06.06.2012

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 25.03.2010

 

ZÁPIS
Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 25. 3. 2010 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

 

K bodu č. 1

Zahájení a schválení pořadu jednání

Ing. Jiří Kittner, primátor města, zahájil 3. zasedání zastupitelstva města v 15.03 hodin. Přivítal přítomné na zasedání a požádal zastupitele, aby se zaprezentovali. Konstatoval, že je přítomno 35 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, jednání je usnášeníschopné a může začít. Omluvil ze zasedání Ctibora Jecha a Ivanu Bobkovou, která na jednání dorazí později.

Ing. Kittner

Na stole a v elektronické podobě máte předloženy následující materiály - doplnění bodu č. 3 o jednu majetkoprávní operaci, konkrétně o Vratislavice nad Nisou, dále máte doplnění bodu č. 10 - tj. doplnění informací, změnu bodu č. 13 - oprava důvodové zprávy a změnu bodu č. 23, kde je upřesnění seznamu provozoven k této vyhlášce. Dále jste obdrželi informaci č. 6 - Souhrn provedených změn přesunů v rozpočtu, Informaci č. 7 o postupu odboru dopravy a dále informaci k rušení poboček České pošty, s. p., kde jsme se snažili popsat současný stav. To jsou tedy technická doplnění k jednotlivým bodům. Potom máte k zařazení do programu čtyři body. Bod č. 9a - Valná hromada Teplárny Liberec, bod č. 10a - Přijaté dotace MFČR ve výši 9,710 mil., dále materiál Mgr. Korytáře, který ho rozeslal, je to Doplnění seznamu nemovitostí vyjmutých z privatizace, mohli bychom ho zařadit jako bod č. 3a, protože to patří k majetkovým operacím. Potom máte, to se snad nedá ani nazvat doplněním programu, písemnost Mgr. Morávkové, Hodina Země. To jsou tyto čtyři body, které byste měli mít na svých stolech. Já se zeptám, má-li někdo něco dalšího? Není-li tomu tak, nechám hlasovat o těchto bodech postupně, protože musím říci, že s posledním si příliš nevím rady, ale je to na vašem rozhodnutí.

Hlasování o zařazení bodu 9a.

Hlasování č.1 – pro 36 , proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

Hlasování o zařazení bodu č. 10a.

Hlasování č. 2 – pro 35 , proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

Hlasování o zařazení bodu č. 3a.

Hlasování č.3 – pro 34 , proti 2, zdržel se 0 – návrh byl schválen

Ing. Kittner

Dále máme písemnost Mgr. Morávkové, kterou bych zařadil asi jako bod 24a.

Mgr. Morávková

Já se omlouvám, chtěla jsem to jenom krátce vysvětlit, jestli je to třeba. Já nevím, jestli to pomůže hlasování, možná, že to není jasné.

Ing. Kittner

Asi je to potřeba.

Mgr. Morávková

Dobře, tak já řeknu ve dvou větách, o co jde. Řada měst se přihlásila k akci Hodina Země, která se týká toho, že budou v noci ze soboty na neděli minimálně hodinu zhasnuty pokud možno všechny veřejné stavby, veřejná nasvícení, to, co nemusí fungovat z důvodu bezpečnosti. Tento materiál předkládám, protože bych ráda, kdyby se město Liberec k této symbolické akci připojilo. Děkuji. A jestli mohu ještě doplnit, jde o akci celosvětového formátu. Odkazy na podrobné informace jsou v materiálu uvedeny, obsahem je schválení návrhu usnesení, aby bylo zhasnutí budov, jejichž nasvícení má město Liberec v kompetenci, nějakým způsobem během zítřka zorganizováno a aby byla zítra umístěna informace o tomto na web města. Děkuji.

Ing. Kittner

Omlouvám se, ale naše rozhovory jsou stále stejné, mě už to příliš nebaví. Návrhem usnesení je, aby se město jako takové připojilo ke kampani atd., to žádný návrh usnesení není. Pro toto hlasovat nemohu a je to stále stejné. Každé zastupitelstvo to probíráme znovu.

Mgr. Morávková

Dobře, jestli je to možné, tak do doby než přijde na pořad tento bod, připravím s kolegy návrh usnesení tak, aby hlasovatelný byl. Děkuji.

Ing. Kittner

Já už vůbec neřeším to, jestli zastupitelstvo může přikazovat, ať někdo vypne světla, to už nechci rozebírat. Nechám hlasovat i o zařazení tohoto bodu.

Hlasování č.4 – pro 15 , proti 1, zdržel se 19 – návrh nebyl schválen

 

Hlasování o programu s body tak, jak jsou navrženy a jak bylo odhlasováno jejich zařazení, tzn. body 1 – 25 se zařazením bodů 9a, 10a a 3a.

Hlasování č.5 – pro 36 , proti 0, zdržel se 1 – program byl schválen

Primátor města jmenoval zapisovatelkou dnešního jednání Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení. Za ověřovatele zápisu určil MUDr. Kateřinu Absolonovou a Bc. Zuzanu Kocumovou. Seznámil občany s procedurou přihlášení se do diskuse.

K bodu č. 2

Diskuse

Jana Nygrínová, občanka města

Dobrý den, pane primátore, dobrý den vážení zastupitelé, jmenuji se Jana Nygrínová a jsem spoluvlastnicí domu č. p. 403 na Starém města v Liberci a členkou přípravného výboru Občanského sdružení Slunečná louka v této lokalitě, ul. Slunečné a Luční. Rada města 18. 11. 2009 schválila záměry prodeje pozemků v lokalitě Slunečné ulice související s obytnými budovami mezi ulicemi Luční a Slunečná. Máte to v důvodové zprávě v informaci, kterou máte v programu zastupitelstva zařazenu až na konci. Nejedná se tedy o bod prodeje pozemku nebo privatizace, který by měl být dnes schvalován, není to na pořadu jako samostatný bod. To na vysvětlenou. O privatizaci pozemku jsme se dozvěděli dopisem od odboru majetku statutárního města Liberec, který nám oznámil dopisem ze dne 2. 2., že je schválena privatizace pozemku. V té době ještě nebyl k dispozici geometrický plán. Nahlédnutím do usnesení rady města jsme zjistili, že privatizace byla vyhlášena bez toho, že by byl odsouhlasen geometrický plán. Ten ještě zpracován nebyl, což, jak jsem zjišťovala, není standardní postup. A na základě dotazu jsme následně na odboru zjistili, že geometrický plán byl vypracován až 27. ledna a stavebním úřadem odsouhlasen 16. února 2010. Takže jsme s ním při vyhlašování řízení nebyli seznámeni. Po podrobném nahlédnutí do geometrického plánu jsme zjistili, že plochy jsou prodávány tak, jak byly dosud zapsány v katastru nemovitostí, tj. zastavěná plocha, nádvoří s využitím pro společný dvůr. Pozemek podle nás není vhodný k privatizaci, jedná se, když se podíváte do materiálů, o úzký pruh mezi dvěma komunikacemi, a prodej je navrhován tak, že plochy zůstávají jako zastavěná plocha a nádvoří s využitím pro společný dvůr, a to jak komunikace, které tam jsou vedeny, tak i zeleň, která je mezi komunikacemi. V případě, že by došlo k privatizaci pozemků samostatnou fyzickou nebo právnickou osobou, je jasné, že charakter pozemku už nebude společný dvůr. To by museli do tohoto jednání vstoupit všechny fyzické osoby, které mají nemovitosti v okolí. Dále nesouhlasíme s privatizací tohoto pozemku proto, že komunikace z pochopitelných důvodů zůstávají. Jenže bez využití louky, která tam je a má být privatizována, nelze ani pozemky udržovat. Abychom trochu hájili zájmy, tak jsme poslali nesouhlas statutárnímu městu Liberec a zároveň dopis radě města, kde je situace vysvětlena. Důvodová zpráva, kterou jste dostali v informaci k této privatizaci, je strohá, je v ní pouze napsáno, že se jedná o standardní postup. Když se podíváte na geometrický plán, tak po oddělení pozemku už plocha, která se má prodávat, s budovami nesouvisí. Navíc jsou tam dva malé pozemky o velikosti 35 m2, důležité pro chod celého areálu, protože je tam umístěna čistírna odpadních vod. Tyto pozemky jsou rovněž navrhovány k privatizaci v rámci celku. Fakt je, že vás odbor informoval, že se zakládá občanské sdružení, na základě doporučení odboru majetku, pro koupi tohoto pozemku. Právníci se nad tím trochu pozastavovali, protože občanské sdružení má trochu jiný úkol, proto jsme ho založili, abychom chránili zájmy v tomto území, abychom dbali na životní prostředí. Vždy tam byly plochy udržovány bez nároku na finanční prostředky města a rádi bychom, aby to takto zůstalo dál, eventuálně s tím, že město se bude podílet na opravě komunikace, která tam je zdevastovaná. Dále jsme se zajímali o to, jak zájem o privatizaci vznikl. Na odboru nám bylo řečeno, že to bylo na základě žádosti. V důvodové zprávě je napsáno, že to byla žádost o odkoupení pozemku před budovou č. p. 407. Vlastníci se k tomu nehlásí, takže bychom rádi věděli, kdo podával žádost o privatizace, a jakým způsobem. Protože v lokalitě je obava, že to někdo zprivatizuje a jedinou zelenou plochu využije jako parkoviště nebo jiným způsobem. Takže se domníváme, že by přinejmenším měla být změna v geometrickém plánu, kde by komunikace měly být označeny jako ostatní plocha. Má to charakter veřejné zeleně. Není to charakteristický způsob, který se používá při privatizaci pozemků, kde jsou vlastníci jednotek sdružení, tady ta privatizace proběhla trochu jinak. Někde jsou to fyzické osoby v podílovém vlastnictví, někde to přešlo do jednotek. Nehledě na to, že ty dva cípečky jsou čistírny odpadních vod a obyvatelé se ptají, proč bychom kupovali tyto dva pozemky, které se nebudou využívat, a byly by určitě zdrojem svárů. Proč se privatizují jako celek? Žádáme jako občanské sdružení, aby to bylo podrobně přezkoumáno, protože na papíře to vypadá, že je tam situace jasná, ale problémy tam jsou.

Ing. Kittner

Paní Nygrínová, musím vás poprosit, abyste spěla k závěru. Nechci nikomu odebírat slovo, ale spějte, prosím, k závěru.

J. Nygrínová

Omlouvám se, ale mluvila jsem tady proto, že 27. tohoto měsíce mají být podány přihlášky k privatizaci, takže nám jde o to, aby zastupitelstvo privatizaci buď zrušilo, přezkoumalo, ale ne, aby se o tom rozhodovalo. Je možné, že by tu privatizaci mohl napadnout někdo později, což by bylo jistě nemilé.

Ing. Kittner

Zastupitelstvo žádný takový krok učinit nemůže, protože tento návrh je v pravomoci rady města, která obdržela žádost a případ zpracuje. Samozřejmě o tom, jestli pozemek bude prodán nebo ne, s konečnou platností rozhodne zastupitelstvo, takže v některém z příštích zastupitelstev tato operace bude a jestli ji zastupitelstvo schválí nebo ne, je na něm.

J. Nygrínová

Takže, rozumím tomu dobře, že usnesení rady města je platné, přestože tam nebyly dodrženy všechny postupy?

Ing. Kittner

Usnesení rady města je platné a zastupitelstvo nemá právo rušit toto usnesení. Zastupitelstvo je však konečným orgánem, který rozhoduje o každé majetkoprávní operaci. Rada města může pouze něco navrhnout a zastupitelstvo rozhodne o tom, jestli tuto majetkoprávní operaci schválí nebo ne. Rada města ji zatím ještě neschválila, schválila pouze záměr a vypsala výběrové řízení. Rada si je těchto problémů vědoma a pravděpodobně se k tomu ještě vrátí.

J. Nygrínová

Omlouvám se, nejsem zrovna stručná, ale mám tomu rozumět tak, že když v pondělí budou podány přihlášky do privatizace, bude rozhodnuto o tom, že k odkupu a k projednání nedojde? Protože potom se řekne, už to bylo projednáno, my jsme takto rozhodli.

Ing. Kittner

Rada už rozhodla, je povinna připravit operaci do zastupitelstva, které má konečné rozhodnutí. Zastupitelstvo bude v bodě č. 3 rozhodovat o tom, jestli prodá majetek nebo neprodá. To zase naopak nemůže zrušit rada. My o tom problému víme a budeme ho v radě města asi řešit ještě jednou. Nikoho dalšího přihlášeného nemám, takže bod ukončím a přejdeme na bod č. 3.

 

K bodu č. 3

Majetkoprávní operace

 

I. Prodej budovy

Ing. Kittner

V rámci tohoto bodu máte přiřazenou jednu operaci z Vratislavic nad Nisou. Nyní bod č. 3/I - Prodej budovy Sovova č. p. 584, je tam jediná operace.

Ing. Alena Dvořáčková, občanka města

Dobré odpoledne, pane primátore, vážení zastupitelé, já bych vás na tomto místě za naše občanské sdružení a za naše občany v okolí liberecké zoo chtěla požádat, abyste hlasovali proti prodeji této budovy firmě DP REAL IMMO, s. r. o. Je to proto, že pokud se městský majetek prodává, tak je to nevratný stav a město už nemůže ovlivnit, jakým způsobem bude budova vypadat, jak bude sloužit a jak bude v souladu se svým okolím. Na besedách s občany si lidé stěžovali na zřízení ubytovny pro nepřizpůsobivé občany v Riegrově ulici. Pan primátor si jistě vzpomene, že vždycky odpovídal, že když je to soukromý majetek, tak se bohužel stalo, že se to této společnosti, kterou zastupuje paní Polanová, prodalo a město to již nemůže ovlivnit. V tomto případě se jedná o prodej společnosti pana Polana a občané čtvrti se obávají, že osud této budovy by mohl být obdobný. Zde bych vám chtěla říct, že soužití s nepřizpůsobivými občany v okolí je poměrně náročné. Oni nectí soukromé vlastnictví jiných osob a za tichého souhlasu majitele budovy páchají nepořádek a zakládají černé skládky. V lednu se stalo, že vystěhovávali nájemníka, věci zabalili do igelitek a naházeli to přes plot do parku v Riegrově, kde to roztahaly nepřizpůsobivé děti a psi a byl z toho neskutečný nepořádek. Městští strážníci na to pravili, že pokud nejsou chyceni při činu, nelze to prokázat. Musím říct, že od nastěhování paní Polachové, se začaly ztrácet věci v zahradách, jsou tam krádeže kol, vykradená garáž. Osobně se mi stalo, že mě zastavila podivná paní, jestli nechci koupit stravenky se slevou. Obtěžují občany a zřejmě i turisty, kteří jezdí do zoo a botanické zahrady. Nemovitost v Riegrově ulici je odpudivá, není tam náznak toho, že by to chtěli podnikatelé nějak změnit. Splašky tečou do lesa, kácejí tam nepovoleně stromy. Jak jsem si zjistila, v lednu tam bylo 120 ubytovaných. Jestli tam prodáte tuto budovu, tak je možné, že místo 120 nepřizpůsobivých osob budeme mít 150. Je také nutné vzít v úvahu, že tato budova je na krásném místě, vedle je dětský koutek a zoo, naproti je zařízení Lidových sadů a zcela jistě by došlo k tomu, že atraktivita toho místa by ztratila zcela na hodnotě. Chtěla bych říct, že mě udivuje poměrně nízká cena a určitě by se našli zájemci za vyšší cenu, takže pokud budete hlasovat proti, tak zcela určitě nebude zmařena celá privatizace. Ještě bych chtěla požádat pana Veverku, který je naším sousedem v ulici, aby hlasoval proti, aby to měl dobré u svých sousedů a aby zajistil klidné stáří své mamince, děkuji, nashledanou.

