06.06.2012

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 24.06.2010

ZÁPIS
Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 24. 6. 2010 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

 

K bodu č. 1 - Zahájení a schválení pořadu jednání
Ing. Jiří Kittner, primátor města, zahájil 6. zasedání zastupitelstva města v 15.07 hodin. Přivítal přítomné na zasedání a požádal zastupitele, aby se prezentovali. Konstatoval, že je přítomno 26 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, jednání je usnášeníschopné a může začít. Omluvil ze zasedání Bc. Kocumovou, Ing. Kočárkovou, Mgr. Morávkovou, L. Halamovou, I. Bobkovou, K. J. Svobodu, J. Veverku a Ing. Šourka s L. Halamovou, kteří dorazí později.

Ing. Kittner
Na stole a v elektronické podobě máte doplnění bodu č. 3 v majetkoprávní operaci č.I/6 a I/7 byla doplněna žádost, dále máte dodatek k bodu č. 8 a doplnění bodu č. 11. Dále doplnění bodu č. 36 a informace č. VIII a č. VII. Pak zde máme dlouhý seznam bodů, k zařazení do programu č. 3a – Prodej souboru pozemků letiště, č. 4a – Prodej volných bytů, č. 12a - Refinancování závazků, č. 14a – Zástavní smlouvy, č. 26a – Návrh na změnu statutu Fondu pro financování rozvoje, č. 26b – Návrh na změnu statutu a základních pravidel pro financování kulturních organizací, č. 26c – Návrh na přesun finančních prostředků, č. 32a – Doplnění statutu Kontrolního výboru, č. 33a – Obecně závazná vyhláška, č. 33b – Obecně závazná vyhláška, č. 33c – Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu. Má někdo z vás nějaký další návrh týkající se programu?

Ing. Morávek
Doporučuji, aby se o zařazení bodu č. 3a hlasovalo zvlášť.

Ing. Kittner
To jsem chtěl také navrhnout. Nejprve nechám hlasovat o zařazení bodu č. 3a zvlášť, pak bych nechal hlasovat o zařazení všech dalších bodů, pakliže nebude jiný požadavek na další hlasování zvlášť, a poté bych nechal hlasovat o programu jako celku.

Hlasování o zařazení bodu č. 3a.
Hlasování č. 1 – pro 15, proti 8, zdržel se 3 – návrh nebyl schválen

Hlasování o zařazení bodu č. 4a až 33c.
Hlasování č. 2 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

Hlasování o programu tak, jak je navržen, se zařazením všech bodů mimo bodu č. 3a.
Hlasování č. 3 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – program byl schválen

Primátor města jmenoval zapisovatelkou dnešního jednání Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení. Za ověřovatele zápisu určil Mgr. Věru Rosenbergovou a Janu Kašparovou. Seznámil občany s procedurou přihlášení se do diskuse.

 

K bodu č. 2 - Diskuse
Do diskuse se ani po opakované výzvě nikdo nepřihlásil.

K bodu č. 3 - Majetkoprávní operace
I. Prodej pozemků

Ing. Kittner
Nejprve je prodej pozemků, je jich tam poměrně hodně, přesně 10. Na jednání předsedů klubů byl dotaz na žadatele a na vítěze, jak to probíhá. Skutečně je to tak, že nás někdo požádá o prodej nějakého pozemku, my vyhlásíme výběrové řízení, a potom již nezjišťujeme, jestli se ten žadatel přihlásil, nebo ne, proč třeba změnil názor. Potom proběhne výběrové řízení a navrhujeme prodej jeho vítězi. Tady ještě navíc ta dáma, co je vítězem, měla předkupní právo, respektive měla právo přednosti, protože byla nájemkyní tohoto pozemku. To je z mé strany vše, zeptám se má-li z vaší strany někdo něco do diskuse.

Ing. Mrklas
Dobré odpoledne, rád bych se zeptal, zda nedorazil nějaký návrh smlouvy ohledně pozemků v Riegrově ulici? Jestli žadatel předložil nějaký návrh a garanci, že v tom objektu nebude ubytovna.

Ing. Kittner
Žádný návrh, pokud vím, nedorazil.

Bc. Šolc
Dobrý den, my jsme v pondělí hodně diskutovali ohledně pozemku v bodě č. 1. Tam padlo, že ho kojenecký ústav a dětský domov neužívají, tak bych se jenom zeptal, jestli bylo prověřováno, že to skutečně tak je, že ho skutečně děti nepoužívají a nepotřebují.

Ing. Kittner
Je to tak, návrh se zařazoval do privatizace až po odsouhlasení Mgr. Vereščákové, ředitelky Dětského centra Sluníčko. Oni to skutečně nepoužívají, používají zahradu, ta je pod tím. Takže k Riegrově ulici máte pouze dopis paní Lenky Polanové, který je na stole. To je jediná věc, která dorazila.

Ing. Mrklas
Rád bych požádal, abychom hlasovali o tomto bodu zvlášť.

Ing. Kittner
A to je bod 10, takže nechám hlasovat o bodu č. 10 zvlášť.

Ing. Mrklas
Ještě bych požádal, abychom hlasovali zvlášť o bodu č. 1.

Ing. Kittner
Takže nechám hlasovat nejprve o bodu č. I/1.

Hlasování č. 4 – pro 23, proti 2, zdržel se 1 – návrh byl schválen

Hlasování o bodech č. I/2 – I/9
Hlasování č. 5 – pro 25, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen


Hlasování o bodu č. I/10.
Hlasování č. 6 – pro 22, proti 2, zdržel se 2 – návrh byl schválen

II. Prodej budov
Ing. Kittner
Zde jsou vlastně tři. Jde o změnu jednoho usnesení, a to sice u poslední budovy, protože jak jsem říkal, DPML a.s. v hale skladuje nějaké věci a se zájemcem jsme se dohodli, že to nebudeme řešit žádným složitým systémem smluv, ale že to dáme za kupní cenu splatnou do 30. 6. 2011, čímž prodej proběhne poté, co DPML a.s. své věci vystěhuje. Ten sklad dále využívat nechce, jenom tam má nějaké věci, které potřebuje, a potom je dá pryč. Takže toto je můj návrh. Poprosím o diskusi k těmto třem budovám.

MUDr. Absolonová
Já jsem chtěla poprosit, zda by se mohlo hlasovat o bodu č. 1 zvlášť, z důvodu střetu zájmů nebudu o tomto bodu hlasovat.

Ing. Kittner
Jestli chcete hlasovat, můžete, pokud to zastupitelé odhlasují. Mám dát hlasovat o možnosti vašeho hlasování nebo to berete jako fakt, že nebudete hlasovat?

MUDr. Absolonová
Ne, pane primátore, já opravdu nechci hlasovat.

Ing. Kittner
Dobře, já proti tomu nic nemám, jenom abychom to měli jasné, abych neudělal něco jinak. Takže dobře, o bodě č. 1 budeme hlasovat zvlášť. Pokud nic nemáte, poprosil bych pana Tomáše Absolona, který chce hovořit k bodu č. 1.

Tomáš Absolon, občan města
Dobrý den, vyhrál jsem obálkovou metodou koupi domu v ulici Sovova. Tady je krátká prezentace mých nemovitostí, co s nimi tady v Liberci dělám, stavím nové nemovitosti, kupuji je ve špatném stavu a rekonstruuji, stejně tak i objekt v ulici Sovova by si zasloužil, aby ho majitel dal nějakým způsobem do pořádku. Tři roky možná nebyl ani otevřen, to objektu nesvědčí. Tady byly fotografie, jak tam zatéká. Prohlašuji, že v případě, že mi odsouhlasíte prodej, objekt kupuji ne pro to, abych ho prodal, ale chci ho zrekonstruovat a užívat. Dole by pravděpodobně byla restaurace naproti budoucímu východu ze ZOO, v prvním patře hotel.

Bc. Šolc
Jestli mohu zahájit diskusi k tomuto objektu, já rozhodně nemám strach, že by pan Absolon byl špatným nabyvatelem nemovitosti, protože on se o ně stará příkladně, nicméně já jsem se v tom objektu byl podívat a mrzí mě, že si tento objekt neponecháváme jako město. Je tam dětský koutek, který patří městu, bude tam protější vstup do ZOO, který je pro město významný, je tam PKO, které nám patří a je to prostě nemovitost, u které by bylo lepší, kdyby městu zůstala, ať už jako sídlo některé z městských společností nebo třeba objekt, ve kterém by mohli sídlit naši úředníci. Ten objekt není ve špatném stavu, není ještě úplně na spadnutí, i když za pár let by na spadnutí byl. To mě prostě mrzí.

Ing. Kittner
Pane bakaláři, já s vámi mohu souhlasit. Byly zde různé snahy o využití objektu, probíhají více než dva roky, objekt je prázdný a vypadá tak, jak vypadá a já se domnívám, že třetí zimu nepřežije.

