Podatelna statutárního města Liberec

Elektronická podatelna statutárního města Liberec

Informace o příjmu podání v elektronické podobě


Elektronická podatelna magistrátu přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) ve smyslu:

• zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

• zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

• zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

• vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat statutárnímu městu podání v elektronické podobě. Datové zprávy lze statutárnímu městu zasílat e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Podání v elektronické podobě spolu s přílohami je možné zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

Kontakt podatelna - tel.: 485 243 115 (PO a ST 8.00 - 15.30, ÚT a ČT 8.00 - 15.00, PÁ 8.00 - 12.00)

Úřední hodiny podatelny:

PO a ST 8.00 - 17.00
ÚT a ČT 8.00 - 16.00
8.00 - 12.00

Podatelna magistrátu přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

a) na elektronickou adresu: posta@magistrat.liberec.cz;

b) prostřednictvím datové schránky. ID datové schránky SML: 7c6by6u.

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info/.

A. Technické podmínky pro příjem Podání v elektronické podobě

1) Maximální celková velikost datové zprávy včetně vložených dokumentů je 25 MB.

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva statutárnímu městu doručena.

2) Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému statutárního města (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovává a nepřihlíží se k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

3) Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovávají a nepřihlíží se k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

UPOZORNĚNÍ: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout.

4) Statutární město přijímá v souladu s právními předpisy (např. § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád atd.) podání v elektronické podobě (např. žádost, vyjádření účastníků, stížnost, omluvy z jednání atd.) a jejich přílohy doručené na elektronickou adresu e-podatelny POUZE v datových formátech PDF, PDF/A, PNG, TIF, TIFF, JPEG, JPG, GIF, XML, ISDOC (pro e-faktury).

UPOZORNĚNÍ: Dokumenty zaslané statutárnímu městu v jiném než povoleném formátu se v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, považují za nedodané. Statutární město dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit je jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

5) Do předmětu datové zprávy uvádějte stručně její obsah, urychlíte tím zpracování.

UPOZORNĚNÍ: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ? atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

6) Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. Podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, je považováno, v souladu § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

B. Podepisování datových zpráv a dokumentů

Podání v elektronické podobě zaslaná magistrátu na email elektronické podatelny statutárního města musí být v souladu s procesními předpisy např.:

- § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

- § 71 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,

podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považovaný za kvalifikovaný dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst” podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Tuto skutečnost si můžete ověřit v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.

UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.

UPOZORNĚNÍ: V případě podání zaslaného statutárnímu městu e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, podepište uznávaným elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu. Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

C. Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu

1) O přijetí datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslaných na elektronickou podatelnu statutárního města budete, v souladu s § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, informováni na e-mail potvrzující zprávou. Informaci o přijetí datové zprávy byste měli nejčastěji obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání statutárnímu městu.

2) V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste potvrzení o přijetí datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejprve, zda jste e-mail poslali na správnou adresu elektronické podatelny statutárního města. Jestliže jste ověřili, že jste e-mail poslali na správnou elektronickou adresu nebo jste elektronickou adresu vyplnili správně v elektronickém formuláři, pro ověření přijetí datové zprávy telefonicky kontaktujte podatelnu statutárního města.

D. Další informace k příjmu elektronických podání

Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude statutárním městem reagováno.

E. Podávání dokumentů na přenosných technických nosičích dat

Statutární město přijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, USB flash disk).

UPOZORNĚNÍ: Na technických nosičích dat je možno podávat statutárnímu městu zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM, jež pro svou velikost nelze statutárnímu městu zaslat jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu info@magistrat.liberec.cz.

Podatelna pro příjem dokumentů v listinné podobě

Adresa podatelny pro příjem dokumentů v listinné podobě
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59  Liberec 1
Telefon: 485 243 115 (PO a ST 8.00 - 15.30, ÚT a ČT 8.00 - 15.00, PÁ 8.00 - 12.00)

Úřední hodiny podatelny:

PO a ST 8.00 - 17.00
ÚT a ČT 8.00 - 16.00
8.00 - 12.00

Dokument, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, statutární město Liberec nezpracovává.

 

 

Nastavení cookies