Rozpočet 2015

Rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2015 (formát XLS ke stažení ZDE)

   

Rozpočet 2015 Příjmy


1 577 300 000 Kč

1 577 300 000

1 577 300 000 - 52 000 000 financování =1 525 300 000 Kč závazná část příjmyNázev akce

Název odboru / Název oddělení

celkem 

příjmy podrobně

A) Daňové příjmy města a poplatky


1 309 756 000 Kč


Daňové příjmy ze státního rozpočtu
Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci

odbor ekonomiky


222 000 000

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců.

odbor ekonomiky


23 000 000

Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel

odbor ekonomiky


3 000 000

Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele

odbor ekonomiky


17 000 000

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

odbor ekonomiky


26 000 000

Daň z příjmu právnických osob

odbor ekonomiky


245 000 000

Daň z příjmu právnických osob za obce

odbor ekonomiky


6 000 000

Daň z přidané hodnoty

odbor ekonomiky


500 000 000

Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu

odbor ekonomiky


145 000

Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa

odbor ekonomiky


150 000

Daňové příjmy a poplatky upravené městem
Daň  z nemovitosti

odbor ekonomiky


125 000 000

Poplatky - znečišťování ovzduší

odbor ekonomiky


30 000

Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů

odbor ekonomiky


45 000 000

Poplatky - psi

odbor ekonomiky


2 500 000

Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt

odbor ekonomiky


1 300 000

Poplatky - užívání veřejného prostranství

odbor ekonomiky


3 700 000

Poplatky - ubytovací kapacity

odbor ekonomiky


1 300 000

Poplatky - místní - zrušené

odbor ekonomiky


1 000

Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění

odbor dopravy


1 700 000

Odvody - výtěžek z provozování loterií

odbor ekonomiky


4 000 000

Odvody - výherní hrací přístroje

odbor ekonomiky


58 000 000

Správní poplatky
Poplatky - správní

odbor ekonomiky


230 000

Poplatky - správní

stavební úřad


4 000 000

Poplatky - správní

odbor životního prostředí


400 000

Poplatky - správní

odbor správní a živnostenský


9 000 000

Poplatky - správní

odbor dopravy


11 300 000

B) Dotace 


67 214 000 Kč


Pravidelné dotace
Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu

odbor ekonomiky


65 000 000

Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2015
Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí

odbor správní a živnostenský


14 000

Konsolidační položky  - Smuteční fond
Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond

odbor správy veřejného majetku


1 100 000

Příjem na ZBÚ - Smuteční fond

odbor správy veřejného majetku


1 100 000

C) Příjmy z hospodářské činnosti města


6 000 000 Kč


celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města

odbor ekonomiky


6 000 000

D) Příjmy ze společností a podílů v nich


45 440 504 Kč


Příjmy z hospodáření


9 000 000 Kč


nedaňové příjmy
Podíl na zisku a z dividend  A. S. A.

odbor ekonomiky


5 000 000

Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec

odbor ekonomiky


3 500 000

Podíl na zisku a z dividend  Liberecká IS

odbor ekonomiky


500 000

Podíl na zisku a z dividend TSML

odbor ekonomiky


0

Podíl na zisku a z dividend SAJ

odbor ekonomiky


0

Podíl na zisku a z dividend  ELSET

odbor ekonomiky


0

Podíl na zisku a z dividend SVS

odbor ekonomiky


0

Další příjmy


12 500 000 Kč


Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o.

odbor ekonomiky


7 500 000

Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s.

odbor ekonomiky


5 000 000

Další příjmy


23 940 504 Kč


kapitálové příjmy
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec

odbor ekonomiky


23 940 504

E) Fondy oprav a investic příjmy


36 045 940 Kč


Odvody - odpisy MŠ

oddělení školství a kultury


7 156 254

Odvody - odpisy ZŠ

oddělení školství a kultury


15 072 943

Odvody - odpisy Botanická zahrada

oddělení školství a kultury


2 779 704

Odvody - odpisy Zoologická zahrada

oddělení školství a kultury


8 136 372

Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy

oddělení školství a kultury


1 814 161

Odvody - odpisy Naivní divadlo

oddělení školství a kultury


243 804

Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko

oddělení humanitní 


788 712

Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče

oddělení humanitní 


53 990

F) Dotační fond města - příjmy


0 Kč


sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté0 Kč

G) Financování, kladné úroky apod.


89 356 000 Kč


Příjmy ze zůstatků minulého roku


52 000 000 Kč


v ČS na splátku úroků - převod rezervy z r. 201452 000 000 Kč

Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld.


37 048 000 Kč


Příjmy - výnosy z amortizačního fondu

odbor ekonomiky


10 000 000

Příjmy z úroků - směnka

odbor ekonomiky


27 048 000

Kladné úroky z provozních účtů města


308 000 Kč


Příjmy z úroků - výdajový v KB

odbor ekonomiky


500

Příjmy z úroků - základní v KB

odbor ekonomiky


5 000

Příjmy z úroků - příjmový v ČS

odbor ekonomiky


5 000

Příjmy z úroků - základní v ČS

odbor ekonomiky


40 000

Příjmy z úroků - výdajový v ČS

odbor ekonomiky


10 000

Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci

odbor ekonomiky


500

Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení

odbor ekonomiky


5 000

Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

odbor ekonomiky


1 000

Příjmy z úroků Sportovní fond

odbor ekonomiky


15 000

Příjmy z úroků Kulturní fond

odbor ekonomiky


1 000

Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - školství

odbor ekonomiky


10 000

Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion

odbor ekonomiky


100

Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - kulturní

odbor ekonomiky


15 000

Příjmy z úroků ČS dluhopis

odbor ekonomiky


100 000

Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání

odbor ekonomiky


1 000

Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí

odbor ekonomiky


1 000

Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií

odbor ekonomiky


100

Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopn.

