04.06.2012

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 25.02.2010

USNESENÍ
Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 25.02.2010

USNESENÍ Č. 31/10 - Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje


majetkoprávní operace  pod  body:

I. Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkovi
II. Prodej pozemků mimo bod č. 3
III. Nabytí nemovitostí
IV. Výkup pozemku
V. Směna pozemků
VI. MO Lbc Vratislavice n/N – l. l. Prodej pozemků
                                                        
I.  Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkovi
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 293/002 v budově čp. 292-293, ul. Chelčického, Liberec 5 včetně spoluvlastnického podílu  na  společných částech domu a na pozemcích p. č. 2726 a 2727 vše v k. ú. Liberec s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

čp/č.j.; podíl; vel.; plocha; příjmení a jméno; cena; % uhr.;
bydliště

293/002; 838/12569; 3+1; 83,80; manž.Miloslav Hromada a Irena Hromadová; 
961.000,-; 100; Chelčického 293, Lbc 5

II.  Prodej pozemků            
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p. č. 2787/2, k. ú Liberec kupujícím:                                      
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 272 324 25
sídlem  Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02
za  kupní  cenu: 28.000,-Kč                                          
splatnou  před  podpisem kupní smlouvy,  termín podpisu KS do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p. č. 4114/2, k. ú.. Liberec kupujícím:                                      
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 272 324 25
sídlem  Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02
za  kupní  cenu: 15.000,-Kč                                           
splatnou  před  podpisem kupní smlouvy,  termín podpisu KS do 45 dnů ode dne  schválení    majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

3.  Pozemek p. č. 85, k. ú. Růžodol I.
Bod nebyl schválen.

4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p. č. 1053/1, k. ú. Chotyně  kupující :
Obec Chotyně, IČ: 006 720 33
sídlem Chotyně 163, PSČ 463 34
za kupní cenu 39.000,- Kč,
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
                       

III.  Nabytí nemovitosti
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 558/11, 560/26, k. ú. Doubí u Liberce do vlastnictví Statutárního města Liberec.

IV.  Výkup pozemku
Zastupitelstvo města schvaluje výkup nemovitosti:
pozemek p. č. 294/2 odděl. z pozemku p. č. 294, k. ú. Rochlice u Liberce
prodávající:
Ing. Vladimír Dědeček, trvale bytem Chabarovská 300/10, Liberec 6,
za kupní cenu 41.000,- Kč
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
 
V.  Směna pozemků
Zastupitelstvo města po projednání
a) zrušuje usnesení č. 232/09/III ze dne 26.11.2009
b) schvaluje směnu pozemků p. č. 1244/5, 1244/6 a 3598/16, k. ú. Liberec odděl. z pozemků p. č. 1244/2 a 3598/12, k. ú. Liberec
ve vlastnictví:
Ing. Petr Maryško a Iva Maryšková, oba bytem Mlýnská 216/8, Liberec 4
za pozemky p. č. 6473, k. ú. Liberec a p. č. 1841/1, k. ú. Starý Harcov
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 002 629 78
s doplatkem městu ve výši 1,089.630,- Kč.

VI.    Majetkoprávní operace MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
1. Prodej pozemku

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p. p. č. 348/1, 348/5 při ul. Dlouhomostecká v k. ú. Vratislavice nad Nisou, Ing. Zbyňkovi Bestovi, bytem U Soudu 380/17, 460 01 Liberec 2, za kupní cenu 63.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

 

USNESENÍ Č. 32/10 - Převod nemovitosti – legalizace stavu
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

převod pozemku p. č. 985/10, k. ú. Krásná Studánka do vlastnictví České republiky.

 

USNESENÍ Č. 33/10 - Finanční vypořádání – byt č. 367/03, ul. U Soudu, Liberec 2
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

vzájemné započtení pohledávek mezi Jiřím Musilem, právním nástupcem po zemřelé paní Janě Musilové  a  Statutárním městem Liberec, při vypořádání podílu o velikosti 254/1000 na budově č. p. 367, ul. U Soudu, Liberec 2, postavené na pozemku p. č. 5090/1, v k. ú. Liberec, bez doplatku.

USNESENÍ Č. 34/10 - Nerudovo náměstí
Oprava povrchů náměstí: výběr varianty řešení + prezentace

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zpracování projektové dokumentace akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ ve variantě č. III v provedení s oddechovou zónou.

