznámeno s kritickou situací nedostatku pitné vody v lokalitě Kateřinky u Liberce. Po prověření možností se jako jedno z proveditelných řešení ukazuje vybudování dvou nezávislých stanic s občanským manuálním odběrem pitné vody. Ve spolupráci s předsedou místního osadního výboru Kateřinky Martinem Duškem byly vytipovány dvě lokality, kde se provedlo měření metodou WADI. Jedná se o geofyzikální měření na principu velmi dlouhých vln, kdy při prostupu těchto vln horninovým prostředím lze rozpoznat zvodnělý horizont.

Měření předpověděla přítomnost dostatečného zdroje pitné vody. Provedené měření bylo bezplatné a výsledky jsou pouze orientační. Prokazatelnou vhodnost lokality a objem vody musí potvrdit hydrogeologický posudek s odhadovaným nákladem 25 000 Kč na jedno místo. Uvedené posudky by byly uznatelným nákladem na dotaci ze SFŽP, kterou by město Liberec chtělo uvedený záměr spolufinancovat. Předpokládaná realizace akce je léto 2020 s nákladem přibližně 500 000 Kč na jedno místo s předpokladem 85% dotace. Liberečtí radní na své osmnácté schůzi schválili vypracování hydrogeologických posudků pro tři vybrané lokality a vypracování žádosti vhodného dotačního titulu.

 

Bod č. 48: Plánovaná koordinace uzavírek pozemních komunikací ve městě Liberci v roce 2020

Rada města obdržela vypracovaný přehled plánovaných uzavírek a omezení dopravního provozu v roce 2020, a to včetně návrhů budoucích objízdných tras. Do přehledu nelze zakomponovat havárie inženýrských sítí. Zohlednit se také musí průběh komunikace mezi vlastníkem inženýrské sítě, který provede uzavírku, a správcem komunikace, včetně silničního správního úřadu, neboť ten informuje až po provedení uzavírky, a to zcela v souladu se silničním zákonem. Dalším důležitým faktorem, který nelze nyní zohlednit je skutečnost, že není doposud schválen rozpočet města Liberec na rok 2020, takže není jasné, zda se budou navržené akce realizovat.

 

Přehled komunikací a silnic dotčených omezením provozu v roce 2020

*SML 101 ulice Zahradní - úplná uzavírka komunikace. Bude prováděna oprava vodovodu, kanalizace, plynovodu a následně komunikace, v termínu 04 - 11/2020.

*SML 102 nám. Dr. E. Beneše - částečná uzavírka. Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, vodovodu a následně předlažba dotčené části náměstí, v termínu 04 - 10/2020.

*SML 103 ulice Klášterní - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách. Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu, a to bez následné kompletní opravy vlastníkem dotčené silnice, tedy Libereckého kraje, v termínu 04 - 10/2020.

*SML 104 ulice U Opatrovny, U Krematoria -  úplná uzavírka ul. U Opatrovny, převedení dopravy po objízdných trasách, v rámci napojení technické infrastruktury bude krátkodobý zásah – částečná uzavírka do komunikace Milady Horákové. Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu a následně komunikace, v termínu 04 - 11/2020.

* SML 105 ulice Votočkova - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách. Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, vodovodu a následně komunikace, v termínu 04 - 10/2020.

* SML 106, SML 107 ulice Františkovská, Vaňurova, Metelkova - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách. Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, vodovodu, kanalizace, komunikace, v termínu 04 - 11/2020.

*SML 108 ulice U Domoviny -  úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách – dokončení opravy komunikace po opravách inženýrských sítí, v termínu 04 - 06/2020.

 

Dotační akce statuárního města Liberce, jejichž realizace není podpořena rozpočtem města 2020

* SML 109 Letná, Stračí, Polní -  částečná uzavírka, zřízení světelné signalizace, úprava autobusových zastávek, zřízení dešťové kanalizace, v termínu 07 - 09/2020.

*SML 110 Lipová, Blažkova, Na Bídě - částečná uzavírka, respektive omezení provozu z důvodu instalace nových světelných „chodeckých“ křižovatek, v termínu 07 - 08/2020.

*SML 111 Pastýřská - částečná uzavírka, omezení parkování z důvodu stavby parkoviště P+R na bývalém hřišti u Policie ČR, v termínu 07 - 10/2020.

* SML 111 Sokolská – Pastýřská -  částečná uzavírka, zřízení světlené křižovatky, v termínu 09 - 11/2020.