odbor ekonomiky


500

Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank

odbor ekonomiky


500

Příjmy z úroků ČNB dotační

odbor ekonomiky


2 000

Příjmy z úroků ČNB SFDI

odbor ekonomiky


100

Příjmy z úroků Smuteční fond

odbor ekonomiky


10 000

Příjmy z Ekofondu

odbor ekonomiky


500

Příjmy z úroků Fond zdraví

odbor ekonomiky


500

Příjmy z úroků Fond prevence

odbor ekonomiky


500

Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací-sociální a zdravot zaměření

odbor ekonomiky


2 000

Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky

odbor ekonomiky


100

Příjmy z úroků - příjmový v KB

odbor ekonomiky


1 000

Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový

odbor ekonomiky


80 000

Příjmy z úroků PPF

odbor ekonomiky


100

H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené


23 487 556 Kč


Příjmy z pokut


9 219 000 Kč


Pokuty - ukládané ČIŽP

odbor ekonomiky


300 000

Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vybobytých nerostů

odbor ekonomiky


50 000

Pokuty - stavební přestupek občan

odbor ekonomiky


150 000

Pokuta - živnostenské

odbor ekonomiky


200 000

Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba)

odbor ekonomiky


150 000

Pokuty - vozidla

odbor ekonomiky


1 000

Pokuty - řidiči

odbor ekonomiky


4 500 000

Pokuty - doprava

odbor ekonomiky


100 000

Pokuty - přestupky doprava

odbor ekonomiky


1 000

Pokuty - tombola

odbor ekonomiky


1 000

Pokuty - státní památková péče

odbor ekonomiky


1 000

Pokuty - výherní automaty

odbor ekonomiky


20 000

Pokuty - ochrana přírody a krajiny

odbor ekonomiky


10 000

Pokuty - voda

odbor ekonomiky


30 000

Pokuty - lesní hospodářství

odbor ekonomiky


5 000

Pokuty - odpady

odbor ekonomiky


150 000

Pokuty - týrání zvířat

odbor ekonomiky


30 000

Pokuty - ovzduší

odbor ekonomiky


10 000

Pokuty - půdní fond

odbor ekonomiky


25 000

Pokuty - kácení  stromů

odbor ekonomiky


25 000

Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)

odbor ekonomiky


2 400 000

Pokuty - fyzické osoby

odbor ekonomiky


250 000

Náklady řízení - životní prostředí

odbor ekonomiky


10 000

Pokuty - vlastníci vozidel

odbor ekonomiky


600 000

Pokuty - vážení vozidel

odbor ekonomiky


200 000

Příjmy ostatní


14 268 556 Kč


Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách

Městská policie


704 121

Příspěvek na provozní ztrátu - z KÚLK - DPMLJ

odbor správy veřejného majetku


3 278 783

Příjmy - poskytování služeb a výrobků

odbor hlavního architekta


10 000

EKO KOM - elektrošrot

odbor správy veřejného majetku


350 000

EKO KOM - sběr surovin

odbor správy veřejného majetku


4 500 000

Splátka návratné finanční výpomoci – ZŠ Kaplického

oddělení školství a kultury


352 158

Sběr zrušených registračních značek

odbor dopravy


20 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

kancelář tajemníka


2 000

Vratka zaplacené pokuty ÚOHS - MS 2009-přijaté sankční platby

odbor ekonomiky


5 000 000

jiné příjmy jinde nezařazené

odbor ekonomiky


51 494 

  

Rozpočet 2015 Výdaje


1 577 300 000 Kč

1 577 300 000

1 577 300 0000- 125 438 722 financování=1 451 861 278 Kč závazná část výdajů
Název akce

Název odboru / Název oddělení

celkem 

výdaje podrobně

A) Rada města, zastupitelstvo, výbory a komise - odměny


8 161 000 Kč
8 161 000


odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní

oddělení personální


3 953 000

odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora a náměstků

oddělení personální


372 000

odměny členové výborů - 4 výbory po 13-ti členech

oddělení personální


706 000

odměny členové komisí

oddělení personální


1 570 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů

oddělení personální


949 000

Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé

oddělení personální


594 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé

oddělení personální


17 000

příspěvek na činnost klubů - proběhnou jednání

oddělení personální


0

B) Odbory magistrátu


377 730 478 Kč


odbor kontroly a interního auditu


1 817 000 Kč


osobní výdaje


1 799 000 Kč


osobní výdaje hrubé mzdy 

personální oddělení


1 338 000

sociální a zdravotní pojištění

personální oddělení


461 000

běžné výdaje


18 000 Kč


materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk

Odbor kontroly a interního auditu


6 000

služby
služby portálu "Příspěvková organizace účtuje"

Odbor kontroly a interního auditu


1 000

ostatní nákupy
Cestovné

Odbor kontroly a interního auditu


6 000

náhrady
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Odbor kontroly a interního auditu


