02.06.2016
Karel Horník

Administrativní zajištění IPRM

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.
Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.
Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/0758/S mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 12. 5. 2010. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 92,5 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 6 474 996,99 Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektu dle plánu k 30. 6. 2015 činí 5 700 868,12 Kč, z toho dotace EU 5 273 303,0 Kč.

Čerpání finančních prostředků probíhalo v průběhu let 2010 až 2015.

2010: podána žádost o platbu (dále „ŽOP“) ve výši 1 268 407,12 Kč
- Celkové způsobilé výdaje (dále „CZV“) celkem 1 371 251 Kč, proplacena dotace 1 268 407,12 Kč
2011: podána ŽoP ve výši 689 398, 77 Kč
- CZV celkem 745 296 Kč, proplacena dotace 689 398, 77 Kč
2012: podána ŽoP ve výši 739 899,14 Kč
- CZV celkem 799 891 Kč, proplacena dotace 739 899,14 Kč
2013: podána ŽoP ve výši 418 249,78 Kč
- CZV celkem 409 490,07 Kč, proplacena dotace 378 778,30 Kč
2014: podána ŽoP ve výši 182 807,09 Kč
- CZV celkem 139 110,07 Kč, proplacena dotace 128 676,81 Kč
2015: podána ŽoP ve výši 419 006,92 Kč
- CZV celkem 452 980,48 Kč, na proplacení dotace se v současné době čeká

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 3 205 160,14 Kč.

 

        

 

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies