06.06.2012

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 27.05.2010

ZÁPIS
Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC
KONANÉHO DNE 27. 5. 2010 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

 

K bodu č. 1 - Zahájení a schválení pořadu jednání
Ing. Jiří Kittner, primátor města, zahájil 5. zasedání zastupitelstva města v 15.04 hodin. Přivítal přítomné na zasedání a požádal zastupitele, aby se prezentovali. Konstatoval, že je přítomno 28 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, jednání je usnášeníschopné a může začít. Omluvil ze zasedání Ing. Kočárkovou, Ing. Šourka a M. Dufka, kteří jsou služebně mimo republiku, dále Mgr. Harvánka a Ing. Morávka, kteří se nemohou zúčastnit zasedání ze zdravotních důvodů a Mgr. Korytáře, který dorazí později.

Ing. Kittner
Na stole a v elektronické podobě máte předloženy materiály 4a. Nabytí nemovitosti – vypořádání likvidačního zůstatku, 13a. Smlouva o partnerské spolupráci, 14a. Volba zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., 14b. Volba zástupce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, s. r. o. a 16a. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se mění vyhláška č. 1/2010, o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. Dále máte následující informace. Jednak odůvodnění rozhodnutí odboru životního prostředí MML o pokácení dubu v ulici Aloisina výšina, Plnění usnesení rady města za měsíc duben, Petici za zrušení parkovacích ploch v obytné části Bendlovy ulice, Informaci o situaci kolem lávky spojující ulice Nad údolím a Českou, Pozemky vyřazené z privatizačního procesu, Podrobnější informace k dohodě s ČEZ, a. s. o geotermální elektrárně. To jsou naše věci k programu, měli byste je všichni mít v elektronické podobě. Nikdo se nehlásí k diskusi k programu, nechám tedy hlasovat o programu tak, jak je navržen, se zařazením bodů č. 4a, 13a, 14a, 14b a 16a.

Hlasování č. 1 – pro 28, proti 0, zdržel se 0 – program byl schválen

Primátor města jmenoval zapisovatelkou dnešního jednání Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení. Za ověřovatele zápisu určil RNDr. Jana Macha a Ing. Petra Olyšara. Seznámil občany s procedurou přihlášení se do diskuse.

K bodu č. 2 - Diskuse
Do diskuse se ani po opakované výzvě nikdo nepřihlásil.

K bodu č. 3 - Majetkoprávní operace
I. Prodej pozemků
Ing. Kittner

Řešili jsme to již na předsedech klubů, to se týká pozemku, který jsme již jednou projednávali, zastupitelstvo ho neschválilo, já jsem obdržel dopis od společnosti, která požaduje nové projednání, zástupci společnosti jsou zde. Na předsedech klubů jsme to řešili, proč zde tento dopis máme. Pokud se na nás někdo obrátí a osloví zastupitelstvo, tak pak vám sem vždy tyto materiály předkládám, ať už je můj názor jakýkoli. Myslím si, že je to tak správně. Takže já bych asi nejprve poprosil pana Roberta Korselta, aby vystoupil.

Robert Korselt, občan města
Dobrý den dámy a pánové, obrátil se na mě pan Polan. Jednak proto, že jsem členem představenstva hospodářské komory ČR a jednak ho dlouhá léta znám již ze studií v Liberci na vysoké škole. Pan Polan společně se svojí manželkou paní Polanovou, která je jednatelkou společnosti Property Real, s. r. o., a která se stala v roce 2007 majitelem nemovitosti bývalého léčebného ústavu v Riegrově ulici. Společně s pozemky a zahradou k areálu patří i objekt, na kterém je takový menší správcovský domek. Oni se stali majiteli tohoto areálu a mají zájem jej zrekonstruovat. Rád bych omluvil pana Polana, že se dnes nemohl dostavit, protože je služebně v zahraničí. Trochu ho překvapilo, že se povedlo dát tuto žádost o odprodeji pozemku už na toto jednání zastupitelstva. Čekal, že to bude v červnu, proto mě požádal, abych ho tady dnes zastoupil. Pan Polan podniká v oblasti dodávek náhradních dílů a textilních strojů, vystudoval v Liberci univerzitu a v tomto oboru podniká již několik let, stejně jako jeho bratr. Ten tady také studoval a už při studiích založil poradenskou firmu a největší internetový portál Finance.cz, který po 10 letech prodal a společně s bratrem investují své finance, mimo jiné, do nemovitostí a do realit, takže studovali a mají nějaký vztah k městu Liberec. Nemovitosti, které zakoupili nebo jsou v jejich vlastnictví, postupně celkem zodpovědně rekonstruují a nadále provozují. Nejsou tedy typickými developery, kteří by kupovali nemovitosti proto, aby je zrekonstruovali, prodali, ale mají zájem nemovitosti dál pronajímat, aby zůstaly v jejich vlastnictví. Stejně tak to je i s objektem v Riegrově ulici, kde byly odkoupeny od města Liberec právě se záměrem provozování lékařské a rehabilitační péče a s cílem, pokračovat v podstatě v tom, co v objektu bylo původně. Bohužel původní nájemci v relativně krátkém čase od doby, kdy to rodina Polanů odkoupila, rozvázali nájemní smlouvu a odešli z objektu. Pan Polan stál před problémem, jak dál, protože bylo potřeba sjednotit majetkově i další pozemky v okolí, aby mohl celý ten areál nějakým způsobem zrekonstruovat a dát do původního stavu. Proto po částečné rekonstrukci část vnitřních prostor léčebného ústavu pronajal, a v objektu je nyní ubytovna, z čehož pravděpodobně vznikají i trochu problémy. A to je možná i důvodem, proč nebyla původní žádost před několika měsíci zastupitelstvem schválena. Pan Polan, to jste viděli na těch předcházejících obrázcích, těch objektů v Liberci už několik má a stejně tak rád by opravil a provozoval i objekt v Riegrově ulici. Aby tam mohl zprovoznit nikoliv bydlení, ale zařízení poskytující sociální péči, zdravotní péči a provozovat to eventuálně na krátkodobé ubytování rezidenčního typu nebo něco obdobného. Má zájem objekt nejenom zrekonstruovat, ale citlivým způsobem ho rozšířit na pozemcích, které jsou v okolí. Ještě možná poslední věta, pan Polan spolupracuje s renomovanými kancelářemi, o objekty se mu stará správcovská společnost Relia, s. r. o., většinou spolupracuje s architektonickými kancelářemi jako je SAUL, s. r. o., takže předpokládá, že i tento objekt by spravovala společnost SAUL, s. r. o. To zdůvodnění, proč to chtějí koupit, máte v materiálech i v dopise, aby pan Polan mohl pokračovat nebo vůbec zahájit nějaké seriózní práce na stavebním povolení, tak potřebuje pozemky scelit. Chybí mu tam část pozemku, který je kolem toho domečku, je to asi 640 metrů, které potřebuje, aby mohl dál pokračovat.

