Mimořádné události

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ - NONSTOP

Při řešení mimořádné situace kdy je potřeba rychle přivolat pomoc preferujte vždy tísňovou linku 112. Jednotlivé tísňové linky na konkrétní záchranné složky využívejte pouze v případě, kdy jste si jisti, že daná událost spadá výhradně do kompetence této složky (např. kriminální trestný čin - PČR, vyproštění osoby - HZS, zdravotní indispozice - ZZS apod.).
Operátor potřebuje znát tyto údaje:
- kdo volá (jméno, příjmení), číslo telefonu
- co se stalo
- kde se to stalo
- jak je to dlouho
- v případě potřeby další údaje (orientační body, počet postižených, druh a rozsah zranění…)
Snažte se zachovat klid, mluvte pomalu, jasně a srozumitelně, odpovídejte co nejpřesněji na položené dotazy.
Nikdy neukončujte hovor s operátorem jako první!

Další  rady jak postupovat a jak se chovat, informace a podrobnosti k tísňovým linkám jsou uvedeny v doprovodném textu.
Jednotné číslo tísňového volání 112
Hasičský záchranný sbor LK

150
950 471 100 Operační středisko (KOPIS)

Šumavská 414/11
460 01 Liberec III - Jeřáb

Policie ČR

158
974 466 111 Ústředna

Nám. Dr. E. Beneše 584/24
460 32 Liberec

Zdravotnická záchranná služba

155
485 218 511 Ústředna

Husova 976/37
460 63 Liberec I - Staré Město

Městská policie Liberec

156
488 578 111 Ústředna

Tř. 1 máje 108/48
460 07 Liberec III - Jeřáb

DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Horská služba - Jizerské hory

483 380 073 - Dům Horské služby
602 628 972 - Náčelník HS

Bedřichov č. p. 277
468 12 Bedřichov

Horská služba - Krkonoše

602 448 338 - Dispečink HS
 

Svatopetrská 260
543 51 Špindlerův Mlýn

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI - POHOTOVOST

Pohotovost pro děti
v pracovních dnech 17.00 - 22.00
ostatní dny 09.00 - 22.00

485 312 821

Husova 357/10 (budova G - pavilon péče o matku a dítě)
460 74 Liberec I - Staré Město

Pohotovost pro dospělé
Po - Pá 17.00 - 21.00
Ostatní dny 08.00 - 18.00

485 312 184

Pavilon Interních oborů budova B,
460 01 Liberec I - Staré Město

V nočních hodinách přebírají naléhavé případy (kromě ZZS LK) ambulance Interního a chirurgického odd., event. ambulance dalších oddělení Krajské nemocnice Liberec.

Pohotovost zubní

Pracovní dny - neordinuje se
So, Ne, svátky 08.00 - 13.00

485 312 187

Husova 357/10 (budova D, 4 patro)
460 01 Liberec I - Staré Město

OSTATNÍ KONTAKTY

Mimořádné události při živelných pohromách a krizových stavech
Magistrát města Liberec

485 243 152
720 422 865 (p. Lubomír Popp, ved. odd. krizového řízení)
602 435 305 - stálá služba - neslouží k nahlašování závad a havárií v bytových jednotkách ve vlastnictví města nebo jiných podobných událostech (např. otevírání dveří, havárie vody, topení apod.)

ČEZ Distribuce

Na těchto stránkách najdete přehled plánovaných odstávek elektřiny ve vaší ulici:
Portál odstávek

www.bezstavy.cz

Linka důvěry

485 177 177
606 450 044

e-mail (internetové poradenství):
pomoc@linka-duvery.cz
web: www.linka-duvery.cz

Azylový dům Speramus 485 103 141 Široká 304, 460 01 Liberec I - Staré Město
Domov pro matky s dětmi

485 103 964, 731 402 510

Uhlířská 424/7, 460 11 Liberec XI - Růžodol I
Dětský diagnostický ústav

485 341 107

U Opatrovny 444/3, 460 04 Liberec IV - Perštýn
Terapeutická komunita pro drogově závislé - ADVAITA, o. s.