Ing. Kittner

Musím poopravit vaše mylné dojmy. Jednak pan zastupitel Veverka je ze zákona povinen hlasovat podle svého vědomí a přesvědčení. Závidím vám tu jistotu, že by se našel někdo, kdo za to dá více. Musím se potom zeptat, proč se výběrového řízení nezúčastnil a neučinil tak. My nabízíme na rozdíl od spekulací realitu. Tito lidé byli jediní ochotni o tom hovořit a také se přihlásit a částku nabídnout.

Tomáš Absolon, občan města

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky a zastupitelé. Za tuto nemovitost nabízím 7 mil.Kč. Rozhodně nemám v úmyslu tam provozovat ubytovnu. Děkuji.

Ing. Kittner

Výběrové řízení proběhlo, a to jediné je relevantní. Proběhlo dokonce už druhé, a to je jediné relevantní k nabídkám.

Hana Sedláková, občanka města

Dobrý den, já se připojuji k předešlým dvěma příspěvkům, také mám nemovitost v Riegrově ulici a potvrzuji, že provoz, který je v tom domě, opravdu narušuje bydlení v lokalitě. Potulují se tam velmi zvláštní lidé. Z mého domu jsme také volali několikrát policii, protože se tito lidé domáhají do suterénních bytů. Je to nejkrásnější místo a zastupitelstvo by mělo zvážit, komu v této lokalitě, a s jakým záměrem, budovu prodat, a jak bude budoucí majitel k těmto nemovitostem přistupovat. Budova bývalé rehabilitace je nádherná a kdykoli jdu kolem, je mi líto, jak chátrá a je škoda, že to někdo dostal do nepravých rukou. Ještě bych chtěla říci, že jsem byla oslovena lékařem, který by rád tuto nemovitost do budoucna koupil a cena, která za ní byla zaplacena, se mu zdá neuvěřitelně nízká. Sám by tam rád udělal ordinaci několika lékařů. Připojuji se k tomu, aby to šlo znovu do výběrového řízení. Tady by byl další kupec. Děkuji za pozornost.

Ing. Kittner

Nebudu se znovu opakovat. Všichni kupci měli možnost se zúčastnit výběrového řízení, jenom tak neučinili.

Ladislav Dušek, občan města

Pane primátore, rado města, vážení zastupitelé. Já bych se rád připojil k petici občanů a prosil bych zastupitelstvo, aby ještě jednou zvážilo prodej. Bydlím v těsném sousedství a bohužel jsem několikrát volal městskou policii. Jednou jsem byl přímo u toho, kdy splašky byly pouštěny do údolí, do potoka, kdy se kácely stromy mimo vegetační klid. Žil jsem v Mostě asi 20 let a vím, jakým způsobem příroda trpěla, a tady bylo během prvních jarních měsíců pokáceno kolem sedmi stromů amatérským způsobem, takže mnoho zdravých stromů má rozbité koruny. Myslím si, že takový hospodář by v Liberci být neměl. Jestliže se v tuto chvíli nabízí někdo, kdo je schopný městu dát o 2 mil. Kč víc, tak byste měli jako zastupitelé zvážit, jestli byste to neměli přijmout. Já vám děkuji za vaše moudré rozhodnutí.

Ing. Kittner

Je vidět, že opakování je matka moudrosti, že někdo nabízí, to jsou příslovečné holubi na střeše. Měl tak učinit v době, kdy to bylo relevantní.

J. Šolc

Dobrý den vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, já jsem si na toto téma připravil prezentaci, tak bych poprosil o spuštění, i když tady bylo řečeno tolik informací, že možná prezentace již není potřeba. Ale když už jsem si ji připravil, pojďme se na ni podívat. Já jsem byl adresátem stížnosti od občanů tam bydlících, protože sousedské vztahy jsou asi velmi špatné, když se lidé bojí tu stížnost promítnout se všemi podpisy, ale nebudu zdržovat. Ing. Polan je asi propojen s paní Polanovou a je to logické, ale jak jsem si zjišťoval, on je jednatel v dalších 14 společnostech podobného jména a důvod, proč je ubytovna v diagnostickém ústavu taková, je údajně ten, že by neměl mít peníze na to, aby to dal dohromady. Přesto však má peníze na to, aby nabýval další nemovitosti. Já jsem byl přítomen u toho kácení, o kterém mluvil pan Dušek, oni kácejí jenom v neděli. Byl jsem si to tam nafotit, oni to povolení víceméně vždycky měli, ale to neznamená, že této společnosti prodáme další majetek, abychom viděli, jak se nám zeleň ztrácí před očima. Já bych poprosil promítnout fotky, protože ty asi mluví úplně za všechno. Fotky jsou vždy pořízené v neděli. Vidíte, jakým způsobem se tam postupuje, jsou to víceméně zdravé stromy. Samozřejmě, že do rozhodnutí odboru životního prostředí mi z pohledu samosprávy nic není, oni si to vždycky zdůvodní, ale asi uznáte sami, že toto nejsou žádné nemocné stromy. Takže já bych vás žádal, abychom tuto majetkoprávní operaci nepodpořili, abychom umožnili opakovat výběrové řízení, aby se našel jiný kupec. Aby ten dům v Sovově ulici získal jiného vlastníka. Děkuji.

Mgr. Korytář

Dobré odpoledne, já mám k této majetkoprávní operaci také ještě některé výhrady, některé možná zopakuji, některé budou asi nové. Potom mám prezentaci, kterou bych také rád promítl. Chci k tomu říci, že je tu ještě jedno formální pochybení, protože tato budova byla zařazena na seznam budov vyjmutých z privatizace, a jak je z tohoto předloženého materiálu zřejmé, tak rada města dne 25. 8. 2009 souhlasila s vyjmutím této budovy ze seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace. Tak se mi zdá, že je to formálně asi nesprávně, protože pokud zastupitelstvo nějakou budovu na tento seznam zařadí, tak jenom zastupitelstvo ji opět může z tohoto seznamu vyjmout. Privatizace se asi měla rozběhnout až po tomto usnesení zastupitelstva, tak jak to bylo např. s parkem na Perštýně, kde jsme nejprve také vyňali pozemek ze seznamu neprivatizovatelných, a potom se mohla rozběhnout privatizace. Tak to je jedna výhrada. Druhá výhrada. Je pravda, že proběhlo výběrové řízení, já ta výběrová řízená nesleduji, ale jak mi to říkali někteří účastníci, tak na výběrová řízení, která jsou na úřední desce, vypadají takto. Není tam fotka objektu, není tam popis objektu, je tam jenom parcelní číslo a jednoduchá specifikace nemovitosti. Takže pokud nemáte čas a neprojíždíte si každý den úřední desku a náhodou na to nenarazíte, tak se o tom třeba ani nedozvíte. Spíše tohle je asi důvod, proč tyto nemovitosti prodávat jiným způsobem, než jenom zveřejňováním na úřední desce. To hlavní, co chci navrhnout, je, abychom tuto budovu nechali zařazenou na seznamu objektů vyřazených z privatizace. Já jsem si vzal k srdci výtku pana primátora. Před několika měsíci mluvil o tom, že nejsem dostatečně konstruktivní, připravil jsem si tedy na dnešek dva konstruktivní návrhy. Jeden se týká zeleně, druhý se týká toho, co by se s touto budovou dalo dělat, pokud si ji ponecháme v majetku města. Nechci říkat jenom neprivatizujme, ale chci říct také to, jak by se tato budova dala využít. Teď bych vás chtěl poprosit, jestli byste hlasováním mohli umožnit vystoupení mé kolegyni Lindě Kubale, která je ředitelkou Lesní mateřské školy Šárynka v Praze a která by vám tady odprezentovala návrh budoucího využití této budovy.

Ing. Kittner

Děkuji, já potom poprosím paní kolegyni, aby nám dala své nacionále, ale nejprve nechám hlasovat o umožnění podle zákona o vystoupení na dnešním zasedání zastupitelstva.

Hlasování o možnosti vystoupení Lindy Kubale na zasedání zastupitelstva.

Hlasování č.6 – pro 36 , proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

Linda Kubale, ředitelka MŠ Šárynka, Praha

Dobrý den, moje jméno je Linda Kubale. Já tu jsem teď nejenom v roli rodiče, ale i pedagoga a ředitelky MŠ. Když jsem se dozvěděla o tomto problému a prodeji této vily, tak mě to zaujalo, protože žiji už 5 let nedaleko Liberce, a přestože tu nežiji trvale, tak mě situace města Liberce zajímá. Zajímá mě, co se děje tady kolem, zvláště kolem dětí a předškolní výchovy, protože sama mám dvě děti. Přišlo mi jako vhodný nápad, použít tuto vilu pro zřízení mateřské školy nebo na nějakou aktivitu, která souvisí s našimi dětmi. Připravila jsem si nějaké stručné informace o tom, jaká je teď situace mateřských škol v Liberci. Je to samozřejmě problém nejenom města Liberec, ale obecně nastal velký baby boom a místa v mateřských školách jsou nedostatečná. Jak vidíme, tak populační křivka dosáhla vrcholu, takže můžeme očekávat, že situace bude alarmující i v následujících letech, minimálně do roku 2012. Sami víte, jak je to v celé republice. Školky mají naprostý převis dětí, není možné přijmout děti do školky, zvlášť ty, které mají 3 nebo 4 roky. Většinou MŠ přijímají děti, které jsou v předškolním věku, protože je to povinnost a docházka je bezplatná. Rodičům potom zbývá možnost zařídit si soukromé hlídání, případně využít soukromých, většinou finančně nedostupných služeb, jako jsou mateřská centra, případně soukromé mateřské školy. Tady vidíme stav. V tuto chvíli volná místa v mateřských školách zřizovaných městem Liberec – stav nula. Samozřejmě můžeme argumentovat tím, že máme před zápisy do dalšího školního roku, ale předpoklad bude asi stejný. Vzhledem k tomu, že je tady nová výstavba a Liberec samozřejmě roste i populačně, tak předpokládáme, že situace bude stejná a potřebujeme samozřejmě zvýšit nějakým způsobem kapacity pro zařízení tohoto typu. Zdálo se mi dobré využít tuto budovu např. jako nějakou mateřskou školu nebo jiný typ předškolního vzdělávání. Cítím to jako akutní. Město disponuje touto budovou, ale přestože nemá neomezené zdroje nebo nemá zrovna chuť budovat novou mateřskou školu nebo zvýšit kapacity, tak mi tato budova přijde jako velice vhodná. Přesto, že by město nechtělo být zřizovatelem, tak myslím, že je zde čas na možnost spolupráce i s neziskovým sektorem, který má možnosti získávat finanční prostředky z jiných zdrojů Evropské unie. Sama mám zkušenosti se získáváním finančních prostředků z různých jiných operačních programů. Umístění vily je velmi atraktivní především proto, že je tam dobrý vzduch, dobré prostředí, je tam příroda, nahrává tomu, že je tam dětský koutek, zoo, dobrá dostupnost do centra. Takže to místo se samo nabízí pro vznik nějakého takového zařízení. Nejsou tam ani velké náklady na to, aby se objekt nějakým způsobem zrekonstruoval nebo zmodernizoval. Je možné nějak začít a třeba zrovna tam mateřskou školu otevřít. Mým návrhem je např. taková lesní mateřská škola, jejíž jsem ředitelkou v Praze. Lesní mateřská škola je nový typ, možná to někteří znáte z Německa, nebo Dánska. Je to možnost pobývat s dětmi na čerstvém vzduchu, k čemuž je tato vila sama krásně předurčena. Měla bych představu, aby tato mateřská škola byla otevřena rodičům, kteří právě nemají tu možnost dát děti do předškolního zařízení, aby se zvýšily kapacity, abychom uspokojili alespoň částečně jejich potřeby. Souvisí to samozřejmě i s tím, že rodiče se potom nemohou vrátit zpět na trh práce, mají problémy při nástupu zpět do zaměstnání. Takže je to problém širší. Ještě poprosím dál prezentaci Možností je také, že by se této budovy mohlo ujmout Občanské sdružení Čmelák – společnost přátel přírody. Já jsem zároveň i zaměstnancem tohoto sdružení, takže tady vystupuji ve dvou až třech rolích najednou. Občanské sdružení Čmelák – společnost přátel přírody má např. dobré zkušenosti s možností získávání finančních prostředků. Já jsem také, mimo jiné, založila Lesní mateřskou školu před 4 lety v Jítravě u Liberce. Byl to pilotní projekt, který měl velký úspěch. Za námi je mnoho odborných garantů z Výzkumného pedagogického ústavu a Pedagogické fakulty UK, takže tento projekt bude dál pokračovat, nezávisle na liberecké vile, ale vidím zde jako možnost přenositelnost a příklad dobré praxe pro město Liberec. Tyto projekty se rozvíjejí i v jiných velkých městech, takže zde vidím prostor pro spolupráci s městem a neziskovým sektorem. Samozřejmě dalším řešením je i možnost nového výběrového řízení nebo hledání jiného provozovatele, případně ponechání budovy v majetku města. Výhodou toho, že zůstane vila v majetku města, je samozřejmě to, že je to majetek, který se dá dlouhodobě využívat, dá se ovlivňovat, jakým způsobem, bude využíván, dá se ovlivňovat výše pronájmu atd. Tady mám příklad dobré praxe. Jak už jsem říkala, v roce 2009 vznikla Lesní mateřská škola v Praze 6, která je celotýdenní alternativou pro mateřské školy. Děti mají prostor neomezené zahrady a louky, tato vila má také moc krásný pozemek a je to krásné místo, takže by to byl zajímavý unikátní projekt. Dále máme např. Mateřskou školu v Brně a v Praze 10. Jak už jsem říkala, pracujeme s odbornými garanty, takže se to jeví jako velice zajímavý projekt, kterým by město Liberec mohlo být prozatím jediným městem v republice. Tady jsou ještě nějaké zkušenosti s těmito typy venkovních nebo lesních mateřských škol, které mají původ v Norsku, Švédsku, skandinávských zemích. Otvírá se zde i možnost spolupráce s Německem, kdy v Německu existuje přes 1.000 mateřských škol tohoto typu, takže i Liberec by se mohl stát jedním z nich. Tady máme ještě plusy, výhody, ponechání vily. Ponechání vily má různé možnosti využití, např. otevření nových míst v mateřské škole, příjmy z pronájmu, případně v budoucnosti zhodnocení budovy atd. To je vše, chtěla bych vás vyzvat k tomu, aby vila zůstala přinejmenším v majetku města Liberec a aby s ní bylo nakládáno co nejlépe, nejenom pro nás, ale i pro všechny občany a potřebné. Děkuji.