Mgr. Korytář

Dobré odpoledne, já jsem si také připravil prezentaci k tomuto objektu, myslím si, že informace, které vám podal pan Absolon nebyly úplně přesné. Chápu to, protože chce objekt získat, ale přesto, než budeme hlasovat, byl bych rád, kdybyste zvážili důvody, které vám uvedu, proč si myslím, že bychom tento objekt privatizovat neměli. Já jsem ho navštívil spolu s kolegou Šolcem tuto středu. Fotografie, které uvidíte, ukazují aktuální stav. Je tady jedno plus, proč tento objekt prodat a to sice, že se oproti minulému stavu zvýšila cena, to kvituji a vidím to jako krok správným směrem. Ovšem jsou tady důvody, proč si myslím, že bychom tento objekt prodávat neměli. Je to objekt na strategickém místě, ve výjimečné lokalitě, žádnou takovou vilu na podobném místě v Liberci město už nevlastní. Myslím si, že cena může ještě růst vzhledem k tomu, jak je objekt rozsáhlý. Je to objekt, který má 4 patra, v pohodě se tam vejde 8 standardních bytů. Mám stejný názor jako kolega Šolc, myslím si, že by si město mělo ponechat ještě nějakou rezervu pro své budoucí potřeby. Mám ještě jeden důležitý argument. Za 8 mil. Kč takovou budovu v takové lokalitě už nikdy nezískáme. Vzpomeňte si, na jednom z nedávných zastupitelstev jsme vykupovali mateřskou školu, která nám nepatří, protože jsme si prodali vlastní mateřskou školu. Protože jsme zkrátka v nějaké chvíli nebyli schopni předvídat, jaké budou budoucí potřeby města, tak jsme si prodali v tu dobu nepotřebný majetek, nenechali jsme si rezervu, a potom jsme museli po letech nakupovat podstatně dráže. Myslím si, že to může být i tato situace. Budova, to už jsem tady říkal před dvěma měsíci, je vhodná pro zřízení mateřské školy. Významná věc je, že okolo je mnoho městských nemovitostí. Pojďme si prohlédnout obrázky, vidíme, jaké všechny nemovitosti město Liberec v této lokalitě vlastní. Je zde areál ZOO, vstup do městských lesů. Většina lesů, které městu patří, je v lokalitě Lidových sadů, je zde dětský koutek, přírodní amfiteátr, městské parky a také areál PKO, kulturní a společenské centrum Lidové sady. Tato vila je obklopena městskými pozemky a městskými nemovitostmi. Toto je park před vilou, další obrázek je výhled z vily na PKO. Ke stavu budovy a její využitelnosti bych dodal, že obrázky, které vám promítl pan Absolon, by mohly svádět k tomu, že se budova rozpadá, je celá plesnivá a omítka tam opadává, ale jenom velice nepatrná část budovy je v tomto stavu, jak za chvíli uvidíte. Budova byla nedávno opravená, je s funkčními sítěmi provozuschopná i s nevelkými investicemi. Je zde voda, elektřina i plyn. Já osobně jsem objevil závadu na stěně jediné z místností, a to byla pravděpodobně ta fotka, kterou jste viděli během předchozí prezentace. Můžete si na několika fotografiích prohlédnout, jak ten objekt skutečně vypadá. Jsou tam vzdušné, čisté neplesnivé místnosti, nepoškozené podlahy, není tam žádná vlhkost, parkety jsou v pořádku, zdi jsou v pořádku, omítka neopadává. Je to opuštěná škola, která není zdevastovaná. Znovu vidíte, podlahy jsou v pořádku, okna v pořádku. Všechno tam funguje. Sociální zázemí vypadá, jako by tam před týdnem ještě někdo fungoval. Toto můžete srovnat s opadanou omítkou. Takto vypadá budova zezadu, vidíte, že omítka je v zásadě v pořádku, střecha je v pořádku, není to objekt, který je zdevastovaný. Toto je zahrada u té lokality, z další strany, jak vidíte, pokud tam někde omítka opadává, tak je to miniaturní místo, které jsem neobjevil. Další důvody, proč tento objekt neprodávat, je rozvoj města. My jsme nedávno zřídili příspěvkovou organizaci Městské lesy Liberec. Tato organizace, pokud já vím, nemá zatím adekvátní zařízení. Pokud se bude rozvíjet a bude chtít spravovat městské lesy s tím, že by se tady měly zvýšit jejich rekreační funkce, tak bude potřebovat určitě nějaké zázemí a tato vila k tomu přímo vybízí. Zázemí pro neziskové organizace do budoucna, přírodní školka, to už jsem říkal, a zároveň si myslím, že by teď v této vile mohlo být i zázemí pro město. Věřím, že v budoucnu si město pořídí hlavního architekta. Myslím si, že by bylo vhodné rozšířit odbor na získávání dotací, protože evropské dotace umí město získávat z národních zdrojů, nikoliv však z těch zdrojů, které jdou přímo z Bruselu. Myslím si, že by v budoucnu mohl vzniknout i protikorupční odbor, případně zázemí pro mladé začínající podnikatele. Těch možností bych mohl jmenovat spoustu. Obecně jsem chtěl říci, že mohou existovat potřeby, které v tuto chvíli ještě neznáme. Můžeme dál, toto je bod, u kterého bych byl rád, kdybyste mu věnovali pozornost, protože ho považuji za jeden z nejdůležitějších. My tu budeme projednávat návrh na změnu pořízení územního plánu pro ZOO. Pořízení územního plánu má jeden významný háček a to je ten, že v parku, který jste viděli, je registrován jeden významný prvek. Není zcela jednoduché na místo, kde je významný krajinný prvek v územním plánu umístit další stavbu. To, co si myslím, že bychom měli zvážit, je tato situace. Pokud změna územního plánu nebude úspěšná, bude ji schvalovat příští zastupitelstvo a tím pádem se nevytvoří podmínky pro to, aby ZOO mohla realizovat zamýšlený objekt nového vstupu a nového zázemí. Takže pokud prodáme vilu v této lokalitě, pak ZOO ztratí možnost nějaké zázemí pro své aktivity vybudovat. Ve chvíli, kdy není jasné, jak dopadne změna územního plánu, mi přijde trestuhodné prodávat tuto budovu na strategickém místě. Toto je ten významný krajinný prvek, to je park, kde bude probíhat změna územního plánu a ještě jednou opakuji, já nejsem přesvědčen o tom, že je na 100% jisté, že tato změna bude úspěšná. To je konec prezentace. Pokud dnes vilu prodáme, získáme sice 8 mil. Kč, ale zúžíme možnost budoucímu zastupitelstvu pro rozvoj města, odložíme možnost začít s významnými úsporami o několik málo týdnů a opět zmenšíme veřejný majetek a veřejný prostor. Pokud vilu neprodáme, necháme prostor nově zvoleným zastupitelům, aby rozhodli, zda budou více šetřit nebo nadále rozprodávat majetek města a necháme si strategickou rezervu na klíčovém místě, a to nejen pro potřeby ZOO. To je konec mé prezentace. Já bych byl rád, kdybyste mé názory zvážili a rozhodli zodpovědně. Děkuji za pozornost.

Ing. Kittner
To, co je zde řečeno o územním plánu, toho jsme si vědomi a jenom musím říci, že naše první úvaha byla, že by tento objekt využila ZOO. Ten objekt není vhodný, ZOO ho využít nechce a samozřejmě, i kdyby to tak nebylo, budeme muset hledat jiné řešení, ale řešením není umístění do tohoto objektu. Co se týče školky, v tomto případě s vámi také nesouhlasím, tuto variantu jsme také zvažovali, na standardní školku tento objekt vhodný není, jinou otázkou je školka, která zde byla prezentována, od té doby ta věc však dále nepokročila. A poslední věc, ke které se chci vyjádřit, je cenová nabídka nebo cena. O tom tady můžeme diskutovat, jestli je cena za tento objekt vysoká či nízká. Jen tak mimochodem, menší objekt, tak o 5 bytových jednotkách, v Zeyerově ulici, který je nově zrekonstruovaný, v současné době můžete koupit za 7,8 mil. Kč. Názor na cenu může mít samozřejmě každý odlišný.

Ing. Mrklas
Otázka je, zda prodávat objekt v okamžiku, když je obecně na trhu s realitami krize, v tomto případě je to spíše období vhodnější pro nákup než prodej.

Ing. Kittner
To je také otázka hlasování, asi o tři hlasování zpět jsme udělali do rozpočtu „díru“ 108 mil. Kč, můžeme to zvýšit na 113 mil. Kč a pokračovat dále.

Ing. Morávek
Pro řadu objektů, které byly navrhovány k privatizaci, náš klub nehlasoval, a když se dívám na některé objekty, která byly zprivatizovány v Liberci, především zde podél náměstí a dolů Pražskou, tak mě mrzí, že je tam velmi často prázdný obchod, napsáno k nájmu a vypadá to příšerně. Nejhorší je, když necháme třeba i majetek města chátrat dál, takže v tomto případě si myslím, že je lepší prodat solventnímu a dobrému, zkušenému zájemci za tuto cenu, která je nabízena.

Hlasování o č. II/1.
Hlasování č. 7 – pro 20, proti 2, zdržel se 5 – návrh byl schválen

Hlasování o č. II/2 a II/3.
Hlasování č. 8 – pro 21, proti 0, zdržel se 6 – návrh byl schválen

III. Směna pozemků
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 9 – pro 20, proti 2, zdržel se 5 – návrh byl schválen


IV. Budoucí prodej pozemku
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 10 – pro 27, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen


V. MO Lbc Vratislavice n/N - 1. Prodej pozemků
2. Prodej nebytových objektů
3. Odstoupení od smlouvy

Ing. Kittner
Na předsedech klubů jsme probírali situaci, kterou někteří znáte, někteří ne, já ji zopakuji. Jelikož se poslední vratislavické zastupitelstvo sešlo, neschválilo program, a potom se rozešlo, neprojednalo nejenom tři majetkové operace, ale neprojednalo ani žádný plán na příště. To znamená, že zastupitelstvo se sejde, nicméně praktický důsledek pro ty tři operace by byl ten, že lidé, kteří si tam něco kupují, by čekali minimálně tři měsíce, než se operace projedná. Mají vyjednány finanční prostředky a je otázkou, jestli se podaří zastupitelům projednat vůbec ještě do voleb tyto operace. Proto jsem se rozhodl, i po dohodě s panem starostou, že zařadíme do programu tyto operace. My k tomu právo máme, protože rada obvodu to projednala, odsouhlasila a rozhodující je výrok našeho zastupitelstva. Myslím si, že tuto výjimku bychom mohli udělat. Víte, že ji děláme poprvé, ale skutečně mi připadá zvláštní, ať už z jakýchkoli důvodů, zainteresované, kteří řádně vyhráli výběrová řízení a zařídili si finanční prostředky, nechat čekat, až se ve Vratislavicích n. N. dohodnou. Takže to je jenom to, co jsem k tomu měl, je to bez schválení zastupitelstva ve Vratislavicích.

Hlasování č. 11 - pro 27, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 4 - Změna formy prodeje bytových jednotek obsazených nájemníky
Ing. Kittner
Standardní materiál, nájemníci neprojevili zájem o tyto bytové jednotky.
Hlasováno č. 12 – pro 22, proti 3, zdržel se 2 - návrh byl schválen

K bodu č. 4a - Prodej volných bytů formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.
Ing. Kittner
Toto je standardní materiál, byty jsou neobsazeny.
Hlasování č. 13 – pro 27, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 5 - Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
I. Bezúplatný převod pozemku
II. Výkup

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 14 – pro 28, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 6 - Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice – přijetí dotace
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 15 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 7 - IPRM Rochlice – revitalizace území
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 16 – pro 26, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 8 - Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec pro rok 2010
Ing. Kittner
Rozpočtové opatření, mimo spousty převodů zařazení dotací, obsahuje jednu důležitou věc, a sice zapojení 30 mil. Kč ze snížení základního jmění teplárny, kterou jsme tady před časem schválili, protože operace byla již dokončena, a také se zařazuje výdaj na budovu budoucí Mateřské školu Gagarinova, a poté vrací zbylé finance do rezerv.

