Územní studie Vesec u Liberce - Ke Sportovnímu Areálu

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb.

textová část (pdf)

výkres širších vztahů (pdf)

komplexní urbanistický návrh včetně regulací (pdf)

výkres koordinace inženýrských sítí (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a etapizace (pdf)

profily komunikace (pdf)

vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek (pdf)

Stromořadí při ulici K Sportovnímu Areálu

Pro upřesnění řešení územní studie se při ulici K Sportovnímu areálu navrhuje konkrétní řešení stromořadí a s tím související řešení vjezdů a IS na jednotlivé pozemky určené pro výstavbu. Stromořadí se navrhuje v pravidelných 4 metrových rozestupech a v maximálním možném počtu na jednotlivý pás zeleně mezi prostory určené pro umístění vjezdu sloužícího k obsluze jednotlivých pozemků. Tyto prostory jsou navrhovány o maximální šířce 5 metrů. Navrhuje se vysazení dřeviny Sorbus aria "Magnifica" (jeřáb). Jedná se o listnatý opadový strom středního vzrůstu o maximální výšce 10 metrů a šířce 3 - 4 metry. Navržená velikost rostlinného materiálu je 12-14 cm. Navrhovaným pásem zeleně o šířce 1m nesmí být průběžně vedeny inženýrské sítě. Veškeré přípojky, které budou travnatým pruhem procházet, musí být vedeny v minimální vzdálenosti 1m od paty kmene dřeviny. 

výkres stromořadí část 1 1: 200 (jpg)

výkres stromořadí část 2 1: 200 (jpg)

vysvětlivky k výkresu

- zeleně jsou označeny nezastavitelné zelené pásy

- žlutě jsou označeny prostory určené pro vjezdy sloužící k obsluze jednotlivých pozemků

- označuje umístění jednotlivých dřevin

Využití územní studie bylo schváleno dne 19. 1. 2015.

 

Nastavení cookies