04.06.2012

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 25.03.2010

USNESENÍ
Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 25.03.2010

USNESENÍ Č. 49/10 - Vystavení směnky k odkupu
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s Českou Spořitelnou, a.s.
2. vystavení směnky na řad České spořitelny, a.s., IČ 452 44 782 se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 000 na částku 97 500 000 Kč se splatností 30. 7. 2010

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, podepsat smlouvu o úplatném převodu cenných papírů s Českou spořitelnou, a.s. a směnku na řad České spořitelny, a.s. na částku 97 500 000,- Kč
T.: 31. 3. 2010

USNESENÍ Č. 50/10 - Kontokorentní úvěr do výše 40 000 000,- Kč u České spořitelny, a.s.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1171 (dál jen Česká spořitelna a.s.), podle níž bude Česká spořitelna, a.s. poskytovat Statutárnímu městu Liberec v období od 30. 3. 2010 do 28. 2. 2011 kontokorentní úvěr na běžném účtu vedeném u České spořitelny až do limitu 40 000 000 Kč

a ukládá


Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, učinit veškeré právní kroky k uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. o kontokorentním úvěru ve výši 40 000 000,- Kč
T.: 31. 3. 2010

USNESENÍ Č. 51/10 - Refinancování stávajících závazků - splátka úvěru ČSOB a.s.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. jednorázovou splátku zůstatku úvěru ve výši 233 266 458,60 Kč poskytnutého Československou obchodní bankou a.s. v říjnu roku 2007. Splátka bude provedena z výnosu směnky odkoupené v rámci Smlouvy o směnečném rámci uzavřené s Českou spořitelnou a.s.
2. uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s Českou spořitelnou a.s.
3. vystavení směnky na řad České spořitelny, a.s., IČ 452 44 782 se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 000 se splatností 30.7.2010
4. uzavření níže uvedených zástavních smluv mezi Statutárním městem Liberec jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 117, jako zástavním věřitelem:
a) Smlouvy o zastavení nemovitostí č. ZN1/225/10/LCD,
podle které je předmětem zástavy bytový komplex 192 bytových jednotek včetně sou- visejících pozemků v ulici Krajní, zajištěnými pohledávkami pak pohledávky a příslu- šenství podle Smlouvy o směnečném rámci
b) Smlouvy o zastavení nemovitostí č. ZN2/225/10/LCD,
podle které je předmětem zástavy bytový komplex 254 bytových jednotek včetně sou- visejících pozemků v ulici Krejčího, zajištěnými pohledávkami pak pohledávky a pří- slušenství podle Smlouvy o směnečném rámci

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, učinit veškeré právní kroky pro zajištění jednorázového splacení úvěru poskytnutého Československou obchodní bankou a.s.
T.: 31. 3. 2010