Ing. Alena Dvořáčková, občanka města
Dobré odpoledne, přihlásila jsem se z toho důvodu, že jsem si právě přečetla žádost manželů Polanových a tam jsem se dočetla, že byla navázána komunikace s nejbližším okolím, tak např. s Občanským sdružením Starý Liberec. Chci tady uvést, že žádné jednání s manžely Polanovými naše občanské sdružení nemělo, i když jsem dostala nabídku na schůzku, ale v tak krátce vymezeném čase, že jsem ji z časových důvodů odmítla a více se o tom nejednalo. Ověřovala jsem si to i v nejbližším okolí, takže např. paní Sedlákovou, která má nemovitost nedaleko, a která si zde na zastupitelstvu též stěžovala. Také neví o tom, že by tam komunikace probíhala. Takže jenom toto jsem chtěla uvést. Záměr pana Polana, aby tam nedocházelo k narušování veřejného pořádku, jenom přivítáme a budeme rádi, když to tam bude takto zajištěno, ale bohužel zrovna v tom týdnu, kdy byl psán tento dopis, tam došlo k výraznému narušení veřejného pořádku, kdy byla nenávratně poškozena kašna v parku v Riegrově ulici, a co jsem slyšela, tak škoda činí minimálně 50.000,- Kč. Mám svědka, který nechce nikde vystupovat, ale ty děti tam viděl. Udělaly to děti z této ubytovny a vzhledem k tomu, že víme, že děti do určitého věku jsou beztrestné, tak asi nemá ani smysl, aby někdo šel někam svědčit a ohrožoval svoji bezpečnost. Já bych byla velmi ráda, kdyby se tam zdařil jiný záměr, nebyla tam ubytovna, aby nedocházelo dále k poškozování jak veřejného městského majetku, tak i k poškozování majetku občanů. Děkuji.

J. Šolc
Dobrý den, já jsem se v tom krátkém časovém úseku na toto téma s panem Polanem stihl potkat, on mi také přislíbil, že učiní některé kroky, které by měly vést k tomu, že se situace zklidní, mimo jiné právě to, že s těmi rozvojovými záměry seznámí všechny sousedy, a že s nimi bude aktivně spolupracovat na dění v daném místě. Přislíbil mi a tomu zatím v této fázi věřím, a chci věřit, že potom, kdy mu zastupitelstvo prodá tento pozemek, tak zahájí bezprostředně práce na získání územního rozhodnutí, aby dům mohl vypadat stejně dobře jako všechny jeho ostatní domy, a aby tam nebyla ubytovna, která je předmětem sváru. Samozřejmě, že mě upozorňoval i na variantu č. 2, že bychom mu ten pozemek neprodali, a potom by tam tu ubytovnu chtěl nechat, protože si i nechal změnit kolaudační rozhodnutí, takže dnes tam provozuje ubytovnu v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Těmto jeho slibům chci věřit, i tomu, že ubytovna z toho místa prostě zmizí.

Ing. Mrklas
Dobré odpoledne, rád bych se zeptal, jestli je technicky podmínkou prodej toho konkrétního pozemku, aby se zahájila rekonstrukce?

R. Korselt
Ano, je to bohužel tak. Samozřejmě by se dalo uvažovat i o tom, že by se zrekonstruoval samostatně tento objekt bez úvahy širšího území okolo, ale to je právě o tom zásadním rozhodnutí, za jakým účelem a co se v tom objektu bude provozovat. Čili pan Polan má zájem nakládat s celým tím územím, protože mu patří všechno ostatní kromě toho pozemku, jak vidíte na mapě. Samozřejmě má zájem svůj záměr vzít v rámci celého toho areálu. On strategicky potřebuje tento pozemek, aby mohl záměr rozpracovat. Když by neměl tento pozemek, tak potom jde o jiný záměr, musí jinak uvažovat o tom objektu samotném, jako takovém, a o tom zatím nepřemýšlel. Je otázka, jestli pak zůstane v jeho majetku, jestli to neodprodá. On měl zájem rozšířit objekt o další ubytovací kapacitu, samozřejmě, že způsobem přiměřeným k tomuto území a provozovat to dále jako nějaké léčebné zařízení nebo dům lázeňského typu či něco podobného.

Ing. Mrklas
Ale já jsem se ptal, jestli je technicky pro rekonstrukci nezbytný tento pozemek. Připadá mi, že rekonstruovat vrchní objekt by bylo technicky možné i bez toho pozemku.

R. Korselt
Záleží na tom, co tam pak budete provozovat. Podle toho zaměříte celou rekonstrukci. Jestli jde o jenom o to, aby opravil fasádu, tak by to jistě šlo, ale samozřejmě když už začne rekonstruovat, tak chce vědět, k čemu se ten objekt bude používat. Jestli to budou byty, ubytovna nebo dům lázeňského typu, jestli se to bude nadále rozšiřovat, k tomu potřebuje vědět informace. Proto má zájem dořešit toto.

Mgr. Morávková
Já mám spíše připomínku, že to jsou sice hezká slova, ale já se domnívám, že na to tady máme oddělení rozvojových projektů a pokud někdo chce kupovat pozemek, protože jsme to minule zamítli právě z různých těch důvodů, které už tady zazněly, tak je dobré, aby tady opravdu předložil nějaký záměr. My bychom tím pádem mohli schvalovat nebo jednat, případně revokovat svá usnesení na základě nějakého předloženého návrhu. Tady je to jenom o tom, že víme, že chtějí určitě tento pozemek, protože jim to samozřejmě komplikuje situaci, ale domnívám se, že je v pořádku, že jsme hlasovali tak, jak jsme hlasovali.

Ing. Kittner
Já s vámi mohu souhlasit, ale já jsem tady vysvětloval, že pokud mi někdo napíše dopis, kterým oslovuje zastupitele, tak vám ho sem předložím, ať si o jeho obsahu myslím cokoliv. Myslím si, že je to tak správně.

Mgr. Morávková
Je rozdíl, jestli se předloží dopis nebo už připravený materiál k projednání.

Ing. Kittner
Ten materiál není připravený k projednání, to je stejný materiál, o kterém jste tady už jednou hlasovali, abyste vůbec věděli, o co jde. Protože přiložit vám sem dopis bez obrázku, by mi připadalo hloupé, takže je na vás, jestli budete hlasovat, nebudete hlasovat, ale já jsem tady říkal, že druhá věc je, že se dohodneme.

Mgr. Morávková
Domnívám se, že to nemělo být zařazené právě v majetkových operacích. A to je obsah mé připomínky.

Ing. Kittner
Mělo by to být zařazeno jinak. Takže můžeme asi hlasovat, pakliže se nikdo jiný nehlásí. Já nechám hlasovat.