Ing. Kittner

Děkuji. Na to, co bude potřebné, má každý svůj názor.

Ing. Mrklas

Dobré odpoledne, já jsem sice nechtěl pokládat dotazy paní ředitelce, ale zaznělo tady tolik nápadů, a pokud se něco má udělat, tak je tam také potřeba nějaká garance, takže já bych se rád paní ředitelky zeptal, kolik svých osobních prostředků má připravených na tento projekt.

L. Kubale

Tak ještě jednou, já v současné době na takovémto projektu pracuji, ale zvažuji právě místo realizace, toto místo bude v Jítravě u Liberce, takže se nebráním tomu, mít snahu získávat finanční prostředky i jinde, a právě třeba pro tuto vilu v Liberci.

Ing. Mrklas

Pardon, já vás přeruším, já jsem se ptal, kolik ze svých vlastních osobních prostředků máte připravené na tento projekt.

L. Kubale

Já nebudu zasahovat do tohoto, protože si myslím, že by to nemělo smysl. Samozřejmě z vlastních zdrojů nemám nic, ale myslím, že i přesto lze vilu financovat z jiných prostředků.

Ing. Mrklas

Počkejte, já vám teď trochu nerozumím. Protože vy tady vystupujete na zastupitelstvu, snažíte se nás přesvědčit o nějakém projektu a vzápětí nám říkáte, že do toho nebudete zasahovat. Jak to mám, jako zastupitel, pochopit?

L. Kubale

Já jsem zde nabídla nějakou možnost řešení, pokud by byla schválena, tak se toho samozřejmě ráda chopím a mou snahou bude, aby vila byla využitelná tak, jak jsem právě prezentovala.

Ing. Mrklas

A co tedy nabízíte?

L. Kubale

Já myslím, že to bylo dostatečně řečeno v prezentaci.

Ing. Mrklas

Já jsem to takto nepochopil.

L. Kubale

Tak to je mi líto.

Ing. Mrklas

Teď bych se vrátil k tomu, o co jde, protože toto byla pouze reakce na to poměrně dlouhé vystoupení. Už na počátku, a já jsem to už připomínal na minulých zastupitelstvech, jsem se ptal na privatizaci této nemovitosti. Odpovím panu primátorovi na to, proč se nikdo další nepřihlásil. Nepřihlásil se nikdo proto, že informace o tomto objektu nebyla učiněna odpovídajícím způsobem. Pokud se podíváme do privatizačního listu, tak v něm u této nemovitosti bylo napsané, že se privatizuje objekt s jedním jediným bytem a o nebytových prostorech, které tam zabírají většinu, nebyla ani zmínka. To znamená, že v privatizačním listu nebylo ani uvedeno, kolik m2 tento objekt má, a já to považuji za nedostatečnou informaci a vysvětlení, proč se nikdo nepřihlásil. Protože jsme to prostě nezveřejnili dostatečným způsobem a domnívám se, že toto je důvod pro to, abychom hlasovali proti. Druhý důvod je ten, že tady máme zájemce, který nabídl daleko více, a třetí důvod je ten, že objekt leží ve velmi zajímavém místě, navazuje na Lidové sady, které se mají rekonstruovat, navazuje na zoo a je opravdu na zvážení, abychom ho ponechali v majetku města.

Ing. Kittner

Takže vážení kolegové, já bych vás poprosil, abychom tady neříkali, jak budeme hlasovat, ale abychom spěli k nějakému hlasování. Už se tady stále opakujeme a připadá mi to poněkud nadbytečné.

PhDr. Václavík, Ph.D

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já mám jenom dvě drobné věci. Domnívám se, že jsme tady začali míchat hrušky s jablky, protože řešíme privatizaci a otázka je, jestli budeme privatizovat nebo ne, ale neřešíme a neměli bychom ani řešit, co tam bude nebo nebude. To je až další krok. Já bych poprosil, abychom se skutečně věnovali tomu, jestli objekt budeme privatizovat nebo ne, a pokud ho nebudeme privatizovat, potom se můžeme začít bavit o tom, co tam bude dál. Ta druhá poznámka se týká vystoupení ke školkám. Jako předseda výboru mohu potvrdit, že výbor se celou problematikou velmi intenzivně zajímá, bylo to konec konců bodem jednání posledního výboru a myslím, že ta čísla, která tady byla dána, nejsou úplně korektní. To, co byste asi měli vědět, je to, že město Liberec v příštím roce a půl připravuje zvýšit kapacitu školek zhruba o 200 míst. Což je velmi podstatný nárůst. Za druhé, budu velmi rád, pokud ta prezentace bude prezentována na výboru, kam podle mě taková prezentace patří, abychom se mohli bavit o dalších možnostech, a tam můžeme řešit i další věci, protože město má jakýsi podpůrný dotační program. Třetí věc. Je vždy dobré, když budeme připravovat jakékoliv projekty, abychom zvážili všechny další technické věci. Já se nedomnívám, že bude tak úplně jednoduché školku zprovoznit během jednoho roku, ale to je věc jiná. Znovu jenom opakuji, pojďme se věnovat privatizaci a odborné věci nechme na potom.

M. Sepp

Dobrý den dámy a pánové, nechci teď hodnotit konkrétní projekt, ale všimněme si, že v poslední době na zastupitelstvu, pokud se ve výběrovém řízení prodá jakákoliv nemovitost, je hodně těchto prodejů de facto zrušeno nebo shozeno. Já si myslím, že je to nebezpečný jev. Pokud někdo koupí nemovitost a tato osoba se nelíbí, tak to zastupitelstvo shodí. Já teď nehodnotím projekt, jenom říkám všeobecně, pokud se podíváte do minulosti, tak je to často.

Mgr. Korytář

Nejdříve bych asi reagoval na Ing. Mrklase. Paní Kubale tady neprezentovala, pokud jste to nepochopil, že tu školku chce provozovat ona, ani že ji chce koupit, pouze prezentovala, že je tady možný projekt budoucího využití této budovy. V současné době naše nezisková organizace zpracovává projekt do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, na vytvoření míst právě v takovéto Lesní mateřské školce v Jítravě, kam by se, mimo jiné, také měla dovážet část dětí z Liberce, protože v Liberci žádný podobný vhodný objekt není. Pokud se dnes tato nemovitost neprodá a tento projekt v objemu asi 5 – 6 milionů Kč bude schválen, tak se dá přenést právě i do Liberce, nemusí probíhat jenom v Jítravě. Budou další výzvy a existuje tady reálná možnost, že by bez dalších nákladů města mateřská škola mohla fungovat. Další věc je, že Čmelák – Společnost přátel přírody, o. s. v žádném případě tuto budovu nechce koupit. My se rádi zúčastníme výběrového řízení, ve kterém budeme soutěžit s dalšími projekty. Nemyslím si ani, že by tady měla nastat situace jako se v minulosti. Myslím si, že by to nebyl dobrý způsob, jak tuto budovu někomu prodat. Mně se zdá, že nejlepší je, aby zůstala městu a byla využita pro veřejně prospěšné aktivity, teď např. pro mateřskou školu. Ještě jednou zopakuji zdůvodnění, proč jsme tady tento projekt prezentovali. Já vím, že to nesouvisí s dnešním jednáním a my tady ani nebudeme žádný takový projekt schvalovat, ani nemám připravené usnesení, ale pokud řekneme dneska A - to je to, že tu budovu nechceme prodat, tak potom jsem považoval za důležité, alespoň nastínit, co by se s budovou dalo dělat. Aby někdo netvrdil, že pro to není žádné využití. To je všechno, děkuji. Pokud tuto budovu nevyjmeme ze seznamu neprivatizovatelných pozemků, což by bylo první usnesení, tak chci navrhnout jako další krok usnesení: „zastupitelstvo po projednání ukončuje proces privatizace budovy na adrese: ulice Sovova č. p. 584, Liberec 14, na stavebním pozemku p. č. 1681, včetně souvisejících pozemků p. č. 1682/1, 1683/2, 1683/3, k. ú. Ruprechtice.“ To je všechno, děkuji.

Ing. Kittner

K tomu se vrátíme až po diskusi, protože toto usnesení je poněkud nesmyslné.

Ing. Dvořáčková

Dobrý večer, už úplně krátce bych chtěla říci k argumentům pana zastupitele Seppa, že my jako občané čtvrti nechceme vůbec zpochybňovat právo města privatizovat majetek, pokud se ukáže že ten majetek nepotřebuje město ani jeho organizace, ale protestujeme proti prodeji těmto konkrétním lidem, s nimiž máme špatné zkušenosti, protože oni tam nejsou jediní vlastníci, aby si mohli dělat, co chtějí. Jsou tam okolní vlastníci, které svými bezbřehými právy omezují, proto nechceme, aby se ten majetek prodal těmto lidem, a zvláště, pokud se najdou zájemci, kteří jsou ochotni zaplatit více, tak si myslím, že je to na pováženou, protože příjem města může být vyšší. Na závěr jenom na obveselení, že zfetovaný člověk se nám válel na schodech v Horově ulici, dobýval se do domu a museli jsme zavolat městskou policii. Takže jejich záběr je poměrně široký. Stalo se to v prosinci minulého roku a nevím, jestli město má zájem o takovéto obyvatele. Zvažte však, jestli by chrastavské zastupitelstvo schválilo prodej jakéhokoliv majetku města Chrastavy panu majiteli nechvalně známé ubytovny Kovák. Děkuji, nashledanou.

Ing. Kittner

No nevím, mě to moc neobveselilo, ale dobře.

Ing. Mrklas

Já bych požádal ředitele městské policie, jestli by nám mohl říci četnost zásahů a změnu zásahů městské policie v té lokalitě, o které teď probíhá řeč.

Ing. Kittner

Já se obávám, že pan ředitel toto z hlavy neví, pojďme se věnovat skutečně privatizaci domu a nikoliv zásahům městské policie.

Ing. Mrklas

Ještě bych poznamenal k tomu předchozímu, že můj příspěvek byl v rámci tří minut a týkal se výhradně privatizace, a odpověděl na otázku, kterou tady položil pan primátor. Děkuji.

Ing. Kittner

Já s vámi nesouhlasím, na konec jste si protiřečil, říkal jste, že se nikdo nepřihlásil, protože jsme to špatně zveřejnili, ale na druhou stranu tady na základě těchto špatně zveřejněných informací máme zájemce, který chce dát 7 mil. Kč, to trochu nejde dohromady. Musíme si vybrat.

Ing. Mrklas

Já si myslím, že to docela dohromady jde, protože zájemce se objevil teď a nedozvěděl se o tom dostatečně včas. Na druhou stranu když to projdeme, tak vy sám jste říkal, že se ve výběrovém řízení nikdo nepřihlásil, takže to je vaše tvrzení, že se nikdo nepřihlásil.

Ing. Kittner

Samozřejmě.

Ing. Mrklas

Takže je otázka, kdo si protiřečí.

Ing. Kittner

Já myslím, že vy.

Ing. Mrklas

Já zase mám názor naprosto opačný.

Ing. Kittner

V pořádku, takže pojďme konečně k hlasování po ukončení diskuse. Mgr. Korytář tady navrhoval jiné usnesení, tento návrh dává jako protinávrh?

Mgr. Korytář

Já jsem to myslel tak, že tam máme dvě usnesení.

Ing. Kittner

My tam nemáme dvě usnesení, my tam máme jedno usnesení.

Mgr. Korytář

V tom případě se omlouvám, to jsem přehlédl, tak ten protinávrh bude, abychom nejprve hlasovali o vyjmutí pozemku ze seznamu neprivatizovatelných pozemků a teprve na základě toho, jak dopadne toto hlasování, bych jako další protinávrh navrhl ukončení privatizace.

Ing. Kittner

Počkejte, nejprve hlasovat o vyjmutí nejde, máme jedno usnesení. Co budeme dělat, když neschválíme vyjmutí a schválíme prodej? To bude docela divné. Pojďme o tom usnesení hlasovat, buď se schválí nebo neschválí. Když se neschválí, tak tím je prodej skončen, výběrové řízení skončeno a zůstává stav takový, jaký je, anebo ještě potom hlasujme o dalším usnesení, ale jinak si budeme zbytečně situaci komplikovat.

Mgr. Korytář

Máte asi pravdu, pojďme nejprve hlasovat o tom navrženém usnesení.

Ing. Kittner

Já myslím, že z nálady v sále je poměrně jasné, že hlasováním bude problém vyřešen. Takže nechám hlasovat o usnesení tak, jak je navrženo.

Hlasování č.7 – pro 0, proti 26, zdržel se 12 – návrh nebyl schválen

 

II. Prodej pozemků

Ing. Kittner

Máme jich tam 11, technickou poznámku má Ing. Piňko.

