Územní studie - Vratislavice nad Nisou - Tanvaldská ve znění 1. změny

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb.

textová část (pdf)

Výkres širších vztahů (pdf)

Komplexní urbanistický návrh včetně regulací (pdf)

Výkres koordinace inženýrských sítí (pdf)

Výkres VPS, VPO, asanací a etapizace (pdf)

komunikace - profily C (pdf)

komunikace - profily D (pdf)

komunikace - profily foto (pdf)

vyhodnocení námitek (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 12. 8. 2020.

 

Nastavení cookies