02.09.2019
Jan Král

Čtrnáctá schůze libereckých radních

Čtrnáctá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 27. srpna. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 68: Participativní rozpočet – pravidla a harmonogram

Liberecká radnice letos v září odstartuje první ročník participativního rozpočtování. Poprvé v historii tak budou občané rozhodovat o využití části městského rozpočtu. Budou sami navrhovat a svým hlasováním podporovat projekty, které radnice následně zrealizuje. Na tyto projekty plánuje město Liberec vyčlenit ze svého rozpočtu 5 milionů korun. Rada města nyní schválila pravidla a harmonogram participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Liberec. Jednat o tom budou ještě zastupitelé.

V nejbližších dnech bude zprovozněna webová stránka, prostřednictvím které mohou Liberečané v říjnu podávat své návrhy a nápady, jak vylepšit své okolí a různá veřejná místa v Liberci. U podaných projektů bude město posuzovat proveditelnost. Tedy například, zda realizaci projektu nebrání nějaká technická či právní překážka, případně jiný záměr města. V březnu příštího roku pak občané města v hlasování rozhodnou, které projekty město zrealizuje. Následně budou prezentovány výsledky hlasování a bude stanoven finální seznam vítězných projektů a začne se s jejich realizací. Zavedením participativního rozpočtu se radnice snaží vtáhnout Liberečany do rozhodování o veřejných financích a rozvoji města.

Bod č. 69/1: Záměr vstupu do spolku Ještěd 73, z.s., do spolku Technické muzeum Liberec- z.s. a do společnosti IQLANDIA, o.p.s.

Záměr vstupu města Liberce do spolku Ještěd 73 schválili liberečtí radní. Občanské sdružení Ještěd 73 se od roku 2012 snaží Ještědu vrátit lesk a přitom zachovat původní tvář. Studii s vizí obnovy horského hotelu a televizního vysílače Ještěd zpracoval architekt Jiří Krejčík. Studie respektuje architektonicko-inženýrskou linii architekta stavby Karla Hubáčka a citlivě vstupuje do obnovy a modernizace libereckého symbolu.

Součástí schváleného materiálu je také záměr vstupu města do spolku Technické muzeum Liberec. Zájmem statutárního města Liberec je intenzivně spolupracovat s těmito institucemi a podílet se na směřování jejich činností v zájmu občanů města.

Bod č. 201/1: Měření rychlosti městskou policií

Městská policie Liberec v souvislosti s blížícím se začátkem školního roku 2019/2020 tradičně posiluje dohled a vysílá hlídky na rizikové přechody pro chodce. Pro co nejefektivnější zajištění bezpečnosti budou strážníci v prvním školním týdnu kontrolovat také dodržování povolené rychlosti.

Měření rychlosti bude probíhat právě v blízkosti škol. Cílem je zajistit bezpečnost dětí a zároveň zklidnit dopravu ve vytipovaných lokalitách, protože začátek školního roku s sebou obvykle nese zvýšené riziko nepozorných chodců a řidičů. Strážníci tak školáky a studenty ochrání před vážnými riziky případné dopravní nehody.

K měření rychlosti projíždějících vozidel využívá městská policie i další prostředky jako preventivní radar a měřící zařízení, tzv. dopravní sčítač. K dohledu na přechodech pro chodce se připojí také 10 dobrovolníků v rámci projektu Dozor seniorů na přechodech pro chodce.

 

Náměstek Jiří Němeček

Bod č. 27: Směna pozemků s Libereckým krajem – výstavba heliportu

Liberečtí radní odsouhlasili směnu pozemků města s Libereckým krajem za účelem výstavby heliportu na letišti Liberec, který umožní přistávání vrtulníků i v nočních hodinách. Město převede na Liberecký kraj pozemky p. č. 1428/90 a p. č. 1428/91 v Růžodole I směnou za pozemek p. č. 412/10 ve Františkově, kde se nacházejí zahrádky a celý okolní komplex zahrádek je ve vlastnictví města.  Směna bude bez doplatku a v účetních hodnotách pozemků. Liberec převádí pozemky o celkové výměře 3 692 m2 a v účetní hodnotě 1 772 160 Kč, zatímco Liberecký kraj pozemky o výměře 981 m2 v účetní hodnotě 792 610 Kč.