Ing. Mrklas
Já bych rád doplnil postoj k této záležitosti. V zásadě se samotným prodejem problém nemám, ale trápí mě ubytovna, která tam je a ten stav. Zastupujeme občany, tak já bych rád, než pro to zvedneme ruku, získal nějakou garanci, že ta ubytovna odtamtud zmizí. Nechci nikomu dělat žádný problém v rámci jeho podnikání, ten pozemek stejně nikdo jiný než vlastník asi nekoupí, ale na druhou stranu zastupujeme občany a občany tam ta ubytovna trápí. Takže já bych rád slyšel nějaký návrh a získal nějakou garanci dřív, než pro to zvednu ruku.

Ing. Kittner
Já vám žádnou takovou garanci nedám.

R. Korselt
S tou garancí je to obtížné, pan Polan se vám tady snaží, nebo alespoň prostřednictvím mne, dokázat, že neprovozuje žádné ubytovny, není to jeho cílem a smyslem podnikání. Jeho cílem je vlastnit objekty, citlivě je zrekonstruovat, seriózně je pronajímat. To je dokázáno na všech těch objektech, které tady za posledních několik let provozoval a zrekonstruoval. On zde tu ubytovnu nechce. Jeho to trápí stejně, jako možná vás všechny, byl znepokojený z toho, že se tam dějí takovéto věci, chce to řešit, chce jednat s Ing. Dvořáčkovou a s dalšími. Jedná se správcovskou agenturou Relia, s. r. o., aby to napravila, aby tam ten pořádek udělala i s tím nájemcem, který tam je. On mám jediný záměr, aby z toho měl alespoň částečně nějaké peníze, protože objekt kupoval částečně ze svých peněz, částečně z úvěru a financuje to. Má-li vložit další finanční prostředky do projektu, projektové dokumentace a stavebního řízení, tak chce vědět, jak může s těmi objekty dál nakládat. Ale myslím si, že je dokazatelné, že je to seriózní podnikatel, který má seriózní záměr v Liberci dál podnikat, vlastnit objekty a je připravený dál jednat a napravit ty nepořádky, které tam eventuálně vznikají. On tu ubytovnu nechce.

Mgr. Morávková
Mám dojem, a nechci zpochybňovat podnikatelskou důvěryhodnost pana Polana nebo jejich rodiny, ale tady jde o problém, že ten, kdo to má od nich pronajaté a bydlí tam, dělá opravdu neplechu a já se obávám, pokud tady žádné garance nezazněly, ani žádný podnikatelský záměr, který by dával nějakou jistotu, tak my, alespoň někteří zastupitelé, nemůžeme hlasovat jinak, než jak jsme hlasovali před tím. Je to právě proto, že nedošlo k žádné změně negativně vnímaného stavu, a to je asi princip. Takže je mi líto, protože vím, že ta stejná firma se snažila koupit i Sovovu. Mám pocit, že se tady spíše dobře nakupují nemovitosti, když je nějaká shoda okolností, ale zatím nemám pocit, že by tam bylo dobře zacházeno s nemovitostmi, vyjma těch, které nesou zisky kvalifikovaného, respektive odpovídajícího, pronájmu právě v centru města, jak to tady zaznělo v prezentaci. Takže pak je bohužel obava, nevím jestli jsou Lidové sady takto vnímány, že tam už se ta ubytovna unese a tam si tohle můžeme dovolit, ale bohužel ten jev se tam stal a stává pravidelně, řeší se tam v podstatě negativní jevy poměrně pravidelně, a tam je tedy potřeba asi zvážit, jestli není třeba změna toho podpronájemce. Pak teprve můžeme jednat o tom, že se tam něco pozitivního již událo a tudíž určitá naděje a garance toho, že se tam opravdu systémově ten stav zlepší. Takže já se spíše zeptám, jestli i ta varianta výpovědi tomu, kdo to teď provozuje proběhla, protože mám pocit, že se na to zbytečně spěchá. Majetek města se prodává stále a v podstatě kdybychom, jako zastupitelé, dostali nějakou informaci relevantní k tomu, že se tam pozitivní změny udály, tak se nám bude hlasovat lépe.

R. Korselt
Samozřejmě tady je těžké rozhodnout, co má být dříve, jestli vejce nebo slepice. Pan Polan nemá žádného dalšího jiného nájemce v objektu a je relativně rád, že tam někdo je. Dělá všechno pro to, aby nevznikaly problémy s nájemcem a jakmile bude vědět, že může seriózně přistoupit k rekonstrukci, tak okamžitě ukončí nájem s ubytovnou tak, jak má podepsanou smlouvu. Jestli to bude tento měsíc nebo v červnu, on tu ubytovnu tam má jenom proto, aby z toho měl částečně nějaké peníze, protože jinak ten objekt provozovat nemůže. On ho takto provozovat nechce, chce ho zrekonstruovat, čili nebude hledat žádného dalšího jiného nájemce, protože chce ukončit i nájem s těmito provizorními nájemci, a ten objekt zrekonstruovat v širším záměru, ne jako ubytovnu nebo nějaké byty, ale jako provozovnu či lázeňský dům. Bohužel, pan Polan tady nemůže být, plánoval nebo čekal, že bude moci vystoupit na červnovém zastupitelstvu. Osobně vám mohu dát garanci, že je to také čtvrť, ve které jsem se narodil a osobně, protože pana Polana znám, budu tlačit na to, aby tam ubytovna nebyla, aby to zrušil. Samozřejmě chápu záměr, že potřebuje alespoň částečně provozovat ubytovnu. Jestli tam vznikají nějaké problémy, tak se samozřejmě budou řešit a řeší se.

Ing. Kittner
Musím říct, že ať čtu jak čtu, tak pan Polan tady o červnu nepíše ani řádku, a to je mi trochu líto, protože to stačilo zmínit a nemuseli jsme to tady dneska řešit, ale to se asi nedá nic dělat.

J. Šolc
Já bych do té debaty vstoupil a odpověděl, protože já jsem se v této kauze opravdu hodně angažoval, asi si všichni pamatujete, že jsem tam chodil a fotil jsem, jak káceli stromy a hodně jsem horoval za to, aby se tady pozemek neprodával právě proto, že jsem dospěl k názoru, že společnost s námi nekomunikuje. Myslím si, že ta situace je taková, že město majetek prodalo, aniž by si tam ve smlouvě cokoliv vymiňovalo. Ten nabyvatel tam nyní provozuje ubytovnu, která tam je a navíc je nemovitost zkolaudovaná jako ubytovna, protože si požádali o změnu kolaudačních rozhodnutí, tzn., že zastupitelé v této fázi nemohou dělat vůbec nic. To, jestli tam nějaké děti poškodily park, je velmi špatné, ale od toho máme orgány činné v trestním řízení, aby někoho předvedli před soud, což bude také problematické. Takže v této fázi je to asi jediná možnost, jak motivovat nabyvatele k tomu, aby tam udělal něco jiného než ubytovnu. Jestliže k tomu potřebuje ten boční pozemek, aby tam v případě tu budovu rozšířil nebo aby tam vzniklo něco, co k tomu potřebuje, tak si myslím, že bychom mu neměli v této fázi bránit. Pakliže by se zjistilo, že záměr neplní a ta ubytovna je tam stále, tak ano, ale příště mu nic dalšího neprodávejme. Pokud mu toto neprodáme, tak vlastně ničeho nedocílíme, tak proto jsem po zralé úvaze ochoten to spíše podpořit právě proto, aby tam ta ubytovna nebyla.

