02.10.2019
Jana Kodymová DiS.

Sedmnáctá schůze libereckých radních

Sedmnáctá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 1. října. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Bod č.2: Očkování strážníků proti žloutence typu A a B

Strážníci Městské policie Liberec se při výkonu zaměstnání pravidelně setkávají s osobami nakaženými různými přenosnými chorobami. Pravidelně se setkávají s osobami bez domova, provádějí sběr injekčních stříkaček, často poskytují první pomoc při úrazech, asistují u dopravních nehod apod. S ohledem na povinnosti zaměstnavatele při ochraně zdraví při práci vybavuje městská policie své zaměstnance ochrannými pomůckami, jako jsou rukavice, dezinfekce a další prostředky. Někdy ani tato ochrana nestačí, protože strážníci jsou při výkonu svého povolání často vystavováni vysokému riziku přenosu nakažlivých chorob, a to zejména hepatitidou typu A a B. Za účelem snížení rizika nakažení strážníků hepatitidou typu A a B schválili radní města přeočkování všech zaměstnanců městské policie na náklady statutárního města Liberec ze schváleného rozpočtu městské policie v průběhu roku 2019 a 2020. Náklady na očkování se pohybují ve výši 200 000 Kč v roce 2019 a následně v roce 2020 ve výši 100 000 Kč.

 

Bod č. 15/1: Vyhodnocení výběrového řízení na architektonický návrh komplexní revitalizace administrativního objektu „Uran“

V rámci projektu rekonstrukce objektu Uran byla vyhlášena veřejná zakázka formou souběžného zpracování architektonického návrhu. Proběhlo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na služby v uzavřené výzvě a následovalo hodnocení odbornou komisí. Ta zasedala  12. září ve složení 2 zástupci Rady architektů statutárního města Liberec, 5 architektů, 2 zástupci města (primátor a statuární náměstek) a energetická specialista. Pět nabídek bylo hodnoceno na základě dvou kritérií. Prvním kritériem byla celková architektonická a stavebně technická kvalita návrhu a druhým kritériem byla celková cena projektových prací.

Jako vítěznou nabídku odborná porota vybrala návrh účastníka re:architekti studio s.r.o., Praha Břevnov, s nabídkovou cenou 1 725 000 Kč bez DPH, 2 087 250 Kč včetně DPH. V obou kritériích tato nabídka získala nejvyšší počet bodů. Všechny soutěžní návrhy, včetně hodnocení poroty, najdete vystavené v prvním patře Nového magistrátu.

 

Bod č. 15/2: Veřejná zakázka formou souběžného zpracování urbanisticko-architektonického návrhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby v uzavřené výzvě: Urbanisticko-architektonický návrh řešení Tržního náměstí

Rada města Liberce schválila projektový záměr urbanisticko-architektonického řešení lokality Tržního náměstí a vyhlašuje veřejnou zakázku formou souběžného zpracování urbanisticko-architektonického návrhu.

Tržní náměstí je dopravním uzlem, kterým prochází nová okružní třída do ulice Pastýřské. Je tedy důležité řešit náměstí koncepčně, jako život podporující, přehledný, bezbariérový prostor s dostatkem stromů, bezpečně sdílený pro pěší, cyklo, MHD, ostatní druhy dopravy a parkování respektující residenty. Podkladem pro toto zadání se stalo participační setkání s místními občany Liberce. Urbanisticko-architektonický návrh musí dopravně prověřit akceptaci územní rezervy pro tramvajovou trať ve vztahu křižovatky ul. Rumjancevova, ul. Šamánkova a vstupu do výstaviště, režim pěší zóny s možností parkování, a dále nové křižovatky ul. Pastýřská, ul. Ruská, včetně výškového prověření průjezdu tramvaje Tržním náměstím. Dále návrh křižovatky Durychova, Budyšínská. Celkové řešení musí respektovat vjezdy pro rezidenty, vzniklá opatření a návrh nesmí vyvolat potřebu protihlukových stěn. Zastávky městské hromadné dopravy v ul. Rumjancevova je možné posunout. Tržní náměstí nebude řešit parkování pro bazén. Sběrná část vnitřního městského okruhu vstupující do náměstí se musí chovat jako městský prostor, podporující všechny druhy dopravy.

Město Liberec osloví tři projekční, architektonické kanceláře:

*CHVOJKA / architekt, Mohylová 892/24, 312 00 Plzeň

*OV ARCHITEKTI s.r.o., Badeniho 29/5, 16000 Praha 6

*KNESL KYNČL ARCHITEKTI s.r.o., Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

 

Bod č. 23/2: Zřízení Rady pro klima

Statutární město Liberec činí řadu opatření pro zmírnění klimatických změn a jejich dopadů na občany a na celé město. Jedním z dílčích kroků je ustanovení Rady pro klima složené z odborníků i politiků. Na úterním jednání libereckých radních byla tato skupina jmenována. Předsedou se stal statutární náměstek Jiří Němeček a členy pak: MVDr. David Nejedlo, Renata Balašová, Ing. Petr Olyšar, Jarmila Mejstříková, Ing. Karolína Hrbková, MUDr. Anna Kšírová,  Ing. Věra Přibylová,  Ing. Martin Dušek.

Pracovní skupina rady města – Rada pro klima bude napomáhat radě města i jeho vedení efektivně směřovat město Liberec ke zmírnění dopadů klimatické změny. Rada pro klima bude úzce spolupracovat s Výborem pro rozvoj a životní prostředí a Výborem pro územní plánování. Devítičlenná pracovní skupina klima bude řešit zejména témata týkající se sucha, povodní, péče o zeleň, odpadů, hospodaření vodou ve městě, dopravy, územním rozvojem, environmentální osvětu a zajištění informovanosti veřejnosti.

