15.09.2020

Program adopce ploch zeleně v Liberci

Statutární město Liberec (dále jen SML) spouští program adopce veřejných ploch zeleně ve městě Liberci.

Tímto krokem chce město poskytnout svým občanům či různým spolkům, firmám, atd. možnost aktivně se podílet na úpravě veřejného prostoru ve městě, a to právě formou adopce zeleně.

Program adopce zeleně se bude vztahovat pouze na pozemky s charakterem veřejné zeleně, které se nacházejí na území města Liberce a jsou v jeho vlastnictví. Vhodnými pozemky k adopci mohou být např. předzahrádky, vnitrobloky, pásy silniční zeleně, ale i travnaté plochy, plochy parkově upravené či jejich části, atd. Žadateli o adopci budou moci být jednotlivci, zapsané spolky, neziskové organizace, školy, bytová družstva, SVJ, firmy, aj.

Cílem adopce zeleně je zlepšit stav adoptovaných ploch veřejné zeleně a následně zajistit jejich pravidelnou údržbu žadatelem, a to bez nároku na finanční odměnu. Prostor i nadále musí zůstat veřejně přístupný. Nebudou podporovány adopce za jiným účelem, než je zkrášlení daného pozemku či jeho části (nepřípustné je tak např. zřízení parkovacího místa na zeleni, umisťování staveb, oplocení, atd.).

Postup kroků při adopci zeleně:

  1. Žadatel, který by měl zájem o adopci pozemku, jež musí mít charakter veřejné zeleně, vyplní a podá žádost o adopci takovéhoto pozemku na odbor ekologie a veřejného prostoru (dále jen EP).
  2. Žadatel v žádosti, uvede identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail, atd.). Dále k žádosti přiloží jednoduchý popis sadovnických úprav, které na pozemku chce zrealizovat a dobu trvání adopce. Součástí žádosti může být také např. osazovací plánek pozemku s již vymezenými druhy rostlin, fotodokumentace atd.
  3. Pracovníci odboru EP žádost prověří z hlediska její kompletnosti. Dále prověří pozemek, o který žadatel žádá, není-li na pozemku již pronájem, výpůjčka, atd. Také pozemek prověří z hlediska inženýrských sítí, je-li například vhodný k výsadbě, či nikoli a dále, zda na pozemku nejsou v dohledné době plánovány nějaké rekonstrukce, apod. V neposlední řadě žádost posoudí z hlediska přínosu navrhované adopce.
  4. Následně bude žádost předložena orgánům města Liberce ke schválení v rámci majetkoprávních operací. Po schvalovacím procesu bude s žadateli uzavřena standardní smlouva o výpůjčce požadované části, či celého pozemku.

Vložení finančních prostředků do veřejné sbírky:

Druhou možností, jak se podílet aktivně na zlepšení stavu zelených ploch ve svém okolí, je vložení finančních prostředků do veřejné sbírky. Pokud budou mít žadatelé zájem pouze investovat do rozvoje zeleně a nebudou se chtít fyzicky podílet na údržbě ploch, je zde právě tato možnost jednorázového, či opakovaného vložení finančních prostředků na zvláštní transparentní účet, který je k tomuto účelu zřízen. Poskytovatel finančního příspěvku (fyzická, právnická osoba, spolek, atd.) se tak stane tzv. “adoptivním dárcem“, který si po konzultaci s pracovníky odboru EP může zvolit, na co mají být finanční prostředky využity (z těchto prostředků může být např. realizována výsadba stromů, keřů, založení květinových záhonů, atd.). Finanční prostředky následně budou čerpány odborem EP na realizaci opatření v dárcem vybrané lokalitě. Pokud dárce neprojeví zájem o konkrétní opatření či lokalitu, kde se finanční prostředky mají investovat, bude záměr navržen odborem EP. Dárci, pokud o to bude mít zájem, může být vystaven tzv. Certifikát adoptivního dárce, kde bude napsáno, na co byly finanční prostředky využity a co tedy tzv. adoptoval. Popř. může být přímo v místě výsadby umístěna cedulka se jmény dárců, kteří výsadbu, či jiná opatření financovali.

č. účtu: 000000-8555351812/0800

aktuální stav sbírky:

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-8555351812

UPOZORNĚNÍ

Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.