Ing. Mrklas
Zaujalo mě v materiálu, že se tam zmiňuje vyúčtování dotací poskytnutých Ještědské sportovní spol. s r.o. a Kulturním službám Liberec, s.r.o. Já bych rád nějaké rozklíčování, o co se jednalo. Zejména pokud jde o Ještědskou sportovní spol. s r. o.

Ing. Kittner
U Ještědské sportovní, spol. s r.o. dotace probíhají podle smlouvy, kterou máme schválenou, a probíhají takto každý rok. Oni pak dotace musí vyúčtovat. Jinými slovy - princip je, že my jim dáváme nějaké peníze podle smlouvy, které jsou určeny na úhradu elektřiny, na topení, na chemické prostředky a na údržbu bazénu. Systém probíhá tak, že asi na 80 % spotřeby musí proběhnout vyúčtování, oni musí zaplatit faktury, a my jim potom 80% proplácíme nebo se to musí vyúčtovat. Děláme to proto, abychom měli jistotu, kam peníze jdou, a že nečerpají dotace a nedělají dluhy.

Ing. Mrklas
Město se stalo plátcem DPH, jakým způsobem, se do toho promítá DPH?

Ing. Kittner
To neumím odpovědět. Ing. Svoboda říká, že se do toho nepromítá.

Ing. Mrklas
No dobře, ale tam se proúčtovávají faktury. Teplo je proúčtované s DPH.

Ing. Kittner
Počkejte, oni nám faktury neúčtují, my jenom podle nich vyúčtováváme. Jinými slovy jim říkáme, že dostanou určitou výši dotace. Je to 80 % spotřeby tepla a oni nám musí ukázat fakturu, kolik opravdu za teplo zaplatili, musí ukázat, že ji zaplatili a dostanou potom 80 %. To si vypořádají oni. My máme určitý mechanizmus rozdělování proto, abychom měli jistotu, že jim nedáváme dotace na teplo, jehož spotřeba by třeba byla nižší. Je to také proto, aby nečerpali dotace a nedělali dluhy u teplárny a dotace nepoužívali na něco jiného.

Ing. Mrklas
Dobře, souhlasím, ale zajímalo by mě, jestli ta částka, co jim proplácíme, je s DPH?

Ing. Kittner
Ne, my jim dáváme dotaci. To s DPH nemá nic společného.

Ing. Mrklas
No, nejsem si zcela jist, protože pokud dáváme dotaci, tak my to můžeme vztahovat buď k ceně s DPH nebo bez DPH, a pokud by to bylo vztaženo k ceně s DPH, tak zpětně na odpočtu by oni inkasovali ještě tu samou částku zpět s DPH.

Ing. Kittner
Samozřejmě, ale my to s DPH neřešíme, my prostě chceme jejich vyúčtování. My také víme, že si DPH odečtou, my to porovnáváme samozřejmě s cenou bez DPH.

Ing. Mrklas
Takže ta částka, kterou my dáváme, je porovnávána s cenou bez DPH?

Ing. Kittner
Samozřejmě. My DPH neřešíme. To je jejich vztah s teplárnou. My tento systém máme vymyšlen proto, abychom měli nějakou kontrolu. Oni nám musí dávat tyto údaje, abychom věděli, že skutečně peníze platí a že dotaci dáváme na nějaký účel.

Ing. Mrklas
Takže ta částka, která máme určenou na Ještědskou sportovní, spol. s r.o. je navázána na výdaje, které jsou očištěny od DPH?

Ing. Kittner
Ano, a tam je přesně řečeno i na které výdaje, na teplo, na vodu a na chemické prostředky, na obhospodařování vody.

Bc. Šolc
My jsme toto rozpočtové opatření projednali i s našimi členy finančního výboru, tam jsme se dozvěděli víceméně všechno, co jsme vědět potřebovali, nicméně v pondělí jsem tlumočil jeden dotaz ohledně veřejného osvětlení.

Ing. Fuchs
Dobrý den. Jedná se o finanční prostředky, konkrétně o převod z kapitálových výdajů do běžných výdajů, které už v minulosti byly naplánovány. Jsou to akce investičního charakteru, které nemůžeme hradit ze smlouvy, kterou máme uzavřenou se společností Eltodo – Citelum, s. r. o. na údržbu veřejných osvětlení. Jsou to akce, kde prochází ČEZ, s. r. o., dává vrchní vedení do země a my na to vrchním vedení máme umístěno naše veřejné osvětlení, proto musíme to veřejné osvětlení předělat za naše investiční peníze, pak tam je výměna nebo obměna sloupů veřejných osvětlení atd. Je to zkrátka akce investičního charakteru.

Bc. Šolc
Dobře, protože tam je to popsáno jako opravy, výměna. Z toho vyplývá, že opravy, výměny by mělo dělat Eltodo – Citelum, s. r. o., protože jim za to platíme. Takže jsou to akce investičního charakteru, které do smlouvy jednoduše nezapadají. Děkuji.

Ing. Fuchs
Ano.

Ing. Kittner
Chtěl bych vás upozornit na jednu věc, co byste měli mít, měli byste mít dodatek k tomuto rozpočtovému opatření, kde jsme se ještě rozhodli použít částku 250 tis. Kč na zakoupení defibrilátorů, což jsou přístroje první pomoci při zástavách srdce. Přístroj, který slouží k první pomoci, se umísťuje různě - někde ve školách, mají je sanitky. Nám připadalo, že je to poměrně komplikované umísťovat to do takovýchto zařízení, nicméně spatřujeme účelné, aby tím byly vybaveny vozy městské policie. Většinou je u takovéhoto problému první sanitka, která ten přístroj má, ale velmi často se stává, že se tam první dostane vozidlo městské policie. Tam mohou být lidé, kteří tím budou proškoleni a nebudou se bát to použít. Což je vždycky největší problém zařízení umístěných někde v budově, takže jsme se tam rozhodli dát peníze Městské policii Liberec a vybavit jimi naše zásahové vozy. Samozřejmě budou tím vybavena pouze hlídková vozidla, nikoliv všechna vozidla, tzn. vozidla, která jsou obslužná, to mít nebudou. Ono je to poměrně drahé.

Ing. Morávek
Já bych chtěl informovat, že finanční výbor v minulém týdnu projednal návrh rozpočtového opatření, a protože nebyl schopen se usnášet, protože někteří z různých důvodů nepřišli, tak mohu jenom říci stanovisko těch účastníků, kteří se účastnili jednání finančního výboru. Je takové, že tato skupina doporučuje zastupitelstvu toto opatření přijmout. Jde o nulové rozhodnutí, protože plusy a mínusy se vyrovnají. Nemohli jsme projednat dodatek, ale já osobně s tím nemám žádný problém, naopak bych mohl říct, že to vítám, protože to je další možnost zachránění životů.

Ing. Kittner
Děkuji. Za ten dodatek se omlouvám, ale i já jsem si pozdě uvědomil, že když ho nepředložím teď, tak to bude zase čekat až do září. Pakliže nikdo nic nemáte, nechám hlasovat.

Hlasování č. 17 – pro 27, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 9 - Refinancování stávajících závazků – splátka úvěrů PPF banky
Ing. Kittner
Nyní přejdeme na bod týkající se dluhopisů. V podstatě jste asi pochopili, že celý balík materiálů znamená, že pokud bude schválen, o což vás prosím, protože jinak bychom se dostali do velmi těžké situace, tak proces dluhopisu bude ukončen a dluhopis bude skutečně odepsán a vydán v prvních dnech nebo v měsíci červenci.

Ing. Mrklas
Docela mě zaujalo, že materiály, které dneska schvalujeme, jsou prohlašovány jako neveřejné. Já to celkem dokážu pochopit v případě dohadování smlouvy, že je dobré, aby určité informace neunikly, aby to nepoškodilo vyjednávání. S tím se plně ztotožňuji. Ale vzhledem k tomu, že toto je akt, který zadlužuje občany poměrně značnou částkou, tak se mi hrubě nelíbí to, že materiály, které dneska projednáváme, jsou neveřejné, protože se domnívám, že občané mají právo vědět, jak s jejich penězi nakládáme a co za tyto peníze sjednáváme a jaké sjednáváme obchody jejich jménem.

Ing. Kittner
To už jsme zde vysvětlovali, to je jeden pohled na věc, samozřejmě správný, nicméně máme určitého partnera a smlouvy budou teprve podepsány a chápu, že partner by si nerad četl v novinách o tom, co bude možná podepsáno. Samozřejmě emisní podmínky pak musí být zveřejněny, takže budou zveřejněny, ale to už jsme tady řešili, na tom se asi úplně neshodneme.

Ing. Mrklas
Já toto chápu, ale z druhého pohledu, partner jde do jednání s veřejnou správou, kde by informace měly být veřejné a já si osobně nedokážu představit, že půjdu dojednávat podmínky s někým, kde to má určitý vztah a určitý vliv na veřejnost, aby tyto informace a tyto podmínky zůstaly veřejnosti utajené. To je prostě věc, kde se totálně neshodneme, protože já si myslím, že je to veřejné.

Ing. Kittner
Ale v tomto případě si, pane inženýre, nerozumíme. Pokud to tady neschválíme, tak vcelku není nic moc, co bychom měli zveřejňovat, protože se to prostě neschválí a nic nebude. A pakliže to tady schválíme a dojde k podpisu, tak to bude zveřejněno. To jinak ani nejde. To se musí zveřejnit. To se bude prezentovat a prodávat, takže ano, možná to tam je špatné, ale zase chápu, že partner, a je to banka seriozní, která to tak dělá všude, prostě nechce, aby byly zveřejňovány informace v průběhu procesu, protože se to také může ještě změnit. To je celý problém, chce, aby to bylo zveřejněno, až to bude projednáno, ale jak říkám, to je věc názoru.