USNESENÍ Č. 52/10 - Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:
I. Prodej budovy
II. Prodej pozemků
III. Směna pozemků
IV. Změna usnesení ZM
V. Majetkoprávní operace Mo Liberec – Vratislavice n. Nisou
I. Prodej budovy - čp. 584, ul. Sovova, Liberec 14 včetně pozemků p.č. 1681, 1682/1, 1682/2, 1682/3, k.ú. Ruprechtice
Bod nebyl schválen.
II. Prodej pozemků
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p. č. 81/3, 84/4, k. ú. Liberec kupujícím:
1. Jiří Maděra, bytem Švestková 142, 460 01 Liberec 32
za kupní cenu 85.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. manželé Monika Votavová, Petr Votava, oba bytem Nám.Dr.E. Beneše 2/10, 460 01 Liberec 3
za kupní cenu 85.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.
2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p. č. 81/4, 84/6, k. ú. Liberec kupujícím:
1. Jiří Šebek, bytem Baarova 1116/10, 460 01 Liberec 1
za kupní cenu 57.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. manželé Monika Votavová, Petr Votava, oba bytem Nám.Dr.E. Beneše 2/10, 460 01 Liberec 3
za kupní cenu 57.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.
3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p. č. 84/7, k. ú. Liberec kupujícím:
1. IMOGEST spol. s.r.o., IČ: 256 33 104
sídlem Dr. Zikmunda Wintra 376/5, 160 00 Praha 6
za kupní cenu 263.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
2. Jiří Maděra, bytem Švestková 142, 460 01 Liberec 32
za kupní cenu 263.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1
4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p. č. 1804/1, k. ú. Liberec kupujícímu:
Rudolf Gabčan, bytem Sněhová ul.čp.303, 463 12 Jeřmanice
za kupní cenu 10.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p. č. 4035/18, k. ú. Liberec kupujícímu:
TEXTILANA DK, s. r.o., IČ: 267 39 470
sídlem Liberec 4, Soukenné nám. 613/3, PSČ 460 01
za kupní cenu 129.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p. č. 5978/14, k. ú. Liberec kupující:
MARVA - M s. r. o. , IČ: 25410989,
se sídlem Liberec V – Kristiánov, Březinova 297/19, PSČ 460 05
za kupní cenu 439.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p. č. 3/3, k. ú. Dolní Hanychov kupujícím v pořadí:
1. Jana Grešulová, Ondřej Grešula, oba bytem Puškinova 557/9, Liberec 8
za kupní cenu 201.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
2. Česká pozemková s. r. o., IČ: 27290557,
se sídlem Liberec, Stromovka 223/10, PSČ 460 10
za kupní cenu 201.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy ,termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.
8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p. č. 538/2, k. ú. Dolní Hanychov kupujícím:
Jitka Frolíková, Jiří Frolík, oba bytem Dubice 144/10, Liberec 8
za kupní cenu 209.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
9. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p. č. 1903/9, 1903/10, 1903/11, 1903/12, 1903/13, 1915/6, 1915/7, k. ú. Ruprechtice, kupujícímu:
Stavební bytové družstvo Sever, IČ:000 42 579
se sídlem Liberec, Lipová 596/7, PSČ 460 31
za kupní cenu 85.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
10. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p. č.1910/4,1910/5,1910/6,1910/7,1910/8,1910/9, k. ú. Ruprechtice kupujícímu:
Stavební bytové družstvo Sever, IČ:000 42 579
se sídlem Liberec, Lipová 596/7, PSČ 460 31
za kupní cenu 126.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
11. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p. č. 452, k. ú. Ostašov kupujícím:
1. manželé Alena Roubalová, Karel Roubal, oba bytem Moravská 120, 460 10 Liberec XX
za kupní cenu 90.100,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. Zuzana Krausová, bytem Moravská 127, 460 10 Liberec XX
za kupní cenu 90.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.
III. Směna pozemků
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemku p. č. 2202/28, odděl. z pozemků p. č. 2202/1, 2202/13 a 2202/14, k. ú. Ruprechtice
ve vlastnictví:
MICHAEL Development – RUPRECHTICE s.r.o., Rašínovo nábřeží 383/58, Praha 2, IČ: 28457561
za pozemek p.č. 2103/10, odděl. z pozemků p.č. 2103/7, 2103/8, 2103/9, k.ú. Ruprechtice
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978
bez doplatku a úhradou nákladů, spojených s realizací směny, žadatelem.
IV. Změna usnesení ZM
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu kupujícího v souvislosti s prodejem pozemku p.č. 2006/6, k.ú. Vesec u Liberce z manželů Miroslava a Žofie Semerádových pouze na paní Žofii Semerádovou.
V. Majetkoprávní operace Mo Liberec – Vratislavice n. Nisou
Zastupitelstvo města po projednání:
1. schvaluje přijetí daru pozemků p.č. 1407, 1409, 1429 a 1431 při ul. U Tělocvičny v k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví TJ Jiskra Vratislavice n/N o.s., IČ 46746315, U Tělocvičny 228, 463 11 Liberec XXXX do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262978 s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.
2. schvaluje vrácení daru pozemků p.č. 1407, 1409, 1429 a 1431 při ul. U Tělocvičny v k.ú. Vratislavice nad Nisou zpět TJ Jiskra Vratislavice n/N o.s., IČ 46746315, v případě nezískání dotačního titulu na realizaci rekonstrukce areálu TJ Jiskra do 30. 6. 2011.

USNESENÍ Č. 53/10 - Prodej garáží, bytu a nebytového prostoru formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č.26/2000 Sb. - úprava nejnižších podání
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

prodej garáží, bytu a nebytového prostoru za upravená nejnižší podání dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.