Ing. Piňko

Dobré odpoledne pane primátore, vážené kolegyně a vážení kolegové, já bych chtěl oznámit střet zájmů, k bodu č. II/ 5 a chtěl bych vás poprosit, zda v tomto bodě mohu hlasovat.

Ing. Kittner

Dobře, nechám o tom hlasovat.

Ing. Šourek

Já mám ten samý problém, a to u bodu č. II/9 a 10, tam mám také střet zájmů. Jedná se o prodej SBD Sever, tak bych chtěl také nechat hlasovat o tom, zda mohu hlasovat.

Ing. Kittner

Dobře, takže nejprve procesně odhlasujeme, zda umožníme hlasovat Ing. Piňkovi o bodu č. II/5

Hlasování č. 8 – pro 34, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

Ing. Kittner

Nyní nechám hlasovat, zda umožníme hlasovat Ing. Šourkovi o bodech č. II/ 9 a 10.

Hlasování č. 9 – pro 34, proti 0, zdržel se 2 - návrh byl schválen

Ing. Kittner

Vrátíme se tedy k projednávání tohoto balíku

MUDr. Kolomá

Hovoří mimo mikrofon.

Ing. Kittner

Dobře, o bodu č. II/1, 2 a 3 budeme hlasovat zvlášť.

J. Šolc

Já jsem k bodu č. II/11 žádal v pondělí doplňující informace.

Ing. Kittner

Já to chci říci, nejen u bodu č. II/11. Měl bych nejprve nechat vystoupit Ing. Mazáče, má připravené odpovědi na vaše dotazy.

Ing. Mazáč

Dobré odpoledne. Nejprve prosím body č. II/1, 2, 3, které se týkají vnitrobloku souběžného s ulicí Rumunská. Tam jsou navrženy tři majetkoprávní operace, prodeje tří pozemků, nejlépe to je vidět z geometrického plánu, protože v té mapce je to dost nepřehledné a námitka, jestli jsem dobře rozuměl z výstupu klubů, byla v tom, že technická správa souhlasí s prodejem některých pozemků a v některých případech nesouhlasí proto, že se jedná o jedinou parkovací plochu. Tam je to uvedeno pro č. p. 14 a č. p. 61. To jsou budovy, které jsou přístupny z ulice Rumunská a současně zezadu mají zásobovací vstupy. Majetkoprávní operace jsou v tomto prostoru navrženy tak, aby si to všichni vlastníci nemovitostí mohli odkoupit, a tak to vlastně bylo schváleno radou města, v tom smyslu, že výběrové řízení bylo vyhlášeno s právem přednosti příslušného vlastníka. Pozemky jsou vždy před nemovitostí příslušnou k té budově, která tam provozuje nějakou činnost, a plochy se používají právě k parkování vozidel. To znamená, že největší obdélník je před halou bývalého velkoprovozu nebo velkoprodejny s papírem a nějakými potřebami tiskáren, a ty dva pozemky naproti, jakoby přes uličku, jsou příslušné k budovám na p. č. 83 a 82. To jsou ty budovy v Rumunské ulici a před nimi jsou odděleny pozemky, na kterých budou moci vlastníci a uživatelé budov parkovat. Mezi těmito oddělenými pozemky zůstala 3,5 m mezera, která umožňuje přístup do prostoru garáží, které jsou soukromé a které jinak nejsou přístupné odjinud než tímto prostorem. To znamená, že se tam musí najíždět přes park vedle České spořitelny, a. s., a potom tím prostorem mezi pozemky, které prodáváme. To znamená, že tak, jak je to tam popsáno, je námitka v pořádku, ale ta námitka je vypořádávána. To znamená, že plochy pro parkování jsou odděleny a jsou na základě výběrového řízení prodávány skutečně těm vlastníkům nemovitostí, kterých se to týká. U bodu č. 8 je poznámka: „v případě prodeje vlastníkovi sousedního pozemku řešit jako směnu za pozemek č. 649/10 v jeho vlastnictví (silnice)“. To je případ, kdy nabízíme pozemek nebo zahradu vedle budovy a vlastník budovy vlastní část pozemku, na kterém máme komunikaci. Protože se majetkoprávní operace nedá skloubit tak, že by se překlopila do směny, tak jsme vyzvali vlastníka, tj. manželé Frolíkovi, kteří jsou kupujícími zahrady, aby se vyjádřili k tomu, jestli jsou ochotni odkoupit a prodat ten malý kousíček vedle jejich pozemku, na kterém je ta naše komunikace. Oni s tím souhlasí, tzn. že to poběží v rámci majetkoprávních operací - prodeje tohoto pozemku tak, jak je navržen. Už jsme dnes v podstatě zahájili jednání o výkupu asi 5 nebo 6 m2 pod komunikací, takže i tato majetkoprávní operace je vyřízena ve smyslu doporučení odboru, tady v tom případě odboru rozvojových projektů. Bod č. II/11, to je poznámka odboru dopravy. Nesouhlas udělili z toho důvodu, že prodejem se zruší přístup na pozemky. Když jsem si nechal do mapy vepsat jmenovitě vlastníky okolních pozemků, tak z toho vyplývá, že první komunikace je slepá. Ona končí asi dvoumetrovou zdí, za kterou je soukromý pozemek, který patří Kovošrotu, ulice je slepá. Nemá jiný význam, než zadní přístup k zahradám, které jsou v soukromém vlastnictví nebo je možné její rozdělení a prodloužením získání další plochy zahrady. My jsme v tomto smyslu nabídli pozemek všem okolním vlastníkům nemovitostí s tím, že právo přednosti tam bylo uděleno vlastníkovi zahrady, která má přístup na zahradu jakoby jediný, oproti ostatním. To právo přednosti měli manželé Roubalovi, ti ho využili. To znamená, že pozemek, o kterém se bavíme, bude potom přidělen, po změně charakteru pozemku z komunikace na zahradu, manželům Roubalovým. Ostatní vlastníci, kterým tento pozemek přiléhá k zadnímu traktu zahrad, nebudou nikterak omezeni v přístupu, protože oni mají přístup z jiné ulice na svoji zahradu. Takže tímto způsobem jsme se vypořádali s připomínkou o přístupu na pozemky okolních vlastníků.

Ing. Mrklas

Rád bych se ještě zeptal vedoucího odboru územní koncepce, proč v některých majetkoprávních operacích byl nesouhlas s prodejem. Je to prodej č. II/3. Avizoval jsem to už na klubech, že toto budu chtít slyšet, konkrétně důvody všech odborů, které nesouhlasily.

Ing. Kolomazník, vedoucí odboru územní koncepce

Dobré odpoledne, konzultovali jsme to s Ing. Mazáčem. Když jsme se vyjadřovali v pracovní skupině, tak to dělení pozemku bylo jiné, než je teď. Našim připomínkám bylo, dá se říci, z podstatné části vyhověno tím, jak je uděláno nové dělení.

Ing. Mrklas

Potom tedy položím otázku předkladatelům tohoto materiálu, proč je tam uveden nesouhlas?

Ing. Kittner

No protože je to stanovisko skupiny, na jehož základě se potom vypořádávají.

Ing. Mrklas

Dobře, ale pokud se teď na zastupitelstvu zeptám, tak dostanu odpověď, že skupina s tím v podstatě souhlasí a já mám rozhodovat na základě informací, které jsou napsané v materiálu, takže se ptám, proč v materiálu, který dostávám, není napsáno, že skupina s tím souhlasí?

Ing. Kittner

Protože by to tam muselo jít znovu a to já tam posílat nebudu. Protože tím bychom to zase zdržovali o další „kolečko“. Myslím, že jich není tolik a dá se to vysvětlit. Většinou standardní postup je, že pokud jsou nějaké připomínky, snažíme se je vypořádat, někdy také rada města nesouhlasí s připomínkami, a přesto radní rozhodují. Toto jsou doporučující stanoviska.

Ing. Mrklas

Dobře, toto chápu, ale já se teď mám rozhodovat jako zastupitel a k rozhodování potřebuji relevantní informace.

Ing. Kittner

Pane zastupiteli, musíte se rozhodnout na základě informací, které máte. Může se vám to líbit nebo ne, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat. Takže já nechám nejprve hlasovat o bodech č. II/1, 2, 3. Paní doktorko, chcete hlasovat o všech třech zvlášť nebo hromadně o č. II/ 1, 2, 3?

MUDr. Kolomá

Hovoří mimo mikrofon.

Ing. Kittner

Ne. Takže nejprve nechám hlasovat o bodech č. II/1, 2, 3.

Hlasování č. 10 – pro 29 , proti 0 , zdržel se 8 - návrh byl schválen

Hlasování o bodech č. II/4-11

Hlasování č. 11 - pro 35 , proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

 

III. Směna pozemků

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 12 – pro 34, proti 0 , zdržel se 3 – návrh byl schválen

 

IV. Změna usnesení ZM

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 13 – pro 31 , proti 0 , zdržel se 6 – návrh byl schválen

 

V. MO Vratislavice n. N.

Ing. Kittner

Ještě bod, který jsme vám dodávali, MO Vratislavice nad Nisou. Dodávali jsme ho později proto, že celá operace se dělá kvůli podání žádosti o dotační prostředky a pro účely žádosti musí mít obec majetek ve svém vlastnictví, a proto se to urychleně převádí. Nemohli jsme proto čekat na další radu a zastupitelstvo.

Mgr. Morávková

Mám poznámku k tomu hromadnému prodeji, protože u privatizace č. 7 je v návrhu usnesení chybné jméno jednoho z majitelů, tak abychom nemuseli příště hlasovat o opravě. Je tam překlep u paní Grešulové, pravděpodobně jde o paní Grašulovou. V záhlaví je to správně, ale všude jinde je to špatně.

Ing. Kittner

Děkuji za upozornění, Ing. Mazáč si to jistě poznamenal. Je nutné to opravit tak, jak to má být. Zeptám se, má-li někdo něco k přijetí daru. Jedná se o hřiště ve Vratislavicích, i když plocha není úplně dobrá, proto ji chtějí Vratislavičtí opravovat.

Hlasování č. 14 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 3a/

Doplnění seznamu nemovitostí vyjmutých z privatizace

Ing. Kittner

To je bod, který jsme si zařadili.

M. Šír

Dobrý den, pane primátore, vážené dámy, vážení pánové. Já bych měl několik slov k tomuto bodu. Koncem loňského roku nám Mgr. Korytář předložil seznam pozemků, které navrhoval k vyjmutí z privatizace. My jsme již v té době pracovali na celé řadě pozemků, které je třeba do tohoto seznamu zařadit. Jsou to např. dětská hřiště, plochy na pobíhání a venčení psů atd. Zhruba začátkem měsíce února nás požádal Mgr. Korytář, abychom mu poskytli informace o tom, které pozemky jsou navrhovány na zařazení do neprivatizovatelných zelených ploch. Návrhy podával zejména náš odbor komunálních služeb, potom správci a dále odbor životního prostředí. Já jsem se nejprve zdráhal mu čísla pozemků dát. Bylo to z toho důvodu, že to byl nehotový materiál, chtěli jsme vychytat chyby, zejména pozemky, které tam nepatří, tj. pozemky, kde už běží privatizační proces. Bylo by tedy zbytečné je tam zařazovat. Dále šlo o pozemky, které nemají takový charakter. Může dojít k chybě. Nakonec jsem seznam panu Korytářovi poskytl a jak jsem se podivil, když jsem 23. 3. dostal e-mailem zprávu, že bude Mgr. Korytářem předkládán bod, kterým se navrhuje zařazení některých pozemků do pozemků vyjmutých z privatizace. Máme zpracován návrh, který obsahuje 42 lokalit, které by měly být zařazeny do neprivatizovatelných ploch. Je to materiál objemný, který je vypovídající v tom, že tam jsou veškeré relevantní údaje, které vy, jako zastupitelé, potřebujete pro to, abyste mohli objektivně rozhodnout o tom, zda zařadit či nezařadit. Zejména je tam mapa, abyste se mohli zorientovat. Když jsem si přečetl seznam Mgr. Korytáře, který navrhuje, tak je tam minimálně 11 pozemků, které jsme měli v původním seznamu, a které jsou špatně. Jsou to třeba lesní pozemky, kterých se tento proces netýká, jsou to pozemky, kde běží privatizace, a nelze je už zařadit apod. Já jsem potom s Mgr. Korytářem měl od té doby takovou zajímavou diskusi přes e-maily. Mám však takový smutný pocit, že panu kolegovi jde jen o to, aby byl první, kdo to navrhne. Já bych vás chtěl všechny požádat o to, abyste vyčkali ještě jedno zastupitelstvo. Tento materiál bude odborem komunálních služeb předložen první dubnové radě města k odsouhlasení. Je tam 42 ploch, ty plochy mají vychytané chyby, objelo to kolečko všech možných odborů na magistrátu a materiál je zpracován a skutečně bude takový, abyste mohli na dubnovém zastupitelstvu objektivně rozhodnout. Já si myslím, že tak, jak nám to bylo představeno, nemám proti většině těch ploch, které Mgr. Korytář navrhuje, nic a většina z vás nebude mít nic proti tomu, aby byly zařazeny do toho seznamu.