Potřeba heliportu, který by umožňoval noční přistávání vrtulníků na letišti, se řeší již od roku 2010. Aktuálně schválená směna pozemků umožní výstavbu heliportu, kterou bude financovat Liberecký kraj. Stavba heliportu byla dříve plánována jako mobilní pouze s příslušnými osvětleními. Nakonec by se však měl stát heliport pevnou součástí pozemku, tj. měl by být zřízen jako travnatá čtvercová plocha se čtvercovou zpevněnou betonovou plochou o výměře 16 x 16 metrů a bezpečnostním ochranným pásmem 9 metrů.

Na základě aktuálního doporučení projektanta je plánována realizace stavby mobilního heliportu i na části pozemku p. č. 1428/39 v Růžodole I, a to z důvodu, že na tomto pozemku proběhne rekonstrukce původního ukazatele směru větru WDI a dále instalace soupravy přibližovacích světel APP.

Bod č. 29: Schválení dodatku ke smlouvě na optimalizace využití prostorů v objektu ZŠ Sokolovská

Rekonstrukce Základní školy Sokolovská byla náročnější, než se původně plánovalo. Projekt totiž vycházel z výkresů z doby výstavby objektu uloženými v archivu. Po zahájení prací a odkrytí konstrukcí se však odhalil nesoulad. Šlo například o havarijní stav podkladních vrstev, které musely být pro nesoudržnost odbourány v celé ploše chodby, dále byl na základě sondy zjištěn velmi špatný stav ležaté litinové kanalizace, její stav neumožnil napojení kanalizace nové. Některé dveřní zárubně byly pokroucené, takže do nich nebylo možné osadit nové dveře. Celkově se tak jedná o navýšení o 249 330,00 Kč bez DPH, což znamená navýšení původní částky 4 048 366,00 Kč bez DPH o 6,16 % na částku 4 297 696,00 Kč bez DPH. Nový termín pro dokončení vnitřních prostor školy včetně rampy u hlavního vchodu byl stanoven do 28. 8. 2019 včetně a koresponduje s celkovým termínem pro dokončení stavby.

Bod č. 30: Jmenování členů hodnotící komise

Město udělalo další dílčí krok k chystané rekonstrukci městského plaveckého bazénu. Liberečtí radní schválili složení hodnotící komise v rámci nadlimitní veřejné zakázky "Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci". Podklady k veřejné zakázce zpracoval odbor majetkové správy ve spolupráci s ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., která zajišťuje komplexní administrativní průběh řízení.

Jmenovaní členové hodnotící komise:

1.            Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora
2.            Ing. Jiří Němeček, CSc., náměstek primátora
3.            Mgr. Petr Židek, MPA, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
4.            Ing. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
5.            Miroslav Hozák, vedoucí oddělení správy sportovních objektů
6.            Ing. Zbyněk Karban, náměstek primátora
7.            Lukáš Pohanka, člen Rady města Liberec

Jmenovaní náhradníci:

⦁             Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor
⦁             PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora
⦁             Petra Břeňová, členka Rady města a Zastupitelstva města Liberec
⦁             Ing. Čech Martin, tajemník Magistrátu města Liberec
⦁             Mgr. Šárka Prachařová, členka Rady města a Zastupitelstva města Liberec
⦁             Bc. Petr Machatý, vedoucí oddělení správy objektů a zařízení…

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 43/1: Výroční zpráva 2018 – Projekt statutární město Liberec – Zdravé město

Již sedmým rokem je město Liberec zapojené do projektu Zdravé město a uplatňuje principy místní Agendy 21. Město pořádá nejrůznější akce, které přispívají ke zvyšování kvality života obyvatel Liberce ve všech směrech. Zapojuje také veřejnost do plánování a rozhodování o budoucím rozvoji města. Součástí projektu jsou pravidelné aktivity a kampaně, například Ukliďme Česko, Den Země, Světový den zdraví, Dny místní energie, Světový den vody, Česko proti chudobě, Den bez násilí, Do práce na kole nebo Evropský týden mobility, jenž se snaží upozornit na neudržitelný růst automobilové dopravy ve městech. V minulém roce proběhlo několik kulatých stolů a veřejných projednávání, například k revitalizací sídlišť a veřejných prostranství. Další debaty se týkaly hospodaření s vodou v Liberci nebo budoucnosti cyklodopravy.