 

 

Plánované akce / uzavírky a omezení dopravy – ŘSD

 

*ŘSD 201 Londýnská  - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách z důvodu opravy silnice po opravách inženýrských sítí v roce 2019. Město Liberec opraví stávající odrazné proužky a obnoví veřejné osvětlení v rámci realizace předmětné stavby, pokud bude realizace předmětné akce schválená v rozpočtu města. Realizace akce je naplánovaná v termínu 07 - 08/2020.

*ŘSD 202 oprava mostu na silnici 1/35 v Doubí ve směru na Liberec, převedení dopravy do jízdního pruhu ve směru od Liberce, v termínu 01 - 11/2020.

*ŘSD 203 oprava mostu na silnici 1/35 v úseku sjezd Česká Mládež po sjezd Košická ve směru na Liberec, převedení dopravy do jízdního pruhu ve směru od Liberce. Předpokládaný termín zahájení 11/2020.

 

Plánované stavební akce statutárního města Liberec v rámci Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – částečné uzavírky komunikací – dotace IPRU, jejichž realizace se možná posune do roku 2020

 

* Ul. Baltská – zřízení nového jednostranného chodníku, úprava parkovacích míst, veřejné osvětlení. Termín realizace: podle výběru zhotovitele, termínový předpoklad 04 – 05/2020.

*Náměstí Míru – úpravy chodníků a přechodů pro pěší, veřejné osvětlení. Termín realizace: podle výběru zhotovitele, termínový předpoklad 04 – 05/2020.

*Ulice Polní – výstavba nového jednostranného chodníku, úprava autobusové zastávky. Termín realizace: podle výběru zhotovitele, termínový předpoklad 04 – 05/2020.

*Ulice Dobiášova – přechody pro pěší, úprava přechodů a autobusových zastávek. Termín realizace: podle výběru zhotovitele, termínový předpoklad 04 – 05/2020.

*Ulice Písecká – Krumlovská – Prachatická – úpravy chodníků a veřejného osvětlení. Termín realizace: podle výběru zhotovitele, termínový předpoklad 04 – 05/2020.

*Nám. Dr. E. Beneše – úprava chodníku a přechodu u divadla (mezi Kavárnou Pošta a divadlem), termínový předpoklad 04 – 05/2020.

 

 

Bod č. 51: Vodojem Horská a zásobní řady

Město Liberec podá žádost o dotaci na stavbu vodojemu Horská, včetně zásobních řadů.  V současné době lze zásobení vodou v této lokalitě považovat za "provizorní". Většina objektů je na městský vodovod sice napojena, zásobení však probíhá přes lokální čerpací stanice, a to je zcela nekoncepční. Vodovodní řady jsou vedeny ve veřejných komunikacích a jejich stav je převážně uspokojivý. Hlavní vodovodní řad je veden podél ulice Horská na sever, kde pokračuje ulicí U Slunečních lázní až do hlavní oblasti zástavby. Kapacita posilovací stanice, a zejména její vyrovnávací akumulace, je vyčerpána a další rozšíření je velmi komplikované.

Z výše uvedeného vyplývá, že poměrně veliká zájmová oblast nemá koncepčně vyřešeno zásobování pitnou vodou. Části, které jsou na vodovod napojeny, jsou vždy zásobeny přes čerpací stanice, jejichž kapacita je téměř za hranicí možností a které nelze při výpadku elektrické energie provozovat. Při výpadku je tedy přerušena dodávka pitné vody do celé oblasti. Výstavbou vodovodního přivaděče a vodojemu Horská 2x500 m3 bude zásadně zlepšeno a hlavně stabilizováno zázemí zájmové lokality pitnou vodou. V rámci samostatné akce bude provedeno propojení z vodojemu na stávající rozvody vody. Stávající nekapacitní čerpací stanice bude odstavena z provozu. Dalším rozšířením vodovodů v zájmovém území, ale také do částí Kateřinky, Krásná Studánka a Radčice, bude zásadně zlepšeno zásobení pitnou vodou v těchto oblastech, které jsou v současné době zásobeny převážně z vlastních zdrojů.

 

Státní fond životního prostředí v rámci výzvy č. 4/2019 dotačně podporuje přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů. Žádosti je možné podávat do 31. 1. 2020.

 

 

Bod č. 33/1: Sloučení Mateřské školy "Pastelka", Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace se Základní školou, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace

S účinností od 1. 12. 2019 dojde ke sloučení Mateřské školy „Pastelka“ se Základní školou Křižanská. O sloučení obou příspěvkových organizací rozhodli liberečtí radní. Důvodem je dlouhodobě kritická situace v mateřské škole, odkud za vedení současné ředitelky odešly od roku 2012 čtyři desítky zaměstnanců. Vedle alarmující fluktuace je dalším důvodem záměr vybudovat v okrajové čtvrti města komunitně fungující integrovanou mateřskou a základní školu.