Bc. Kocumová
Dobrý den, já bych také měla dotaz, protože tam bylo něco o tom, že původní nájemci rozvázali smlouvy a v podstatě jiná možnost nebyla, než zde zřídit ubytovnu. Chtěla jsem se zeptat pana Korselta, jestli skutečně všichni rozvázali tyto smlouvy dobrovolně, protože si myslím, že přeci jenom shánět nové ordinace apod. je poměrně složitá věc a v případě, že kupuji takovouto budovu, kde vím, jaká zařízení fungují, tak bych poměrně rád zachoval její fungování, pokud spíš není mým zájmem právě tuto ubytovnu nebo něco podobného zřídit.

R. Korselt
Tak já už jsem to tady zmínil, pan Polan žádné ubytovny neprovozuje, on vlastní další objekty, které tady po Liberci jsou. Vždycky je zrekonstruuje, udělá z toho ten původní účel, který byl, nahoře byty, dole provozovny. Je to tady vidět na fotografiích. Jeho cílem není provozovat ubytovnu, navíc takovéhoto charakteru. On chce dlouhodobě investovat svoje peníze v Liberci nejenom v tomto objektu, ale i v dalších, a chce je seriózně provozovat. To, že je tam v tuto chvíli ubytovna a bohužel s takovými excesy, které nastaly, chce řešit a řešit to bude. Mimo jiné, k tomu, aby to řešil rychle a jasně je i vyjádření o tom, jestli se mu podaří z celit pozemky a udělat seriózní záměr na celých těch pozemcích. To je o tom.

Bc. Kocumová
Mě to stále přijde, možná budu opakovat Mgr. Morávkovou, ale zkrátka když je majitel a má tam ubytovnu, která dělá problémy, tak není potřeba kupovat další objekty. Když mám peníze na to, kupovat další objekty, mohu zrekonstruovat část budovy a zajistit tam lepší využití, ale podmiňovat to tím, že buďto mi to prodáte nebo tam ta ubytovna zůstane, myslím si, že je to jednání, které by mělo jít v opačném sledu. Dát projekty, dát záruky, poté mi to prodejte.

Ing. Mrklas
Já se domnívám, že vlastně z jedné strany máme nejdřív prodat pozemek a potom se následně něco bude dít, ale dostaneme se v tom vyjednávání do velice nepříjemné situace a rád bych, protože si myslím, že by to stálo ještě za nějaké jednání, tak bych požádal pana primátora, zda by nebyl ochoten tento bod stáhnout a pokračovalo se dál po jednání s panem Polanem. Myslím si, že by to byla cesta, jak to udělat, pokud to dneska shodíme pod stůl, tak to skončí. Z druhého pohledu opravdu tu cestu udělat, změnit to a vyjít tomu zájemci vstříc, ano, ale na druhou stranu bych byl rád, kdybychom také dostali nějaké záruky, že tam ta ubytovna nebude.

R. Korselt
Já už jsem tady zmínil, že záruky osobně dát nemohu, pan Polan vám dává záruky tím, jak rekonstruuje a provozuje jiné objekty. To jsou ty záruky. Můžeme vám na příští jednání zastupitelstva předložit nějaký konkrétnější záměr, to jsme nestihli do tohoto zastupitelstva, opravdu jsme čekali, že se dostaneme na jednání až v červnu s nějakým záměrem od kanceláře SAUL, která na tom pracuje, a zpracovává něco takového.

Ing. Mrklas
Dobře, my vám můžeme zrovna slíbit, že když to uděláte a připravíte to, tak že vám pozemek příště prodáme, když to tak řeknu. Tady jsme v patové situaci.

Ing. Kittner
Tak já jenom musím říci, že na předsedech klubů jsme to již jednou řešili, já jsem říkal, že budu chtít ve čtvrtek vědět, jestli to tady na program máme zařadit nebo nemáme. Nedověděl jsem se nic a tudíž jsem to na tom programu nechal. Takže to teď asi nestáhnu, protože je zase trochu složité to takto dělat.

MUDr. Absolonová
Pane primátore, ale my jsme nevěděli, že tu pan Polan nebude. Protože situace by byla trochu jiná, když by se tady účastnil osobně. Já nevím, jestli jste to věděl vy, nebo kdo další.

Ing. Kittner
Nezlobte se, pan Polan je svéprávný, plnoletý muž, já jsem také nevěděl, jestli tady bude nebo nebude, a jak vidíte v tom dopise není o tom, že by se neměl zúčastnit teď, ale až v červnu, ani zmínka. Nezlobte se na mě. Jak už jsem říkal na předsedech klubů, dostali jsme to, tak to předkládám. Tak se tady dohodněte, že o tom mám rozhodovat já, co vám předložím nebo nepředložím a já to dělat budu, ale připadá mi takové hloupé tady řešit, co máte mít nebo nemáte mít. Já se ještě mohu zeptat pana Korselta, jestli je pro něj, jste zástupce pana Polana, tak se rozhodněte, jestli je přijatelné to odložit, až tady bude pan Polan, tak já s tím nemám žádný problém.

R. Korselt
Také s tím nemám problém, protože říkám, my jsme se připravovali, nebo předpokládali jsme, že to budeme projednávat na červnovém zastupitelstvu, to samozřejmě možné je, ten posun bude v tom, že se toho červnového zastupitelstva zúčastní pan Polan, který vám osobně může říct to, co vám tady říkám já, že nechce ubytovnu, a že okamžitě zahájí kroky, jakmile bude vědět jak je to s tím pozemkem, aby se objekt zrekonstruoval a může vám předložit v červnu možná nějaký záměr, takový obrázek toho, jak by si asi představoval rekonstrukci. Ale to bude samozřejmě jenom nějaký základ. Zásadní věci, předpokládám, nepředloží.

Mgr. Morávková
Spíše dodatek k tomu, co tady zaznělo, jestli jste vnímal tu diskusi, tak hlavně by bylo dobré nějaké reakce, co se udělalo s těmi původci toho negativního konání a jakým způsobem řešil vztahy s tou organizací Relia, s. r. o., která, jestli jsem to pochopila, to má pronajaté. Předpokládám, že se to za měsíc dá stihnout, protože to je to meritum problému.

Ing. Kittner
Dobře, já myslím, že asi nejlepší bude, když materiál stáhnu a předložím vám ho ve stejné podobě. Příště zde bude pan Polan a doufejme, že to dokončíme. Takže tento bod stahuji.

II. MO Lbc Vratislavice n/N - 1. Prodej pozemků
- 2. Prodej obsazených bytových jednotek
Ing. Kittner
Pan starosta k tomu nic nemá, prosím o diskusi. Pokud se nikdo nehlásí, nechám hlasovat o usnesení tak, jak jsou navržena.

