15.06.2012

Harmonogram

Harmonogram realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

datum

aktivita

poznámka

7.12.2009

Ustavující zasedání Řídícího výboru (01)

-          projedná organizační záležitosti (statut, jednací řád), seznámí se s harmonogramem tvorby IPRM, zvolí předsedu a místopředsedu, schválí manažera IPRM (nebo akceptuje, byl-li již jmenován), projedná se téma složení pracovní skupiny

 

14.12.2009

Zasedání Řídícího výboru (02)

-          schválení složení pracovní skupiny

V souladu s jednacím řádem lze  uskutečnit  per rollam

21.12.2009

Ustavující zasedání pracovní skupiny (01)

-          projedná organizační záležitosti (statut, jednací řád), seznámí se s harmonogramem tvorby IPRM

 

4.1.2010

Zasedání Pracovní skupiny (02)

-          projedná analytickou část IPRM a popis opatření a aktivit (kapitoly 1-3 závazné struktury IPRM), text výzvy k předkládání projektových záměrů pro vytvoření indikativního seznamu projektů, projednání připomínek k zaslaným podkladům

 

7.1.2010

Zasedání Řídícího výboru (03)

-           projedná analytickou část IPRM a popis opatření a aktivit (kapitoly 1-3), text výzvy k předkládání projektových záměrů pro vytvoření indikativního seznamu projektů, vyjádření k jednotlivým připomínkám Pracovní skupiny, schválení znění zaslaných dokumentů a připomínek určených k zapracování tak, aby mohly být  předloženy do rady a zastupitelstva města

 

13.1.2010

Odevzdání výsledného textu analytické části IPRM , popisu opatření a aktivit a textu výzvy k předkládání projektových záměrů k projednání v Radě města

-         výsledné znění po zapracování připomínek schválených Řídícím výborem

Projednání v Radě města 19.1.2010

20.1.2010

Odevzdání výsledného textu analytické části IPRM , popisu opatření a aktivit a textu výzvy k předkládání projektových záměrů k projednání v Zastupitelstvu města

-          výsledné znění po projednání v Radě města

Projednání v Zastupitelstvu města 28.1.2010

29.1.2010

Zveřejnění výzvy k předkládání projektových záměrů v rámci schválených opatření

-          uveřejnění informace o konání výzvy, termínů a podmínek, pozvánka na seminář pro předkladatele projektových záměrů

 

29.1.2010

Zahájení tvorby oznámení koncepce pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 

 

4.2.2010

Seminář k výzvě k předkládání projektových záměrů

-          veřejně přístupná akce pro všechny potenciální předkladatele projektových záměrů

 

8.2.2010

Zahájení výzvy k předkládání projektových záměrů

-          od tohoto okamžiku mohou předkladatelé odevzdávat své projektové záměry ve formě a na místo určené ve výzvě

 

25.2.2010

Ukončení výzvy k předkládání projektových záměrů

-          později odevzdané záměry již nebudou do procesu hodnocení zařazeny

 

4.3.2010

Zasedání Pracovní skupiny (03)

-          projednání předložených záměrů a jejich hodnocení, doporučení k zařazení do indikativního seznamu projektů IPRM

 

8.3.2010

Předložení oznámení koncepce pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení

nejzazší termín obdržení stanoviska je 22.4.

9.3.2010

Zasedání Řídícího výboru (04)

-          projednání předložených záměrů a jejich hodnocení, schválení indikativního seznamu pro předložení do Rady a Zastupitelstva města

 

10.3.2010

Odevzdání návrhu indikativního seznamu projektů k projednání v Radě města

-          odevzdání materiálu k jednání v Radě města, předpokládané datum vychází z pravidel určování termínů zasedání Rady města

Projednání v Radě města 16.3.2010

17.3.2010

Odevzdání návrhu indikativního seznamu projektů k projednání v Zastupitelstvu města

-          výsledné znění po projednání v Radě města, předpokládané datum vychází z pravidel určování termínů zasedání Zastupitelstva města

Projednání v Zastupitelstvu města 25.3.2010

18.3.2010

Zasedání Pracovní skupiny (04)

-          projednání kapitol 4-10 dle závazné struktury IPRM:

Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů

Finanční a časový harmonogram

Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM

Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM

Analýza rizik IPRM

IPRM a naplňování horizontálních témat

Projekty financované z jiných OP

 

23.3.2010

Zasedání Řídícího výboru (05)

-          projednání kapitol 4-10 dle závazné struktury IPRM:

Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů

Finanční a časový harmonogram

Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM

Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM

Analýza rizik IPRM

IPRM a naplňování horizontálních témat

Projekty financované z jiných OP

-          schválení podoby dokumentu pro veřejné projednání

 

29.3.2010

Veřejné projednání IPRM

 

 

1.4.2010

Zasedání Pracovní skupiny (05)

-          projednání kompletního dokumentu po veřejném projednání, návrh finálních úprav

 

6.4.2010

Zasedání Řídícího výboru (06)

-          projednáni kompletního dokumentu, schválení jeho znění pro předložení do Rady a Zastupitelstva města

 

14.4.2010

Odevzdání kompletního dokumentu k projednání v Radě města

-          odevzdání materiálu k jednání v Radě města, předpokládané datum vychází z pravidel určování termínů zasedání Rady města

Projednání v Radě města 20.4.2010

21.4.2010

Odevzdání kompletního dokumentu k projednání v Zastupitelstvu města

-          výsledné znění po projednání v Radě města, předpokládané datum vychází z pravidel určování termínů zasedání Zastupitelstva města

Projednání v Zastupitelstvu města 29.4.2010

do

28.5.2010

Odevzdání kompletního projektu - IPRM včetně všech povinných příloh řídícímu orgánu ROP NUTS II Severovýchod

Nastavení cookies