Mgr. Korytář

Já bych na to krátce zareagoval. Nejdříve jedna nepřesnost. Já jsem o seznam pozemků nežádal na začátku února, ale na konci ledna. Během zasedání zastupitelstva, veřejně. Tento seznam dostali všichni zastupitelé k dispozici, to je jedna věc. Pokud říkáte, že mi jde o to být první, tak pokud by mi o toto skutečně šlo, tak bych na prosincovém zastupitelstvu, kdy jsem měl připravený první materiál, tento materiál již předložil, ale vzhledem k tomu, že mi byla ze strany pana primátora poskytnuta informace, že vy, pane Šíre, připravujete materiál, který bude zařazen na lednové zastupitelstvo, tak jsem svůj materiál stáhnul a věřil jsem tomu, že moje připomínky budou zapracovány a tento materiál bude včas předložen. Nestalo se tak ani v lednu, nestalo se tak ani v únoru, nestalo se tak ani v březnu. Myslím, že jsem čekal dostatečně dlouho na to, abych připravil vlastní materiál. Pokud říkáte, že v 80%, nebo ve většině, souhlasíte s předloženým materiálem, tak mě pak překvapuje, proč jste nepřipravil pozměňovací návrh, proč jste zastupitelům nerozeslal mapy, proč jste z lokalit, které navrhuji, nevybral tu část, která je dneska odhlasovatelná, možná jsme se mohli posunout docela dopředu. Nemáte pravdu, pokud říkáte, že jsou tam chyby, protože to, že jsou v materiálu lesní pozemky, to přeci není žádná chyba. To je akorát to, že my navrhujeme, aby některé vybrané lesní pozemky byly zařazeny nebo byly vyřazeny z privatizace. To, že připravujete seznam lesních pozemků, s tím to vůbec není v kolizi. My si myslíme, že i některé lesní pozemky by neměly být privatizovány. Takže v tom si myslím, že se trochu mýlíte. Stejně tak pokud argumentujete, že pozemky, kde běží privatizace nemůžou být zařazeny na seznam neprivatizovatelných pozemků, tak si myslím, že nemáte pravdu, protože zrovna ten předchozí bod, vila v Sovově ulici, dokazuje, že to lze. To byl pozemek, který byl v seznamu, a přesto privatizace probíhala. Tak kde je nějaký problém? Já tam problém nevidím. Já bych byl rád, kdyby zastupitelstvo o tomto dnes hlasovalo, pokud tam někdo má nějaké problémy, můžeme hlasovat po jednotlivých bodech. Já se vás potom ještě v rámci interpelací dotáži na některé skutečnosti, týkající se efektivity vaší práce v této placené funkci.

Ing. Mrklas

Rád bych se předkladatele zeptal, jestli je k dispozici i nějaká mapová část, mapové podklady k tomu návrhu, protože je to rozsáhlý materiál a nedokážu si představit, že bych to vyhledával všechno na katastrální mapě.

Mgr. Korytář

Mapu k dispozici aktuálně nemám, já jsem v tom e-mailu posílal informaci, že kdokoliv ze zastupitelů bude chtít jakoukoliv informaci, že se na mě může obrátit. Stejně tak bylo možné se obrátit na pana náměstka Šíra, který mapové podklady má k dispozici. Ale tady aktuálně je u sebe nemám.

Ing. Kočárková

Dobré odpoledne. Pokud tento materiál bude sloužit jenom k tomu, aby teď pan Šír splnil závazně termín, který dal, tak já za tento materiál děkuji, a jsem ochotná do začátku dubna počkat.

M. Šír

Já ještě jenom pro dokreslení dopovím. Za prvé, pane Korytáři, vy jste na minulém zastupitelstvu nebyl, ty materiály jste dostal před ním. Od té doby jste čekal se svým materiálem až do 23. března. Vy se domníváte, že je možné ve 42 lokalitách provést znovu revize, kontroly apod.? Ten materiál se velice obtížně zpracovává. Je potřeba, aby se k tomu vyjádřily minimálně tři odbory tohoto úřadu, a já velmi nerad dělám chyby. Proto to trvá tak dlouho, a ten materiál skutečně bude na dubnovém zastupitelstvu projednán. Poslední věc se týká lesních pozemků. Dobře víte, že lesní pozemky budou předmětem úplně jiného materiálu. A proto lesní pozemky nezařazujeme a nikdo nechce privatizovat lesní pozemky, toto se týká výhradě nelesních pozemků. Proto lesní pozemky v materiálu nemáme.

Mgr. Korytář

Nerad bych zdržoval, ale musím reagovat na pana Šíra. Pokud říkáte, že nechcete privatizovat lesní pozemky, potom nejjednodušší cesta je, zařadit tyto pozemky na seznam neprivatizovatelných pozemků. Kde je tedy problém? To, že byl tento seznam předložen 23. 3., má jednoduchý důvod. Já jsem čekal, zda na březnové zastupitelstvo předložíte seznam, který měl být už v lednu. Protože jste tak neučinil, tak jsem to udělal já. Pokud mluvíte o tom, že jsem vás měl nějak kontaktovat, tak to si myslím, že je spíše vaše práce, vy jste za tuto práci placený a vy jste si celý ten proces měl pohlídat. A pokud se tady snažíte zastupitelům namluvit, že celý proces není možné zvládnout za měsíc, když se k tomu vyjadřují tři odbory, tak to hovoří jenom o vaší neschopnosti, o ničem jiném. Nezlobte se na mě.

Ing. Kittner

Já bych poprosil pány kolegy, aby debatu vedli nad materiálem. Dám tedy hlasovat. Pokoušel jsem se tím prokousat, nějak si to odškrtat, najít si ten průnik, protože si také myslím, že s většinou se dá souhlasit, ale nepodařilo se mi to. Takže nechám hlasovat, pokud nikdo nemá jiný návrh, o materiálu tak, jak je navržen.

Hlasováno č. 15 – pro 8 , proti 4 , zdržel se 26 - návrh nebyl schválen

Ing. Kittner

Já myslím, že jediné řešení asi bude, že se pokusím svolat do příštího zastupitelstva schůzku všech zúčastněných, aby se skutečně v rámci zefektivnění naší práce pokusili najít průnik, o kterém si myslím, že bude skutečně 80%, abychom tady odhlasovali ve shodě, a potom se bavili o eventuálních věcech, kde se neshodneme. Protože jinak to bude zase několik hodin.

Mgr. Korytář

Chtěl jsem vás, pane primátore, poprosit, zda byste se ujal tohoto procesu, abychom se tady nesešli v červnu a nebyli ve stejné situaci. Děkuji.

Ing. Kittner

Pokusím se, abychom se sešli a dali to dohromady. Protože já jsem to skutečně odškrtával a spousta věcí je shodných, některé nejsou, a opravdu si asi obě strany musí říct, co k tomu mají, a potom to nějak rozhodneme. Myslím, že můžeme přejít k dalšímu bodu.

K bodu č. 4

Prodej garáží, bytu a nebytového prostoru formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. – úprava nejnižších podání

Ing. Kittner

Je to standardní materiál.

Ing. Morávek

Ještě mám technickou připomínku k předchozímu bodu. Navrhuji, abyste pozval zástupce každého klubu. Já se toho rád zúčastním, protože pak tady odpadnou sáhodlouhé problémy.

Hlasování č. 16 – pro 37, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 5

Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města Liberce za rok 2009

Ing. Kittner

Je to materiál, který dostáváte každý rok, je tam popsán. Myslím si, a nakonec to konstatoval i finanční výbor, že se situace zlepšuje, ale samozřejmě vždy jsou nějaké problémy. Je tam i napsáno jaké a jak je budeme řešit.

MUDr. Kolomá

Prosím o sdělení, které oddělení odpovídá za evidenci těchto pozemků a porovnání údajů, jak byly prováděny inventury a evidence v předcházejících letech. To je podbod č. 3. U bodu č. 4, bych chtěla vysvětlit, proč dokončené stavby figurují v nedokončených. Jak si potom město hlídá garanční lhůty a jak se dělají odpisy?

Ing. Kittner

Myslím, že na to musíme odpovědět příště. Za inventarizaci zodpovídá tajemník, proto to prověří a připraví odpovědi.

Ing. Mrklas

Materiál se jmenuje „inventarizace majetku“ a já tam postrádám inventuru pohledávek, protože ty patří také k majetku města.

Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky

Pohledávky i závazky města budou součástí závěrečného účtu. Tak daleko ještě nejsme, abychom je byli dnes schopni dát ve stavu, který je předložitelný k dispozici zastupitelům. To je otázka závěrečného účtu, který bude projednáván, jestli se dobře pamatuji, v květnovém zastupitelstvu.

Ing. Mrklas

V pořádku, toto chápu, ale máme tady uvedeno „majetku města“. Toto je součástí nebo to je nějaká nepřesnost v termínech?

Ing. Kittner

Asi bychom to měli nazvat lépe.

Ing. Svoboda

Movitý a nemovitý majetek, nikoliv závazky a pohledávky. Dáme tomu příště lepší název, promiňte.

Ing. Kittner

Zatím to takto dáváme vždy.

Hlasování č. 17 – pro 36, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 6

Vystavení směnky k odkupu

Ing. Kittner

To je materiál, který je také již několikrát schvalován, je to tam popsáno.

Hlasování č. 18 – pro 32, proti 0, zdržel se 6 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 7

Kontokorentní úvěr do výše 40,000.000,- Kč u České spořitelny, a. s.

Ing. Kittner

Jak jste asi pochopili, materiály na sebe navazují. Je to součást transakcí souvisejících s dluhopisem. Musím říci informaci, kterou nemáte. Získali jsme od ministerstva financí povolení k dluhopisu v minulých dnech, čili teď již můžeme pokračovat v administrativní práci, aranži definitivních podmínek, následně schválení Českou národní bankou. Samozřejmě povolení ministerstva financí bylo klíčové, protože bez jeho povolení bychom nemohli pokračovat.

Ing. Mrklas

Pokračujeme dál v jednotlivých krocích, které nezadržitelně směřují k dluhopisům. Co budeme dělat za předpokladu, že výsledná smlouva pro nás bude nevýhodná a nebudeme ji chtít podepsat? Máme možnost z toho ještě rozumným způsobem vycouvat?

Ing. Kittner

Samozřejmě máme. Nějakou dobu jsme vázáni k České spořitelně, a. s. V případě, že bychom nechtěli do té doby podepsat smlouvu, tak bychom mohli jednat s ostatními bankami. Ale rámcové podmínky jsme schválili, tzn. že nepředpokládám, že by je ústav nějak dramaticky změnil. To znamená, že úrokovou sazbu a podmínky máme schváleny a podepsány. K dluhopisu je potřeba dodělat spousta dokumentů. Pak je třeba je schválit jako balík a stejně tak je bude schvalovat Česká národní banka. Ministerstvo to také schvalovalo na základě rámcových podmínek, které jsme schvalovali v zastupitelstvu.

Ing. Mrklas

To je opravdu veliký balík práce, ale mám takový pocit, že jak postupně podnikáme jednotlivé kroky, tak výsledné vyjednávání poněkud znevýhodňuje naši pozici města. Když vidím, jak podepisujeme jednotlivé směnky ve prospěch České spořitelny, a. s., tak mám pocit, že jsme dnes již natolik zavázáni k České spořitelně, a. s., že to není příliš výhodná pozice pro vyjednávání.

Ing. Kittner

Částečně máte pravdu. Ono se to ale dá i obrátit. Česká spořitelna, a. s. činí totéž a samozřejmě kdyby pak dluhopis nedopadl a my jsme úvěry nebo směnky nebyli schopni splácet, tak by byla ve stejném problému. Takže ano, je to nějaké riziko, ale myslím si, že minimální. Česká spořitelna, a. s. je poměrně důvěryhodný peněžní ústav a máme podmínky opravdu dojednány. Takže si nedovedu představit, že by v závěrečné aranži bylo něco tak dramatického, aby pak řekli, že to kvůli tomu nepodepíší. To nepředpokládám. Teoreticky to ale může nastat.

MUDr. Kolomá

Zde je závazek: „bance platit závazkovou odměnu ve výši 0,1% počítanou denně v průběhu čerpání z rozdílu mezi úvěrovou částkou a úvěrem.“ Může mi někdo vysvětlit, o jakou částku se bude jednat?

Ing. Kittner

Částka je tam popsána.

MUDr. Kolomá

Kolik přesně?

Ing. Kittner

To vám nikdo neumí říci. Kontokorentní úvěr funguje tak, že čerpáte a zase příjmy splácíte. Platíte za to, co čerpáte, platíte procenta jako za úvěr a za to, co nečerpáte, tzn. 40 minus to, co čerpáme, platíte závazkovou odměnu, to se každý den mění. Tady to tak úplně nebude. Protože to bereme na určité závazky, takže Ing. Svoboda to asi bude vědět.

Ing. Svoboda

Když nebudeme čerpat ani jeden kontokorent po celý kalendářní rok, tak za to zaplatíme 40.000,- Kč.

Ing. Kittner

To znamená, kdybychom vůbec nečerpali. Ta částka bude tím menší, čím více budeme čerpat, to je příjemná zpráva. Nepříjemná je, že za to, co budeme čerpat, budeme platit úroky. To je standardní způsob kontokorentu, kde platíte za to, že peníze banka rezervuje. Protože ona kdykoliv jí tam přinesete příkazy, tak je musí poskytnout.

Hlasování č. 19 – pro 32, proti 0 , zdržel se 5 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 8

Refinancování stávajících závazků – splátka úvěru ČSOB, a. s.

Ing. Kittner

Původně jsme si mysleli, že již nebudeme muset absolvovat tyto body, protože jak víte, tak jsme mysleli, že už dluhopis budeme mít. Trvá to déle a myslím, že to není ničí vinou, ministerstvo financí poměrně dlouho zkoumalo povolení, hlavně proto, že to je první povolení, tuším, po 10 letech, které ke komunálnímu dluhopisu dávali. Budeme průkopníky po mnoha letech. Takže řízení chvíli trvalo, ale bylo úspěšně ukončeno, proto se nám to zdržuje. Jinak jsme předpokládali, že toto již nebudeme muset absolvovat.

 

K bodu č. 9

Návratná finanční výpomoc – Sportovní areál Liberec, s. r. o.

Ing. Kittner

Problém čerpání většiny evropských peněz je ten, že musíte nejdříve peníze zaplatit, pak je teprve dostanete proplaceny. My na to máme speciální úvěr, samozřejmě Sportovní areál Liberec, s. r. o. žádný takový úvěr nemá.

J. Šolc

Zmiňoval jsem to již v pondělí. Pouze bych chtěl konstatovat, že si musíme jasně říci, že původní objektová společnost, Sportovní areál Liberec, s. r. o., je nyní nositelem dotací a že se i nadále do budoucna počítá s tím, že takovéto operace v jejím rámci budou prováděny. To jsme široce diskutovali v pondělí, ale byl bych rád, aby to zde znovu zaznělo.

Ing. Kittner

Stále si myslíme, že po dluhopisu a splacení závazků v nějakém horizontu, asi to nebude hned, se budeme snažit abychom tuto společnost ukončili a převedli na město. Diskutovali jsme s panem Šolcem o tom, že tuto společnost řídí úředníci. Pakliže se rozhodneme jinak, můžeme to změnit. To vzniklo z praktických důvodů a my na tom nijak netrváme. Takže diskuse nás může čekat a není žádný problém, provést nějaké změny.