5 000

dotace


0 KčOdbor kontroly a interního auditu


0

celkem odbor kontroly a interního auditu


1 817 000 Kč


odbor kancelář primátora


8 686 300 Kč


osobní výdaje


4 928 000 Kč


hrubé mzdy

odbor kancelář tajemníka


3 666 000

sociální a zdravotní pojištění

odbor kancelář tajemníka


1 262 000

běžné výdaje


3 058 300 Kč


materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk

Odbor kancelář primátora


2 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

Odbor kancelář primátora


100 000

služby
Konzultační, poradenské a právní služby

Odbor kancelář primátora


40 000

Nákup ostatních služeb

Odbor kancelář primátora


100 000

Skybox Aréna - provoz

Odbor kancelář primátora


36 300

Pohoštění

Odbor kancelář primátora


500 000

Služby - banka foto a video

Odbor kancelář primátora


10 000

Služby - inzerce

Odbor kancelář primátora


30 000

Služby - jednorázové prezentační akce

Odbor kancelář primátora


40 000

Služby - monitoring

Odbor kancelář primátora


160 000

Služby - výstavy a výzdoby

Odbor kancelář primátora


50 000

Služby - partnerská města

Odbor kancelář primátora


250 000

Liberecký zpravodaj + přílohy

Odbor kancelář primátora


1 600 000

ostatní nákupy
Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Odbor kancelář primátora


40 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Odbor kancelář primátora


40 000

věcné dary
Věcné dary

Odbor kancelář primátora


60 000

dotace


0 KčOdbor kancelář primátora


0

ostatní


100 000 Kč


Neinvestiční transfery občanským sdružením

Odbor kancelář primátora


100 000

rezerva


600 000 Kč


Rezerva primátor + 4 náměstci - 10 tis.  měsíčně

Odbor kancelář primátora


600 000

celkem odbor kancelář primátora


8 686 300 Kč


odbor právní a veřejných zakázek


5 022 880 Kč


osobní výdaje


4 190 880 Kč


osobní výdaje hrubé mzdy 

odbor kancelář tajemníka


3 117 000

sociální a zdravotní pojištění

odbor kancelář tajemníka


1 073 880

běžné výdaje


832 000 Kč


materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk

Odbor právní a veřejných zakázek


12 000

služby
Konzultační. poradenské a právní služby

Odbor právní a veřejných zakázek


550 000

Služby - inzerce poplatky za zveřejnění

Odbor právní a veřejných zakázek


5 000

ostatní nákupy
Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Odbor právní a veřejných zakázek


5 000

náhrady 
Náhrady za náklady soudního řízení

Odbor právní a veřejných zakázek


250 000

daně a poplatky
Nákup kolků

Odbor právní a veřejných zakázek


10 000

dotace


0 KčOdbor právní a veřejných zakázek


0

celkem odbor právní a veřejných zakázek


5 022 880 Kč


odbor ekonomiky


40 643 966 Kč


osobní výdaje


11 800 000 Kč


osobní výdaje hrubé mzdy 

odbor kancelář tajemníka


8 778 000

sociální a zdravotní pojištění

odbor kancelář tajemníka


3 022 000

běžné výdaje


22 603 019 Kč


materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk

oddělení rozpočtu a financování


13 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

oddělení inf.soustavy a daní


3 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

odd.poplatků a pohledávek


5 600

Nákup materiálu jinde nezařazený

odd.poplatků a pohledávek


25 000

úroky
Splátka úroků SFŽP odpadní teplo

oddělení rozpočtu a financování


56 000

služby
Konzultační, poradenské a právní služby

oddělení rozpočtu a financování


92 000

Nákup ostatních služeb

oddělení rozpočtu a financování


50 000

Služby pošt

oddělení rozpočtu a financování


5 000

Konzultační, poradenské a právní služby

oddělení inf.soustavy a daní


1 200 000

Konzultační, poradenské a právní služby-daňový poradce

oddělení inf.soustavy a daní


100 000

Služby - Moodys audit

oddělení inf.soustavy a daní


500 000

Konzultační, poradenské a právní služby

odd.poplatků a pohledávek


2 400

služby peněžních ústavů
Pojistné majetku města

oddělení rozpočtu a financování


9 300 000

Služby peněžních ústavů - příjmový, výdajový

oddělení rozpočtu a financování


75 000

Služby peněžních ústavů - revolving 

oddělení rozpočtu a financování


10 000

Služby peněžních ústavů - příjmový, výdajový

oddělení rozpočtu a financování


350 000

Služby peněžních ústavů - základní v KB

oddělení rozpočtu a financování


70 000

Služby peněžních ústavů - základní v ČS + kontokorent

oddělení rozpočtu a financování


60 000

Služby peněžních ústavů - základní v EQUA

oddělení rozpočtu a financování


60 000

Služby peněžních ústavů - základní v ČNB

oddělení rozpočtu a financování


1 000

Služby peněžních ústavů EQUA kontokorent

oddělení rozpočtu a financování


16 000

Služby peněžních ústavů - Umořovací fond

oddělení rozpočtu a financování


200 000

Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis

oddělení rozpočtu a financování


5 000

Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání

oddělení rozpočtu a financování


500

Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí

oddělení rozpočtu a financování


2 000

Služby peněžních ústavů - Fond prevence

oddělení rozpočtu a financování


3 300

Služby paněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací soc. a zdravotní

