Via Sacra

     

Bc. Tereza Jiruchová, M.Sc.
Manažer projektu Via Sacra
Tel.: 485 243 134
E-mail: jiruchova.tereza@magistrat.liberec.cz
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 118

 

O projektu

Oblast Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa spojuje tisíciletá společná historie a kultura. Tvoří společný kulturní prostor ve středu Evropy, který ale v důsledku nacionalisticko-totalitních ideologií a vládnoucích systémů 20. st. není v povědomí lidí, kteří zde dnes žijí, dostatečně zakotven a také je málo znám.

Nejvýraznější částí společné historie je historie kultury a náboženství. O tom svědčí skvělé pamětihodnosti evropského významu, jejichž turistické zpřístupnění je ale stále na začátku. Pod heslem „Cestování bez hranic, stoletími, k vědomí” má VIA SACRA velký potenciál pro dosažení dalších pokroků. Do její sítě patří na německé a české straně:

- Žitavská postní plátna z let 1472 a 1573, která jsou v SRN jedinečná

- romantická zřícenina hradu a kláštera Oybin, která se vrací k římskoněmeckému císaři a českému králi Karlu IV.

- cisterciánské opatství St. Marienthal a St. Marienstern, se svou, od 13.st. nepřetržitou činností

- Sakrální muzeum St. Annen v Kamenz s cennými pozdně gotickými skládacími oltáři z doby jagelonské

- Katedrála Sv. Petra v Bautzen jako největší a nejstarší simultánní kostel v SRN

- 500 let starý „Lausitzer Jerusalem/Lužický Jeruzalém“ v Görlitz (Sv. hrob, v jedinečné krajinné zahradě a monumentu z 15. st.)

- celosvětově činná Herrnhutská jednota bratrská

- největší venkovský kostel SRN v Cunewalde

- Chrám navštívení panny Marie Hejnice, po Mariazell (Steiermark) nejdůležitější poutní místo v bývalém Rakousku-Uhersku

- Středověká Johanitská komenda sv. Zdislavy Český Dub

- Kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště, hrob císařského polního maršála Albrechta z Valdštejna

- Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podještědí, od roku 1996 papežská Bazilika minor

- Loretánská kaple v bývalém kapucínském klášteře Rumburk

- Mariánský sloup v zahradě kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci

K nim patří také 4 významná stanoviště na polské straně. Trasa vede velmi atraktivní krajinou Horní Lužice a Severních Čech.

 

Cíle projektu:

Na VIA SACRA ožívá tisíciletá středoevropská kultura a zbožnost. Sakrální architektura a umění, legendy, události a osobnosti evropského významu jsou svědky staletí dlouhé společné existence německých, srbských, polských a českých lidí v tomto území, na levém i pravém břehu Nisy. V projektu budou využity, plánovány a realizovány symbiózy mezi kulturním a aktivním segmentem (síť cyklotras VIA SACRA). Toto odpovídá jednoznačným turistickým trendům a vyžaduje udržitelný kvantitativní rozvoj turistického segmentu na bázi existující infrastruktury a produktů. Tak se zlepší dostupnost kulturních statků (např. stanovišť VIA SACRA) a přírodních statků (krajina Horní Lužice, přírodní památky), bude dále rozvinuta a propojena! Dostupnost objektů kulturního dědictví VIA SACRA na českém území bude zlepšena cílenými marketingovými a informačními opatřeními a novou turistickou infrastrukturou.

VIA SACRA je nová turistická trasa ve starém kulturním prostoru. Vede k jedinečným sakrálním stavbám a uměleckým pokladům v Trojzemí Německa, Polska a Česka. Po rozšíření EU o východní země je tak možné tento region, který byl dlouho zapomenut, nově objevovat. Na české straně mají přibýt nová stanoviště. To vyžaduje turistickou infrastrukturu, dostupnost a nová spojení. Propojením kulturního segmentu a aktivním segmentem (síť cyklotras VIA SACRA) budou osloveny další cílové skupiny a tento turistický produkt rozšířen. Zlepšením stávající trasy s německými a českými stanovišti a partnery prostřednictvím seminářů k např. kvalitě servisu, oslovování zákazníků a turistických služeb se zvýší atraktivita na německé a české straně. Cestování bez hranice – zde nejsou jen slova, ale skutečná realita.


Realizace projektu:

03/2016           Podepsána smlouva o spolupráci mezi lead partnerem MGO a projektovými partnery

12/2018           Restaurátorské práce na Mariánském sloupu od Matyáše Brauna v zahradě kostela Nalezení sv. Kříže

02/2019           Projektová dokumentace k rekonstrukci Městského informačního centra

04/2019           Podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi lead partnerem MGO a Saskou rozvojovou bankou
06/2019          Statické zajištění sochy sv. Rocha

07/2019           Úprava podrobného plánu realizace

07 – 12/2019  Marketingová prezentace VIA SACRA v tištěných médiích

08/19               Informační tabule k sakrálním památkám

04/21               Uzavření smlouvy o spolupráci se zastaveními Via Sacra

04/20               Úprava návštěvnického centra v areálu kostela Nalezení sv. Kříže

05/2021           Návštěvnický navigační systém ve městě Liberec

06/21                Pamětní tabule návštěvnického systému

06/2021            Žádost o prodloužení projektu do konce roku 2021

12/20 – 06/21  Inzerce v médiích

 

Projekt: VIA SACRA – příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Registrační číslo projektu: 100279636

Realizace projektu: 1. 7. 2019 - 31. 12. 2021
Celkové výdaje projektu: 252 321,50 EUR

Spolufinancování z rozpočtu města: 83 266,10 EUR

Dokumenty

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies