Územní studie krajiny

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LIBEREC

(odkaz na zadávací dokumentaci a dokumentaci výběrového řízení na zpracovatele veřejné zakázky - databáze E-ZAK)

 

 

 

 

Územní studii krajiny pořídil úřad územního plánování Magistrátu města Liberec pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec. Územní studie krajiny je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona a je nyní, na základě splněných požadavků vyžadovaných tímto zákonem, jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. Územní studie krajiny je využívána i pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP Liberec.

Cílem pořízení Územní studie krajiny bylo vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem bylo vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování bylo vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. Na základě Územní studie krajiny může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik v zásadách územního rozvoje. Významná je koordinační úloha Územní studie krajiny z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině. Územní studie krajiny byla zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), reaguje na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohledňuje protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

TEXTOVÁ ČÁST

NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE

TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHY

1. KARTY KRAJINNÝCH OKRSKŮ

                                  (JEDNOTLIVÉ KARTY)

2. KATALOG OPATŘENÍ - OBCE

3. KATALOG SPOLEČNÝCH OPATŘENÍ

4. PRŮVODNÍ ZPRÁVA KE ZPRACOVÁNÍ LANDUSE

 

 

GRAFICKÁ ČÁST

1. HLAVNÍ VÝKRES (1 : 10 000)  Odkaz na aplikaci mapového portálu města Liberec

LIST: A1, A2, A3, A4

LIST: B1, B2, B3, B4

LIST: C2, C3, C4

LIST: D2, D3, D4

LEGENDA

2. VÝKRES VYMEZENÍ NAVRŽENÝCH ZMĚN VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH (1 : 10 000)  Odkaz na aplikaci mapového portálu města Liberec

LIST: A1, A2, A3, A4

LIST: B1, B2, B3, B4

LIST: C2, C3, C4

LIST: D2, D3, D4

LEGENDA

3. VÝKRES JEVŮ NAVRŽENÝCH NA DOPLNĚNÍ DO ÚAP (1 : 10 000)  Odkaz na aplikaci mapového portálu města Liberec

LIST: A1, A2, A3, A4

LIST: B1, B2, B3, B4

LIST: C2, C3, C4

LIST: D2, D3, D4

LEGENDA

4. PŘEHLEDNÝ VÝKRES CELKOVÉHO ŘEŠENÍ (1 : 25 000)  Odkaz na aplikaci mapového portálu města Liberec

LIST: A1, A2

LIST: B1, B2

LEGENDA

5. VÝKRES LANDUSE (1 : 10 000)

Odkaz na aplikaci mapového portálu města Liberec

 

Další související dokumenty z Etapy průzkumů a rozborů:

1. KATALOG SÍDEL

2. PREVENTIVNÍ HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU

 

Data o územní studii krajiny pro obec s rozšířenou působností Liberec byla vložena do evidence územně plánovací činnosti (ILAS).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dokumentace jednotlivých etap pořizování:

ETAPA III. DOPRACOVÁNÍ PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ, ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

 

 

 

 

Územní studie krajiny ORP Liberec je pořizována Magistrátem města Liberec jako obecním úřadem obce s rozšířenou působností dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který je úřadem územního plánování. Územní studie bude podle ustanovení § 30 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, sloužit jako územně plánovací podklad k pořizování územně plánovací dokumentace.

Průzkumy a rozbory jsou zaměřeny především na popis stavu složek (struktur) krajiny, popis funkcí krajinného systému, využívání krajiny, vyhledání hodnot a potenciálů krajiny, vyhledání problémů a rizik v krajině nebo zjištění požadavků na změny v území. Průzkumy a rozbory jsou podkladem pro Návrhovou část studie.

Cílem projektu je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

TEXTOVÁ ČÁST

II. NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE

TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHY

1. KARTY KRAJINNÝCH OKRSKŮ

2. KATALOG OPATŘENÍ - OBCE

3. KATALOG SPOLEČNÝCH OPATŘENÍ

4. PRŮVODNÍ ZPRÁVA KE ZPRACOVÁNÍ LANDUSE

 

 

GRAFICKÁ ČÁST

1. HLAVNÍ VÝKRES (1 : 10 000)

LIST: A1, A2, A3, A4

LIST: B1, B2, B3, B4

LIST: C2, C3, C4

LIST: D2, D3, D4

LEGENDA

2. VÝKRES VYMEZENÍ NAVRŽENÝCH ZMĚN VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH (1 : 10 000)

LIST: A1, A2, A3, A4

LIST: B1, B2, B3, B4

LIST: C2, C3, C4

LIST: D2, D3, D4

LEGENDA

3. VÝKRES JEVŮ NAVRŽENÝCH NA DOPLNĚNÍ DO ÚAP (1 : 10 000)

LIST: A1, A2, A3, A4

LIST: B1, B2, B3, B4

LIST: C2, C3, C4

LIST: D2, D3, D4

LEGENDA

4. PŘEHLEDNÝ VÝKRES CELKOVÉHO ŘEŠENÍ (1 : 10 000)

LIST: A1, A2

LIST: B1, B2

LEGENDA

5. VÝKRES LANDUSE (1 : 10 000)

Odkaz na aplikaci mapového portálu města Liberec

UPLATNĚNÍ PODNĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

Kdokoliv může uplatnit podnět nebo připomínku k návrhu územní studie krajiny v písemné podobě nejpozději do 24.6. 2019.

Podání může být doručeno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).
 

Veřejné projednání 3. 6. 2019

 

 

ETAPA I. DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

 

 

 

 

Územní studie krajiny ORP Liberec je pořizována Magistrátem města Liberec jako obecním úřadem obce s rozšířenou působností dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který je úřadem územního plánování. Územní studie bude podle ustanovení § 30 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, sloužit jako územně plánovací podklad k pořizování územně plánovací dokumentace.

Průzkumy a rozbory jsou zaměřeny především na popis stavu složek (struktur) krajiny, popis funkcí krajinného systému, využívání krajiny, vyhledání hodnot a potenciálů krajiny, vyhledání problémů a rizik v krajině nebo zjištění požadavků na změny v území. Průzkumy a rozbory jsou podkladem pro Návrhovou část studie.

Cílem projektu je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

TEXTOVÁ ČÁST

I. PRŮZKUMY A ROZBORY

TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHY

1. KATALOG SÍDEL

2. PREVENTIVNÍ HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU

3. KATALOG KRITICKÝCH BODŮ

3.a TERÉNNÍ ŠETŘENÍ

4. KATALOG POVODÍ IV. ŘÁDU

5. KATALOG VYBRANÝCH PODKLADŮ

6. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

7. GRAFICKÁ SCHÉMATA

8. VZOROVÉ UKÁZKY LANDUSE LAND COVER (LULC)

GRAFICKÁ ČÁST

1. VÝKRES SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ (1 : 10 000)

LIST: A1, A2, A3, A4

LIST: B1, B2, B3, B4

LIST: C2, C3, C4

LIST: D2, D3, D4

LEGENDA

2. VÝKRES HODNOT A RÁMCOVÝCH POTENCIÁLŮ (1 : 10 000)

LIST: A1, A2, A3, A4

LIST: B1, B2, B3, B4

LIST: C2, C3, C4

LIST: D2, D3, D4

LEGENDA

3. VÝKRES LIMITŮ (1 : 10 000)

LIST: A1, A2, A3, A4

LIST: B1, B2, B3, B4

LIST: C2, C3, C4

LIST: D2, D3, D4

LEGENDA

4. PROBLÉMOVÝ VÝKRES (1: 10 000)

LIST: A1, A2, A3, A4

LIST: B1, B2, B3, B4

LIST: C2, C3, C4

LIST: D2, D3, D4

LEGENDA

5. VÝKRES JEVŮ NA DOPLNĚNÍ DO ÚAP (1 : 10 000)

LIST: A1, A2, A3, A4

LIST: B1, B2, B3, B4

LIST: C2, C3, C4

LIST: D2, D3, D4

LEGENDA

6. VÝKRES ROZBORŮ ÚZEMÍ (1 : 25 000)

LIST: A1, A2

LIST: B1, B2

LEGENDA

7. VÝKRES SÍDLA A KRAJINY

Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava,

Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích,

Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava

8. VÝKRES LIBEREC A KRAJINA (1:25 000)

Liberec

Metodika zpracování výkresu č. 8

UPLATNĚNÍ PODNĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

Kdokoliv může uplatnit podnět nebo připomínku k návrhu územní studie krajiny v písemné podobě nejpozději do 9.11. 2018.

Podání může být doručeno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).
 

Veřejná projednání 19. 9. 2018 a 24. 10. 2018

 

Nastavení cookies