 

USNESENÍ Č. 35/10 - Tramvajová trať Fügnerova – Dobiášova – smlouva o partnerství a spolupráci na projektu
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu Tramvajová trať Fügnerova-Dobiášova s Dopravním podnikem města Liberec, a. s.

 

USNESENÍ Č. 36/10 - Obchodní centrum PLAZA  – prodej pozemků
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

a) prodej pozemků p. č. 50/1 o výměře 7360 m2, p. č. 47/7 o výměře 125 m2, p. č. 63 o výměře 6 m2, p. č. 50/7 o výměře 20 m2, p. č. 47/14 o výměře 19 m2, p. č. 47/15 o výměře 1 m2 a p. č. 5783/3 o výměře 147 m2 vše v k. ú. Liberec dle podmínek uzavřené Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci čj. 7003/06/0076 společnosti P4 Plaza s. r. o., se sídlem K Červenému dvoru 24/2132, 130 00 Praha 3 – Strašnice, IČ: 271 677 63
b) znění kupní smlouvy a

ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
uzavřít kupní smlouvu po naplnění smluvních opatření.                                   T: 04/2010
                                                                                                                     

 

USNESENÍ Č. 37/10 - Podání dotační žádosti – „Parky Lidové sady I“ v IPRM zóna Lidové sady
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

Podání žádosti o poskytnutí dotace projektu „Parky Lidové sady I“ v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

a ukládá

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací EU, podat žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.                                                                                                                                                             
                                                                                                                  T: 03/2010

 

USNESENÍ Č. 38/10 - IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
Zastupitelstvo města po projednání

odvolává

Mgr. Jiřího Pilného, specialistu odboru Koordinátor dotací EU z funkce:
a)  manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a
b) člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec zóna „Lidové sady“ bez hlasovacího práva

a jmenuje

Ing. Michala Vereščáka, specialistu odboru Koordinátor dotací EU do funkce:
a)  manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a
b)  člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec zóna „Lidové sady“ bez hlasovacího práva.

USNESENÍ Č. 39/10 - Návrh rozpočtového opatření č. 1 statutárního města Liberec na rok 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 1 statutárního města Liberec na rok 2010 dle důvodové zprávy.

 

USNESENÍ Č. 40/10 - Zadání 63. změny územního plánu města Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje


navržené zadání 63. změny územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 63. změny územního plánu města Liberec.
                                                                                                                            T: neprodleně

 

USNESENÍ Č. 41/10 - Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 – 1178 konkrétním žadatelům
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 – 1178 konkrétním žadatelům dle důvodové zprávy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora
zajistit uzavření darovacích smluv s jednotlivými žadateli.
 T: 03/2010

 

USNESENÍ Č. 42/10 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v 1. kole roku 2010 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce sportovních organizací v celkové výši 1,158.700,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1)

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
seznámit žadatele 1. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec.
                                                                                                                           T: neprodleně

 

USNESENÍ Č. 43/10 - Návrh správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro  partnerskou spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 1. a 2. kole roku 2010 z Fondu pro  partnerskou  spolupráci  Statutárního  města  Liberec  v  celkové  výši
98.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města Liberec,
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. a 2. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec,

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli.
 T: 03/2010

 

USNESENÍ Č. 44/10 - Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML – 1. kolo roku 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na přidělení dotací poskytnutých v 1. kole roku 2010 z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v celkové výši 804.991,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi  primátora,
a) zajistit seznámení  všech žadatelů 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec,

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec včetně  proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli.
                                                                                                                           T : 04/2010

 

USNESENÍ Č. 45/10 - Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zprávu o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Liberec za rok 2009.

 

USNESENÍ Č. 46/10 - Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zprávu o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Liberec za rok 2009.

 

USNESENÍ Č. 47/10 - Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2009
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

Závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2009.

 

USNESENÍ Č. 48/10 - Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28. ledna 2010
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

vyřízení podnětů a dotazů z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 28. ledna 2010.

 

 

Ing. Jiří  K i t t n e r, v. r.   
primátor města

Ing. František  H r u š a, v. r.   
náměstek primátora

 

Přílohy
K usn. č. 40/10 - Zadání 63. změny územního plánu města Liberec
K usn. č. 42/10 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2010
K usn. č. 43/10 -  Návrh správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro  partnerskou spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2010
K usn. č. 44/10 -  Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML – 1. kolo roku 2010

 

Typ souboru Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor PDF
Přílohy k
usnesení
z  2. ZM
1122459
Soubor PDF

Soubor PDF
Usnesení
z 2. ZM
156596

 

Nastavení cookies