Rozpočet 2017

 

       

     

Rozpočet 2017 –  Příjmy 

 

2 009 968 183

 

Název akce

Název odboru/oddělení / ORJ2

rozpočet schválený na rok 2016

rozpočet upravený na rok 2016

návrh rozpočtu na rok 2017

A) Daňové příjmy a poplatky

 

 

 

1 458 526 000

Daňové příjmy ze státního rozpočtu

 

 

 

1 328 795 000

Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

235 000 000

235 000 000

270 000 000

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

25 000 000

25 000 000

27 000 000

Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

3 000 000

3 000 000

6 500 000

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

27 000 000

27 000 000

25 000 000

Daň z příjmu právnických osob

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

250 000 000

250 000 000

285 000 000

Daň z příjmu právnických osob za obce

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

11 000 000

36 272 710

20 000 000

Daň z přidané hodnoty

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

520 000 000

520 000 000

570 000 000

Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

145 000

145 000

145 000

Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

150 000

150 000

150 000

Daň  z věcí nemovitých

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

125 000 000

125 000 000

125 000 000

Daňové příjmy a poplatky upravené městem

 

 

 

101 211 000

Poplatky - znečišťování ovzduší

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

15 000

15 000

10 000

Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

45 000 000

45 000 000

45 000 000

Poplatky - psi

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 400 000

1 400 000

1 500 000

Poplatky - užívání veřejného prostranství

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

5 000 000

5 000 000

5 200 000

Poplatky - ubytovací kapacity

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 200 000

1 200 000

1 300 000

Poplatky - místní - zrušené

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 000

1 000

1 000

Odvody - výtěžek z provozování loterií

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

3 500 000

3 500 000

4 000 000

Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění

odb. dopravy / 000200100000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Odvody - výherní hrací přístroje

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

60 000 000

60 000 000

40 000 000

Správní poplatky

 

 

 

28 520 000

Poplatky - správní

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

150 000

150 000

120 000

Poplatky - správní

stavební úřad / 000200060000

3 500 000

3 500 000

3 000 000

Poplatky - správní

odb. životního prostředí / 000200070000

400 000

400 000

400 000

Poplatky - správní

odb. správní a živnostenský / 000200080000

9 000 000

9 000 000

10 000 000

Poplatky - správní

odb. dopravy / 000200100000

13 000 000

13 000 000

15 000 000

B) Přijaté transfery

 

 

 

361 433 080

Pravidelné dotace

 

 

 

66 000 000

Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

64 900 000

66 527 283

66 000 000

Dotace roční pod smlouvou, příjem v roce 2017

 

 

 

405 000

Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013)

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

74 004

112 063

7 929

Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013)

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

345 996

523 937

37 071

Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí

odb. správní a živnostenský / 000200080000

20 000

20 000

20 000

Přijaté neinvestiční transfery od obcí

odd. školství a kultury / 000500170039

340 999

340 999

340 000

Dotace víceleté pod smlouvou, podíl 2017

 

 

 

4 000 000

Strategické plánování SML - dotace (OPZ)

odd. rozvojové koncepce / 000300140032

0

0

2 850 000

RetaiLink Liberec - dotace (URBACT - MMR)

odd. získávání dotací / 000300140044

0

0

980 000

Místní agenda 21 Trvale udrž. Liberec - dotace SFŽP

odd. rozvojové koncepce / 000300140032

0

0

170 000

Dotace IPRÚ - podíl 2017

 

 

 

0

Konsolidační položky  - Smuteční fond

 

 

 

2 200 000

Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond

odd. technické správy / 000600040003

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Příjem na ZBÚ - Smuteční fond

odd. technické správy / 000600040003

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Konsolidační položky - Fond rozvoje a Dotační fondy

 

 

 

288 828 080

Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.školských zař.

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

45 000 000

57 772 165

65 850 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a vybav.kulturních zař.

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

6 000 000

12 705 000

9 000 000

Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.sportovních zař. 

