30.06.2023
Ing. Zuzana Wünšová

Město zahájilo spolupráci s klíčovými stakeholdery města s cílem snižování emisí skleníkových plynů

 

Město Liberec je členským městem EU mise „100 klimaticky neutrálních a chytrých měst do roku 2030“. Smyslem mise je hledat nové způsoby řízení města a propojit v rámci snahy o snižování emisí všechny relevantní aktéry z území města. Pro úspěšnou realizaci je nutné mobilizovat veřejné i soukromé subjekty a o zelenou tranzici usilovat společně. 

Město zahajuje v této oblasti spolupráci s klíčovými stakeholdery z území města, kam patří firmy, univerzita a výzkumné instituce, městské společnosti a organizace, neziskové organizace, významné instituce z veřejného sektoru a v neposlední řadě i občané města. „Stěžejním bodem mise je změna přístupu a vnímání dané problematiky širokou veřejností, proto je budování vzájemných vztahů klíčové. Do budoucna musíme hledat vhodnou kombinaci regulace a pozitivní motivace včetně edukace široké veřejnosti“, uvedla náměstkyně primátora, Šárka Prachařová. Pro vedení města je důležité hledat oblasti, kde se lze vzájemně podpořit s dalšími stakeholdery z území města a akcelerovat tak zelenou tranzici města.

S cílem zahájení komunikace s klíčovými stakeholdery města se v prostorách Krajské vědecké knihovny uskutečnily 22. června dva paralelní facilitované stoly. Pozvání přijali významní představitelé průmyslového sektoru, zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, městských společností a organizací, Technické univerzity v Liberci nebo Teplárny Liberec, Agentury regionálního rozvoje, Unie komunitní energetiky a další. Smyslem setkání bylo obecně představit projekt klimaticky neutrálního Liberce a navázat kontakt pro další spolupráci. V rámci kulatých stolů se diskutovalo o prioritních oblastech, na které by se město mělo s cílem klimatické neutrality zaměřit, jako je energetika, průmysl, doprava či odpady. „Součástí diskuze bylo i to, v čem se jednotliví stakeholdeři a město mohou vzájemně podpořit, představení plánovaných aktivit a projektů, včetně možných bariér jejich úspěšné realizace“, uvedla Šárka Prachařová.

Náměstek primátora Adam Lenert v rámci diskuze týkající se energetiky informoval o projektu komunitní energetiky, který město realizuje spolu s partnery Teplárna Liberec, Technická univerzita v Liberci a LEEF Technologies. „Od června město začíná pracovat na projektu iniciace komunitní energetiky, jehož smyslem je hledat optimální nastavení komunitní energetiky s ohledem na novou legislativu, technologie či velikost komunity. Důležitou součástí je i doména dopravy, kde bude řešena dobíjecí infrastruktura pro elektromobilitu, a to pro soukromou, veřejnou i nákladní dopravu. S ohledem na kapacitu distribuční sítě je třeba řešit domény energetiky a dopravy koordinovaně. Velký význam v rámci projektu bude mít komunikace a systematická edukace, propagace projektu a tématu obecně“, uvedl Adam Lenert. Náměstkyně primátora Šárka Prachařová pak u druhého stolu mimo jiné informovala o Adaptační strategii, která bude 29. června předložena zastupitelstvu ke schválení. „Tato strategie obsahuje mnohá adaptační opatření v různých oblastech, která pomůžou připravit území města na nevyhnutelné dopady již probíhajících změn. Adaptační opatření se tak optimálně doplňují s projektem klimaticky neutrálního Liberce, který je zaměřen vedle adaptace na mitigační opatření, tedy na nástroje usilující o zmírňování budoucí změnu klimatu“, upřesnila Šárka Prachařová.

V rámci diskuze se opakoval problém nedostatečné prostupnosti města a bezpečné infrastruktury pro pěší a cyklisty, v mnohých místech chybí chodníky a s ohledem na podporu hromadné dopravy jsou zásadním problémem chybějící parkovací domy. „Město se snaží podporovat udržitelné způsoby mobility po městě, v tuto chvíli je připravovaná vyhláška týkající se mikromobility a do Liberce se od července opět vrátí sdílená kola, která mají napomoci ke zklidnění dopravy ve městě“, informoval Adam Lenert. Celou diskuzí také opakovaně zazníval význam systematického vzdělávání napříč věkovými kategoriemi a také potřeba existence fungujícího subjektu, který by za stakeholdery vyjednával a propojoval je, stejně jako význam silného politického leadera na úrovni města.

Na kulaté stoly navážou individuální jednání se stakeholdery, kteří budou mít zájem podílet se na závazku města a v dané oblasti spolupracovat. „S jednotlivými stakeholdery budeme řešit jejich možné připojení ke klimatickému závazku města, relevantní projekty s pozitivním dopadem na území města a také obecně to, jak se vzájemně můžeme v našich aktivitách podpořit. Dalším nezbytným krokem je vyjednávání možných forem podpory města z národní úrovně“, doplňuje Adam Lenert.

 

 

Facilitaci kulatých stolů zajistila Národní síť Zdravých měst ČR, jíž je statutární město Liberec součástí již od roku 1996.

www.zdravamesta.cz

 

 

 

 

 

Nastavení cookies