Hlasování č. 2 - pro 30 , proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 4 - Bezúplatný převod zahradních chatek
MUDr. Kolomá

Chtěla bych upozornit na pár skutečností, které jsem si zjišťovala ohledně chatek. Spíš bych brala, že do dražby byl pozemek neúplně připravený, protože chatky město vlastní od roku 1991, mám to tady potvrzeno z katastru nemovitostí. Podle nájemních smluv je psáno, že pronajímatel ke dni výpovědi dá pozemek do původního stavu. Takže tady si myslím, že ten, kdo připravoval tento pozemek ke dražbě, neprovedl praktické zjištění na místě, neudělal ani pořádný výpis z katastru nemovitostí, a teď to máme dávat dál. Nevím, jestli město dává dary občanům, ale v tom případě, když město má 100.000 obyvatel, tak by si každý zasloužil 36.000,-Kč podle toho, že chatky stojí 72.000,-Kč a jsou to dva manželé. Chtěla bych jenom upozornit na toto. Další věc je, že se v podstatě jedná o to, že je to pozemek ve velice pěkném prostředí, ve vilové čtvrti, kde je zasíťovaný a v podstatě je to podle výpisu z územního plánu pro bydlení čisté, tzn. že tyto chatky se mohou použít na uskladnění stavebního materiálu, když někdo bude stavět. Další věc je, že tato parcela je oplocená, tzn. že zvyšuje cenu pozemku. Takže bych chtěla, kdyby se nám k tomu Ing. Mazáč mohl vyjádřit.

Ing. Josef Mazáč, vedoucí odboru majetku města
Dobré odpoledne. Co se týká ceny, to zas tam moc neovlivníme, my tu cenu tržní, respektive cenu obvyklou v místě a čase zjišťujeme právě ve veřejné soutěži, tady v tom případě v dražbě, tzn. že tak, jak byla vydražená to je cena tržní, to je cena nejvyšší, v danou chvílí dosažitelná, tam tedy problém nemám. Co se týká chatek, tam musím vysvětlit následující. My jsme se poprvé setkali s tím, že město vlastní chatky. To, že jsou zapsány na vymezených pozemcích jako vlastnictví města, to jsme věděli v době, kdy jsme prodávali pozemek, ale z praxe víme, že město takovéto objekty, ať už to jsou chatky nebo garáže, nikdy nestavělo, a nám se v minulosti stalo, že ačkoliv to bylo všechno papírově v pořádku a my jsme zahájili prodej nějakého takového objektu, tak pak přišel nějaký starý pán nebo paní, přinesli si papír o tom, že to zkolaudovali před 40 lety a měli jsme problém. Takže tady jsme to nechtěli riskovat, zahájili jsme prodej, nabídka s přednostním právem nájemce toho pozemku proběhla a my jsme očekávali, jestli se někdo z uživatelů neozve a nepřinese nám nějaké doklady, abychom eventuálně opravili tento záměr. Nestalo se tak, tzn., že chatky skutečně zůstaly ve vlastnictví města a současný vlastník, který vlastní jak ten pozemek, tak i pozemky pod chatkami žádá a nabízí městu variantně řešení v tom smyslu, že tam má záměr, pravděpodobně nějaké výstavby, a ty chatky chce odstranit. Buď by je odstranil sám s tím, že chce, aby mu je město bezúplatně převedlo, to je ten případ, který navrhujeme my, a nebo druhou alternativu, pokud by to takhle nebylo, tak navrhuje, že je odstraní on a ty náklady proúčtuje. Respektive nechť je odstraní město na své náklady, jako další řešení. Tak se nám zdálo, že nejjednodušší bude řešení toho převodu, nechť on si s tím poradí. Je pravda, že chatky jsou staré a na rozpadnutí, tzn. že pokud by nebylo schváleno nic, tak počká nějaký čas a ty chatky spadnou, pak už nemusí nic odstraňovat, prostě to odklidí, a je to vyřízené.

Ing. Mrklas
Na klubech jsem vznesl dotaz, jakým způsobem byl připraven tento materiál a vzhledem k tomu, že to šlo do veřejné dražby, tak bych se rád zeptal, za kolik se prodal celkový pozemek?

Ing. Kittner
Tak tento dotaz tady nemám, jak byl připraven materiál jste slyšel, ale ten dotaz, za kolik se prodal pozemek jsem nezaznamenal, tak se zeptám Ing. Mazáče, jestli to ví. Také ne.

Ing. Mrklas
Protože se prodával pozemek, kde nebyly dokončeny majetkoprávní vztahy, a šlo to do dražby a zpravidla pokud jde něco, kde jsou nevyjasněné majetkoprávní vztahy nebo pozemek s cizí stavbou, tak to samozřejmě v průběhu aukce ovlivní výši ceny. Ten druhý dotaz, který jsem měl na klubech byl, jakým způsobem to ovlivnilo cenu výsledného pozemku. Čili jsem předpokládal, že bude připravená cena pozemku, za kolik se to vlastně vydražilo, protože pokud tu cenu budu vědět, podle toho se pak budu ptát dál.

Ing. Kittner
Nezlobte se na mě, na tuto otázku se nedá odpovědět. Já neumím odpovědět, jakým způsobem co ovlivňuje cenu při dražbě. Prostě dražitelé se rozhodnou, mají si možnost pozemek prohlédnout, pak každý z nich se rozhodne, kolik je ochoten za to dát a myšlenkové pochody dražitelů neznám a jsou mi zcela lhostejné. Prostě někdo vydraží pozemek za nějakou cenu a jestliže je ochoten ji za to zaplatit, tak ji zaplatí.

Ing. Mrklas
V pořádku, v tom absolutně nemám žádný problém, ale pokud půjdu na dražbu pozemku a na tom bude stát majetek někoho cizího a bude na tom nějaký další majetek někoho cizího, tak rozhodně budu ochoten dát jinou cenu, nežli když ten pozemek bude volný a budu ho moci dát volně k dispozici k celému používání. Já jsem tím chtěl narazit pouze na jednu věc, že majetkoprávní odbor připravil a dal do prodeje k schválení zastupitelům pozemek a materiál, který nebyl dostatečně připraven. Není to vlastně poprvé, co dostáváme podklady, které neodpovídají a pak se divíme, že se objeví trestní oznámení a podobné záležitosti, protože hlasujeme na základě informací, které nejsou relevantní.

MUDr. Kolomá
Chtěla bych poprosit, jestli bych mohla dostat jmenovitě písemně, kdo připravoval podklady pro výběrové řízení.

Ing. Kittner
To myslím, že dostat písemně můžete, to někde dohledáme.

Ing. Mazáč
Jestli mohu ještě poznámku, tady se nejedná o trvalé stavby, to jsou stavby dočasné a tím pádem jejich životnost je velmi omezená a když se tam půjdete podívat, také byste to museli vidět vevnitř, jak to tam vypadá. Ty chatky, když se nějaký čas nevyužívají, jsou na spadnutí.