Ing. Mrklas
Já si nedokážu představit, že schválíme nějaký dokument, který podléhá schválení zastupitelstva a následně se to bude ještě měnit. To si myslím, že ani není technicky možné, to by odporovalo zákonu. Protože pokud ten dokument podléhá schválení zastupitelů, a pokud se text následně změní, tak se to opět musí schvalovat v zastupitelstvu, předpokládám.

Ing. Kittner
To je právě ten důvod, proč to nechceme zbytečně zveřejňovat, když proces ještě není ukončen. Vždycky tam je i druhý partner a my tady něco schválíme, já budu připraven to podepsat a druhá strana také, ale pokud on to podepsat odmítne, což se nedá předpokládat, ale teoreticky je to možné, muselo by se jednat dál a muselo by to znovu jít do zastupitelstva a považuji za legitimní požadavek tohoto nebo každého partnera, aby se zveřejňovalo až to, co je opravdu dohodnuto a oběma stranami odsouhlaseno.

Ing. Mrklas
To je v pořádku, ale když to vezmu nepřímo, tak účastníkem této transakce je i každý občan, týká se to každého občana, proto považuji tento požadavek z mého pohledu je nesprávný.

Ing. Kittner
Máme na to jiný názor. Já na to víc už říci nemohu.

Mgr. Korytář
Mám tu zhruba tři otázky k celému procesu. Na začátek bych si dovolil trochu nesouhlasit s panem primátorem, když říkal, že když tento bod neschválíme, tak se dostaneme do velmi těžké situace. Podle mého názoru v té velmi těžké situaci už jsme. Jsme v této situaci vinou mnohých přijatých usnesení, která přijala předchozí zastupitelstva. My jsme přeci v situaci, kdy tady máme 2 miliardy Kč dluhů. To je velmi těžká situace. A nemáme téměř žádný majetek. To je první věc.

Ing. Kittner
Já k tomu řeknu jenom jediné. I kdybych s vámi souhlasil, tak druhá věc je, že když toto neschválíme, dostaneme se do ještě těžší situace. Toto je nějaké řešení, možná špatné, možná dobré, o tom bych tady nerad rozpoutával diskusi, ale když to neschválíme, tak pro tu velmi těžkou situaci nenecháme svým následovníkům žádné řešení. Ale pokračujte.

Mgr. Korytář
Chtěl bych se zeptat, protože jsem to ve smlouvách nenašel, nestudoval jsem je úplně podrobně, jak to bude s novými investicemi, v případě, že si město bude chtít pořídit nějakou investici, podléhá to nějakému schválení bance? Případně jaká je tam výše?

Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky
Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, výši investice nad 50 mil. Kč budeme muset konsultovat s hlavním manažerem této emise. I v informačním memorandu, i ve všech dokladech, které k tomu vydáváme, konstatujeme, že v nejbližší době se budou zásadní investice odehrávat ve vazbě s EU s minimální účastí vlastních zdrojů.

Mgr. Korytář
Jenom abych si to ujasnil, tzn. že to bude podléhat schválení?

Ing. Svoboda
Ano.

Mgr. Korytář

Ano, tak druhá otázka je, jestli byste zhruba mohl říct, kolik procent majetku města bude po této operaci zastaveno a kolik bude ještě volného?

Ing. Svoboda
Když se podívám na rozvahu SML, tak v aktivech máme necelých 14 miliard Kč ocenění nemovitostí, ty které jdou do zástavy jsou za necelé 1,5 miliardy, takže je to 1,5 : 14.

Ing. Kittner
Ale já bych tady cenu upřesnil. Opticky to vypadá dobře, samozřejmě ta reálná situace bude o něco, a to je třeba si říci, méně příznivá, protože samozřejmě v tom majetku za 14 miliard Kč jsou i věci, které bychom těžko někdy zpeněžovali.

Ing. Svoboda
Kromě toho 14 miliard Kč je účetní hodnota a odhad je předpokládaná tržní hodnota.

Ing. Kittner
Já to říkám proto, že objektivně chci říci, že takto příznivé to úplně není, ale přesně na tu otázku neumíme odpovědět. Protože to bychom to opravdu museli nechat nějak ocenit.

Mgr. Korytář
Jestli předpokládám správně, tak významnou částí účetní hodnoty budou i komunikace.

Ing. Kittner
Třeba.

Mgr. Korytář
Poslední věc, která mě zajímá, proč v seznamu městského majetku, kterým se ručí za tento úvěr, není nová multifunkční hala, která se významnou měrou podílela na dvoumiliardovém dluhu? A proč jsou tady objekty typu Liebiegova vila, objekt Domu dětí a mládeže v Riegrově ulici, budova PKO, budova Naivního divadla, krematorium, z jakého důvodu musíme zastavovat tyto nemovitosti, které jsou pro chod města významnější a těžko můžeme riskovat jejich ztrátu a na druhou stranu je tady multifunkční hala za několik set milionů, kterou nezastavujeme? Tomu nerozumím. Je to asi jeden z důvodů, proč pro to nebudu hlasovat.

Ing. Kittner
Odpověď je jednoduchá. Vždy tam jsou dva, kteří jednají, tzn. my jsme se museli domluvit s bankou na tom, co je ochotna do zástavy přijmout. Nebylo to tak, že tam bude jenom to, co my jsme ochotni jim dát. Je asi jasné, že si město těžko může dovolit dluhopis nesplácet. A zástavy přicházejí tehdy, když dluhopis nesplácíte. To je jedno poměrně významné kritérium a druhé kritérium je to, že zastavit multifunkční halu je poměrně velmi komplikované. Banka o to až tak nestála, to je třeba říci, na druhou stranu je tu možnost, že ji třeba můžeme někdy prodat. V okamžiku, kdy ji zastavíme, tak ji nikdy prodat nemůžeme. Dokud nesplatíme dluhopis tak by to nešlo, protože to bude dáno do zástavy a vyjmout něco z té zástavy, když je to v dluhopisu před splatností dluhopisu, je velmi komplikované a praktiky nemožné.

Mgr. Korytář
Jestli mohu mít doplňující otázku, mohl byste uvést důvod, proč banka akceptovala komplex fotbalového stadionu U Nisy a neakceptovala novou moderní multifunkční halu? Jaký je rozdíl mezi fotbalovým a hokejovým areálem?

Ing. Svoboda
Fotbalový areál je ve vlastnictví SML, tzn. jeho zajištění nebo udělání zástavní smlouvy na něj není problémem, vlastníkem je SML. Nová multifunkční aréna je ve vlastnictví obchodní společnosti města Sportovní areál Liberec, s. r. o. a s jejím zajištěním je právní problém. To je jeden z důvodů, proč Česká spořitelna, a. s. vůbec neuvažovala o zajištění multifunkční arénou. Potom jak se vyvíjely tržní ceny jednotlivých odhadů začala o této variantě uvažovat, arénu jsme nechali i ohodnotit. Tržní odhad na ni je téměř zpracován, ale v emisních podmínkách a v zástavě není, protože její zanesení do zástavy sebou nese jeden procedurální krok, a ten krok je ocenění soudním znalcem. O soudního znalce musíme požádat. Je otázka, jestli soudního znalce bude soud jmenovat nebo nebude. Tam je spor dvou právních názorů, jedné i druhé strany, takže spořitelna přistoupila k závěru, že emisní podmínky tak, jak je tam máte, zástavní smlouva i celé informační memorandum, nebudou obsahovat multifunkční arénu. Nicméně není vyloučeno, že po vyřešení těchto právních problémů se dodatkem k emisním podmínkám multifunkční aréna do celého toho komplexu zařadí. To je věc, která se vyjasní pravděpodobně v průběhu července, spíše srpna, září. Takže není tak úplně vyloučeno, že nás nakonec Česká spořitelna, a. s. k tomu, aby Sportovní areál Liberec, s. r. o. poskytl tuto zástavu městu, ještě nedotlačí. Ale proto, kdybychom čekali na toto rozhodnutí, které závisí na obecním soudu, tak bychom emisní podmínky v požadovaném termínu nebyli schopni stihnout, proto v této fázi v emisních podmínkách uvedená není.

Mgr. Korytář
Tomu rozumím, ještě bych se chtěl zeptat, jestli právní problém souvisí s tím, že celý areál je pronajat nebo dán k dispozici formou té koncesní smlouvy.

Ing. Svoboda
Právní problém spočívá v jiné věci, právníci spořitelny se domnívají, že pokud obchodní společnost města chce ručit městu, musí hodnota ručení být stanovena soudním znalcem jmenovaným soudem. Právníci, kteří zastupují naši stranu, na to našli precedentní rozhodnutí soudu, že taková nutnost potřeba není, že někde o to někdo požádal a soud rozhodl, že takového znalce jmenovat nebude a teď se ti dva mezi sebou dohadují, co pravda je a co pravda není. Právníci České spořitelny, a. s. říkají, že raději podstoupí to martyrium, že jim to soud nepovolí než aby riskovali, že je potom někdo napadne, že nepostupovali podle zákona. Takže ta podstata je v této teoretické rovině a ta teoretická rovina by posunula celý termín emise dluhopisů, proto spořitelna ve snaze nekomplikovat situaci v tuto chvíli do zástavy objekt nevzala.

Ing. Kittner
Jinak já k tomu snad dodám, že to, co jste říkal, v tom vliv nehraje, protože třeba divadla jsou ve zřizovacích listinách jiných organizací, tzn. příspěvkových našich a také je tam berou, takže tam ten problém není.

MUDr. Kolomá
Já bych měla jen malý dotaz, chtěla bych se zeptat na budovu Uranu. Budova Uranu byla převedena bezúplatným převodem z pozemkového fondu a je zde klauzule, že po dobu 20 let má sloužit městu. Je po právní stránce možné jištění touto budovou?

Ing. Kittner
Je to možné. Problém by zřejmě nastal až ve chvíli, kdybychom nespláceli dluhopis, banka by nám budovu vzala a zřídila by tam něco jiného. Vzhledem k tomu, že si nedovedu představit, že by město přestalo platit své závazky, tak více k tomu nedokážu říci.

Ing. Mrklas
Z diskuse tedy vyplynulo, že jsme dostali neúplný seznam zástav, protože pokud se ještě jedná o tom, že do seznamu zástav bude zařazena aréna, která má nezanedbatelnou hodnotu, a pokud se stane, že se nám minimálně o půl miliardy Kč zvýší ručení. Alespoň jsem to tak pochopil, že se jedná o tom, zda tam aréna spadne či nespadne.