MUDr. Kolomá

Jen bych chtěla podotknout, že bychom jako zastupitelé měli potom přesně vědět, na co tato dotace bude použita. Jestli to bude na rekonstrukci tribuny a v jakém rozsahu. Aby se potom zase nestalo to samé, s čím jsem se setkala u svijanské sportovní haly, kdy jsme odsouhlasili 104 milionů Kč na rekonstrukci střechy a nakonec se dělal krček, sjednocení bilance energií, jak se tomu řeklo, a v podstatě teď se bude až v druhé fázi dělat střecha. Takže by bylo rozumné, abychom přesně věděli, na co peníze budou použity.

Ing. Kittner

Vy jste se byla několikrát na různé věci podívat. Ing. Svoboda vám určitě bude rád k dispozici, materiály jsou také k mání a asi není problém do nich nahlédnout.

Ing. Mrklas

V případě, že se rozhodneme zrušit společnost Sportovní areál Ještěd, s. r. o., nebude problém s udržitelností projektu?

Ing. Kittner

Myslím, že nebude, protože to na někoho přejde, přešlo by to na město. A tam není, že projekt udržíte, jestliže tam je Sportovní areál Ještěd, s. r. o. nebo někdo jiný, ale musíte udržet projekt. Takže asi by to neměl být problém, ale než něco takového uděláme, tak to samozřejmě prozkoumáme. Protože to budeme chtít zrušit z toho důvodu, že v případě, že bude dluhopis, tak odpadne důvod pro objektovou společnost, pro to, aby banka měla úvěr na tom objektu, což by samozřejmě odstranilo tento důvod.

Hlasování č. 21 – pro 32, proti 0, zdržel se 5 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 9a

Valná hromada Teplárna Liberec, a. s. – volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti a zařazení bodu „Snížení základního kapitálu společnosti Teplárna Liberec, a. s.“

Ing. Kittner

Tam máte schválně vytečkováno jméno, protože standardní bylo, že jsem na valnou hromadu vždy chodil já. Právníci tam však řešili, jestli je to ještě po nějaké novele možné nebo není. Nakonec se dohodli, že ano. Navrhoval bych tedy, abyste tam doplnili mé jméno, nebudete-li mít jiný návrh. Upozorňuji, že to je poněkud rozšířeno, protože na rozdíl od programu, který jsme obdrželi na valné hromadě, v případě, že by byl dodržen, hlasovali bychom pouze o zástupci, ale druhý majoritní akcionář navrhuje zařadit do valné hromady bod „Snížení základního kapitálu“, proto tam máte body, které souhlasí se zařazením a se snížením. Musím říci, že podstatný je bod „souhlasí se zařazením“. Když se podíváte do stanov a obchodního zákoníku, snadno zjistíte, že skutečnost, jestli budeme souhlasit se snížením, není až tak podstatná, protože druhému akcionáři jeho podíl bohatě dostačuje, aby toto odsouhlasil sám. Zrovna tak je třeba říci, že v případě, že by tento bod nebyl zařazen do programu, tak by mu stačilo, aby odsouhlasil program sám.

Hlasování č. 22 – pro 34, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 10

Vyhodnocení výzvy IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Ing. Kittner

Připravili jsme vám některé doplňující materiály na základě jednání předsedů klubů. Máte tam i materiál, který popisuje jednotlivé projekty.

Mgr. Korytář

Mám k celému procesu přípravy IPRM několik připomínek a podnětů na úpravu dalšího postupu. I když chápu, že termíny jsou šibeniční, aby se všechno stihlo, tak mi připadá, že byla příliš krátká doba na přípravu projektových záměrů, bylo to méně než 30 dnů, což mi přijde velmi málo. Dále mám výhradu ke způsobu hodnocení projektů. Hodnocení jedním externím hodnotitelem výrazně zvyšuje riziko chyb a subjektivního hodnocení a tak, jak znám hodnocení podobných projektů, tak tam standardně bývají dva hodnotitelé, a v případě výrazného rozdílu mezi jejich hodnocením i tři. Tím se omezuje riziko, že tam hodnotitel udělá chybu, nebo že postupuje subjektivně. Další připomínka je k tomu, že veřejnost se do tohoto procesu může připojit až teď, kdy proces končí. Ve chvíli, kdy se připravoval celý koncept IPRM 3, tak se s veřejností neprojednával, což vidím jako chybu, i když věřím, že se podaří alespoň některé věci změnit na veřejném projednávání, které bude v pondělí. Myslím si, že je velkou chybou, že veřejné projednávání nebylo oznámeno ve zpravodaji města, že se o tom nedozvěděli všichni občané Liberce, protože pokud se jedná o veřejné projednávání, tak si myslím, že Zpravodaj liberecké radnice je dobré médium a tato informace tam měla být. A potom tady mám dva požadavky na členy řídícího výboru. Vzhledem ke krátké době na přípravu projektových záměrů chci navrhnout, aby řídící výbor zvážil vyhlášení druhé výzvy k jejich předkládání, což neohrozí přípravu IPRM, ale dá to šanci i dalším projektovým záměrům. Pokud bude tato výzva vyhlášena, přimlouvám se za to, aby byla doba pro předkládání projektů výrazně delší, než necelých 30 dní. A druhá připomínka ode mě je, aby tajemník poslal konkrétní hodnocení od hodnotitelů všem žadatelům – těm, jejichž projekty byly předběžně vybrány i těm, jejichž projekty vybrány nebyly, aby byly žadatelé seznámeni s tím, kde udělali chyby a případně se do procesu mohli ještě zapojit. Chtěl bych také požádat, aby na pondělním veřejném projednávání byly odprezentovány i projekty, které zatím nebyly zařazeny na seznam indikativních projektů, případně i s komentářem, proč se tak nestalo. Děkuji.

Ing. Kittner

Myslím, že s většinou vašich požadavků není problém. Ale s termíny opravdu mnoho neuděláme, protože termíny výzev jsou dány regionální radou. My máme dvě možnosti: buď je akceptovat nebo nikoliv. Nemám pocit, že informace nejsou prezentovány. Harmonogram přípravy IPRM známe již od 21. 12., jsou to veřejné dokumenty a bylo signalizováno, že to bude náročné. Pokud jde o hodnocení hodnotitelů, my jsme nemuseli hodnotitele mít vůbec, potom by to znamenalo, že by všichni členové pracovní skupiny museli všechny projekty nastudovat, všichni by museli nastudovat metodiku procesu a vyhodnotit to. Někdo to totiž udělat musí, proto jsme zvolili hodnotitele, aby toto udělal a dal jim doporučení, on ale nerozhodoval, on dával pouze doporučení, rozhodnutí je pracovní skupiny a řídícího výboru. Nejsem si vědom, že by se tam dopustil zásadních chyb, ale protože se tam projekty bodují, můžeme na to mít každý trochu jiný názor, ale zatím o žádné fatální chybě nevím. A jak jste si všimli, tak v indikativním seznamu není nikde napsáno, které projekty budou realizovány, oni hodnotili to, které projekty splnily podmínky výzvy a které je nesplnily. Když si sečtete finanční náročnost projektů, které jsou na indikativním programu, tak suma výrazně přesahuje finanční prostředky, které na výzvu máme. Vlastní výběr projektů bude teprve probíhat. Co se týče materiálů, předpokládám, že pánové si to zaznamenali a není v tom problém.

Mgr. Morávková

Chtěla jsem doplnit tvrzení kolegy Korytáře, že na to nebylo moc času. Opravdu se už v prosinci vědělo, že se tento integrovaný plán připravuje, ale já se nedomnívám, že prezentace shrnujících informací jednak v periodiku radnice, ale i v denním tisku a na webu radnice k tomu, že bude výzva vyhlášena, že je možné se s formulářem žádosti seznámit atd., probíhala dostatečně. Musím říct, že jsem osobně Ing. Vereščákovi poskytovala kontaktní adresář neziskových organizací a bohužel na ty kontakty nepřišly žádné výzvové informace apod. A myslím si, že dodnes nebylo otištěno pozvání na veřejné projednávání ani v denním tisku. Pokud ano, tak mě prosím opravte a sdělte mi datum. Ráda bych požádala, aby některé věci byly doplňovány a aby veřejnost byla zvána. Myslím si, že nic nebránilo tomu, aby ještě před vyhlášením výzvy v únoru byl uspořádán úvodní seminář pro veřejnost, kam by mohl každý přijít, protože nebylo realizováno první kolo posílání námětů z časových důvodů, a veřejnost měla minimální možnost zapojit se do komunikování s případnými žadateli o projekty. Projekty většinou připravovaly subjekty, které je již nějakým způsobem měly rozpracovány a řešily pouze to, jestli se projekty vejdou nebo nevejdou do regulí integrovaného plánu, což je něco trochu jiného než když se stanoví určité vize a cíle, a potom se hledá naplnění. Na to bylo opravdu minimum času.

Ing. Kittner

Tady se asi neshodneme. Nemám pocit, že někdo z veřejnosti bude připravovat nějaký projekt a z vašich slov mi připadá, že neziskové organizace, o kterých vždy tvrdíte, jak jsou akční, asi žijí v jiném městě.

Mgr. Korytář

Ještě jsem zapomněl Ing. Vereščákovi poděkovat, protože to, jak poskytuje informace a servis, je příkladné. K tomu, co jste říkal vy, pane primátore, musím doplnit, že jsem netvrdil, že by bylo lepší, kdyby tam žádní externí hodnotitelé nebyli, já to vítám. Jenom jsem říkal, že by bylo lepší, kdyby tam byli dva nebo tři tak, jak je to obvyklé v jiných výzvách. Je to důležité v tom, že hodnotitel přiděluje body, a ve chvíli, kdy jde projekt do pracovní skupiny a do řídícího výboru s méně než 60 body, tak je handicapován oproti jiným projektů. Včera jsem dostal obsáhlé podklady k hodnocení jednotlivých projektů a mohu říct, že některá hodnocení obsahují faktické chyby, protože hodnotitel si projekt nedostatečně nastudoval a v některých hodnoceních jsou téměř nesmysly. Ještě jsem se chtěl zeptat, kolik žadatelů se účastnilo prvotního semináře, který byl organizován. Chápu, že času bylo málo, ale právě proto navrhuji, aby byla vyhlášena ještě druhá výzva, aby dostali šanci ještě další potenciální žadatelé, abychom opravdu vybírali nejkvalitnější projekty.

Ing. Kittner

Ano, říkal jsem, že by s tím neměl být problém, odbor Ing. Hampla s druhou výzvou počítá. Řeknu, jak jsme postupovali při výběru, ale možná máte pravdu, že jsme měli hodnotitelů mít více. Ale na druhou stranu to něco stojí, je to delší a složitější. Chtěli jsme, aby hodnotitel nebyl z Liberce, byl od věci oproštěn, aby se v jeho hodnocení neprojevovaly sympatie či antipatie, chtěli jsme to maximálně objektivní. Vybrali jsme renomovanou společnost, která má zkušenosti. Ale máte pravdu, poučíme se a příště můžeme mít dva nebo tři hodnotitele, nebyl v tom žádný záměr.

Ing. Michal Vereščák, specialista odboru Koordinátor dotací EU

Dobré odpoledne. Účast na semináři opravdu hojná nebyla, bylo tam asi 5 nebo 6 účastníků, i přestože jsme o tom informovali v denním tisku, ve Zpravodaji liberecké radnice i na webu města.

Ing. Kittner

A inzeráty dáváme i do denního tisku.

Mgr. Korytář

Hodnocení už proběhla s jedním hodnotitelem, proto jsem navrhoval, aby ta hodnocení byla poskytnuta žadatelům, aby se v případě, že se tam objeví zásadní nesrovnalosti, mohli ozvat.

Ing. Kittner

Ano, tak to bude.

Mgr. Morávková

Můžete mi říct, kde byla inzerována pozvánka na veřejné projednávání? Myslím si, že se měla propagace dělat intenzivně.

Ing. Vereščák

Určitě to vyjde v Mladé frontě Dnes a myslím, že to bude zítra.

Mgr. Morávková

Pokud je akce v pondělí, tak jestliže vyjde inzerce zítra, tak to je opravdu pozdě. Já jsem i na pracovní skupině žádala, aby propagace byla minimálně týden před akcí, a aby na webu týden před akcí byly umístěny nejen informace o konání veřejného projednávání, ale také všechny podkladové materiály, aby se s nimi veřejnost, která materiály nezná, mohla seznámit, aby mohla kvalifikovaně diskutovat. Je to o komunikaci s veřejností, která má právo se na něco zeptat a vznést svůj názor.

Hlasování č. 23 – pro 31, proti 0, zdržel se 4 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 10a

Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 9,710 mil. Kč na akci „Objekt Základní školy Barvířská – přestavba, přístavba a stavební úpravy“ pro rok 2010

Ing. Kittner

Asi polovinu dotace jsme již přijali a toto je druhá část na přestavbu základní školy v Barvířské ulici.

Hlasování č. 24 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 11

Finanční podíl statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 25 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 12

Návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací

Mgr. Korytář

Chci se zeptat, jestli bod č. 10, což je zastřešení posezení u restaurace Gibon v zoo ve výši zhruba 5 mil. Kč, je opravdu nezbytná investice, kterou musíme v letošním roce udělat, vzhledem k tomu, že se nám nedaří naplňovat rozpočet tak, jak bychom potřebovali. Není toto položka, na které bychom mohli letos ušetřit? Až dostanu odpověď, tak možná navrhnu hlasovat o seznamu bez této položky.

Ing. Kittner

Chápu vaši snahu, nicméně jsme si stanovili, že do fondu, který se tvoří z odpisů organizací, budeme vracet. Takže vypuštění nějaké položky by bylo proti smyslu fondu.

Mgr. Korytář

Ale když se zakládaly fondy, tak se mluvilo o tom, že se tam peníze mohou kumulovat a připravovat do dalších let. Pokud bychom dnes třeba tuto akci nechválili, tak tam peníze mohou zbýt do příštího roku a můžeme je čerpat na větší investici v roce 2011 nebo 2012.

Ing. Kittner

Potom si rozumíme. Vy jste předtím říkal, že bychom to mohli ušetřit v rozpočtu, ale tento postup rozpočet neušetří, peníze zůstanou ve fondu.

Ing. Červinka

Toto je ale dlouhodobý záměr zoo, která směřuje ke zvyšování soběstačnosti. Je to projekt, který zvýší komfort návštěvníků a pomáhá udržet návštěvníky v zoo co nejdéle, a zároveň předpokládá zvýšení tržeb z občerstvovacích provozů. My si od toho slibujeme, že to zoologické zahradě výrazně pomůže.

