Územní studie Růžodol I Partyzánská-Ostašovská

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb.

 

Územní studie v aktuálním znění

textová část (pdf)

výkres širších vztahů (pdf)

hlavní výkres (pdf)

výkres dopravy (pdf)

výkres inženýrských sítí (pdf)

výkres základní situace (pdf)

výkres etapizace (pdf)

vyhodnocení námitek (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 22. 1. 2019

Nastavení cookies