Ing. Svoboda
Částka půl miliardy Kč je včetně arény, já se omlouvám, neuvědomil jsem si to. Aréna bude ohodnocena v rozsahu 220 – 250 mil. Kč. Je to vyloženě jen novostavba arény, ostatní část areálu banka do zástavy nevzala. Pokud si vzpomenete, původní nabídka České spořitelny, a. s. zněla, že nám pustí tolik finančních prostředků, jakou budeme mít hodnotu zajištění. To znamená, že my bychom se dneska s tím, co jsme nabídli nad 2 miliardy Kč nedostali v žádném případě. Z toho titulu byla učiněna dohoda nebo změna smlouvy, ve které Česká spořitelna, a. s. od tohoto požadavku upustila, jejím cílem je, dopracovat se k 500 mil. Kč. Pokud právníci České spořitelny dospějí k tomu, že je řešitelné, aby hala byla součástí zajištění, tak bude muset následně dojít ke změně emisních podmínek. Jedná se o proces daleko náročnější než jeho schválení v zastupitelstvu. Když k tomuto kroku dojde, dostanete schválení podmínek v tom smyslu, že tam přibude ještě jeden zajišťovací prostředek a poté nastane celá peripetie, která bude spočívat v tom, že emisní podmínky musí přejít přes ČNB, spousty schvalovacích orgánů a přes majitele dluhopisů, které v té době nebudou již existovat.

Ing. Mrklas
Dobře, ale pokud jsem pochopil, tak dluhopisy mají být vydány 1. července a v tomto okamžiku mám pocit, že dostáváme ke schválení neúplný materiál. Co se stane za předpokladu, že tento materiál schválíme a dodatek o rozšíření o ručení arénou neschválíme, co bude pak dále?

Ing. Kittner
Pan inženýre, já jsem to tady nechtěl příliš rozebírat. Samozřejmě, že spoléháme na to, že do toho Česká spořitelna, a. s. nepůjde. Ale jak jste správně řekl, dluhopis bude vydán.
Hlasování č. 18 – pro 22, proti 1, zdržel se 5 – návrh byl schválen

K bodu č. 10 - Refinancování stávajících závazků – Zástavní smlouva k hypotečnímu úvěru Komerční banky a.s.
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 19 – pro 22, proti 1, zdržel se 5 – návrh byl schválen

K bodu č. 11 - Refinancování stávajících závazků – Emisní podmínky
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 20 – pro 22, proti 1, zdržel se 5 – návrh byl schválen

K bodu č. 12 - Refinancování stávajících závazků – Smlouva o upsání a koupi dluhopisů
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 21 – pro 24, proti 1, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 12a - Refinancování stávajících závazků – Smlouvy o převzetí dluhu
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 22 – pro 24, proti 1, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 13 - Refinancování stávajících závazků – zástavní smlouva
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 23 – pro 24, proti 1, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 14 - Smlouvy o půjčce s obchodními společnostmi města
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 24 – pro 24, proti 1, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 14a - Zástavní smlouvy – bytové objekty v lokalitě u Sila
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 25 – pro 24, proti 1, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 15 - Souhrnná výroční zpráva organizací a obchodních společností s účastí Statutárního města Liberec
Ing. Kittner
Zpráva se nachází na stole i v elektronické podobě.

Bc. Šolc
Podotknul bych, že jsme žádali při schvalování rozpočtu, aby nám tato zpráva nebyla tištěna, ale aby byla předána pouze v elektronické podobě. Je to hezké provedení, ale elektronická podoba by stačila.

Ing. Mrklas
Rád bych se zeptal, jakou částku jsme na tuto tištěnou zprávu vynaložili?

Ing. Kittner
Nestálo nás to více než to, co jsme si schválili. Nerad bych, abychom zde rozpoutali diskusi o potřebnosti či nepotřebnosti.

Mgr. Korytář
Pan Mrklas se možná ptal na to, zda nás ta zpráva nestála méně, než jsme schválili. Když schvalujeme rozpočet, tak neschvalujeme to, co máme vyčerpat, ale kolik maximálně máme vyčerpat. Někdy se podaří na základě zdařilých výběrových řízení cenu stlačit dolů. Je zde otázka, zda nás to nestálo méně, než jsme původně mysleli.

Ing. Kittner
Můžeme to zjistit, tento dotaz jsem dopředu nedostal.

Ing. Mrklas
Odpověď by byla na 3 vteřiny.

Ing. Kittner
Ano, ale nelze si pamatovat všechny sumy na faktuře, které mi projdou pod rukou.

Ing. Mrklas
Možná by to zastal kvalifikovaný úředník.

Ing. Kittner
To ano, ale jak říkám, nelze si pamatovat všechny faktury. Tento dotaz nebyl dán dopředu. Kdyby byl podán, tak ho zde máte.
Hlasování č. 26 – pro 26, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 16 - Odpis pohledávky
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 27 – pro 27, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 17 - Žádost o prodloužení splátkového kalendáře – pana Martina Sloupa
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 28 – pro 27, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 18 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.
MUDr. Kolomá
Jedná se o smlouvu, která se teprve bude plnit. Jedná se mi o to, že zde není nikde uvedená finanční částka.

N. Jozífková
My jsme dotaz dostali, odpovídali jsme. V letošním roce je to 4, 7 mil. Kč. Částka tam není záměrně, jelikož bude schvalována v rozpočtu na příští rok.

Ing. Kittner
Částka se schvaluje až v rozpočtu.

Bc. Šolc
Chtěl jsem se zeptat na totéž. Říkal jste o tom v pondělí, tu částku jsem bohužel neslyšel. V tom případě by to mělo být klasifikováno jako záměr návrhu smlouvy, vzor smlouvy nebo něco v tom smyslu. Pokud to bude v rozpočtu na příští rok, tak my nemůžeme přeci jako zastupitelstvo usnesením schválit prázdnou smlouvu.

N. Jozífková
Můžeme, jelikož finance se schvalují po usnesení schvalování rozpočtu a zde reagujeme na kontrolní orgán, který nám doporučil technické změny znění smlouvy. Jedná se pouze o nápravu stavu.

Ing. Kittner
Takto to děláme vždy.

Bc. Šolc
Takže to v podstatě bude sloužit jako vzor smlouvy, která bude plněna usnesením rozpočtu.

Ing. Kittner
Nejedná se úplně o vzor. My poté nemůžeme uzavřít jinou smlouvu. Jenom se doplní částka, kterou schválí zastupitelstvo v rozpočtu. Zastupitelstvo může schválit částku nižší, vyšší. Byl zde problém kontroly v tom, že v podstatě se tato smlouva rozšiřuje, jelikož jsme měli smlouvu pouze na provozní prostředky. Tato smlouva umožňuje i investice. Některé věci, které koupíte a přesáhnou 40 tis. Kč nebo podle předpisu jinou částku, tak se poté musí hodnotit jako investice. Zde vzniknul problém ve vyúčtování.

Ing. Mrklas
Rád bych se zeptal pana JUDr. Řeháčka, jestli v tom nebude nějaký legislativní problém, uzavřít smlouvu bez té částky. Obsahově s tím problém nemám, ale jedná se mi o tu částku. Rád bych ještě slyšel vyjádření právníka.

JUDr. Řeháček
Dobré odpoledne dámy a pánové. Já si myslím, že to problém není, jelikož smlouva je vždy dvoustranná, to, jaká tam bude částka, může být předmětem dalších ujednání a hlavně v našich podmínkách vždy podléhá schválení tohoto zastupitelstva. To znamená, pokud by nakonec částka nebyla schválena, tak prakticky smlouva nemůže fungovat, takže tam skutečně žádný legislativní problém není.

Hlasování č. 29 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 19 - Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2010
N. Jozífková
Zde dlužím doplnění, vypadl nám v bodě č. 2 název „Základní škola Lesní“. Byl to dotaz na klubech. Omlouváme se.

Ing. Kittner
Ano, tam je pouze „ZŠ“, je to „Základní škola Lesní“.

Hlasování č. 30 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 20 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Ing. Kittner
Jedná se o navýšení kapacity mateřských škol.
Hlasování č. 31 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

Ing. Kittner
Pan tajemník by Vám teď rád něco řekl k materiálu, který jste dostali právě na stůl. Ne, vždy se všechno podaří.

JUDr. Řeháček
Dámy a pánové předem se Vám chci hluboce omluvit za pochybení, které způsobil úřad v této věci. Bylo to trochu způsobené tím, jak náhle byla tato věc řešena. Jedná se o materiál, který máte před sebou na stolech a konkrétně je to dnes již schválený bod č. 8 – prodej pozemků. Konkrétně se jedná pozemek č. 274/1 v katastrálním území Doubí u Liberce. Tento dopis napsala radě města a zastupitelstvu paní Emma Čepičková, která měla právo přednosti v této majetkoprávní záležitosti. Nicméně s ohledem na to, že nabídla nízkou cenu, tak toto výběrové řízení tzv. nevyhrála. Jakmile se o tom paní Čepičková dozvěděla, tak napsala jak radě, tak zastupitelstvu. Trefila se do období, kdy se rada města již neschází a já jsem jí napsal, že tento materiál bude předložen přímo Vám k posouzení při projednávání této majetkoprávní operace. Mojí chybou k tomu bohužel nedošlo, respektive když jsem si uvědomil, že tento materiál zde není, tak jsem se snažil Vám ho zde předložit. Nicméně to bylo již po schválení této majetkoprávní operace. Proto považuji, po této omluvě, za dobré, abyste se s tím seznámili i takto post festum. Samozřejmě když budete mít představu, že by se o této věci mělo ještě nějakým způsobem jednat, tak je samozřejmě možné o tom jednat. Paní Čepičková zde není, ani zde nebyl nikdo přihlášený v diskusi, který by měl tento prodej na místě rozporovat. Byl zde pouze tento dopis.

Ing. Kittner
Jednalo se o majetkovou operaci č. 8. Já bych to viděl tak, že máme dvě možnosti. Trochu mě mrzí, že nikdo za paní Čepičkovou nepřišel a nevím, jestli je zrovna správné v tuto chvíli něco revokovat. Já bych navrhoval toto řešení. Já nepodepíšu kupní smlouvu a pozveme paní Čepičkovou nebo jejího zástupce na příští jednání zastupitelstva, kde se k této operaci vrátíme. Připadá mi to jako nejschůdnější řešení v této chvíli i vzhledem k tomu, že nás zde není moc a začneme-li to různě přehlasovávat, tak se dostaneme zřejmě do problémů.

