Územní studie Vesec - Nad Strání

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů (pdf)

hlavní výkres včetně dopravy a regulací (pdf)

výkres technické infrastruktury (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb (pdf)

zásady organizace výstavby (pdf)

příčný řez (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 4. 12. 2014.

Aktualizace územní studie byla provedena k 31. 3. 2022.

Nastavení cookies