 

Bod č. 10/2: Aktualizace směrnice č. 9RM Postup k odsouhlasení umístění prodejních stánků, předzahrádek a výkladu zboží

Na základě aktualizace organizačního řádu Magistrátu města Liberec byla upřesněna Směrnice č. 9RM Postup k odsouhlasení umístění prodejních stánků, předzahrádek a výkladu zboží. Do směrnice byl doplněn nový odbor Kancelář architektury města (AM) a upraven postup při zpracování žádostí. Ostatní znění směrnice zůstává beze změny.

 

Bod č. 13/1: Předání zastavovací studie odboru kanceláře architektury města k dopracování druhé etapy

V rámci realizace projektu IPRÚ „Sociální bydlení města Liberce“ bylo schváleno využití pozemků Na Žižkově. Firma Afinita architekti, s. r. o., zpracovala zastavovací studii tohoto území. Studie rozděluje území do dvou realizačních etap. První etapa zahrnuje výstavbu 2 bytových dvojdomů s celkem 48 byty pro účely Sociálního bydlení spolufinancovaného Evropskou unii. Na základě doporučení rady architektů nyní předává strategický odbor zastavovací studii k souběžnému řešení a dopracování druhé etapy území na odbor Kanceláře architektury města. Důvodem součinnosti obou odborů je snaha zajistit spolufinancování z dotačních projektů EU také pro druhou fázi.

 

Bod č. 13/2: Vypsání ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení k projektu Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina

Rada města schválila vypsání zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina“. Zakázka řeší kompletní modernizaci odborné učebny přírodních věd, vybavení této učebny nábytkem, ICT a vybavení příslušných kabinetů nábytkem.

Předpokládána hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 4 miliony korun, bez DPH. Realizace proběhne v lednu a únoru 2020 za plného provozu školy. V rámci dodávky vybavení se nepředpokládají nezpůsobilé výdaje. Dotace na způsobilé výdaje činí 85 procent, 5 procent je ze státního rozpočtu a podíl města je 10 procent z celkové ceny.

 

Bod č. 17: Návrh na opravy a úpravy zastávek městské hromadné dopravy

V souvislosti s rozšiřováním vozového parku Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) o kloubové autobusy, které jsou o 6 metrů delší než standardní dvanáctimetrové vozy, bude nutné upravit stávající zastávky MHD, aby v nich mohly kloubové autobusy bezpečně zastavovat a aby zejména cestující s kočárky, invalidé a jinak pohybově omezení cestující mohli pohodlně využít nástupní ostrůvek. Radní se nyní seznámili s nevyhovujícím stavebně-technickým stavem autobusových zastávek a vzali na vědomí odhad nákladů na opravy, které dosáhnou cca 10 milionů Kč.

Současné zastávky ve většině případů bezpečné nastupování a vystupování z kloubových autobusů neumožňují a řada z nich je navíc poškozená intenzivním provozem. U některých také zcela chybí přístřešky chránící cestující před nepříznivými klimatickými podmínkami. Z důvodu koncepčního řešení stavebních úprav zpracuje Kancelář architektury města urbanisticko-architektonickou studii, aby byla budoucí podoba zastávek jednotná a aby odpovídala městskému rázu.

 

Bod č. 17/1: Financování DPMLJ v roce 2020

S ohledem na zajištění financování Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) v roce 2020 radní vzali na vědomí návrh úhrady kompenzace pro město Liberec, kterou Dopravní podnik vyčíslil na 310,5 milionu Kč.

Kompenzace navrhovaná Dopravním podnikem zahrnuje všechny trakce a dopravu mimo území města Liberec, tedy veškerou veřejnou dopravu realizovanou na objednávku města. Finální částka 310,5 milionu Kč sestává z kompenzace pro autobusy MHD ve výši 129,7 mil. Kč, kompenzace za tramvaj MHD ve výši 116,5 milionů Kč a kompenzace za tramvajovou linku č. 11 ve výši 64,3 milionu Kč. Zatím nejde o konečný materiál schvalující kompenzaci pro rok 2020. Město předložená data posoudí a finální návrh kompenzace bude rada města projednávat na některém z dalších jednání.

V souvislosti s financováním DPMLJ na příští rok radní vzali na vědomí také plán investic a oprav Dopravního podniku pro rok 2020, který počítá se souhrnnou částkou 257,4 milionu Kč. Nejvyššími položkami v investičním plánu jsou jednotlivé rekonstrukce části trati náležející lince č. 11 (měnírna na Novém Světě, úprava křižovatky Budovatelů - Poštovní v Jablonci nad Nisou, změna rozchodu tramvajové trati) a zejména nákupy nových autobusů.

 

Bod č.: 18: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací v ul. Klostermannova

Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v celém úseku ulice Klostermannova budou podle harmonogramu dokončeny 30. listopadu 2019. Tento termín, s ohledem na klimatické podmínky a dodržování technologických postupů, neumožní, aby zhotovitel města provedl následné opravy povrchů v celém rozsahu komunikace od křižovatky s ulicí Masarykova po ulici Husova. V úseku Masarykova – Baarova, kde už byly dokončeny rekonstrukce inženýrských sítí, bude opraven povrch komunikace do finální podoby. Ve zbývajícím úseku se letos provede pouze provizorní oprava v rozsahu výkopových prací na náklady SVS, a.s.  Celková oprava povrchů komunikace, přilehlých chodníků a veřejného osvětlení by měla být dokončena nejpozději do 30. 6. 2020, přičemž je počítáno s přerušením prací v zimním období.

 

Nastavení cookies