08.04.2022

Schváleno. Strategie rozvoje města prošla zastupitelstvem

Klíčový dokument pro budoucnost Liberce schválilo zastupitelstvo města 31. 3. 2022.Strategie rozvoje je základním dokumentem, o který se samospráva města opírá při rozhodování o investičních i neinvestičních projektových záměrech. Dokument je důležitý také pro možnost čerpání státních i evropských dotací na jednotlivé projekty.

Na tvorbě nové strategie se podílelo mnoho lidí, účastnila se jí jak odborná, tak i laická veřejnost. Do čtyř pracovních skupin bylo zapojeno celkem 163 osob. Kromě toho proběhlo v přípravné fázi dotazníkové šetření, kterého se účastnilo 485 respondentů, a také veřejné fórum v online formě. Průzkumy přinesly řadu konkrétních podnětů od občanů a poskytly informace o potřebách v jednotlivých tematických oblastech.

Strategie obsahuje analytickou část, která je rozdělena podle jednotlivých oblastí rozvoje. Na ni navazuje návrhová část, která definuje vize města, specifické cíle a opatření. Následuje část implementační, která určuje roli orgánů města a magistrátu v procesu realizace, evaluaci a monitoringu strategie, indikátory a v neposlední řadě akční plán.

Kompletní strategie byla představena v polovině roku 2021 veřejnosti, poté probíhal proces hodnocení možných vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Po získání souhlasného stanoviska z Krajského úřadu Libereckého kraje v únoru 2022 byl dokument předložen zastupitelstvu města. To ho 31. března 2022 usnesením č. 92/2022 schválilo. Jeho finální podoba je k dispozici na webových stránkách města v sekci dokumenty ke stažení. V tomto oddílu najdete také veškeré informace k celému procesu tvorby. 
 

Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676, Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Nastavení cookies