19.03.2012
Karel Horník

Postup zajištění potvrzení souladu projektů s IPRM

Prohlášení o souladu projektu s IPRM bývá součástí výzvy daného operačního programu. Toto potvrzení se poskytuje v případě, že projekt je v souladu s IPRM.

Pokud žadatel chce získat bonifikaci, která činí až 10%,a potřebuje získat od města přílohu  „Potvrzení o zařazení projektu do IPRM“, musí postupovat takto:

  1. žadatel dodá manažerovi IPRM podepsanou a zfinalizovanou žádost (kopii) a mailem zašle vzor prohlášení o souladu s IPRM požadovaný konkrétním poskytovatelem dotace,
  2. manažer IPRM přepošle žádost hodnotiteli IPRM a ten cca do 5 pracovních dnů vyhotoví stanovisko o případném souladu s IPRM,
  3. pokud je stanovisko kladné, oslovuje manažer IPRM řídící výbor mailem (per rollam) k odsouhlasení souladu,
  4. pokud nadpoloviční většina (min. 7 členů ŘV) souhlasí, předloží manažer IPRM k odsouhlasení do rady města a posléze do zastupitelstva města – schválení zařazení projektu na indikativní seznam projektů IPRM - tzv. pod čarou-tedy financovaný z jiných TOP,
  5. po schválení zařazení projektu do indikativního seznamu projektů v IPRM ( pod čarou-tedy z jiných TOP) zastupitelstvavem města, dá manažer IPRM Potvrzení (prohlášení) města o souladu s IPRM a zařazení projektu do IPRM.

 

Poznámka:
Bod 1 – je možné urychlit tak, že žadatel odevzdá ne přímo zfinalizovanou žádost v Benefitu, ale předloží popis projektu v takovém zpracování, aby z něj jasně vyplývalo, co bude náplní a výstupem projektu.

 

Zastupitelstvo města zasedá jednou měsíčně, vždy poslední čtvrtek v měsíci, zasedání rady města jsou 2 x měsíčně vždy v úterý.
Materiály na projednání rady města i zastupitelstva se musí předkládat vždy týden před konáním jednání do 10:00 !

 

Z výše popsaného postupu a pevně stanovených termínů tedy vyplývá, že celý proces vydání potvrzení trvá minimálně 1 měsíc.

 

Nastavení cookies