ALIZI

                      

Projekt: ALiZi: oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity

Program:
Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Cíle projektu: Cílem projektu je zintenzivnění a strategické nasměrování spolupráce mezi městy Liberec a Žitava na podporu česko-saské části Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Vzhledem k integračnímu procesu na česko-saské hranici (EU vstup, České republiky, vstup do Shengen-prostoru 2007, možnost pracovního uplatnění 2011) existuje šance, že se město Liberec vyvine díky své hospodářské síle a široké nabídce služeb jako přeshraniční centrum česko-saské části Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Město Žitava se posune díky tomuto integračnímu procesu ze své pozice na kraji a naskytne se šance úzkého partnerství mezi oběma městy k užitku rozšířeného území. Předmětem tohoto partnerství jsou perspektivně silnější přeshraniční provázanosti v oblastech bydlení, pracovní trh, společné popř. lépe dohodnuté veřejné nabídky, atd. 

Období realizace: 15. 4. 2016 (začátek příprav) až 31. 12. 2018

Aktuality

12.06.2018

Životní prostředí hranice nedělí, shodli se v Žitavě

Workshop na téma životní prostředí proběhl tentokrát v německé Žitavě. Otevřel řadu palčivých témat.
 
13.04.2018

Liberec jedná se Žitavou o dopravě

Workshop DOPRAVA se uskutečnil 10. dubna 2018 v unikátních prostorách liberecké kavárny Pošta. Účastnila se ho převážně odborná veřejnost.
 
05.04.2018

Workshop Doprava umožní pohled do budoucnosti

V liberecké kavárně Pošta se uskuteční 10. dubna 2018 druhý workshop projektu „ALiZi – oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity“. Tentokrát je hlavním tématem DOPRAVA.
 
Předchozí
1

O projektu

Celkové výdaje projektu: 242.799,04 EUR z toho dotace 210.768,21 EUR (dotační prostředky EU jsou 85% a pro CZ partnery navíc příspěvek 5% ze státního rozpočtu České republiky)

Rozpočet pro statutární město Liberec - 56 490,09 EUR (z toho dotační prostředky EU a SR max. 50 841,07 EUR) + vlastní podíl SML min. 5 649,02 EUR

Registrační číslo žádosti: 100282204


Kooperační partneři:

  • Euroregion Nisa (Lead Partner)
  • Stadtverwaltung Zittau (Projektový partner)
  • statutární město Liberec (Projektový partner)


Cíle projektu:

Cílem projektu je zintenzivnění a strategické nasměrování spolupráce mezi městy Liberec a Žitava na podporu česko-saské části Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Vzhledem k integračnímu procesu na česko-saské hranici (EU vstup, České republiky, vstup do Shengen-prostoru 2007, možnost pracovního uplatnění 2011) existuje šance, že se město Liberec vyvine díky své hospodářské síle a široké nabídce služeb jako přeshraniční centrum česko-saské části Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Město Žitava se posune díky tomuto integračnímu procesu ze své pozice na kraji a naskytne se šance úzkého partnerství mezi oběma městy k užitku rozšířeného území. Předmětem tohoto partnerství jsou perspektivně silnější přeshraniční provázanosti v oblastech bydlení, pracovní trh, společné popř. lépe dohodnuté veřejné nabídky, atd.

Aktivity projektu:
1. Prioritní aktivitou projektu je ­vypracování strategického dokumentu, který je nutnou podmínkou pro další rozvoj oblasti. Vypracováním strategického dokumentu získají města jedinečný nástroj, který jim utvoří jasnou představu o limitech a příležitostech v území. Dokument bude mít dvě části – první bude analyzovat současný stav, existující vztahy, potřeby a příležitosti, druhá část koncepce bude zahrnovat opatření a doporučení pro stanovení dalšího směru vývoje a společné vize.

2. Pět společných workshopů se bude zabývat tématy, která jsou identifikována jako zdroje s největším potenciálem pro budoucí rozvoj oblasti spolupráce Liberec - Žitava. Pro témata bydlení, vzdělávání, cestovní ruch a marketing, životní prostředí a mobilita budou utvořeny nezávislé pracovní skupiny, které se sejdou na plánovaných workshopech, výstupy workshopů se stanou podkladem pro dopracování strategického dokumentu.

3. Bude zpracována statistická srovnávací brožura Liberec - Žitava pro využití při workshopech, zpracování strategického dokumentu a při plánování a zpracování navazujících společných aktivit v oblasti spolupráce.

4. V zájmu podpory a zintenzivnění institucionální spolupráce bude připravena série aktivit iniciujících kooperaci správních orgánů a odborů. Pro odstranění existující institucionální a jazykové bariéry bude zrealizována na každé straně hranice série pěti výměnných pobytů zástupců jednotlivých oddělení s potenciálem přeshraničního dosahu, zabývající se problematikou, která bude předmětem zpracovávaného strategického dokumentu a workshopů (bydlení, vzdělání, cestovní ruch a marketing, životní prostředí, mobilita). V budoucnu se stanou tito vyslanci "styčnými důstojníky" při komunikaci s úřadem v zahraničí a při přípravě a realizaci dalších přeshraničních projektů a aktivit ve smyslu sbližování obou měst/území.

Metodiku a další informace k programu naleznete na http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Stav projektu

10/2017 Realizace odborného workshopu - téma: Bydlení a vzdělávání
09/2017 Zahájení stáže žitavského úředníka v Liberci za oblast dopravy.
06/2017 Příprava prvního odborného workshopu na téma Bydlení, které proběhne v Liberci; zahájení stáží 2 libereckých úředníků v Žitavě za oblast bydlení a vzdělávání
05/2017
Zahájeny výměnné pobyty odborných zaměstnanců obou měst. Zástupce statutárního města Liberec strávil první část své stáže v Žitavě, druhá část je naplánována v letních měsících.
04/2017
Připomínkování zadání veřejné zakázky německého partnera na zpracování strategického dokumentu
03/2017
Kick-off meeting - proběhla zahajovací konference projektu, kde se setkali zástupci všech projektových partnerů, dalších obcí v území a odbodnícu pro 5 posuzovaných témat projektu.


Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Stanislava Mimrová
manažer oddělení rozvojové koncepce
e-mail: mimrova.stanislava@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 503