Hlasováno č. 3 – pro 24, proti 2 , zdržel se 5 - návrh byl schválen

K bodu č. 4a - Nabytí nemovitostí – vypořádání likvidačního zůstatku
Ing. Kittner
Blíží se k závěru likvidace LVT a. s., popsáno to máte v materiálu, že likvidátor navrhuje, aby vila přešlo do majetku města. Poprosím o diskusi k tomuto bodu, není tomu tak, nechám hlasovat.

Hlasování č. 4 – pro 31, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 5 - Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
I. Směna
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 5 – pro 30, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

II. Úprava smluvního vztahu
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 6 – pro 28, proti 0, zdržel se 4 – návrh byl schválen

K bodu č. 6 - Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2009
Ing. Kittner

Je to materiál poměrně obsáhlý, standardní, jak ho již znáte. Hlavní sdělení jsou dvě. Jedno dobré a jedno špatné. To dobré je, že jsme hlavně příjmy odhadli dobře, to špatné je, že byly opravdu tak nízké, jak jsme to odhadovali. Protože jak tam máte popsáno, přebytek činí zhruba 2 mil. Kč a všichni víte, že jsme byli zvyklí na lepší výsledky. Bohužel, je tomu tak.

Mgr. Morávková
Spíš mám jenom dotaz, na str. 57 jsou hospodářské výsledky loňského roku jednotlivých akciových společností města. Chci se zeptat, jestli můžeme dostat nějaký rámcový přehled hospodaření Sportovního areálu Ještěd, a. s., protože se mi zdálo, že minulá sezóna je trochu nadstandardní a není mi jasné, jak se v nadstandardní sezoně dá udělat minusový výsledek, a v jakém roce se dá udělat plusový výsledek, když je to takto vyúčtováno. Trochu mám pocit, že není problém vyvést fakturami jakékoliv hospodářské výsledky do třetích subjektů a trochu mě to trápí, protože se domnívám, že jsme akciové společnosti zakládali proto, abychom právě měli tyto věci řešené odborně a formálně správně, a pokud možno se ziskem.

Ing. Kittner
Máte trošku problém s daty, protože ta výborná sezona skončila 31. 12. 2009. To v ní bylo asi 6 dní. Za tu výbornou sezonu budete mít výsledky až v příštím roce, až budeme projednávat výsledky za rok 2010. Co se týká výročních zpráv, ty projednává zastupitelstvo města, také je dostanete, nakonec kdybyste si je vyžádala, tak je máte, protože jsou hotovy. Můžete je dostat v příštím zastupitelstvu, takže tam nevidím žádný problém. Závidím vám vaši jistotu, jak snadno lze s fakturami vyvést 40 mil. Kč, toho bych se tedy já bál.

Hlasování č. 7 – pro 28 , proti 0 , zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 7 - Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2010
Ing. Kittner
Zde se dá říci, že je to podobné jako u závěrečném účtu. Daří se držet jak příjmy, tak výdaje na plánované výši. Vidíte, že struktura je zatím trochu rozkolísaná. Nicméně příjmy máme na 26 %a výdaje na 24 %, takže je to poměrně příznivé.
Hlasování č. 8 – pro 32, proti 0 , zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 8 - Zástavní smlouvy – bytové objekty v lokalitě u Sila
Ing. Kittner
Jedná se o bod, o kterém bylo diskutováno již minule. Já jsem měl na předsedech klubu dotaz, jestli se nezhorší zástavními smlouvami pozice města. Pozice města se nezhorší. Před tím byl stát také na prvním místě. Tam jde o to, co jsme tady diskutovali, samozřejmě by bylo pro nás lepší, kdybychom na prvním místě byli my. Ale stát to nechce.

Ing. Mrklas
Tak to jsem zřejmě špatně pochopil. Já jsem se díval, že na prvním místě měla být banka a poté teprve stát.

Ing. Kittner
Máme zde napsáno stát, alespoň já jsem to tak pochopil. Ano, omlouvám se, to jsem řekl špatně, to jsem nepochopil. Zůstane zachováno pořadí věřitelů tak, jak bylo. Proto se to dělá a samozřejmě banka chce, aby to bylo takto zachováno. Banka nepodepíše smlouvu, která by zhoršovala její postavení.

Ing. Mrklas
Banka podepisuje smlouvu jako nová. Před tím tam byla jiná banka, která toto spravovala. Tudíž pozice banky by se nezhoršila, protože banka do toho vstupuje jako nový subjekt.

Ing. Kittner
Samozřejmě, ale těžko, když přebírá nějaký úvěr bude souhlasit s tím, že si zhorší své postavení. Je samozřejmě velký rozdíl, zda jste na prvním nebo druhém místě. Interma, a. s. chce změnit banku, my jí to buď umožníme nebo ne. V případě, že to neschválíme, tak Intermě, a. s. nezbude nic jiného než zůstat u původní banky. Banku, která by jí poskytla úvěr a souhlasila s tím, že si zástavu přesune na druhé místo, nenajde.

Ing. Mrklas
Jinak ty podmínky původní smlouvy zůstávají a není tam vložena žádná jiná věta, která by nás mohla něčím poškodit?

Ing. Kittner
My jsme přesvědčeni, že nikoliv. Jedná se o standardní smlouvu banky, která ji dává všem svým klientům.

Ing. Mrklas
Rizika jsou pro město prakticky?

Ing. Kittner
Jsme přesvědčeni, že jsou pro město stejná. Tato výstavba není nová a již několik let funguje bez problémů.

Hlasování č. 9 – pro 27, proti 0, zdržel se 5 – návrh byl schválen

K bodu č. 9 - Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2009
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 10 – pro 31, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 10 - Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2009
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 11 – pro 31, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 11 - Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. řádné kolo 2010

K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 12 – pro 27, proti 2, zdržel se 2 – návrh byl schválen

K bodu č. 12 - MŠ Kamarád – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace


K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 13 – pro 30, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 13 - ZŠ Lesní – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 14 – pro 31, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 13a - Smlouva o partnerské spolupráci
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 15 – pro 32, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 14 - Návrh na snížení základního jmění Liberecké IS, a.s.
Ing. Červinka
Chci se zde omluvit za chybu, kterou máme v důvodové zprávě na str. 5, v prvním odstavci. Samozřejmě nemá být snížení na počet 338 kusů, ale na počet 427 kusů. Omlouvám se za tuto chybu. Na usnesení to nic nemění.

MUDr. Kolomá
Když město provedlo vklad formou majetku do této společnosti, znamená to, že město mělo nějaký majetek. Zajímalo by mě, jestli se z tohoto majetku již dělaly odpisy. Myslím si, že se jednalo o zakoupené notebooky pro zastupitele, v roce 2004.

Ing. Červinka
Došlo k vkladu majetku veškerého hardwaru a softwaru, které vlastnilo město, do této společnosti a samozřejmě od roku 2006 společnost začala vytvářet odpisy na tento majetek a v podstatě ve výši odpisů, v prvním roce, vytvořila tu vysokou ztrátu. Postupem času v dalších letech tak, jak se zvyšuje efektivita a produktivita této společnosti se ztráta snižuje. Odpisy zůstávají zhruba stejné.

