17.02.2014

Návrhová část strategie

Tvorba návrhové části strategie rozvoje SML 2014 - 2020 navázala na aktualizovanou vizi, globální a strategické cíle, které doporučila Komise pro rozvoj a strategické plánování. Současně bylo doporučeno zformování deseti tematických pracovních skupin, které od konce srpna do začátku října na návrhové části strategie pracovaly. Celkem pracovalo 147 aktivních členů z řad například městských společností a organizací, magistrátu, soukromých podniků, nevládních neziskových organizací, občanů. Každá pracovní skupina se sešla celkem třikrát, přičemž cílem prvního setkání bylo pro tematickou oblast definovat největší problémy, následně navrhnout tzv. specifické cíle. Na druhém setkání pak pro každý specifický cíl pracovní skupiny definovaly alespoň jedno opatření a na třetím, posledním, setkání navrhovaly pro každé opatření alespoň jednu aktivitu.

Následně byly dílčí výstupy zkompletovány odborem strategického rozvoje a dotací. Tento pracovní materiál byl následně představován členům pracovních skupin, veřejnosti, tzv. hlavním aktérům rozvoje města a městským společnostem a organizacím. Návrhová část strategie byla k připomínkování poskytnuta vedoucím odborů MML, komisím Rady města, výborům Zastupitelstva města, zastupitelským klubům. Rovněž byla z hlediska struktury a duplicit konzultována s Agenturou regionálního rozvoje. K připomínkování ze strany veřejnosti byla návrhová část přístupná do 10. prosince 2013. Další možností, jak se k připravované koncepci veřejnost mohla vyjádřit, byla prioritizace cílů prostřednictvím on-line formuláře.

V průběhu ledna proběhla poslední setkání k jednotlivým strategickým cílům, kterých se účastnili vybraní odborníci jak z řad MML, tak i externí. Dne 13.2.2014 byla návrhová část Aktualizace strategie rozvoje města projednána v Projektovém týmu strategie a následně v Komisi pro rozvoj a strategické plánování dne 17.2.2014. Komise schválila podobu návrhové části, která bude předložena k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Podoba materiálu je ke stažení zde.

Pokud proběhne komplexní hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, lze očekávat, že po zapracování případných připomínek dotčeného orgánu bude finální podoba strategie rozvoje města předložena Zastupitelstvu města pravděpodobně v září letošního roku.

Nastavení cookies