Projekt Zdravé město přijal Liberec po vstupu do Národní sítě Zdravých měst České republiky v roce 2013. Cílem projektu je zdůrazňovat význam zdraví v rámci sociální a ekonomické agendy místních samospráv a podporovat aktivity přispívající ke zvyšování kvality života obyvatel ve městě prostřednictvím podpory zdraví, zdravého životního stylu, sociální oblasti a občanské společnosti.

Bod č. 52: Zajištění opravy herního prvku "Loď" v parku Prokopa Holého

Liberecká radnice zajišťuje postupné opravy dětských hřišť a herních ploch ve městě. Na základě pravidelné roční kontroly nezávislým revizním technikem bylo městu doporučeno opravit nebo uzavřít osm let starý herní prvek "Loď" v parku Prokopa Holého, který v současné době s ohledem na množství závad není v provozuschopném stavu. Vzhledem k tomu že se jedná o atypický prvek, poptal magistrát u výrobce zhodnocení stavu a zpracovávání cenové nabídky na opravu. Výrobce, společnosti PALISPlzeň spol. s.r.o., vyčíslil opravu na 249.000 Kč bez DPH. Opravou tak projde zejména zábradlí, sloupky, okenní otvory, bude nutné vyměnit skluzavku, tobogán, podlahy nebo také lanový žebřík. Loď se pak dočká přebroušení a nového nátěru.

Bod č. 54: Odstranění škod na veřejné zeleni způsobených suchem a přetrvávající kůrovcovou kalamitou

V souvislosti s dlouhodobým suchem a přetrvávající kůrovcovou kalamitou schválila rada města udělení výjimky ze směrnice RM a uzavření smlouvy s Technickými službami města Liberce a.s. (TSML), které průběžně odstraňují vzniklé škody. Celkem bylo v letním období pokáceno 77 suchých či kůrovcem napadených stromů. Havarijní kácení bylo ze strany TSML vyčísleno na 566 391 Kč včetně DPH. Radní zároveň schválili navýšení rozpočtu Odboru ekologie a veřejného prostoru o částku 700 000 Kč.

Stávající smlouva s TSML je koncipována pouze na běžnou údržbu, nikoli na kalamitní stav ve veřejné zeleni. Potřebné finanční prostředky na likvidaci kalamity, tedy na odstranění velkého množství suchých a napadených dřevin, v současné době z této položky nelze čerpat, protože by do konce roku nezbylo na běžnou údržbu ploch veřejné zeleně.

Na základě klimatických změn a nedostatku dešťových srážek usychá ve vegetační sezoně 2019 více dřevin, než v předchozích letech. Jedná se jak o listnaté, tak jehličnaté stromy, ale i keře, které kvůli malému množství vláhy v půdě usychají napříč celým městem. Odbor ekologie a veřejného prostoru letos na základě dopadů dlouhodobého sucha na městskou zeleň vůbec poprvé v období plné vegetace (již v 27. týdnu) zastavil na plochách veřejně přístupné zeleně seče trvalých travních porostů, aby se zabránilo přílišnému odparu vody z půdy. Seče byly znovu spuštěny až v srpnu. O to více se také muselo v největším horku zalévat, a to jak dřeviny a keře, tak květinové výsadby. Odbor ekologie a veřejného prostoru letos poprvé použil k zálivce mladých stromů zavlažovací vaky.

Stejně nepříznivá jako sucho je i kůrovcová kalamita, která se původně začala šířit pouze v lesních porostech. Suché období ale bohužel pomáhá šíření tohoto škůdce i na pozemky veřejně přístupné zeleně, kde kůrovec napadá jak zapojené porosty, tak i jednotlivé jehličnaté dřeviny.

Za předpokladu, že bude suché období i kůrovcová kalamita pokračovat v nadcházejících letech, což předpovídají klimatologové, hydrobiologové, krajinní ekologové, lesníci, aj., bude to mít v nadcházejících letech nemalé dopady na městskou zeleň a rozpočet města.

Nastavení cookies