Územní studie - Vyhlídková - Dlouhomostecká

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů (pdf)

komplexní urbanistický návrh včetně regulací (pdf)

výkres koordinace a inženýrských sítí (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a etapizace (pdf)

vyhodnocení námitek a připomínek (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 15. 12. 2015.

 

Nastavení cookies