oddělení rozpočtu a financování


3 300

Služby paněžních ústavů - Městský fond rozvoje bydlení

oddělení rozpočtu a financování


3 300

Služby peněžních ústavů - Fond pro rozvoj vzdělávání

oddělení rozpočtu a financování


3 300

Služby peněžních ústavů - Ekofond

oddělení rozpočtu a financování


3 300

Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spolupráci

oddělení rozpočtu a financování


3 300

Služby peněžních ústavů - Fond zdraví

oddělení rozpočtu a financování


3 300

Služby peněžních ústavů - Sportovní fond

oddělení rozpočtu a financování


3 300

Služby peněžních ústavů - Kulturní fond

oddělení rozpočtu a financování


3 300

Služby peněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací školství

oddělení rozpočtu a financování


6 000

Služby peněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací kultura

oddělení rozpočtu a financování


3 300

Služby peněžních ústavů - Smuteční fond

oddělení rozpočtu a financování


3 300

Služby peněžních ústavů - praktické ověřování znalostí

oddělení rozpočtu a financování


1 600

Služby peněžních ústavů - ČNB - SFDI

oddělení rozpočtu a financování


500

Služby peněžních ústavů - Promenáda

oddělení rozpočtu a financování


100

Služby peněžních ústavů - operační program konkur

oddělení rozpočtu a financování


1 600

ostatní nákupy
Cestovné (tuzemské i zahraniční)

oddělení rozpočtu a financování


2 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

oddělení inf.soustavy a daní


2 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

odd.poplatků a pohledávek


6 500

náhrady
Spoluúčast na pojistných událostech

oddělení rozpočtu a financování


60 000

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

odd.poplatků a pohledávek


500

příspěvky
Členské příspěvky - Sdružení správců městských komunikací

oddělení rozpočtu a financování


30 000

Členské příspěvky - Svaz měst a obcí

oddělení rozpočtu a financování


196 000

Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraje

oddělení rozpočtu a financování


136 000

Členské příspěvky - Euroregion Nisa

oddělení rozpočtu a financování


515 000

daně a poplatky
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

oddělení inf.soustavy a daní


15 000

Daň z příjmu právnických osob za obce

oddělení inf.soustavy a daní


6 000 000

Daň z nemovitosti

oddělení inf.soustavy a daní


39 000

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

oddělení inf.soustavy a daní


3 013 419

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

oddělení inf.soustavy a daní


40 000

kapitálové výdaje
Investiční úroky - EQUA bank - IPRM LS

oddělení rozpočtu a financování


300 000

dotace


0 Kčodbor ekonomiky


0

rezerva


6 240 947 Kč


Rezerva

odbor ekonomiky


6 240 947

celkem odbor ekonomiky


40 643 966 Kč


Odbor strategického rozvoje a dotací


25 474 100 Kč


osobní výdaje


6 155 200 Kč


osobní výdaje hrubé mzdy 

odbor kancelář tajemníka


4 578 000

sociální a zdravotní pojištění

odbor kancelář tajemníka


1 577 200

běžné výdaje


6 449 000 Kč


materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk

oddělení rozvojové koncepce


2 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

oddělení přípravy a řízení projektů


10 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

oddělení přípravy a řízení projektů


25 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

oddělení rozvojové koncepce


15 000

Nákup materiálu NN - Integrovaný systém řízení SML

oddělení přípravy a řízení projektů


180 000

energie a paliva
Studená voda

oddělení přípravy a řízení projektů


15 000

služby
Konzultační. poradenské a právní služby

oddělení rozvojové koncepce


2 000 000

Školení a vzdělávání

oddělení rozvojové koncepce


10 000

Strategický plán. akční plán

oddělení rozvojové koncepce


50 000

Konzultační. poradenské a právní služby

oddělení přípravy a řízení projektů


300 000

Nákup ostatních služeb

oddělení přípravy a řízení projektů


700 000

Školení a vzdělávání

oddělení přípravy a řízení projektů


30 000

Nájemné pozemku - lesy

oddělení přípravy a řízení projektů


200 000

Služby zpracování dat 

oddělení přípravy a řízení projektů


150 000

Služby - Integrovaný systém řízení SML

oddělení přípravy a řízení projektů


1 405 000

Služby - náklady projektové kanceláře

oddělení přípravy a řízení projektů


600 000

Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do katastru nemovitostí

oddělení přípravy a řízení projektů


100 000

Řízení projektů mateřských škol

oddělení přípravy a řízení projektů


25 000

Řízení projektů základních škol

oddělení přípravy a řízení projektů


15 000

ostatní nákupy
Cestovné (tuzemské i zahraniční)

