Územní studie Růžodol I Partyzánská-Ostašovská

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů (pdf)

hlavní výkres (pdf)

výkres dopravy (pdf)

výkres inženýrských sítí (pdf)

výkres etapizace (pdf)

vyhodnocení námitek (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 18. 8. 2015.