J. Šolc

Měl jsem v pondělí připomínku, že v obou fondech je stejná částka. Chtěl jsem se tedy zeptat, ve kterém fondu bylo špatně.

Ing. Červinka

Máte na stole materiál, ve kterém je to opraveno, omlouvám se za to, při tvorbě materiálů došlo k chybě. Máte tam opravu.

Ing. Mrklas

Pan náměstek zmínil, že to zvýší ekonomickou soběstačnost – máme nějaké propočty přímo k tomuto projektu?

Ing. Červinka

Konkrétní čísla vám v tomto okamžiku dát nemohu, nicméně není problém, abych vám je předložil na příštím zasedání.

Ing. Mrklas

Chtěl jsem jen vědět, jestli tam bylo počítáno s návratností investice?

Ing. Červinka

Nedělali jsme přímo analýzu návratnosti, nicméně jde o to, že návštěvníci budou mít přístřeší v případě přeháněk a možnost posezení přímo v areálu zoo, což samo o sobe předpokládá zvýšení tržeb a zlepšení komfortu pro návštěvníky.

Ing. Mrklas

To je logická úvaha, ale jedná se o komerční část zoo, takže by bylo na místě spočítat, jestli se to vyplatí.

Ing. Červinka

Dobře, analýzu vám dodám.

Mgr. Korytář

Vzácně se shoduji s kolegou Mrklasem, mám na to stejný názor, a proto bych chtěl navrhnout protiusnesení, které bude identické s tímto, akorát tam bude vypuštěn bod č. 10, a pokud nám na příštím zastupitelstvu bude předložena ekonomická analýza návratnosti této investice, tak potom v dubnu můžeme přidat i tento bod. Ale když tady slyším, že výdaj 5 mil. Kč, sebou nese obrovský předpoklad, tak bych chtěl slyšet, o kolik vzrostou tržby v restauraci. Tímto tedy dávám protinávrh usnesení.

J. Šolc

Já bych do této debaty vnesl trochu neodborné hledisko. Chodím s dětmi do zoo poměrně často, a když začne pršet a nechcete se schovat do pavilonu, tak zastřešená restaurace není špatná věc. Z pohledu rodičů říkám, že není špatné si někde posedět, takže bych byl spíše pro to, aby tam zastřešení zůstalo.

Ing. Červinka

Přesně tak. Uvedl jsem tady, že to vylepší bilanci zoologické zahrady, ala hlavní důvod je zlepšení komfortu návštěvníků. Myslím si, že tímto směrem by se zoologická zahrada měla ubírat.

Mgr. Korytář

Také nejsem pro to, aby se návštěvníci schovávali do pavilonů. Chápu, že když se tam zastřešení bude realizovat, zvýší se komfort pro návštěvníky a vzrostou tržby, ale znovu opakuji – jedná se o 5 mil. Kč. Pokud bude udělána alespoň jednoduchá analýza, tak přijdeme na to, že se toto zastřešení dá udělat za nižší částku tak, aby to bylo adekvátní příjmu, který to přinese. Ve chvíli, kdybychom na tom byli ekonomicky lépe, tak bychom se o tomto třeba ani nemuseli dohadovat, ale v tuto chvíli to opravdu není malá částka. Navrhuji to o měsíc odložit a předložit analýzu návratnosti, protože toto je investice. Ostatní věci jsou opravy, restaurování, rekonstrukce, kde chápu, že se to musí udělat, toto je výdaj navíc, tak spočítejme, jak se nám vrátí.

Ing. Mrklas

Když se dívám na ta čísla, tak by mohl být problém v tom, že při soutěži o tuto zakázku to bude od všech firem stát třeba 4,680.000 Kč, i když by to třeba mohlo být méně. Je otázka, do jaké míry je moudré, že to tady teď projednáváme.

Ing. Červinka

Máte pravdu, na tento aspekt jsem upozorňoval již v okamžiku, kdy na tomto zastupitelstvu probíhala diskuse o konstrukci fondů a kde byl požadavek, abychom tyto věci schvalovali zde, v zastupitelstvu. Je to návod pro firmy, což není dobře, ale na druhou stranu si zastupitelstvo vymínilo tyto věci schvalovat, proto to zde předkládáme.

Ing. Kittner

Jsem rád, že pomalu přicházíte na mé argumenty, které dříve nechtěl nikdo slyšet, ale v dnešní době to až tak nehrozí. Zkušenosti z výběrových řízení jsou v tomto směru velmi pozitivní. Také se vědělo, že máme na kašnu 5 mil. Kč a vítězná cena je nakonec o milion nižší, protože dnes firmy bojují o zakázky a představa, že se dohodnou, je iluzorní. Navrhoval bych, pane Korytáři, udělat to standardně stejně jako u majetkoprávních operací, tzn. že budeme o bodu č. 10 hlasovat zvlášť, a když neprojde, tak bude usnesení bez něj.

Hlasování o bodu č. 10

Hlasování č. 26 – pro 34, proti 2, zdržel se 2 – návrh byl schválen

Hlasování o zbylých bodech.

 

K bodu č. 13

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací

Ing. Mrklas

Chtěl bych se zeptat na dokončení školy na Broumovské – kdy bude zhruba zařazena? Dostal jsem zprávu ze školy, že v důsledku kontroly hygieny byli nuceni udělat úpravy za 230.000 Kč, a pokud se škola bude dokončovat, tak tyto úpravy přijdou postupně vniveč.

Ing. Červinka

Doufali, že se nám podaří získat peníze na poslední část rekonstrukce školy Broumovská ze státního rozpočtu, což se zatím nedaří. V tento moment připravujeme dílčí kroky a poslední pavilon budeme řešit postupnými rekonstrukcemi. V současné době se zabýváme dvěmi věcmi, které školu trápí nejvíce, a to je rekonstrukce střechy a dokončení rozvodu informačního systému. S vysokou mírou pravděpodobnosti bude jedna z těchto akcí předložena v následujícím dokumentu, který bude řešit další čerpání prostředků z tohoto fondu. Ale ještě to nemáme natolik připravené, abychom sem byli schopni předložit konkrétní čísla.

Hlasování č. 28 – pro 37, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 14

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec v mimořádném kole roku 2010

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 29 – pro 35, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 15

Návrh Správní rady Fondu zdraví SML na přidělení dotací z Fondu zdraví SML v rámci I. a II. výzvy roku 2010

Mgr. Morávková

Já bych jenom ráda oznámila, že jsem statutárním zástupcem dvou organizací, které tam mají dva příspěvky, takže si myslím, že by bylo čestnější nehlasovat. Nebudu tedy žádat, abyste mi dovolili hlasovat.

Ing. Kittner

Dobře.

Mgr. Korytář

Já také oznamuji možný střet zájmů, protože naše organizace má návrh na přidělení dotace ve výši 3.000,- Kč, takže se zdržím hlasování.

I. Bobková

Já bych chtěla oznámit, že se také zdržím hlasování.

Hlasování č. 30 – pro 35, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 16

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených statutárním městem Liberec

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 31 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 17

Vyhodnocení plnění schválených monitorovacích opatření za období roku 2009 a aktualizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 – 2013

N. Jozífková

Dobrý podvečer, já mám dvě doplňující informace - tento materiál byl řádně projednán v komisi a jsou zde přítomni vedoucí pracovníci jednotlivých skupin, kteří po celé období získávali informace z území a zpracovávali podklady pro tento materiál.

MUDr. Olivová

Možná se to nehodí přímo k tomuto bodu, ale ráda bych chtěla poděkovat sociálnímu odboru za to, že perfektně vykonává svou práci. Já jsem se na ně obrátila se žádostí o pomoc pro jednoho svého nevidomého pacienta, který je bezdomovec, a takové služby, jaké mi nabídli, mě ohromily a jsem jim za to vděčná, i když se ukázalo, že si ten člověk takovou péči vůbec nezaslouží, nakonec se k jednání vůbec nedostavil, nekomunikoval, byl sprostý. Ale za jejich snahu velice děkuji.

Mgr. Morávková

Na titulní straně přílohy č. 1 je asi drobná chyba. Je to dokument za rok 2009, takže jako datum by tam měl být únor 2010, nikoliv 2009. U některých hodnocení slabých a silných stránek, které je tam graficky znázorněno, u některých pracovních skupin, není zřejmé, jestli se jedná o silnou či slabou stránku, protože tam jsou poznámky k realizaci, ale vůbec tam není obsaženo hodnocení. Schválení tohoto dokumentu asi není na závadu, spíš si myslím, že je to na další diskusi, jakým způsobem by výstupy materiálů měly být zpracovávány , aby mohly být dále využívány.

Hlasování č. 32 – pro 36, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 18

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 2009

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 33 – pro 36, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 19

Kontrola systému, způsobu správy, údržby a využití nemovitostí v majetku SML, majetku doposud nezařazeného do správy jednotlivých útvarů MML či městem zřizovaných organizací

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 34 – pro 35, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 20

Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím dotace z GF LK pro rok 2010 z programu č. 24 – Podpora prevence kriminality

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 35 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 21

Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím dotace z GF LK pro rok 2010 z programu č. 20 – Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 36 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 22

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2009

Ing. Kittner

Zprávu jsme trochu upravili a rozšířili, jinak obsahuje standardní věci.

Mgr. Korytář

Já bych se chtěl zeptat pana ředitele, jestli by nám mohl říct trochu více informací o projektu „Okrskář“. Kolik strážníků je v tomto projektu zapojeno, na jak velké části města tento projekt probíhá a jaký je výhled na rok 2010?

Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel Městské policie Liberec

Pane primátore, dámy a pánové, dobrý podvečer, já jsem do výroční zprávy záměrně nepsal podrobnosti o tomto projektu, protože si myslím, že by to bylo poměrně rozsáhlé. V současné době máme ve struktuře městské policie zřízeno oddělení územní a hlídkové služby, kde je vedoucí a sedm okrskářů. Působí na území Vratislavic n. Nisou, Rochlice, Vesec, Františkov a Růžodol. Letos bychom ještě chtěli zřídit služebnu v Pavlovicích, pro oblast Pavlovice a Ruprechtice, kde budou v této chvíli dva strážníci. Tento záměr jsme předložili radě města, která s ním souhlasila. Pokud se nám vše podaří, tak v květnu letošního roku naše služby rozšíříme do této lokality. Máme ještě jednoho okrskáře v centru města, protože centrum města si to vyžaduje.

Mgr. Korytář

Kolika strážníky je obsazeno jedno místo okrskáře?

Mgr. Krajčík

Je to jeden strážník pro jeden okrsek.

Ing. Morávek

Já jsem na jednání klubů požádal, jestli by pan ředitel mohl rozvést situaci, která je v Rochlici.

Mgr. Krajčík

Předpokládám, že tím narážíte na minulé vystoupení pana Jeníčka. S panem Jeníčkem jsme několikrát jednali, v této chvíli máme připraveno další řešení. Situaci jsme řešili i s okrskářem, který je vyčleněn pro oblast Rochlice. Jsem pozván do komise prevence kriminality, kde se tato situace bude probírat. Podle mého názoru je to spíše sociální problém než kriminální, nicméně městská policie se řešení problému musí účastnit. Ale nebude to vyřešeno za týden, musí být přijat celý komplex opatření, proto si myslím, že na komisi prevence kriminality se dozvíme více.

Hlasování č. 37 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 23

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Ing. Kittner

Dostali jste úpravu seznamu. Hlavním bodem úpravy je to, že jsme tam zahrnuli kasina, která v původním seznamu nebyla, a to z jednoduchého důvodu – kasina fungují na jiném principu. Když jsou v kasinu automaty i ruleta, tak i automaty povoluje ministerstvo financí. Tím pádem je v našich povoleních nemáme, ale zahrnuli jsme je tam, protože by asi nebylo logické, kdyby tam vůbec nebyly.

RNDr. Mach

Dobrý podvečer, jestli jsem to dobře pochopil, tak z hracích automatů město nemá ani korunu.

Ing. Kittner

Z hracích automatů ano, nic nemá z výherních loterijních terminálů. Tato vyhláška je o automatech, výherní loterijní terminály nepovolujeme my.

RNDr. Mach

Není seznam rozšířen oproti současnému stavu?

Ing. Kittner

Ne, naopak. Je to složitá problematika, k řešení jsme přistoupili, protože ve městě teď probíhá poměrně velké přerozdělování obchodních prostor a my jsme chtěli zabránit rozšiřování heren. Tato vyhláška konzervuje současný stav. Ti, kteří měli povolení, ho mají nadále, ale ode dne účinnosti této vyhlášky již další povolení nevydáme, protože bude v rozporu s vyhláškou. Pokud město nemá vyhlášku, tak není možné povolení nevydat, protože když někdo splní podmínky, tak povolení dostane. Ale od teď to již bude v rozporu s novou vyhláškou. Neřeší to tedy snižování stavu, konzervuje to současný stav a zabraňuje to růstu.

J. Šolc

My vítáme vznik této vyhlášky, bereme to jako první krok k další debatě na toto téma, protože obecně vzato máme pocit, že je tady heren hodně. Zakonzervování stavu je dobré, ale do budoucna by bylo lepší tady mít automatů spíše méně. Měli bychom najít nějakou cestu podobně jako to dělají města v našem okolí, aby třeba automaty vůbec nebyly v okolí radnice nebo v okolí dalších budov ve vlastnictví města.

Ing. Kittner

V budovách vlastněných městem žádné herny nejsou, ale máte pravdu, je to na nás a na našich následovnících. Pokusy o změnu jsou různé, různě úspěšné a my jsme měli obavu, že když se teď vyprazdňují obchody v centru, mohly by tam místo nich vzniknout další herny.

K. J. Svoboda

Dobrý večer. Myslím si, že kolega Šolc říkal, že by herny neměly být v okolí budov vlastněných městem, nikoliv přímo v nich. Měl bych poznámku k důvodové zprávě, bohužel musím konstatovat jednu nepříjemnou věc. Ministerstvo financí sice slíbilo, že výherní loterijní terminály nebude povolovat bez souhlasu obcí, ale bohužel tento slib nedodržuje. Od kolegů z jiných měst vím, že nečekají na souhlas obce a dál místa s výherními loterijními terminály povolují. Snad se nám společnými silami podaří dosáhnout toho, že se to v Liberci nestane.