oddělení rozvojové koncepce


5 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

oddělení přípravy a řízení projektů


10 000

Opravy a udržování

oddělení přípravy a řízení projektů


200 000

Pohoštění

oddělení přípravy a řízení projektů


40 000

Pohoštění NN - Integrovaný systém řízení SML

oddělení přípravy a řízení projektů


37 000

Účastnické poplatky na konferenci

oddělení přípravy a řízení projektů


25 000

příspěvky
Členské příspěvky - Zdravé město, členství Národní síť zdravých měst

oddělení rozvojové koncepce


100 000

Aktivity projektu Zdravé město - NNO

oddělení rozvojové koncepce


100 000

Aktivity projektu Zdravé město - ostatní

oddělení rozvojové koncepce


100 000

dotace


12 869 900 Kč


Sociálně právní ochrana (SPO) dětí na SML - služby

oddělení přípravy a řízení projektů


150 000

SPO dětí na SML - materiál služby 

oddělení přípravy a řízení projektů


500 000

SPO dětí na SML - občerstvení

oddělení přípravy a řízení projektů


75 000

Vybrané elektr. služby SML a jeho příspěvkových  organizací - služby

oddělení přípravy a řízení projektů


2 200 000

Vybrané elektr. služby SML a jeho příspěvkových organizací - vybavení

oddělení přípravy a řízení projektů


80 000

Projekt Regenerace městské památkové zóny - podíl SML

oddělení přípravy a řízení projektů


200 000

Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím 

oddělení přípravy a řízení projektů


3 000 000

IPRM 3 - Volnočasové plochy I - vlastní prostředky

oddělení přípravy a řízení projektů


108 900

IPRM 3 - Volnočasové plochy I -  vlastní prostředky

oddělení přípravy a řízení projektů


4 240 000

IPRM Lidové sady - administrace - vlastní prostředky

oddělení přípravy a řízení projektů


134 000

IPRM 3 - administrace-vlastní prostředky

oddělení přípravy a řízení projektů


82 000

kapitálové výdaje
Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena

oddělení přípravy a řízení projektů


500 000

Vybrané elektron. služby SML a jeho příspěvkových organizací - software

oddělení přípravy a řízení projektů


1 000 000

Integrovaný systém řízení SML - software

oddělení přípravy a řízení projektů


600 000

celkem odbor strategického rozvoje a dotací


25 474 100 Kč


Odbor majetkové správy


10 000 349 Kč


osobní výdaje


4 369 500 Kč


osobní výdaje hrubé mzdy 

odbor kancelář tajemníka


3 245 000

sociální a zdravotní pojištění

odbor kancelář tajemníka


1 124 500

běžné výdaje


5 630 849 Kč


materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk

oddělení správy objektů a zařízení


5 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

oddělení správy objektů a zařízení


10 000

úroky
Splátka úroků - provedení základních opatření

oddělení správy objektů a zařízení


643 945

energie a paliva
Studená voda

oddělení správy objektů a zařízení


800 000

Teplo

oddělení správy objektů a zařízení


400 000

Elektrická energie

oddělení správy objektů a zařízení


200 000

Plyn

oddělení správy objektů a zařízení


270 000

služby
Nákup služeb

oddělení majetkové evidence a dispozic


5 000

Nájemné

oddělení majetkové evidence a dispozic


5 000

Znalečné

oddělení majetkové evidence a dispozic


50 000

Geometrické zaměřování

oddělení majetkové evidence a dispozic


50 000

Konzultační. poradenské a právní služby

oddělení správy objektů a zařízení


100 000

Nákup ostatních služeb

oddělení správy objektů a zařízení


100 000

Nájem

oddělení správy objektů a zařízení


50 000

Energetický management

oddělení správy objektů a zařízení


423 504

Projektová dokumentace k opravám majetku SML

oddělení správy objektů a zařízení


100 000

Posudky ZŠ

oddělení správy objektů a zařízení


25 000

Posudky MŠ

oddělení správy objektů a zařízení


25 000

Posudky, revize

oddělení správy objektů a zařízení


50 000

Nákup služeb - Liebigův palác - bývalá galerie

oddělení správy objektů a zařízení


500 000

Nákup služeb - objekty ve správě oddělení majet. správy a správy objektů

oddělení správy objektů a zařízení


180 000

opravy a udržování
Cestovné (tuzemské i zahraniční)