USNESENÍ Č. 54/10 - Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města Liberce za rok 2009
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

fyzickou inventarizaci majetku, zásob k 1. 10. a k 31. 12. 2009 a dokladovou inventarizaci k 31. 12. 2009 Statutárního města Liberce a současně vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 55/10 - Návratná finanční výpomoc – Sportovní areál Liberec s.r.o.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje


1. poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti s ručením omezeným Sportovní areál Liberec se sídlem Liberec 1, Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd. C, vložka 19906, IČ 270 75 397 ve výši 19 286 279,60 Kč
2. text Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle předloženého návrhu

a ukládá

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit podepsání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Sportovním areálem
Liberec s.r.o.
T: 31. 3. 2010
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit částku 19 286 279,60 Kč do výdajové i příjmové části rozpočtu SML na rok 2010
T: v nejbližším rozp.opatření

USNESENÍ Č. 56/10 - Valná hromada Teplárna Liberec, a.s. - volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti a zařazení bodu "Snížení základního kapitálu společnosti Teplárna Liberec, a.s."
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

dle ustanovení § 84 odst. 2 písm g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, delegaci Ing. Jiřího Kittnera, na řádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s., se sídlem tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 1, která se bude konat dne 30. března 2010 ve 12.00 hodin v sídle společnosti,

souhlasí

se zařazením bodu „Snížení základního kapitálu společnosti Teplárna Liberec, a.s.“ na program jednání řádné valné hromady,

souhlasí

se snížením základního kapitálu společnosti Teplárna Liberec, a.s. o 210 mil. Kč ze stávající výše 500 mil. Kč na 290 mil. Kč, a to snížením jmenovité hodnoty každé akcie 5 mil. Kč na novou jmenovitou hodnotu 2,9 mil. Kč,

ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
informovat vedení společnosti Teplárna Liberec, a.s. o výsledku hlasování Zastupitelstva Statutárního města Liberec.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 57/10 - Vyhodnocení výzvy IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zařazení projektových záměrů schválených Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci do indikativního seznamu projektových záměrů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci dle důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 58/10 - Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 9,710 mil Kč na akci „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“pro rok 2010
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

informaci o dokončení akce „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“ spolufinancované za účasti státního rozpočtu

a schvaluje

1. přijetí dotace ve výši 9, 710 mil.Kč pro rok 2010 z Ministerstva financí ČR, Programu 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství na akci „Objekt základní školy Barvířská-přestavba, přístavba a stavební úpravy“
2. pokyn k nastavení rozpočtového limitu č.j. 12/25109/2010-122.

USNESENÍ Č. 59/10 - Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

finanční podíl Statutárního města Liberec ve výši 685.000,- Kč na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010 pro objekt Divadla F. X. Šaldy, Liberec – oprava kamenných soch

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
zajistit vlastní realizaci akce.
T : neprodleně

USNESENÍ Č. 60/10 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací na akce:
č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč Termín realizace
1. Divadlo F.X.Šaldy Rekonstrukce topení 300 000 7 – 8/10
2. Divadlo F.X.Šaldy Oprava kartuší, instalace zábran proti holubům 377 000 5 – 7/10
3. Divadlo F.X.Šaldy Regenerace památkové zóny - finanční podíl SML k dotaci MK ČR 700 000 7 – 10/10
4. Divadlo F.X.Šaldy Oprava střechy 150 000 6/10
5. Divadlo F.X.Šaldy Restaurování svítidel 800 000 7 – 8/10
6. Divadlo F.X.Šaldy Malování, tapetování hlediště a zázemí diváků 900 000 7 – 8/10
7. Divadlo F.X.Šaldy Malé divadlo – rekonstrukce vstupních prostor 450 000 7 – 8/10
8. Naivní divadlo II.etapa rekonstrukce topného systému 1 540 000 7 – 8/10
9. ZOO Zasíťování expozice rysů 2 160 000 6 – 7/10
10. ZOO Zastřešení posezení u rest.Gibon 4 680 000 6 – 7/10
CELKEM 12 057 000
a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 61/10 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce:
č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč Termín realizace
1. ZŠ Lesní výměna vzduchotechniky 3 000 000 7 – 8/10
2. ZŠ Kaplického výměna oken – II.etapa 1 400 000 7 – 8/10
3. ZŠ Křížanská výměna oken – II.etapa 680 000 7 – 8/10
4. ZŠ Česká oprava sloupu u vstupu 700 000 7 – 8/10
5. ZŠ Sokolovská oprava střechy - pavilon TV 2 700 000 7 – 8/10
6. ZŠ Barvířská žaluzie na MŠ, fasáda, PD, TDI 5 391 000 7 – 8/10
7. ZŠ Jabloňová instalace termoventilů 400 000 5/10
8. ZŠ Švermova oprava střechy 760 000 6 – 7/10
9. ZŠ Husova výměna stoupaček – II.etapa 1 300 000 7 – 8/10
10. ZŠ U Školy výměna oken 1 300 000 7 – 8/10
11. MŠ Kytička rekonstrukce vzduchotechniky 1 000 000 7 – 8/10
12. MŠ Sedmikráska šatny – odstranění vlhkosti 400 000 7 – 8/10
13. MŠ Motýlek úprava topného systému 600 000 7 – 8/10
14. EPC projekty studie, přípr.zadávací dokument. 300 000 6 – 8/10
15. Navýšení kapacity MŠ koncesní řízení 500 000 5 – 6/10
CELKEM 20 431 000
a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 62/10 - Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v mimořádném kole roku 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých v mimořádném kole roku 2010 na podporu Veletrhu dětské knihy v Liberci z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 110.500,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1,