Bc. Šolc
Já bych chtěl, vážení zastupitelé, říci, že jsem byl jako místopředseda komise pro výběrové řízení tehdy pověřen řízením a bylo to velmi emotivní, jelikož tam paní Čepičková byla a neměla k slzám daleko, tak jsem jí právě říkal, že má právo dorovnat nabízenou částku, ale je třeba o tom informovat zastupitelstvo, a poté jsem to pustil z hlavy. Já bych při znalosti toho, jak paní Čepičková vystupovala a při vědomí toho, že další zastupitelstvo bude až v září, spíše plédoval za revokaci a dal jí to. Paní Čepičková o pozemek opravdu stála.

Ing. Kittner
Pane kolego, já dám na Vás, ale je nás v místnosti 26, tak si to uvědomte. Tak zkusme udělat jednu věc. Já navrhuji usnesení, že zastupitelstvo města ruší usnesení číslo… a my ho tam doplníme, abychom neměli schváleno nic. A příště to na zastupitelstvo dáme už i s tím dopisem znovu. Na tom bychom se mohli bez nějakých problémů shodnout. Já bych se nerad dostal do situace, že zde bude nějaké hlasování a 19 hlasy se nic nestane. Já nechám hlasovat o tom, že zastupitelstvo ruší usnesení přijaté k bodu 3 – majetkoprávní operace- I- prodej pozemků, 8 - Doubí u Liberce, pozemek číslo 274/1.
Hlasování č. 32 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

Ing. Kittner
Já Vám děkuji, ještě jednou se omlouváme, to se prostě stane. Poslední zastupitelstvo i co se týká počtu bodů, je velmi hektické a my to sem 16. září předložíme jako novou operaci včetně tohoto dopisu.

 

K bodu č. 21 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
MUDr. Kolomá
Chtěla bych se zeptat, zde je schvalování projektové dokumentace za částku 1,5 mil. Kč. To znamená, jestliže je projekt za 1,5 mil. Kč, předpokládám, že investice bude asi 100 tis. Kč. Není tam totiž částka, o kterou se pak bude jednat.

Ing. Červinka
Investice by se měla odhadem pohybovat mezi 15-20 mil. Kč a samozřejmě je to poté závislé i od toho, jak dopadne výběrové řízení na projektovou dokumentaci. To znamená, že částka není finální a projektovou dokumentaci chceme, tak jak je tam napsáno, zpracovat především proto, že je zde určitá šance, že bychom mohli na projekt získat dotaci.

Ing. Mrklas
Jenom si dovoluji takovou poznámku. Domnívám se, že v okamžiku, kdy si město půjčuje značné částky peněz, by tento projekt mohl chvíli počkat. Není to úplná priorita.

Ing. Červinka
Už na předsedech klubů jsem říkal, že to nejdůležitější, co v tomto projektu vytvoříme, je lávka, která umožní propojit celou prohlídkovou trasu ZOO, umožní zpřístupnit výběhy, které v současné chvíli nejsou moc navštěvovány právě z toho důvodu, že k nim návštěvníci musí vystoupat poměrně prudkým svahem a zároveň to dotváří celou prohlídkovou trasu, která vznikne po vybudování dalších velkých investic, které už jsme zde probírali.

Ing. Mrklas
Obsahově proti tomu nemám námitek, pouze časovou námitku.

Ing. Kittner
Budeme žádat o dotaci a výzva je nějakým způsobem vypsána. Ano, poté si to můžeme v budoucnu udělat za své finanční prostředky. Samozřejmě předpokládáme, že pokud dotaci nedostaneme, tak tento projekt realizovat nebudeme.

Hlasování č. 33 – pro 23, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

K bodu č. 22 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010
Bc. Šolc
Moje připomínka není úplně konkrétně k tomuto bodu. My ve fondu nemáme svého zástupce, když jsem si materiál předčítal, tak se mi kritérium podle počtu členů nezdálo jako objektivní. Posuzovat fotbal nebo bojové tance není úplně na místě. Je to složité, hledat nějaké objektivní kritérium. Spíše bych dal do vínku novému fondu, který vznikne z nového zastupitelstva, aby se pokusil hledat nějaká jiná kritéria. Nechci do toho zasahovat, jenom jsem slyšel stesky, že někdo „nafukoval“ nebo „nenafukoval“ členskou základnu. Vím, že se tomu fond poctivě věnuje, ale takovému počínání nemůžeme a ani neumíme nijak zabránit, když si členy vykážou. Spíše bych byl rád, kdyby do budoucna bylo nějaké jiné kritérium.

Ing. Červinka
Samozřejmě, hledání nových kritérií a návrhy na změnu pravidel pro přidělování dotací může kdokoliv předkládat a nemusí to být nutně jenom člen správní rady sportovního fondu. Pokud já vím, tak kritéria, která tam jsou, jsou vážená. Jednotlivé oblasti sportování mají jiné váhy z hlediska výše přidělení prostředků právě podle typů činností a podle počtu členů. Já věřím tomu a jsem přesvědčen, že správní rada to posuzuje maximálně objektivně, ale samozřejmě, pokud budete mít konkrétní návrhy na změny, tak se tomu nebráníme.

Ing. Mrklas
Jenom bych požádal o informaci, z jakého důvodu nebylo poskytnuta dotace ZŠ Broumovské?

Ing. Červinka
Já na to takto odpovědět neumím, nevím, zda na to může odpovědět někdo ze členů správní rady, kteří tu jsou.

Ing. Vojtíšek
Školám poskytujeme jednorázovou dotaci, kterou dostávají vždy, ne v tomto kole.

Ing. Kittner
Co se týká kritérií, řekl jste správně, že je to na naše následovníky a na to nejsou zdaleka jednotné názory. Takto to bylo schváleno a je potřeba se toho držet. Ano, jsou velcí příznivci tohoto systému, zároveň jsou i velcí odpůrci tohoto systému. Necháváme to na sportovcích a především sportovní komisi, aby se sami dohodli. Vím, že ať se jedná o jakoukoliv dohodu, část s tím nesouhlasí.
Hlasování č. 34 – pro 23, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

K bodu č. 23 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 35 – pro 24, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

K bodu č. 24 - Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2010
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 36 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 25 - Změna usnesení ZM č. 61/10 a č. 94/10 – návrh na změny čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
K tomuto bodu nebylo diskutováno.
Hlasování č. 37 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 26 - Změna usnesení ZM č. 60/10 – návrh na změnu čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
MUDr. Kolomá
Když ministerstvo kultury zkrátilo dotace o 15%, proč těchto 15% musí dorovnávat město? Jsou už nějaké akce, které jsou rozjeté, které se musí dokončit, nebo by poté mohly organizace o těch 15 % zkrátit své nároky?

Ing. Červinka
Jedná se o jednu akci, která je skutečně rozjetá, je vysoutěžená a v současné době probíhá. Samozřejmě, mohli bychom to zastavit a nějakým způsobem jednat s realizátorem akce. Je fakt, že 103.000,- Kč nám v tomto projektu chybí.

MUDr. Kolomá
Mohla bych vědět, o jakou akci se jedná?

Ing. Červinka
Je to restaurování soch na Divadle F. X. Šaldy.

Hlasování č. 38 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 26a - Návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Ing. Kittner
Jedná se o tři body po sobě, které v zásadě mění statuty tak, abychom mohli provést bod č. 26c, který umožní přesun prostředků. Smysl tohoto přesunu je jasný. Našli jsme možnost, jak zvýšit kapacitu mateřské školy. Peníze, které již nejsou ve fondu, chceme použít z těchto a v dalším rozpočtu bude mít tento fond o částku méně a navýší se kulturní fond.

Mgr. Rosenbergová
Dobré odpoledne. Já bych chtěla pouze říci, že jsme se tím na školském výboru zabývali a doporučujeme zastupitelstvu tento bod schválit za předpokladu, že se finance opravdu vrátí.

Ing. Kittner
Záleží to na nás, respektive na našich následovnících. Oni to samozřejmě budou muset schválit, ale mělo by to tak fungovat. Nechám o bodech hlasovat jednotlivě, ale je třeba je schválit všechny, poté to nemá smysl.

Hlasování č. 39 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 26b - Návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 40 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 26c - Návrh na přesun finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a jejich čerpání
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 41 – pro 26, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 27 - Změna dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberce, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec
Ing. Kittner
Je to zde poměrně popsáno. Čísla jsou stejná nebo podobná jako v našich mateřských školách. Při tvorbě tohoto programu jsme si úplně neuvědomili, že školky poté budou mít problém na toto kritérium dosáhnout a prostředky budou muset vracet. Tímto změkčujeme kritérium tak, aby měl celý dotační program smysl. V dnešní době jsou děti často nemocné a účast tím dosti klesá, jedná se o fenomén školek.

Hlasování č. 42 – pro 23, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 28 - Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci prevence kriminality pro rok 2010
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 43 – pro 25, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 29 - Schválení přijetí dotace na projekt
Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce

Ing. Morávek
Já jsem chtěl v pondělí při jednání na klubech, aby nám k těmto bodům č. 29 a 30 byla poskytnuta informace, na jaký účel budou takto velké finanční prostředky používány. Názvy nejsou vypovídající.

Ing. Kittner
Ing. Vereščák je zde, má to připravené, takže ho poprosím.

Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru koordinátor dotací EU
Vážení zastupitelé, v obou případech se jedná o projekty „měkké“, cílem je zavést procesní a projektové řízení. V případě bodu č. 29 je tento projekt cílen na Dopravní podnik města Liberce, a. s. Požadavek na realizaci akce přišel právě od této společnosti. Co se týká bodu č. 30, je to opět to samé. Zmapování, analýza procesů, nastavení vhodnějších postupů uvedení tohoto systému vedení do praxe. U bodu . 30 je projekt cílen na tři odbory magistrátu, městskou policii a libereckou ZOO.

Ing. Mrklas
Uvítal bych, pokud by projekty byly nastíněny srozumitelněji. Z toho, co je tam napsáno, jsem nebyl moc moudrý, nepochopil jsem, o co se jedná.