482 750 607
fax: 482 750 607

Korespondenční adresa:
ADVAITA, o. s, Nová Ves 55, p. Chrastava, 463 31
Centrum ambulantních služeb ADVAITA (CAS)
Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV - Perštýn
Email: cas@advaitaliberec.cz

Krajská nemocnice Liberec 485 311 111 Husova 357/10, 460 63 Liberec I - Staré Město
Pohřební služby města Liberce

+420 485 243 459 NONSTOP

U Krematoria č.p. 460, Liberec IV-Perštýn
– kancelář v budově libereckého krematoria
Česká inspekce životního prostředí 485 340 711 1. máje 26/858, 460 07 Liberec III - Jeřáb
Krajská hygienická stanice Liberec 485 253 111 Husova 186/64, 460 05 Liberec V - Kristiánov
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj 485 246 691 Ostašovská 521, 460 01 Liberec XI - Růžodol I
Centrum pro zvířata v nouzi (útulek)

485 106 412
602 774 104

Ostašovská 570, 460 01 Liberec XI - Růžodol I
Český červený kříž 725 077 017 ředitel Palachova 504/7, 460 01 Liberec I - Staré Město

 

Tísňová volání

Vše o lince 112 naleznete na speciálních webových stránkách Evropské komise
Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
· 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
· 155 Zdravotnická záchranná služba,
· 158 Policie ČR.
· 156 Obecní (městská) policie
· 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
V roce 1991 Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí č. 91/396/EEC ze dne 29. července 1991 o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání. Stalo se tak především z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské unie. Pro přístup k tomuto tísňovému volání bylo stanoveno telefonní číslo 112. Vybudováno bylo 14 telefonních center tísňového volání.

Kdy volat

Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.

Zavolejte na tísňovou linku, pokud:
· vznikne požár budov, vozidel, lesa nebo jiných objektů; vidíte plameny nebo kouř z oken, z lesa apod.,
· je třeba vyprostit uvězněné osoby z havarovaného vozidla, z pod trosek budov nebo spadlých stromů,
· jste svědkem závažné dopravní nehody se zraněním nebo usmrcením osob,
· naleznete podezřelé zavazadlo nebo předmět připomínající výbušné nástražné systémy,
· naleznete osobu ležící na zemi v bezvědomí,
· nejste schopni zastavit krvácení,
· někdo se dusí nebo nemůže dýchat,
· někdo utrpěl poranění elektrickým proudem,
· při práci se stroji došlo k závažnému poranění nebo amputaci končetiny,
· jste svědkem pokusu o sebevraždu,
· jste svědkem rvačky, výtržnosti nebo násilného jednání,
· došlo ke krádeži peněženky nebo zavazadla, přepadení či loupeži,
· došlo ke krádeži vozidla, vloupání do vozidla nebo vloupání do nemovitosti,
· někdo se snaží poškodit nebo zničit váš majetek,
· chcete policii oznámit nějaké poznatky k trestné činnosti nebo informaci k hledaným nebo pohřešovaným osobám.

POZOR! - výše uvedený výčet není vyčerpávající. Pokud se dostanete do tísňové situace, která není uvedena, neváhejte zavolat na linku tísňového volání!

Nevolejte na tísňovou linku:
· abyste ohlásili smyšlenou neexistující událost,
· abyste zjistili, zda tísňové volání funguje,
· s dotazem na přesný čas,
· s dotazem na telefonní čísla,
· s dotazem na jízdní řády,
· v případě technických problémů s telefonem.

Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí informace o stavu nouze. Nezneužívejte je! Vaší nezodpovědností se může oddálit pomoc lidem, kteří ji v dané chvíli budou opravdu potřebovat!
Zneužití linek tísňového volání je trestné.

Jak volat

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete.
V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.
Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:
· Zachovejte klid.
· Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat na linku tísňového volání.
· Vyčkejte přihlášení operátora.
· Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo - např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce.
· Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:
o  Vaše jméno a příjmení,
o  číslo telefonu, ze kterého voláte,
o  co se stalo,
o  kdy se událost stala, nebo zda se právě děje,
o  kolik osob potřebuje pomoc,

Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že Vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.
· Uveďte, kde je pomoc vyžadována - pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.
· Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase - neprůjezdná cesta, nízký most aj.
· Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Spolupracujte s operátorem.
· Postupujte podle pokynů a rad operátora.
· Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.
· Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.
· Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.

Pokud se dostanete do problémů na horách, je vhodné využít spojení na příslušnou stanici horské služby. Kontakty jsou běžně dostupné na stránkách http://www.horskasluzba.cz/. Pro potřebu rychlého a efektivního přivolání pomoci, ale i získání dalších užitečných informací je k dispozici aplikace pro chytré telefony, kterou lze stáhnout na uvedených www stránkách www.horskasluzba.cz/cz/aktualni-informace/informace-a-pravidla/aplikace-do-mobilu. Na stejných stránkách lze stáhnout obdobnou aplikaci pro zdravotnickou záchrannou službu www.zachrankaapp.cz.

Nastavení cookies