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
1. zajistit seznámení všech 5 žadatelů mimořádného kola roku 2010 s usnesením Zastupitelstva města Liberec,
T: neprodleně
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli.
T: 30. 4. 2010

USNESENÍ Č. 63/10 - Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. a II. výzvy roku 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje


návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec takto:
1. v rámci I. výzvy roku 2010, která byla vyhlášena na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 podporující aktivity prováděné formou terénních sociálních služeb, které jsou realizované především subjekty poskytující pomoc dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 135.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1,
2. v rámci II. výzvy roku 2010, která byla vyhlášena na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 podporující programy, jež si kladou za cíl posílení sociálních a lidských tradic realizovaných především subjekty, které pracují s dobrovolníky v celkové výši 373.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 2

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli
T: 05/10

USNESENÍ Č. 64/10 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec na akci Holečkova č.p. 8, Liberec 7 v maximální výši 1,113.792,- Kč dle výsledku výběrového řízení na dodavatele

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora pro sociální věci
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace
T : ihned

USNESENÍ Č. 65/10 - Vyhodnocení plnění schválených monitorovacích opatření za období roku 2009 a aktualizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 – 2013
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

plnění jednotlivých opatření a vyhodnocení jejich efektivity za rok 2009

a schvaluje

aktualizaci 1. Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 - 2013

USNESENÍ Č. 66/10 - Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 2009
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 2009.

USNESENÍ Č. 67/10 - Kontrola systému, způsobu správy, údržby a využití nemovitostí v majetku Statutárního města Liberec, majetku doposud nezařazeného do správy jednotlivých útvarů Magistrátu města Liberec či městem zřizovaných organizací
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

protokol z provedené kontroly „Kontrola systému, způsobu správy, údržby a využití nemovitostí v majetku Statutárního města Liberec, majetku doposud nezařazeného do správy jednotlivých útvarů Magistrátu města Liberec či městem zřizovaných organizací“.

USNESENÍ Č. 68/10 - Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím dotace z GF LK pro rok 2010 z programu č. 24 – Podpora prevence kriminality
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí


předloženou projektovou dokumentaci k projektu na rok 2010.

USNESENÍ Č. 69/10 - Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím dotace z GF LK pro rok 2010 z programu č. 20 – Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

předloženou projektovou dokumentaci k projektu na rok 2010.

USNESENÍ Č. 70/10 - Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2009
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

Výroční zprávu o činnosti Městské policie Liberec za rok 2009.

USNESENÍ Č. 71/10 - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
Zastupitelstvo města po projednání

vydává

Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.

USNESENÍ Č. 72/10 - Úprava některých norem SML na základě doporučení MV ČR
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

Metodická doporučení Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení dozoru Liberec, týkající se:
- Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, o veřejném pořádku;
- Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2009, kterou se upravují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů;
- Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec;

schvaluje

1. ponechání textace Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, o veřejném pořádku v původní podobě;
2. technickou úpravu zjevné nesprávnosti údaje (data schválení vyhlášky) v Obecně závazné vyhlášce statutárního města Liberec č. 4/2009, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů dle návrhu v příloze důvodové zprávy;
3. upravený Jednací řád Zastupitelstva města Liberec dle návrhu v příloze důvodové zprávy;

ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
- zajistit zveřejnění uvedených norem v aktualizovaném znění
- informovat Ministerstvo vnitra ČR o tomto rozhodnutí zastupitelstva města.
T: Ihned

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města
Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

Přílohy
k usn. č. 53/10
k usn. č. 62/10
k usn. č. 63/10
k usn. č. 71/10
k usn. č. 72/10

Typ souboru Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor PDF
Usnesení z
3. ZM
192068
Soubor PDF
Soubor PDF
Přílohy 633524

 

Nastavení cookies