10.09.2020
Karel Horník

Letní promenáda Libercem

(nejen pro milovníky historie, architektury, přírody, poznávání, ale i vycházek a aktivního odpočinku)
Program : Společný regionální operační program
Grantové schéma:  Podpora služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor
Priorita:  4 Rozvoj cestovního ruchu
Opatření:  4.1. Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Podopatření:  4. 1. 2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu

Žadatel : Statutární město Liberec
Navrhovaní partneři projektu : Zoologická zahrada, Botanická zahrada, Severočeské muzeum, Kulturní služby s.r.o.
Zahájení projektu : 29.4.2006
Ukončení projektu : fyzicky do 02/2007, vyúčtování do 03/2007

Popis projektu:
Záměrem projektu je vytvořit turistický produkt ( produkt CR) – stavebnici nabídky vycházek, výletů a návštěv atraktivit území od  polodenní až po vícedenní a to zaměřené cíleně na různé cílové skupiny.
Tyto volně kombinovatelé varianty turistického produktu zveřejnit na  webovských stránkách touroperátorů, CK, České centrály cestovního ruchu, Czechtourismu, Libereckého kraje, města a především zapojit tyto produkty do Městského rezervačního a orientačního systému.
Výchozí podmínkou je zájmová lokalita podél Masarykovy třídy od budovy Městských lázní po Lidové Sady, dříve nazývaná Promenáda císaře Františka Jozefa plná dominant a atraktivit CR. ( Lázně, Severočeské muzeum, Odpaliště golfu s restaurací, tenisový klub TJ Lokomotiva, Ďábelská huť, Hotel U Jezírka, Labutí jezírko, Botanická zahrada, Zoologická zahrada, Lidové Sady, vyhlídková věž, Experimentální studio, zahrada a restaurace v Lidových sadech,  Dětský koutek, lesopark Lidové Sady…..)
Celá oblast je ve schváleném ÚP definovaná jako pás vycházkové zeleně a  také strategický plán několika projekty řeší dané území ( Akce a  dominanty města, Studie využití budovy Městských Lázní, Systém vycházkových a pěších tras- relaxační zóna).
Na základě podnětu ředitelů příspěvkových organizací Botanická zahrada a  Zoologická zahrada rada schvaluje současně projekt „ Purkyňovo arboretum“. Smyslem tohoto předloženého projektu je snaha o přiblížení témat Botanické zahrady a Zoo v důsledku jejich sousedství a  příbuzenství, možnost doplnění Botanické zahrady o nový prvek – arboretum( kolekce stromů), prodloužení prohlídkových tras, včetně dalšího zatraktivnění současné nabídky s řešením odpočinkového a  relaxačního pásu městské zeleně.
V této době řešíme i varianty využití městem vykoupené budovy Městských lázní ( projekt Interreg).
Všeobecný cíl projektu:
Zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomického, sociálního a kulturního přínosu CR zkvalitněním informací v CR, zkvalitněním marketingu CR a  zkvalitněním služeb v CR
Specifické cíle akce :
1. Zajištění podmínek pro prodloužení turistické sezóny ( nezaměřovat Liberec pouze jako středisko zimních sportů) - rozšíření nabídky o  nabídky i mimo lyžařskou sezónu
2. Zkvalitnění nabídky služeb - marketingová podpora CR - vytvoření nabídky turistického produktu
3. Zlepšení informovanosti -zveřejnění produktu na webovských serverech touroperátorů, města, kraje, ČCCR, Czech Tourismu, atd., zapojení aktérů CR do městského rezervačního a informačního systému
Cílové skupiny pro které je projekt určen :
1. rezidenti města – občané města Liberec
2. návštěvníci města – turisté
3. instituce - poskytovatelé služeb v CR v dané lokalitě ( budoucí provozovatel „Městských lázní“, Severočeské muzeum, Odpaliště a trenažér golfu a restaurace v bývalém pavilonu Bytex, Botanická zahrada, Zoologická zahrada, Kulturní služby s.r.o.( Kulturní služby s.r.o., vyhlídková věž, Dětský koutek), hotel U Jezírka, restaurace Rybářská bašta….
4. Cestovní kanceláře v Liberci a regionu, provozovatelé web stránek nabízejících produkty CR
5. Statutární město Liberec, Liberecký kraj, ERN Nisa

Výstup projektu :
Turistický produkt - stavebnice od nabídky odpolední vycházky pro občany a návštěvníky Liberce, jednodenního výletu spojeného s poznáváním, po vícedenní program strávený aktivním poznáváním a relaxací, kulturou a  odpočinkem
Pro každou cílovou skupinu bude vytvořen určitý turistický produkt např.
Promenáda pro příznivce sportu ( běh ( jogging), orientační běh, tenis, golf, lukostřelba..)
Promenáda pro kulturní nadšence ( Svč.muzeum, Lidové Sady a Experimentální studio)
Promenáda pro ty , co v noci nespí ( tanec-Ďábelská huť, Výstaviště, Panoramatika, Golf centrum)
Promenáda pro milovníky přírody – Labutí jezírko, ZOO, Botanická zahrada, Lidové Sady
Promenáda pro nostalgiky „zlaté éry Liberce“– vilovou čtvrtí s  rozkvetlými azalkami a rododendrony kolem Jezírka do Lidových Sadů
Relax promenáda  - sochy, památníky, procházka do Centra rehabilitace, odpočinek v obnoveném parku u ZOO
Promenáda – vícedenní produkt ( volná kombinace nabízených služeb)

Aktivity projektu :
Aktivity projektu ( zodpovědnost)
1.    Definice turistického produktu ( manažer produktu + partneři)
1.1. Oslovení partnerů s cílem stanovení pasportu produktu za zapojeného partnera
1.2. Kompletace turistického produktu
1.3. Schůzka partnerů  - odsouhlasení výsledného turistického produktu
2.    Marketingový mix produktu ( manažer produktu + ved.projektu)
provozní výdaj- odměna odbornému konzultantovi za zpracování marketingového mixu produktu( cena, produkt, distribuce, propagace)
3.   Zahájení informační kampaně produktu  - v budově Lázní –( PR manažer)
provozní náklady - fotoarchiv- objednávka výstavy fotografií poskytovaných služeb v minulosti a nyní ( ZOO, BZ. Muzeum, sochy, Lidové sady...)
4.   Zadání obsahu a formy propagačních materiálů
provozní náklady  ( VŘ na dodavatele-příprava pro tisk, grafika, tisk), provozní náklady-překlady do AJ,NJ ( PR manažer a vedoucí projektu)
5.   Zajištění zapojení produktu do MRIS – (manažer MRIS + partneři) ( MRIS= městský rezervační a informační systém) - zpětná vazba pro SML o  zájmu o produkt
5.1. Služba konzultantovi - provozní náklady ( popis nároků a nákladů na zapojení )
5.2. Nákup  x PC vč. SW pro zapojení do MRIS
6.Výběr provozovatelů web stránek pro zveřejnění produktu - provozní náklady ( manažer produktu + partneři)

Financování projektu :
Celkové náklady projektu
:  1.083.260,-Kč
Spoluúčast EU           :     693.382,-Kč 
Spoluúčast SML           :     389.878,-Kč

Nastavení cookies