Územní plán

Projekt: Návrh územního plánu města Liberec

Program: Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj (výzva č. 2 - Územní plány)

Registrační č. projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0004682
Období přípravy projektu: 25.6.2015 - 30.9.2017
Realizace projektu: 1.10.2017 - 31.12.2019

Celkové výdaje projektu: 4 354 000 Kč bez DPH
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

85 % dotace z EU
10 % spoluúčast SML
5 % ze státního rozpočtu

Cíle projektu:
Hlavním cílem je pořízení územního plánu. Nový územní plán zajistí udržitelný rozvoj města, ochranu jeho hodnot a bude sloužit pro rozhodování v území.

Aktuální stav projektu:
10/2017 Projekt v realizaci. Projekt získal podporu z programu IROP.
09/2017 Schválení přijetí dotace v 15. schůzi Rady města dne 12 .9. 2017.
06/2017 Žádost o podporu byla doporučena k financování.
03/2017 Odeslání žádosti o podporu v rámci výzvy č. 2 Územní plány, specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Integrovaného regionálního operačního programu.
02/2017 V přípravě; příprava projektové žádosti, po vrácení původní dotace z IOP, bude podána zpracovaná žádost o podporu v rámci výzvy č. 2 Územní plány, specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Integrovaného regionálního operačního programu. Pokyny, které nahrazují zadání územního plánu byly schváleny usnesením zastupitelstva č.182/2015 ze dne 25.6.2015.


Kontakty:


Ing. Martin Benda
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
e-mail: benda.martin@magistrat.liberec.cz 
tel.: +420 485 243 581