oddělení majetkové evidence a dispozic


2 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

oddělení správy objektů a zařízení


2 000

Údržba kotelen a výměníkových stanic

oddělení správy objektů a zařízení


4 400

Oprava a údržba nebytových objektů

oddělení správy objektů a zařízení


35 000

Výměna vodoměrů a kalorimetrů - měření tepla

oddělení správy objektů a zařízení


570 000

pokuty a jiné platby
Ostatní poskytované zálohy a jistiny

oddělení majetkové evidence a dispozic


20 000

Pokuty

oddělení správy objektů a zařízení


5 000

daně a poplatky
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

oddělení majetkové evidence a dispozic


200 000

kapitálové výdaje
Splátka kupní ceny SK Ještěd

oddělení majetkové evidence a dispozic


800 000

dotace


0 Kč

0

celkem odbor majetkové správy


10 000 349 Kč


Odbor správy veřejného majetku


55 588 583 Kč


osobní výdaje


9 161 800 Kč


osobní výdaje hrubé mzdy 

odbor kancelář tajemníka


6 814 000

sociální a zdravotní pojištění

odbor kancelář tajemníka


2 347 800

běžné výdaje


26 731 783 Kč


materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk

odbor správy veřejného majetku


1 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

odbor správy veřejného majetku


50 000

Nákup materiálu jinde nazařazený

odbor správy veřejného majetku


500 000

Nákup materiálu hřbitovy

odbor správy veřejného majetku


100 000

energie a paliva
Studená voda - hřbitovy 

odbor správy veřejného majetku


25 000

Studená voda provoz pomníků a plastik

odbor správy veřejného majetku


180 000

Elektrická energie pro pozemní komunikace

odbor správy veřejného majetku


200 000

Dopravní hřiště - energie

odbor správy veřejného majetku


500 000

Elektrická energie - hřbitovy 

odbor správy veřejného majetku


40 000

Elektrická energie provoz pomníků a plastik

odbor správy veřejného majetku


180 000

Elektrická energie Skate park

odbor správy veřejného majetku


0

služby
Pojistné majetku města

odbor správy veřejného majetku


7 000

Nájemné za půdu - komunikace

odbor správy veřejného majetku


200 000

Konzultační. poradenské a právní služby - právníci

odbor správy veřejného majetku


1 800 000

Školení a vzdělávání

odbor správy veřejného majetku


5 000

Služby zpracování dat

odbor správy veřejného majetku


4 000

Nákup ostatních služeb

odbor správy veřejného majetku


2 500 000

Komunikace Vyhlídková, Lomová - projektová dokumentace

odbor správy veřejného majetku


100 000

Projektová dokumentace - statický přepočet zatížení

odbor správy veřejného majetku


300 000

Služby - bezpečnost silničního provozu na komunikacích

odbor správy veřejného majetku


1 000 000

Havárie mosty - bezpečnostní opatření

odbor správy veřejného majetku


300 000

Služby - skládka stavebního materiálu Otavská

odbor správy veřejného majetku


120 000

Nové názvy ulic

odbor správy veřejného majetku


50 000

Geometrické plány

odbor správy veřejného majetku


20 000

Projektová dokumentace neinv.akcí - komunikace

odbor správy veřejného majetku


2 550 000

Projektová dokumentace - havárie mosty

odbor správy veřejného majetku


120 000

Projektová dokumentace - bezpečné přechody

odbor správy veřejného majetku


100 000

Projektová dokumentace - Jeřmanická vnitroblok rekonstrukce

odbor správy veřejného majetku


300 000

Komunální systém a správa reklam ELSET

odbor správy veřejného majetku


605 000

Dopravní hřiště - služby

odbor správy veřejného majetku


200 000

Vojenské hřbitovy

odbor správy veřejného majetku


80 000

Projektová dokumentace neinvest. akcí - hřbitovy

odbor správy veřejného majetku


100 000

Nákup služeb hřbitovy

odbor správy veřejného majetku


400 000

Odtahy vozidel

odbor správy veřejného majetku


150 000

Nákup služeb kreamatorium

odbor správy veřejného majetku


100 000

Nájemné pozemku Lesy ČR

odbor správy veřejného majetku


50 000

Plavecký bazén - příprava na provozování bazénu 2016+

odbor správy veřejného majetku


500 000

opravy a udržování
Služby - Světelné signalizační zařízení křižovatka Letka

odbor správy veřejného majetku


3 000 000

Údržba stavebních prvků veřejné zeleně

odbor správy veřejného majetku


700 000

Údržba plochy letiště

odbor správy veřejného majetku


456 000

Dopravní hřiště - opravy a udržování

odbor správy veřejného majetku


1 500 000

Opravy a údržba hřbitovů

odbor správy veřejného majetku


250 000

Opravy a udržování krematorium

odbor správy veřejného majetku


1 000 000

ostatní nákupy
Cestovné (tuzemské i zahraniční)

odbor správy veřejného majetku


10 000

Pohoštění

odbor správy veřejného majetku


5 000

Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena

odbor správy veřejného majetku


10 000

příspěvky
Členské příspěvky

odbor správy veřejného majetku


4 000

DPMLJ-přísp. na provoz sociálního auta

odbor správy veřejného majetku


300 000

Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava DPMLJ

odbor správy veřejného majetku


3 278 783

konsolidační položka
Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka

odbor správy veřejného majetku


1 100 000

Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka

odbor správy veřejného majetku


1 100 000

daně a poplatky
Odnětí z zemědělského půdního fondu

odbor správy veřejného majetku


2 000

kapitálové výdaje
Dopravní hřiště - vybavení

odbor správy veřejného majetku


479 000

Drobné stavby - hřbitovy

odbor správy veřejného majetku


100 000

dotace


19 695 000 Kč


IPRM Rochlice - Dobiášova - realizace vlastní podíl

odbor správy veřejného majetku


200 000

IPRM Rochlice - Žitná.Vratislavická - realizace vlastní podíl

odbor správy veřejného majetku


4 000 000

IPRM Rochlice Dobiášova - vlastní podíl

odbor správy veřejného majetku


12 000 000

Sokolovské náměstí - kontejnery - vlastní podíl

odbor správy veřejného majetku


195 000

IPRM Rochlice - projektová dokumentace, technický dozor - vlastní podíl

odbor správy veřejného majetku


300 000

IPRM Rochlice - Žitná - realizace vlastní podíl

odbor správy veřejného majetku


3 000 000

celkem odbor správy veřejného majetku


55 588 583 Kč


Odbor hlavního architekta


13 040 560 Kč


osobní výdaje


6 119 560 Kč


osobní výdaje hrubé mzdy 

odbor kancelář tajemníka


4 552 000

sociální a zdravotní pojištění

odbor kancelář tajemníka


1 567 560

běžné výdaje


6 921 000 Kč


materiál
Ostatní osobní výdaje

odbor hlavního architekta


70 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

odbor hlavního architekta


5 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

odbor hlavního architekta


5 000

služby 
Nákup ostatních služeb

odbor hlavního architekta


120 000

Digitálně technická mapa města - účast na projektech

odbor hlavního architekta


484 000

Územně analytické podklady

odbor hlavního architekta


300 000

Služby - energetické štítky budov

odbor hlavního architekta


700 000

ostatní nákupy
Cestovné (tuzemské i zahraniční)

odbor hlavního architekta


12 000

Pohoštění

odbor hlavního architekta


5 000

Studie

odbor hlavního architekta


200 000

kapitálové výdaje
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie zeleně

odbor hlavního architekta


400 000

Dlouhodobý nehmotný majetek-nový územní plán

odbor hlavního architekta


2 880 000

Dlouhodobý nehmotný majetek-dopravní studie-podkl.

odbor hlavního architekta


300 000

Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie iniciovan.

odbor hlavního architekta


100 000

Dlouhodobý nehmotný majetek-platný územní plán

odbor hlavního architekta


200 000

Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie lokalit

odbor hlavního architekta


200 000

Dokumenty ke stavebnímu povolení (DSP) - dopravní stavby

odbor hlavního architekta


200 000

Dokumentace územní rozhodnutí (DUR) - dopravní stavby

odbor hlavního architekta


200 000

Dokumentace k dopravnímu napojení v místě obch. prům. zóny

odbor hlavního architekta


390 000

Humanizace protipovodňových opatření dolního centra

odbor hlavního architekta


150 000

dotace


0 Kč

0

celkem odbor odbor hlavního architekta


13 040 560 Kč


Odbor ekologie a veřejného prostoru


7 871 000 Kč


osobní výdaje


1 517 000 Kč


osobní výdaje hrubé mzdy 

odbor kancelář tajemníka


1 128 000

sociální a zdravotní pojištění

odbor kancelář tajemníka


389 000

běžné výdaje


6 354 000 Kč


materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk

odbor ekologie a veřejného prostoru


2 000

Mobiliář - lavičky + koše

odbor ekologie a veřejného prostoru


50 000

služby
Konzultační, poradenské a právní služby

odbor ekologie a veřejného prostoru


20 000

Služby - správa skládek

odbor ekologie a veřejného prostoru


2 000 000

Masarykova - obnova stromořadí

odbor ekologie a veřejného prostoru


200 000

Nákup ostatních služeb

odbor ekologie a veřejného prostoru


360 000

Náhradní výsadba

odbor ekologie a veřejného prostoru


300 000

Pěstební opatření 

odbor ekologie a veřejného prostoru


300 000

Zeleň, parky, výsadby

odbor ekologie a veřejného prostoru


20 000

Projektová dokumentace neinvestičních akcí - zeleň

odbor ekologie a veřejného prostoru


120 000

Vánoční strom

odbor ekologie a veřejného prostoru


25 000

Monitoring křídlatky

odbor ekologie a veřejného prostoru


20 000

Recyklace odpadu

odbor ekologie a veřejného prostoru


250 000

Deratizace města Liberec

odbor ekologie a veřejného prostoru


130 000

Odpady - osvěta

odbor ekologie a veřejného prostoru


100 000

Monitoring skládky Františkov

odbor ekologie a veřejného prostoru


65 000

opravy a udržování
Opravy a udržování - vodní toky

odbor ekologie a veřejného prostoru


1 000 000

Sanace skalních masivů - havarijní opravy

odbor ekologie a veřejného prostoru


1 000 000

Kontejnerová stání - úpravy stávajících

odbor ekologie a veřejného prostoru


300 000

ostatní nákupy
Cestovné (tuzemské i zahraniční)

odbor ekologie a veřejného prostoru


12 000

kapitálové výdaje
projektová dokumentace investičních akcí - zeleň

odbor ekologie a veřejného prostoru


80 000

dotace


0 Kč

0

celkem odbor ekologie a veřejného prostoru


7 871 000 Kč


Odbor cestovního ruchu a sportu


5 813 580 Kč


osobní výdaje


2 939 280 Kč


osobní výdaje hrubé mzdy 

odbor kancelář tajemníka


2 185 000

sociální a zdravotní pojištění

odbor kancelář tajemníka


754 280

běžné výdaje


2 874 300 Kč


materiál
Knihy, učební popmůcky a tisk

oddělení cestovního ruchu a sportu


1 000

Vybavení propagace

oddělení cestovního ruchu a sportu


30 000

Knihy. učební pomůcky a tisk

oddělení městské informační centrum


1 000

Vybavení - městské informační centrum (MIC)

oddělení městské informační centrum


20 000

Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče

oddělení městské informační centrum


7 000

energie a paliva
Elektrická energie Skate park

oddělení cestovního ruchu a sportu


4 500

služby
Nájemné infocedule

oddělení cestovního ruchu a sportu


800

Konzultační. poradenské a právní služby

oddělení cestovního ruchu a sportu


20 000

Rozvoj cestovního ruchu

oddělení cestovního ruchu a sportu


400 000

Prezentace v časopisech a médiích

oddělení cestovního ruchu a sportu


200 000

Koupaliště Vápenka

oddělení cestovního ruchu a sportu


200 000

Přímá podpora sportovních akcí 

oddělení cestovního ruchu a sportu


50 000

Orientační turistické značny (pěší a cyklo)

oddělení cestovního ruchu a sportu


100 000

Veletrhy a výstavy

oddělení cestovního ruchu a sportu


50 000

Služby - Koupaliště Sluníčko

oddělení cestovního ruchu a sportu


50 000

Služby - cyklobus

oddělení cestovního ruchu a sportu


50 000

Skybox Aréna - provoz

oddělení cestovního ruchu a sportu


0

Skate park - správa

oddělení cestovního ruchu a sportu


90 000

Banka foto a video

oddělení cestovního ruchu a sportu


25 000

Odborné překlady

oddělení cestovního ruchu a sportu


70 000

Dny evropského dědictví

oddělení cestovního ruchu a sportu


30 000

Ještěd 2014

oddělení cestovního ruchu a sportu


65 000

Prezentace SML na akcích

oddělení cestovního ruchu a sportu


50 000

Dračí lodě

oddělení cestovního ruchu a sportu


20 000

Duhové léto - cyklus akcí

oddělení cestovního ruchu a sportu


80 000

Nájemné Daruma

oddělení městské informační centrum


9 500

Rezervační systém - licence

oddělení městské informační centrum


80 500

Rezervační systém - správa

oddělení městské informační centrum


15 000

Nákup ostatních služeb

oddělení městské informační centrum


100 000

Edice a reedice - propagace

oddělení městské informační centrum


45 000

Turistické informační centrum

oddělení městské informační centrum


80 000

Úprava vlastních www stránek pro Městské informační centrum

oddělení městské informační centrum


20 000

Aranžerské služby

oddělení městské informační centrum


5 000

Průvodce

oddělení městské informační centrum


30 000

ostatní nákupy
Cestovné (tuzemské i zahraniční)

oddělení cestovního ruchu a sportu


30 000

Pohoštění

oddělení městské informační centrum


10 000

náhrady
Členské příspěvky - členství v org. (Turistický region Jizerské hory)

oddělení městské informační centrum


265 000

Dárkovina

oddělení městské informační centrum


260 000

příspěvky
Neinv. transfery obecně prospěšným org. - Jizerská o.p.s. 

oddělení cestovního ruchu a sportu


200 000

Neinvest. příspěvky cizím PO - Technická univerzita Liberec

oddělení cestovního ruchu a sportu


60 000

Spolupráce s Klubem českých turistů

oddělení městské informační centrum


50 000

dotace


0 Kč

0

celkem odbor cestovního ruchu a sportu


5 813 580 Kč


Odbor školství, kultury a sociálních věcí


24 410 780 Kč


osobní výdaje


5 986 180 Kč


osobní výdaje hrubé mzdy 

odbor kancelář tajemníka


4 451 000

sociální a zdravotní poj.

odbor kancelář tajemníka


1 535 180

běžné výdaje


18 409 600 Kč


materiál
Jídelny v ekonomickém pronájmu

oddělení školství a kultury


7 010 000

Knihy. učební pomůcky a tisk

oddělení školství a kultury


4 000

Knihy. učební pomůcky a tisk

oddělení humanitní


1 000

Nákup materiálu - Komunitní plán

oddělení humanitní


1 500

služby
Nákup ostatních služeb

oddělení školství a kultury


1 000

Koncerty a ostatní služby

oddělení školství a kultury


245 000

Letní setkávání s divadlem 2014

oddělení školství a kultury


40 000

Liberecký jarmark 2014

oddělení školství a kultury


250 000

Bohemia Jazz Fest

oddělení školství a kultury


150 000

Konzultační. poradenské a právní služby

oddělení humanitní


1 600

Komunitní plán - konzultace

oddělení humanitní


84 000

Komunitní plán - nákup sociálních služeb 

oddělení humanitní


2 800 000

Komunitní plán  - krizové situace v sociální oblasti

oddělení humanitní


2 200 000

Nákup služeb pro podporu rodin a dětí

oddělení humanitní


10 000

Služby - nové projekty

oddělení humanitní


9 000

ostatní nákupy
Cestovné (tuzemské i zahraniční)

oddělení školství a kultury


6 000

Pohoštění

oddělení školství a kultury


1 000

Pohoštění - akce komise pro občanské obřady a záležitosti

oddělení školství a kultury


34 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

oddělení humanitní


5 000

Pohoštění

oddělení humanitní


1 500

náhrady
Obecní mrtví

oddělení humanitní


350 000

věcné dary
Květiny- jubilea (ředitelé škol) akce dětí

oddělení školství a kultury


15 000

Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležitost

oddělení školství a kultury


210 000

příspěvky
Neinv. příspěvky spolkům - Severáček

oddělení školství a kultury


100 000

Příspěvek stravování ZŠ

oddělení školství a kultury


900 000

Příspěvek soukromým MŠ

oddělení školství a kultury


670 000

Příspěvek Veletrh dětské knihy

oddělení školství a kultury


130 000

Neinv. příspěvky zřázeným PO - Mládež a kultura

oddělení školství a kultury


156 000

Neinv. příspěvky cizím PO - Krajská vědecká knihovna na chod poboček

oddělení školství a kultury


1 200 000

Neinv. příspěvky cizím PO - Krajská vědecká knihovna na nákup knih

oddělení školství a kultury


100 000

Zápis příspěvkových organizací do obch. rejstříku

oddělení školství a kultury


6 000

Neinv. příspěvky cizím PO - Dětský diagnostický ústav a jiné

oddělení humanitní


38 000

kapitálové výdaje - bytová družstva
Investiční transfer BD Stadion

oddělení humanitní


910 000

Invest. transfer BD Vlnařská. BD Starý Harcov

oddělení humanitní