MUDr. Kolomá
Ano, to jsem pochopila, jenom jsem nepochopila, proč město vkládalo majetek v původní ceně, proč už město nedělalo odpisy?

Ing. Červinka
Město nemůže odepisovat.

J. Šolc
K tomuto bodu jsme měli poměrně rozsáhlou debatu. Lze tedy říci, že v základní fázi je snížení jmění velmi důležité. Nutí nás k tomu i zákony. Na příštím zastupitelstvu bych nechal rozhodnutí o tom, zda-li směřování takto outsourcingových služeb je pro město výhodné nebo nevýhodné. K tomu je možno přistoupit až po znalosti analytických dat, a těch samozřejmě v této fázi není úplně mnoho. Rozhodně bych to nechtěl řešit nyní, ale nechal bych to až na další zastupitelstvo.

Ing. Kittner
Určitě, minimálně diskuse nás čeká u více společností. Podmínky se mění a zřejmě to čeká naše následovníky. Nepředpokládám, že bychom se za dva nebo tři měsíce, co nám zbývají, když odečtu prázdniny, rozhodli nějak dramaticky měnit poměry v našich společnostech.

Hlasování č. 16 – pro 27, proti 0, zdržel se 4 – návrh byl schválen

K bodu č. 14a - Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 17 – pro 30, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 14b - Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
Ing. Mrklas
Já bych rád požádal, pokud někdo půjde na valnou hromadu, aby se začal velice intenzivně zajímat o koncepci teplárenství v Liberci. Zúčastnil jsem se jednou setkání s managementem teplárny, kde vystoupení předsedy představenstva na mě zanechalo takový dojem, že management si neví rady, jakým způsobem dále postupovat. Vzhledem k tomu, že se zpracovává nový územní plán, do kterého zapadá i energetická koncepce, tak si myslím, že bychom speciálně budoucnosti teplárny měli věnovat maximální pozornost a vzhledem k občanům, s pozicemi prioritního akcionáře, bychom se měli pokusit s tím něco udělat. Vystoupení na mě zanechalo velice negativní dojem.

Ing. Kittner
Souhlasím s vámi, pracujeme na tom, ale bohužel to není tématem valné hromady.

J. Šolc
Z programu jsem vyčetl, že jediným relevantním bodem je bod č. 4. Je to o tom, že se musí vybrat auditor. Předpokládám, že to je audit ve vztahu ke sdružením nebo je to úplně nezávislý audit?

Ing. Kittner
Přijde mi, že na mimořádné valné hromadě zapomněli na to, že musí valná hromada schvalovat auditora. Proto svolávají mimořádnou valnou hromadu, aby splnili zákon.

J. Šolc
Děkuji za odpověď na můj dotaz týkající se energetického semináře zastupitelů a přivítám, pokud by diskuse s energetiky po zpracování do územního plánu proběhla.

Ing. Kittner
Na diskusi po zpracování územního plánu by asi bylo pozdě. My budeme projednávat tvorbu územního plánu. V současné době se zpracovává koncept, až bude zpracován, tak s vámi bude samozřejmě projednáván.

Ing. Mrklas
Já se omlouvám, materiál k valné hromadě jsme dostali na poslední chvíli, nestihl jsem ho shlédnout. Omlouvám se za tu připomínku.

Ing. Kittner
To je v pořádku. Na valné hromadě tento problém nevyřešíme. Problém s dalším směřováním teplárny je a je to i problém naší energetické koncepce. To máte pravdu. Pan náměstek by o tom mohl pohovořit, ale až po zpracování již zmíněného konceptu. Je otázka, jestli nedojde ke změně energetické koncepce města.

Hlasování č. 18 – pro 31, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 15 - Úprava řešení kruhové křižovatky Polní – Selská – Na Mlýnku, schválení odchylky od řešení dle urbanistické studie „Liberec – Staré Pavlovice“
Ing. Jiří Rutkovský, občan města
Když vidím projekt na jednoduchou křižovatku, tak bych byl rád, kdyby v těchto dopravních stavbách byla zahrnuta i rekultivace území. Také bych byl rád, kdyby tam mohl být umístěn stojan nebo panel pro cyklistickou trasu. Abychom na to v projektech nezapomínali. Z hlediska nákladů na stavbu je to trochu jiné, chtěli bychom mít lepší podmínky pro cyklisty. Zavést obecně úpravu veřejného prostoru kdykoliv, kdy se provádí dopravní stavba, a zde také zachovat část původní komunikace v rekultivaci, aby zde nevznikl jenom trávník. Aby se zde dalo odstavit kolo, aby cyklista mohl bez problémů zastavit. Jedná se o malý veřejný prostor v Pavlovicích. Děkuji.

Ing. Kittner
Doufám, že to proběhne, protože zatím schvalujeme pouze změnu studie, neschvalujeme projekt. Je zde Ing. Fuchs, který to zaznamená a budeme na to pamatovat. Doufám, že už to běží lépe.

J. Šolc
Je opravdu velmi obtížné, bez nějakého odborného vzdělání posoudit, která křižovatka je lepší, jestli kruhová či vztyčná. Ptal jsem se po názoru dopravní komise, bylo mi řečeno, že dopravní komise to vůbec neprojednávala. Z černo-bílé malby si nedokážu představit, jak by to mělo ve skutečnosti vypadat. Požádal bych, pokud to zastupitelstvo bude schvalovat, o lepší vizualizaci a případně odborný posudek, co je vlastně lepší. Zda pro stávající dopravní vytíženost je lepší křižovatka kruhová či vztyčná, a jaký je výhled do následujících let.

Ing. Kittner
Jak již bylo zmíněno na předsedech klubů, na tuto otázku vám zřejmě žádná komise nedá odpověď. Diskuse probíhají většinou mezi příznivci a odpůrci kruhových objezdů. Oba tábory disponují renomovanými odborníky a jejich argumenty jsou v něčem dobré. Náš odbor dopravy v čele s panem Ing. Rychetským to ohodnotil kladně a já věřím, že to bude funkční. Najdou se i lidé, kteří mají jiný názor.

Ing. Hruša
Studie, která se zde přijala před šesti lety zastupitelstvem, určuje kruhovou křižovatku. Jsou tam postaveny první dva domy za druhou křižovatkou, která tam není. Výsledek je ten, že obyvatelé nemají kolaudaci a mají velké administrativní potíže. Není to chyba z jejich strany, protože není určeno, kdo křižovatku vybuduje. Z toho vyplývá, že by to mělo být město. Město dalších 5 let zřejmě nebude mít finanční prostředky. Hlavní smysl řešení spočívá v tom, nechat občany bydlet provizorně, bez možností vyřešit si úvěry, papírové formality, trvalé bydliště apod.