Rezort školství a sociálních věcí se situací v MŠ Pastelka zabývá zhruba od poloviny září, kdy mu byla doručena předem avizovaná petice. Podle rezortu stávající situace podrývá výchovné a vzdělávací cíle MŠ, vystavuje děti neakceptovatelnému tlaku ze strany zaměstnanců i rodičů, narušuje nezbytné sociální vazby, devalvuje klima pedagogického sboru a snižuje důvěru velké části rodičů v danou MŠ. Z několika možných řešení navrhl rezort radním jako nejefektivnější variantu sloučení škol, kdy k 30. 11. 2019 dojde ke zrušení vedoucího pracovního místa v MŠ Pastelka a dosavadní ředitelka bude odvolána z funkce.

ZŠ Křižanská, která patří mezi nejlepší liberecké školy, chápe sloučení s mateřskou školou jako přirozenou výzvu poskytovat kvalitní předškolní i základní vzdělávání s minimálními adaptačními potížemi dětí / žáků, protože většina dětí z MŠ přechází do 1. třídy ZŠ Křižanská. Lze předpokládat, že nové vedení sloučené organizace ve velmi krátké době zklidní situaci v mateřské škole jak mezi zaměstnanci, tak mezi rodiči a stabilizuje kvalitní pedagogický sbor MŠ.

Na území statutárního města Liberec půjde po MŠ a ZŠ Barvířská o druhou integrovanou školu zřizovanou přímo městem, podobný vzor ale funguje i u neveřejných zřizovatelů. Spolu se sloučením dojde ke změně názvu Základní školy Křižanská na Základní škola a Mateřská škola Ostašov.

 

Bod č. 53/1: Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na zajištění a restaurování věžičky kaple Božího hrobu

Kapli Božího hrobu, nacházející se v severozápadním cípu areálu kostela Nalezeni sv. Křiže, nechal v roce 1772 postavit liberecký soukeník a obchodník Andreas Joseph Wondrak podle návrhu Johanna Josepha Kunzeho. Celkový stav kaple Božího hrobu je v současné době velmi neuspokojivý až havarijní. V rámci jednání o záchraně kaple Božího hrobu je připravena nájemní smlouva mezi Římskokatolickou farností - arciděkanství Liberec a statutárním městem Liberec, která řeší nájem kaple Božího hrobu.

Statické zajištění a restaurování věžičky kaple Božího hrobu provede restaurátor Radomil Šolc. Samotné práce o finančním rozsahu 448 500 Kč jsou plánovány ve dvou etapách, jde o základní zajištění věžičky kaple Božího hrobu. Toto proběhne před zimním obdobím roku 2019 a bude řešit zajištění před pádem jednotlivých částí věžičky kaple Božího hrobu. V jarním období, do dubna 2020, dojde k celkovému statickému zajištění a restaurování věžičky kaple Božího hrobu, stojící u kostela sv. Kříže v Liberci. Následně dojde k vyhlášení výběrového řízení na kompletní restaurování kaple Božího hrobu.

Finanční prostředky na zbylé restaurátorské práce se podle průzkumu budou pohybovat do maximální výše 1 541 000 Kč.

 

Bod č. 53/2: Smlouva o výpůjčce kaple Božího hrobu od Římskokatolické farnosti – arciděkanství Liberec

Přijetí kaple Božího hrobu do výpůjčky města je důležitým krokem pro připravované záchranné a restaurátorské práce. Město se tak přihlásí k záchraně cenné historické památky, která je součástí barokní zahrady kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci. Pro Liberec jde o velmi významnou historickou památku. Samotný kostel Nalezení svatého Kříže, v jehož zahradě kaple stojí, je jedinou ukázkou barokního stavitelství svého druhu v Liberci. Je v zájmu města tuto kapli opravit a prezentovat široké veřejnosti. Celá lokalita se hlásí do seznamu významných sakrálních lokalit v Euroregionu Nisa v rámci projektu Via Sacra, jehož je Liberec součástí.

Město požádalo církev o uvedení kaple do výpůjčky, důvodem je zejména nutnost provést akutní záchranné práce na statice kaple (primárně na statice střešní lucerny - věže) a následné restaurátorské práce, na které nyní církev není připravena, neboť řeší akutně restaurování kostelů a fary.

Smlouva o výpůjčce  se uzavírá na dobu 50 let.

Nastavení cookies