Ing. Kittner

Tam ani není takový problém v tom, jestli ministerstvo povoluje nové terminály, ale spíše v tom, že nikdo neví, kolik jich je povoleno a údajně to jsou vysoká čísla. Údajně je spousta míst, která jsou již povolena, ale terminály tam ještě nejsou.

K. J. Svoboda

Měl bych ještě námět pro městskou policii. Vím, že v jiných městech občas do heren chodí městská policie a kontroluje počet automatů, jestli to koresponduje s tím, kolik jich je povoleno. Doporučuji tedy kontrolu.

Ing. Kittner

Toto nekontroluje jen městská policie, ale i odbor kontroly, protože z těchto automatů má město peníze, je tudíž v našem zájmu, aby se platilo za všechny a aby byly všechny povoleny.

Mgr. Harvánek

Je chvályhodné, že se alespoň tímto způsobem reguluje počet heren, nicméně jsem spočítal, že tato obslužnost je tou nejdokonalejší obslužností, kterou město má. Jedna herna připadá na 800 obyvatel Liberce. Já si myslím, že bychom měli uvažovat o tom, jak nejméně polovinu těchto míst úplně zrušit. Vážení, zamysleme se nad tím, jak toto ve středu města regulovat. Já vím, že z toho plynou peníze, ale zkusme se nad tímto zamyslet.

Ing. Kittner

Já s vámi souhlasím, ale snižování stavu je složité a mnoho měst se o tom přesvědčilo. Jsme připraveni, že když někde skončí herna, odstraníme ji okamžitě z vyhlášky. Budeme situaci sledovat, ale rušení heren je složité a naráží na mnoho problémů. V první fázi jsme chtěli zabránit alespoň tomu, aby se jejich počet zvyšoval.

Mgr. Korytář

Chtěl jsem požádat, jestli by bylo možné na příští zastupitelstvo rozšířit seznam o počty automatů v jednotlivých hernách.

Ing. Kittner

Předpokládám, že to víme, takže to příště dodáme.

Ing. Hruša

Dobrý den, vážení kolegové. Já bych rád potvrdil slova pana primátora, pokud jsou mé informace přesné, tak většina těch, kteří se tím živí, už má povolení na terminály. Já to beru jako první krok k regulaci heren, ale domnívám se, že to nepůjde cestou snižování počtu heren, protože lidé si vždy najdou i ilegální místa, kde budou hrát, ale půjde to spíše metodou omezování reklamy. To je ale asi další krok.

Ing. Kittner

My sledujeme, jaké jsou s tím zkušenosti třeba v Praze, kde v některých částech zakázali světelné číselné poutače nad hernami, což mi přijde docela dobré a tudy by se také měly ubírat naše kroky.

Hlasování č. 38 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 24

Úprava některých norem SML na základě doporučení MV ČR

Ing. Kittner

Tento materiál jsme vám předložili spíše pro informaci. Po posouzení odborem dozoru a kontroly veřejné správy jsou tam k úpravě některé formální záležitosti, kterým chceme vyhovět a vyhlášky podle toho upravit. Ale nesouhlasíme s jejich teorií o domovním prodeji, trváme na tom, že vyhlášku máme správně, že je v souladu s právem, ale ať o tom rozhodne soud, pokud se to tam rozhodnou dát. To, co tam píší o tržním řádu, víme také, ale problém je v tom, že nemáme tržní řád, museli bychom ho udělat a měl by pouze tento jeden bod a také nařízení rady města nemůže strážník řešit na místě pokutou, což je podle nás nejúčinnější. Proto chceme vyhlášku zachovat.

J. Šolc

Budeme mít tržní řád po tom, co proběhne revitalizace Soukenného náměstí a bude tam tržnice?

Ing. Kittner

Pro tržnici není nutné mít tržní řád, je to o něčem trochu jiném. Ale my klidně můžeme přijmout tržní řád s jedním bodem, ale pro nás je problém sankce, protože víme, že sankce přímo na místě, nejlépe pokuta, je účinnější než když vás někam pozvou a řeší to v řízení.

J. Šolc

To chápu.

Hlasování č. 39 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 25

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. února 2010

Ing. Kittner

Jeden podnět nám zůstává nevyřízen, omlouvám se Ing. Mrklasovi, který ho minule měl, jedná se o Sportovní areál Ještěd, s. r. o. Výsledky nejsou úplně optimální, jak jste si možná přečetli v tisku, ale to není ten důvod, proč jsem ho sem nedal. My jsme se tím sice už zabývali, ale nemáme ještě ukončenou sezónu, která teď bude pravděpodobně vzhledem k počasí končit, takže na příště už předložím výsledky po sezóně. Ale samozřejmě jste si přečetli, že to je poměrně problematické.

 

K bodu č. 26

Informace, dotazy a podněty zastupitelů

MUDr. Kolomá

Zde jsem četla, že rada města projednávala bod č. 71/10, výběrové řízení na prodej souboru pozemků Letiště Liberec. Mohli bychom dostat dostatečně podrobné informace, na jakých podkladech a proč se město zbavuje tak lukrativních pozemků?

Ing. Kittner

Protože se tak rada rozhodla. To je její právo.

MUDr. Kolomá

Jako zastupitelé bychom měli mít právo vědět důvody. Já bych jen chtěla vědět důvody.

Ing. Kittner

Důvod je jednoduchý, máme v rozpočtu úkol v prodejích 130 milionů Kč, který jsme si odsouhlasili. Výběrové řízení je veřejné, takže již bylo zveřejněno, to si můžete přečíst. Nemám pocit, že bychom letiště potřebovali, na rozdíl od jiných, to jen proč jsem tak hlasoval. Samozřejmě jsem upozorňoval, že jsme si tu všichni schválili úkol 130 milionů Kč kapitálových příjmů. Očekávám další návrhy, kde bychom je mohli vzít.

J. Šolc

Já jsem u toho bodu chtěl připomenout panu náměstkovi Šírovi, že mi slíbil, asi před třemi zastupitelstvy, vyčíslení výnosu z parkovného, tak se jen připomínám, že to mělo být v březnu.

M. Šír

Omlouvám se, dodám.

Ing. Kittner

To jsem nezachytil.

Mgr. Korytář

Mám tři dotazy napříště. První pro Ing. Červinku. Chci ho požádat, aby předložil na další zastupitelstvo studii technické řešení zastřešení restaurace Gibon, v zoologické zahradě, včetně propočtu návratnosti této investice. Jedná se o 5 milionů Kč, mně to skutečně zajímá, zda je to relevantní výdaj nebo ne.

Ing. Červinka

Už jsem to zde slíbil.

Mgr. Korytář

Pak mám dva dotazy na M. Šíra. První, vzhledem k tomu, že je M. Šír uvolněným radním a svou funkci vykonává jako placenou, žádám ho tímto o předložení přehledu jeho činnosti v rámci výkonu této funkce, v období leden – březen 2010. Zejména mě zajímá seznam bodů připravených na jednání zastupitelstva města, účast na komisích, výborech a dalších orgánech jeho organizací, soupis splněných úkolů, uložených usnesením rady města a zastupitelstva města, soupis vlastních aktivit a iniciativ v rámci jeho působnosti a soupis hlavních plánovaných úkolů na hlavní čtvrtletí v roce 2010. To byl jeden dotaz. Druhý dotaz na pana náměstka Šíra, asi to ale nyní hned vědět nebudete. Z jakého důvodu došlo k pokácení zdravého dubu na ploše městské veřejné zeleně na Aloisině výšině, nedaleko bývalého obchodu Jednota, který provedli pracovníci Technických služeb města Liberce, a. s. Jedná se pravděpodobně o pozemek p. č. 1747/62. Toto nepovolené kácení šetří Česká inspekce životního prostředí. Mě by zajímalo napříště vyčíslení hodnoty tohoto starého a zdravého stromu. To znamená, abychom věděli, o kolik jsme, jako město, přišli v korunách, když tento strom byl pravděpodobně neplatně pokácen. Dále mě zajímá, kdo je odpovědný za toto pokácení stromu na městském pozemku, bez povolení, na kom bude vymáhána způsobená škoda a jakým způsobem, a také návrh opatření, jakým způsobem těmto situacím v budoucnu zabránit. Vycházím z podnětů, který jsem dostal od občana, který bydlí v této lokalitě. To je vše, děkuji.

M. Šír

Dobře, pane magistře, já bych poprosil, kdybyste mi mohl poslat e-mailem data pozemků, samozřejmě to zjistím, je to věc správců zeleně. Zjistíme, co budeme moci.

Ing. Kittner

Máme to i v zápise.

Mgr. Korytář

Mám data pouze od toho občana, pozemek by měl mít číslo 1747/62, ale myslím, že odbor životního prostředí, případně Česká inspekce životního prostředí, bude vědět, o jakou akci se jedná.

Mgr. Morávková

Já mám dotaz a prosbu právě k chystané nabídce nebo vyhlášení nabídky prodeje areálu letiště. Bylo by možné mi poskytnout kompletní materiál, který bude poskytován případným zájemcům. Ptám se na to ze dvou důvodů. Český svaz ochránců přírody má přímo v této lokalitě svou zájmovou plochu a je tam registrovaný významný krajinný prvek, lesík u letiště, tzv. Opičák. Zejména jeho okrajové zóny jsou velmi blízko letiště a jsou velmi pravděpodobně i na plochách, které jsou předmětem této nabídky. Takže jestli bych mohla poprosit o kompletní dokumentaci. Nevím teď, v jakém je to stadiu.

Ing. Kittner

Výběrové řízení bylo vyhlášeno.

Mgr. Morávková

Takže můžu o tuto dokumentaci požádat?

Ing. Kittner

Ono to bude někde zveřejněno, my vám přesně řekneme kde, ale bude to podle mě někde na webu.

Mgr. Morávková

V tom případě prosím, jestli by mi to někdo z odpovědných pracovníků zaslal přímo na e-mailovou adresu, to bude nejjednodušší, děkuji.

PhDr. Václavík, Ph.D

Já jsem chtěl požádat ředitele městské policie o jednu věc. Na začátku zastupitelstva jsme velmi dlouze diskutovali nad privatizací objektu na konečné zastávky v Lidových sadech, a jedním z těch důvodů, proč jsme se také všichni rozhodli odmítnout privatizaci, byla špatná zkušenost s ubytovnou vedle bývalého Domu dětí a mládeže. Chtěl bych pana ředitele poprosit, jestli by na příští zastupitelstvo mohl připravit jakýsi přehled šetření, která městská policie v lokalitě v souvislosti s tímto objektem dělala. A za druhé, zda městská policie připravuje nějaká preventivní opatření nebo opatření k řešení situace. Chápu, že to je soukromý objekt a je to složité, ale i přesto si myslím, že celá řada věcí by se asi řešit dala. Děkuji.

Mgr. Harvánek

Já se jen vrátím ke Sportovnímu areálu Ještěd, s. r. o. Příští zastupitelstvo nebudeme moci předložit vyúčtování této sezóny. Ona skončí zhruba za 14 dní. To znamená, že můžeme předložit předběžné výsledky. Říkám to jako předseda dozorčí rady. Předběžné výsledky můžeme dodat v květnu a auditované pochopitelně ještě později.

Ing. Kittner

Děkuji, myslel jsem to tak, že samozřejmě předložíme po sezóně, poté co skončí. A ona bohužel díky teplotám pravděpodobně skončí již tuto neděli, protože už tam nebude žádný sníh. Samozřejmě účetnictví atd. bude probíhat standardně, ale mám pocit, že Ing. Mrklasovi až tak úplně o účetnictví nešlo, spíš o ten výsledek, jak to vypadá, což je podstatné.

Ing. Kočárková

Mám také několik dotazů na pana náměstka Šíra. Co slezl sníh, vypadá město Liberec děsivě. Úklid už se nějak rozbíhá, tak doufejme, že chodníky budou za chvíli čisté. Mně spíš jde o to, zda mi může říci, zda chodník ve Šlikově ulici, který jsem loni na začátku zmiňovala, je v plánu oprav a zda je v tomto plánu oprav chodník na Dobiášově ulici. Šla jsem po něm včera s kočárkem a skoro se to nedá. Je to prostě tragédie, tyto dva chodníky mě zajímají. A pak mě zajímá, kde bude letos na jaře tržnice, kam si půjdu koupit květiny na balkón.

M. Šír

Odpovím na to poslední. V současné době jednáme s firmou Plaza, vedení firmy přišlo s iniciativou, že by mohla být tržnice uvnitř, přímo naproti vchodu do Billy. Pokud bude Billa souhlasit. Zítra budeme vědět výsledek dohadovacího řízení mezi Plazou a firmou Billa, pokud tomu tak nebude, bude tržnice tam, kde jsme předpokládali, na příjezdové cestě k LVT. Jsou dva zájemci, kteří by ji chtěli provozovat. Kontaktoval mě i poslední provozovatel, který si stěžoval, že se mu to moc nevyplatilo a že už by ji provozovat nechtěl, že by byl rád, kdyby ji chtěl provozovat někdo jiný, někde jinde.

Mgr. Korytář

Mně ještě připomněla Ing. Kočárková jeden dotaz. Chtěl bych poprosit pana náměstka Šíra, aby na příští zastupitelstvo předložil ucelený plán oprav chodníků ve statutárním městě Liberec v roce 2010.

M. Šír

Zajistíme a dodáme to přes odbor Ing. Fuchse.

Ing. Kittner

Děkuji vám za účast. Máte tam samozřejmě ještě informace. Spíše upozorním, abyste se podívali na informace, co se týká České pošty, s. p. Měli jsme několik jednání. Ta problematika je poměrně komplikovaná, pošta to tak samozřejmě chce z ekonomických důvodů. Vidíte, že tam jsou problémy i s nájemci, snažíme se to nějak řešit. Průběžná informace tam je, budeme v tom pokračovat. Přeji vám hezký večer.

 

Primátor ukončil zasedání v 18.34 hod.

 

Zapisovatelka: Zuzana Škodová, v. r.

(přepis: Iva Hýsková, Anna Zelenková)

 

Ověřovatelé: MUDr. Kateřina Absolonová, v. r. Bc. Zuzana Kocumová, v. r.

členka zastupitelstva členka zastupitelstva

 

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.

Ing. František Hruša, v. r.

primátor města

náměstek primátora

 

Typ souboru Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor PDF
Zápis z
3. ZM
550010
Soubor PDF
Soubor PDF
Výsledky
hlasování
1267827

 

Nastavení cookies