Ing. Vereščák
Abych pravdu řekl, nejsem odborníkem na zavádění procesního a projektového řízení. Věřím, že od těch, od kterých přišel impuls toto realizovat, existuje reálná potřeba, abychom to dělali.

MUDr. Kolomá
Máme zde napsáno, kdo se bude na projektu podílet, ale není zde vůbec uvedeno, čím se bude manažerský tým zabývat, a jaké měl předchozí zkušenosti. Pokud si někoho najímám na práci, tak chci vědět, co už má za sebou.

Ing. Vereščák
Jednotliví dodavatelé u těchto projektů budou teprve tendrování. Co se týče dopravního podniku, bude to záležitost letních měsíců, července nebo srpna. Co se týče druhé akce, bod č. 30, tendry proběhnou v průběhu října. Pokud budete chtít, mohu na příští zasedání připravit srozumitelnější sdělení návrhů.

Ing. Kittner
Schvalujeme zde přijetí dotace, tzn. poté to musí proběhnout standardními postupy.

Ing. Morávek
Abych řekl pravdu, tak nás to moc neuspokojuje. Na obě akce dostaneme 15 mil. Kč, něco na to musíme dát, ale jakou efektivitu to přinese, to nikdo z nás neví. Každé peníze, které do města přijdou, jsou dobré, ale musíme za to mít nějakou hodnotu. V tomto případě máme vážné pochybnosti, že se jedná o dobrou investici pro město, jestli to není jenom dobrá investice pro určitou společnost, která za to peníze dostane.

Ing. Kittner
Efektivita jakýchkoliv organizačních změn se vždy vyhodnocuje velice těžko. Většinou na to bývají různé názory. Tyto projekty mají jednu výhodu, může se poté pokračovat, po jejich zdárném provedení, v žádosti o certifikaci ISO. Jestli je pro město dobré, mít certifikaci ISO, na to jsou na svazu měst a obcí různé názory. Někteří říkají, že je to úplně zbytečné, někteří říkají, že je to dobré. Těžko se to hodnotí.

Ing. Mrklas
Takže bych měl dotaz, jakou výhodu má certifikace města pro mě jako občana?

Ing. Kittner
Mělo by být zaručeno, že úřední procesy probíhají podle nějakých pravidel a mimo jiné, selhání lidského faktoru je vždycky možné, ale že se nebudou dělat chyby ze špatných postupů, z toho, že se ztratí dokumentace atd. Certifikát zaručuje, že Vaše postupy jsou takové, aby minimalizovaly rizika, poté se to i kontroluje. Jestli je to dobré nebo není, o tom jsou dlouhé diskuse všude.

Ing. Mrklas
To znamená, že pokud se zde zeptám úředníka ohledně připravovaného materiálu, tak například údaje, které v materiálu máme uvedeny budou souhlasit s údaji v katastru nemovitostí?

Ing. Kittner
Na to vám bohužel nedokáži odpovědět.

Ing. Mrklas
Já jenom chci poznamenat, že pokud to tak bude, tak to bude určitě dobré, pokud jako zastupitelé dostaneme kvalitnější informace, které budou odpovídat, ale nejsem si jistý, jestli je to právě v tom ISU.

Ing. Kittner
Souhlasím s Vámi, ale nebudete si jistý nikdy. Znám spousty firem, které ISO mají a divím se. Znám spousty firem, které ISO nemají, a docela dobře fungují. Jenom v ISU to není.

MUDr. Kolomá
Musíme rozhodovat teď, když před sebou máme posledních pár měsíců, nebylo by lepší, kdyby o tom rozhodli noví zastupitelé?

Ing. Kittner
Paní doktorko, připomenu vám zákon. Váš mandát končí dnem voleb a tuto obezličku nejde zdůvodnit tím, že přijde jiné zastupitelstvo. To nelze. My zde přijímáme dotaci, poté budou nějaké tendry. Nakonec naši následovníci nemusí smlouvu podepsat a dotaci mohou vrátit.

MUDr. Kolomá
V té dotaci stojí, že 15 % hradí město.

Ing. Kittner
Samozřejmě. Oni to mohou vrátit, ale takto to musí fungovat, my musíme pracovat, a poté budou pracovat naši následovníci.

Ing. Mrklas
Můžeme dostat ujištění, že tato dotace bude využita smysluplně?

Ing. Kittner
Já v to věřím.
Hlasování č. 44 – pro 22, proti 1, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 30 - Schválení přijetí dotace na projekt
Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či založených organizacích
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 45 – pro 22, proti 1, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 31 - Návrh na zřízení příspěvkového organizace - Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 46 – pro 24, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 32 - Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2010
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 47 – pro 24, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 32a - Doplnění statutu Kontrolního výboru
Bc. Šolc
Vážení zastupitelé, pevně věřím, že jste si přečetli můj dopis, který je v důvodové zprávě, obdrželi jste to začátkem týdne. Je to velmi nepříjemná situace, kvůli které jsem z pozice předsedy kontrolního výboru psal. Velmi mě mrzí, že adresát, Mgr. Korytář, kterého se to týká, zde není. Předpokládal jsem, že nám k tomu něco řekne, protože ani na zasedání bodu, kde to bylo probíráno, nebyl a jistě asi pochopíte, že musím navrhnout úpravu statutu. Podezření na střet zájmů je tak závažné, že je potřeba, aby se tím statut zabýval, byť je to ošetřeno legislativou a ze zákona o obcích automaticky vyplývá, že to Mgr. Korytář udělat měl. Přesto jsme se dohodli, abychom ten statut upravili tímto směrem, aby bylo jasně dáno a členům i budoucím členům kontrolního výboru jasně řečeno, že takto by to probíhat nemělo. Nevím, jestli to mám shrnout. Došlo ve dvou případech na podezření na střet zájmů, že se to skutečně nedá přejít mávnutím rukou, pokud došlo i k opakování. A proto tedy navrhuji úpravu statutu. Děkuji.

M. Šír
Dobré odpoledne, jak víte, já jsem původně nechtěl k této věci hovořit. Mě i mého odboru se to týkalo v minulých měsících, kdy byla prováděna kontrola ekofondu, to byl ten první případ. Já se plně ztotožňuji s tím, co řekl Bc. Šolc a velice mě mrzí, že takový člověk, který nás zde všechny poučuje, jak co děláme špatně, odešel z tohoto zastupitelstva.

Ing. Mrklas
Já bych poprosil pana tajemníka, jestli by mohl do příštího zastupitelstva dodat zprávu z hlediska právního, k jakému porušení zde došlo. Asi to dá trochu práce prostudovat to a projít.

JUDr. Řeháček
Samozřejmě není problém takovéto zhodnocení udělat, nicméně si myslím, že moje zpráva se nebude příliš lišit od toho, co předložil kontrolní výbor. Je to částečně i v rovině etické, nikoliv právní a tam já asi nejsem úplně nejpovolanější, ale můžeme se na to podívat a něco připravit, pokud budete chtít.

Ing. Mrklas
Jedna rovina je určitě etická, druhá rovina je právní a já bych si docela rád udělal představu, co to znamená i v té právní rovině, protože na právo nejsem odborník. Docela rád bych se dozvěděl, co to znamená v této právní rovině.

JUDr. Řeháček
Dobře, připravíme to.

Ing. Kittner
Dojdete ke stejnému závěru. Tam máte ten paragraf. Samozřejmě tam není žádná sankce a stejně tak, jako když jsem vám zde četl dlouhý seznam omluvených, tak také zákon říká, že účast na zasedání zastupitelstva je povinná.

Hlasování č. 48 – pro 25, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 33 - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2001 Statut města Liberec
Ing. Kittner
Týká se to obvodu Vratislavice nad Nisou. Jedná se o dvě změny. Jednak napravujeme určitou technickou chybu, kterou jsme měli. Odnepaměti Zastupitelstvo Vratislavic nad Nisou rozhodovalo o svých fondech, ale ve statutu to nemělo. Uvádíme to tedy do souladu se skutečností a také uvádíme do souladu se skutečností, že užívají znak, který nemají povolený.

Hlasování č. 49 – pro 25, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 33a - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
Ing. Kittner
Jak jsem vám minule říkal o té jedné záležitosti, kterou ještě prošetřujeme, tak nakonec přišla ještě jedna, zde máte výsledek. Je to tam napsáno, my jsme si zde řekli, že takto dodatečně tam budeme zařazovat opravdu ty, kteří v době přijímání vyhlášky třeba dočasně rekolaudovali nebo tak. Došli jsme však k závěru, který vám tady předkládáme, že provozovny tam skutečně byly. Jedna začala v roce 2007 a končila na podzim roku 2009, z čehož jsme tedy došli k názoru, že to není ten případ, kdy tam v době přijímání vyhlášky nebyly, a tudíž vlastně vypadly z té přílohy. Teď to tak trochu zkoušejí, jestli bychom to tam nezařadili, takže navrhujeme nerozšířit. Při té příležitosti jsme ještě přišli na jednu věc, a to je chybně uvedená adresa.

Hlasování č. 50 – pro 22, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

K bodu č. 33b - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí
Ing. Kittner
Stanovuje nám to vybírání poplatku i za jiné přístroje, než jsou automaty.

Hlasování č. 51 – pro 25, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 33c - Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Ing. Kittner
V pondělí jsem byl na jedné valné hromadě a už tu máme druhou, jejíž pozvání přišlo až dnes.

Hlasování č. 52 – pro 25, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 34 - Vydání 56C. změny územního plánu města Liberec
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 53 – pro 23, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 35 - Zadání 65. změny územního plánu – strategická změna – zoologická zahrada
Ing. Kittner
Týká se to zoologické zahrady, na kterou nás upozorňoval Mgr. Korytář. Samozřejmě, my to víme, že tam ten prvek je, ale pakliže to neproběhne, tak to nikdy nezjistíme. Ano, může se stát, že změna nebude schválena.

MUDr. Absolonová
Chtěla jsem se zeptat na pár technických detailů. Omlouvám se, že jsem tyto dotazy nepoložila již v pátek. Na straně č. 6 v bodě f) je napsáno, že je nutné respektovat významný krajinný prvek, ze zákona park. Nevím proč je to ze zákona, asi je to registrovaný VPK, a ne ze zákona. Jak to bude vypadat? Když se respektuje významný krajinný prvek, tak tam přece park musí zůstat a nemůže do něho zasahovat stavba. Druhý dotaz se vztahuje k aleji, kde na str. 7 u bodu e) je napsáno, že bude respektován VKP – alej. Tam zatím žádný registrovaný VKP - alej není, tak se chci zeptat, jestli začalo běžet registrační řízení na alej, aby se stala VKP. Nevím ale, jestli jsou dotyční, kteří by mohli odpovědět, přítomni.