Hlasování č. 19 – pro 30, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 16 - Petice Za výstavbu domu v ulici Svojsíkova v Liberci
Josef Pilnáček, občan města
Dovolte mi, abych využil příležitosti a přednesl stanovisko občanů bydlících ve Svojsíkově ulici a v blízkém okolí. Město Liberec hodlá investovat značné finanční prostředky na řadu projektů na úseku veřejné zeleně. To samozřejmě vítáme a věříme, že se alespoň některé projekty podaří. Jednou ze zelených ploch je i plocha ve Svojsíkově ulici, která je veřejností využívána jako rekreační. Hrají si zde a sportují děti i dospělí. Místo je přístupné všem. Právě do tohoto místa by měl být umístěn šesti podlažní dům s 29 bytovými jednotkami. Svojí velikostí naprosto nevhodný do této lokality. Jsme si vědomi toho, že konečné rozhodnutí budou mít orgány státní správy v rámci územního řízení. Odmítáme formu nátlaku, který chtějí vaším prostřednictvím vyvolat jednatelé firmy Real Space, s. r. o. pomocí výše uvedené petice na tyto nezávislé orgány. Máme pochybnosti o tom, zda signatáře vámi projednávané petice vedla k podepsání skutečně naléhavá potřeba bydlení. Víme o tom, že někteří z těch, kteří petici podepsali, bydlí ve vlastních rodinných domech, je nepochybné, že k podpisu je nevedlo zajištění vlastního bydlení. Zároveň chceme informovat, že občané žijící v této části Liberce, případně i užívající tuto část, si výstavbu domu nepřejí. Občané, kteří jsou účastníky územního řízení, samozřejmě využívají všech zákonných možností, aby výstavbě zabránili. Smyslem mého příspěvku je, informovat zastupitelstvo i o stanovisku ostatních občanů, kteří nemají jinou možnost, jak vyslovit svůj názor k této otázce. Svůj názor občané vyjádřili v petici, kterou jsme dnes předali městskému úřadu a obsahuje 335 podpisů. Děkuji.

Ing. Kittner
Každý má právo sepsat petici, jak uzná za vhodné. Bereme to na vědomí. Pokud účastníci využívají svých práv, jedná se o standardní postup a nelze si na to stěžovat.

J. Šolc
K tomuto bodu jsem si našel zápisy z doby, kdy jsme toto schvalovali. Hlasování bylo velmi těsné, situace byla napínavá. Já si stále stojím za názorem, že by bývalo bylo lepší to tehdy neprodat. Nyní je to zcela v režii orgánů státní správy a zastupitelstvo jako samospráva s tím nic nezmůže.

Ing. Kittner
Petici bereme na vědomí.

Hlasování č. 20 – pro 28, proti 1, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 16a - Obecně závazná vyhláška SML č. 2/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 SML o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
Ing. Kittner
Po konzultacích s kolegy z obecně závazné vyhlášky vypouštíme větu o výjimce. V prvním článku smyslem toho je, abychom omezili možnosti úniku z této vyhlášky. Obával jsem se situace, která nastala, máme ještě jeden případ, který zkoumáme. Jedná se o případy, kdy někde herna byla a zrovna když jsme přijímali vyhlášku, měnila nájemce a ze seznamu vypadla, jelikož v tu chvíli neměli povolení. Můžeme to nepřijmout, není to žádný problém. Motivem vyhlášky bylo zakonzervovat tento stav, a poté ho řešit dále. Dále máme ještě jeden případ, u kterého čekáme na doložení všech dokladů, proto jsme ho sem ještě neuváděli.

J. Šolc
Původně jsme byli proti rozšiřovat seznam. Na druhou stranu je správné, aby všichni měli stejné podmínky. Jde o to, zda vyhláška koreluje s návrhem, který je v senátu, pokud se nemýlím, a jestli v případě, že to prezident podepíše, budeme schopni omezovat video-terminály s touto vyhláškou.

Ing. Kittner
Měli bychom. Jedná se o složitou problematiku. Věta neřešila video-terminály, ale dnes jsem to navrhl vypustit z toho důvodu, aby bylo jasné, že lze provozovat terminály jenom podle seznamu. Návrh od 1.7.2010 ukládá, že ministerstvo financí nesmí povolit video-terminály bez vyjádření obce. Problém byl v tom, zjednodušeně řečeno, pokud jste požádal ministerstvo o kasino, měl jste tam pět hracích přístrojů, tak vám povolilo vše a my jsme to zde neměli. Mělo by se to sjednotit, jelikož je tam jasně napsáno, že výherní přístroje se můžou nacházet pouze tam, kde je to ve vyhlášce.
Hlasování č. 21 – pro 27, proti 0, zdržel se 5 – návrh byl schválen

K bodu č. 17 - Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období
Ing. Kittner
Již dlouhou dobu je zde ustálen počet zastupitelů 39 a obávám se, že na jiném čísle nejsme schopni se dohodnout.
Hlasování č. 22 – pro 32, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 18 - Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. dubna 2010
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 23 – pro 30, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 19 - Informace, dotazy a podněty zastupitelů
Mgr. Rosenbergová
Chtěla bych poděkovat panu náměstku Šírovi za informaci k lávce ve Vesci, kterou poskytl. Zarazila mě zde jedna věc. Nikdo k opravě nedal žádný podnět, nebyla podána žádná stížnost, neboť jsem s panem náměstkem osobně hovořila, hovořila s ním osobně i paní zahrádkářka. Pan Šolc mi poskytl informaci, že se touto lávkou zabývala rada města. Chtěla bych se zeptat, jaký je výsledek?

Ing. Kittner
Budeme to připravovat a bereme to jako podnět k jejímu obnovení.

J. Šolc
Chtěl bych se zeptat na záležitost týkající se uvolnění žulového bloku na ulici Dr. Milady Horákové. Kvůli tomu je zde zavřená benzinová pumpa, jedná se již o dlouhodobější situaci. Zajímalo by mě, zda za to zodpovídá město a případně, aby nedošlo k vymáhání ušlého zisku ze strany majitele benzinové pumpy. Může to být i písemně.

Ing. Kittner
Pan tajemník říká, že to není náš masiv. Určitě to prověříme a zjistíme.

Ing. Mrklas
Rád bych se zeptal, jak pokračují práce na Nerudově náměstí, zejména spolupráce s archeology ohledně podzemního naleziště.

Ing. Kittner
Připravíme to.

Primátor ukončil zasedání v 17:41 hod.

Zapisovatelka: Zuzana Škodová, v. r.
(přepis: Iva Hýsková, Bc. Jana Bederková)

Ověřovatelé: RNDr. Jan Mach, v. r. Ing. Petr Olyšar, v. r.
člen zastupitelstva člen zastupitelstva


Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města

Ing. František Hruša, v. r.
náměstek primátora

Přílohy
- Výsledky hlasování
- 1 ks paměťového disku s nahráním 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 5. 2010

 

Typ souboru Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor PDF
Zapis
z 5. ZM
356075
Soubor PDF
Soubor PDF
Vysledky
hlasovani
733922

Nastavení cookies