Územní studie Vesec - Nad Strání

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů (pdf)

hlavní výkres včetně dopravy a regulací (pdf)

výkres technické infrastruktury (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb (pdf)

zásady organizace výstavby (pdf)

příčný řez (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 4. 12. 2014.

Nastavení cookies