JUDr. Řeháček
Já asi nebudu úplně konkrétní, jelikož přesnou situaci v tomto bodě nevím, ale obecně je to tak, což je možná částečně odpovědí na vaši otázku, že významné krajinné prvky jsou doregistrovány. Samozřejmě pokud se nejedná o významné krajinné prvky, které jsou tímto ze zákona. Tam je zřejmě nějaká chyba, jsou to například lesy. Zde se jedná o významné krajinné prvky. Pokud jsou registrovány, tak jsou registrovány k určitému parcelnímu číslu. To je možná odpověď na tu alej, protože samozřejmě není významný registrovaný krajinný prvek dán tím, že je to jeden vzrostlý strom nebo něco takového, vždy to je svázáno s pozemkem. Druhá část odpovědi míří do toho, že není úplně dána pravdivá představa, že není možné na pozemku, kde je dán významný krajinný prvek, cokoliv činit nebo dokonce stavět nějaká díla nebo stavby. Jedná se pak o proces, který vede magistrát, konkrétně odbor životního prostředí, který je skutečně správním procesem, který vyústí v možnost nebo nemožnost povolení zásahu do VKP. Abych řekl pravdu, obecně je důležité vědět, že v rámci územního plánování se tyto věci v zásadě neřeší, protože co bude platné tomu, kdo by tam chtěl cokoliv stavět, že bude mít funkční plochu, která bude odpovídat tomu, co tam bude chtít dělat, když odbor životního prostředí takový zásah nepovolí. Takže tam je skutečně potřeba rozlišovat dvě věci: územní plán jako takový a poté významné krajinné prvky, samozřejmě v procesu, kdy se pořizuje změna, tak jsou dotčené orgány povinné, ale není to zásadní překážkou pro schválení změny.

Ing. Kittner
Samozřejmě, když se podíváte na poslední obrázek, tak to bude muset proběhnout na základě nějaké dohody, co s tím, protože teoreticky, pokud bychom to chtěli postavit na trojúhelníku, který tam je, tak můžeme, ale bylo by to poněkud bezvýznamné. Bude muset dojít k nějaké dohodě a právě k dohodě s dotčenými orgány státní správy.

Ing. Mrklas
Když se dívám na změnu územního plánu, tak předpokládám, že pozemek č. 2945/5 je park a v podstatě v tomto místě chceme dělat vstup do zoologické zahrady, je to tak? Za tu dobu, co jsem v Liberci, se bude měnit vstup do zoologické zahrady již potřetí a je otázka, jestli je opravdu účelné každých deset let měnit vstup do zoologické zahrady.

Ing. Kittner
Je to velká otázka.

Ing. Mrklas

Za předpokladu, že mě to nebude stát nic, tak je to dobré, ale za předpokladu, že za to zaplatíme 50 mil. Kč, tak to už je poměrně hodně peněz.

Ing. Kittner
Pokud se podíváte na vstup, který máme, tak není otázka, jestli musíme udělat nový vstup nebo nemusíme. Původní vstup se za chvíli rozpadne. Musíme udělat nový, je otázkou kde, ale vždycky nás to bude stát peníze. Vstup musí být nový, to snad každý pochopí. Já jsem byl na různých představováních různých dokumentů zoologické zahrady za osm let asi 4x. Každé představování vždy končí stejně, hádkou přítomných, kde má být vstup do zoologické zahrady. Všichni se vždy přou o to, kde to má být a ještě nikdy to nikdo nevyřešil. Takže teď převládl tento názor. Ale i kdybychom to nepřesouvali, tak bychom stejně museli postavit nový vstup. Protože ten, co tam je, je už v havarijním stavu.

Ing.Mrklas
Je zde otázka za kolik.

Ing. Kittner
Ano, ale je zde problém, když budeme stavět vstup tam, co je, tak za své finanční prostředky, pokud jinde, tak možná za finanční prostředky z dotací.

Ing. Mrklas
Ale figuruje zde slovo „možná“.

Ing. Kittner
Pokud dotaci nedostaneme, tak ho samozřejmě stavět nebudeme Pokud ho budeme stavět tam, kde je, tak ji nedostaneme určitě. To je ten rozdíl. Už jsme se zde o tom jednou bavili.

Ing. Mrklas
Možná by to šlo zrekonstruovat za peníze, které budeme mít jako náš vklad do dotací. Z dotací se nezaplatí vše, ale pouze část. Je otázka, jestli za tu část, kterou do toho vložíme, nezrekonstruujeme stávající vstup.

Ing. Kittner
Zhruba před 2 roky jsme diskutovali v rámci Studie na rekonstrukci současného vstupu. Náklady začínaly na 60 mil. Kč.

Ing. Hruša
Dobrý den, vážení kolegové, prosím vás schvalujeme zadání změny, to znamená, že zahajujeme projednávání, které končí vydáním změny a veřejným projednáváním, čeká nás ještě mnoho kroků, které ovlivní výsledek. Pokud nám to dopadne, změna se odsouhlasí, za půl roku či rok, nastane teprve další jednání o tom, jaké to bude. Bavme se o tom, co máme dělat a ne o tom, co bude za rok. Děkuji.

MUDr. Absolonová
Chtěla jsem reagovat na pana tajemníka. Já o tom, že i na území VKP se případně stavět smí vím, ale bylo mi to jiným orgánem, který se zabývá ochranou životního prostředí, vysvětlováno tak, že pokud by tam měla stát stavba ve veřejném zájmu, jako je například nemocnice nebo přehrada pro pitnou vodu, tak ano. Ale pro takovouto stavbu by to nejspíše proběhnout nemělo.

Ing. Kittner
To je to, co říkal Ing. Hruša. „Nejspíše by nemělo“ je vyjádření tak trochu k ničemu. Budeme muset při dalších krocích získat souhlasy všech dotčených orgánů, a poté už to nebude „nejspíše by nemělo“, ale „my nesouhlasíme“. A to se poté může nějak řešit. Ono to nakonec skončí tak, že dojdeme k nějakému kompromisu. Když začneme stavět na tom kusu, tak nemohou dělat vůbec nic. Jen to bude hloupé, protože to nedostavíme k cestě, ale postavili bychom to na tom trojúhelníku. Jestli jste viděli obrázek, tak je poměrně podstatná část vstupu pouze střecha se sloupy. Proto se to dělá, aby došlo k nějaké dohodě a já netvrdím, že to projde, ale jinak to nezjistíme.

Bc. Šolc
Není to náhodou tak, že změna územního plánu je nutná, a že je tímto celý projekt IPRM zpomalen a má to značné zpoždění?

Ing. Kittner
Změna územního plánu je nutná, abychom postavili vstup tak, aby to mělo hlavu a patu. Pokud budeme tvrdohlaví, tak ho opravdu postavíme na tom trojúhelníku a vytvoříme paskvil. Nemá to souvislost s IPRM, ale má to souvislost s tím jedním projektem. Samozřejmě když změnu, tzn. projekt vstupu, neprojednáme, tak tento projekt samozřejmě dělat nebudeme.

MUDr. Absolonová
Mluvil jste o vchodu do ZOO, který běží paralelně s chodníkem, který tam je. Dostala se mi informace od ředitele ZOO, že se chystají i expandovat areál slonince, v oblasti, kde už nyní sloni jsou. Nebude to zřejmě v rámci IPRM, zatím se o tom nemluví, ale ta lokalita je z druhé strany.

Ing. Kittner
Panu řediteli budu držet palce, kde seženeme 120 mil. Kč. Protože on by chtěl expandovat zoo. Jsou to obrovské plány, ale vraťme se k tomuto.

Ing. Mrklas
Změna územního plánu má určitý účel, změnit vstup ZOO. Nevidím konečný cíl, proč to děláme. Chci říci, že změníme územní plán, a to nás bude stát nějaké peníze a na druhou stranu ani nemám představu, pro co vlastně tu změnu děláme.

Ing. Kittner
Tento projekt změny vstupu jsme si zde v rámci IPRM schválili. Když ne pro jiný důvod, tak pro tento to děláme. Něco si zde schválíme, děláme to a poté začneme diskutovat, jestli jsme si to schválili dobře. Proto je tento projekt schválen a pokračujeme v něm. Až přijdeme na to, že to není možné, což se může stát, jak jsem již říkal u IPRM, že i u jiných projektů nezískáme stavební povolení nebo cokoliv jiného a na základě toho projekt dělat nebudeme, a proto jsme na to také schvalovali širší zásobník na IPRM. Ale nevracejme se zde k diskusi o tom, jestli je zde vstup dobře nebo špatně.

Hlasování č. 54 – pro 22, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 36 - Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. května 2010
Ing. Kittner
Každý předseda klubu dostal papír, kde jsou zhruba vypsány zástavy, pro představu, co se zastavuje.

Hlasování č. 55 – pro 23, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 37 - Informace, dotazy a podněty zastupitelů
Ing. Kittner
Upozorňuji na to, že jsme v radě a na můj návrh změnili harmonogram. Přišlo mi neúčelné dělat v září dvě zastupitelstva, vzhledem k našemu končícímu mandátu již nebude těch věcí tolik, proto jsme se rozhodli naplánovat jedno zastupitelstvo. Samozřejmě i tomu odpovídající počet rad, protože volby jsou 15. a 16. října.

 

Primátor ukončil zasedání v 18.05 hodin.

Zapisovatelka: Zuzana Škodová, v. r.
(přepis: Iva Hýsková, Bc. Jana Bederková, Bc. Anna Zelenková)

Ověřovatelé: Mgr. Věra Rosenbergová, v. r. Jana Kašparová, v. r.
členka zastupitelstva členka zastupitelstva

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města

Ing. František Hruša, v. r.
náměstek primátora

 

Typ souboru Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor
PDF
Zapis 282630
Soubor PDF
Soubor
PDF
Vysl.
hlasova
ni
1801002

 

Přílohy
- Výsledky hlasování
- 1 ks paměťového disku s nahráním 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 6. 2010

Nastavení cookies