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

6 000 000

13 585 000

24 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a vybavení komunikací

odd. technické správy / 000600040003

46 000 000

62 196 871

69 850 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a vybav.veřejné zeleně a prostoru

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

6 000 000

6 000 000

15 600 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro výkupy nemovitostí

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro rozvoj sociálního bydlení

odd. humanitní / 000500170040

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a vybavení ostatní

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

3 000 000

6 785 000

5 600 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro kofinancování evropských projektů

odd. získávání dotací / 000300140044

3 000 000

3 000 000

57 128 080

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro informační technologie

odb. informatiky a řízení  procesů/ 000200110000

2 000 000

3 500 547

2 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

8 000 000

9 500 000

8 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond cyklodoprava

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Ekofond

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

1 500 000

3 240 000

1 500 000

Příjem na běžný účet fondu -  Sportovní fond

odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / 000500160037

10 000 000

22 840 000

10 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond zdraví a prevence

odd. humanitní / 000500170040

1 500 000

3 000 000

1 500 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond rozvojové spolupráce

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

800 000

1 600 000

800 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond vzdělávání

odd. školství / 000500170039

1 300 000

3 100 000

1 300 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond kultury a cestovního ruchu

odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / 000500160037

1 700 000

3 815 000

1 700 000

C) Příjmy z hospodářské činnosti města

 

 

 

16 482 910

Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

17 180 000

18 692 910

16 482 910

D) Příjmy ze společností a podílů v nich

 

 

 

42 075 000

Příjmy z hospodáření

 

 

 

6 000 000

Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o.

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Podíl na zisku a z dividend  Liberecká IS

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

0

0

1 000 000

Další příjmy

 

 

 

12 575 000

Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o.

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

7 500 000

7 500 000

7 575 000

Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s.

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Další příjmy (kapitálové)

 

 

 

23 500 000

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

23 500 000

23 500 000

23 500 000

E) Fondy oprav a investic příjmy

 

 

 

32 377 527

Odvody - odpisy MŠ

odd. školství a kultury / 000500170039

7 234 456

7 248 805

7 281 607

Odvody - odpisy ZŠ

odd. školství a kultury / 000500170039

14 933 809

14 933 809

13 535 485

Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská

odd. školství a kultury / 000500170039

0

0

1 619 735

Odvody - odpisy ZŠ Orlí

odd. školství a kultury / 000500170039

0

0

320 700

Odvody - odpisy Botanická zahrada

odd. školství a kultury / 000500170039

2 988 937

2 988 937

2 600 000

Odvody - odpisy Zoologická zahrada

odd. školství a kultury / 000500170039

9 374 058

9 374 058

7 000 000

Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy

odd. školství a kultury / 000500170039

2 430 151

1 814 161

0

Odvody - odpisy Naivní divadlo

odd. školství a kultury / 000500170039

251 640

251 640

0

Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník

odd. školství a kultury / 000500170039

0

318 334

0

Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče

odd. humanitní / 000500170040 

53 990

53 990

0

Odvody - odpisy Městské lesy

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

20 000

19 679

20 000

F) Financování, kladné úroky apod.

 

 

 

5 044 000

Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld.

 

 

 

5 000 000

Příjmy - výnosy z amortizačního fondu

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

10 000 000

10 000 000

5 000 000

Kladné úroky z provozních účtů města

 

 

 

44 000

Příjmy z úroků - výdajový v KB

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků - základní v KB

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

500

500

500

Příjmy z úroků - příjmový v ČS

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

500

500

500

Příjmy z úroků - základní v ČS

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

10 000

10 000

3 000

Příjmy z úroků - výdajový v ČS

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

10 000

10 000

3 000

Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

odd. školství a kultury / 000500170039

0

500

500

Příjmy z úroků Sportovní fond

odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037

0

7 000

2 000

Příjmy z úroků Kulturní fond

odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037

0

500

100

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

10 000

1 700

Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

14 000

1 200

Příjmy z úroků ČS dluhopis

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

50 000

50 000

10 000

Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

500

500

100

Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

500

500

100

Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

200

200

100

Příjmy z úroků ČNB dotační

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků ČNB SFDI

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z Ekofondu

odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000

0

100

100

Příjmy z úroků Fond zdraví

odd. humanitní / 000500170040 

0

100

50

Příjmy z úroků Fond prevence

odd. humanitní / 000500170040 

0

100

50

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

2 000

200

Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků - příjmový v KB

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

1 000

1 000

100

Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

60 000

60 000

10 000

Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

200

200

1 000

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

500

500

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací

odd. technické správy / 000600040003

0

5 000

2 000

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000

0

200

500

Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

0

500

1 000

Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení

odd. humanitní / 000500170040 

0

200

200

Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

0

500

500

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

500

500

Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů

odd. získávání dotací / 000300140044

0

200

500

Příjmy z úroků Fond pro informační technologie

odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000

0

200

200

Příjmy z úroků Směnečný program

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

0

500

200

Příjmy z úroků Fond cyklodopravy

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

0

500

500

Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

0

500

500

Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu

odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037

0

500

200

Příjmy z úroků Fond vzdělávání

odd. školství a kultury / 000500170039

0

500

200

Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence

odd. humanitní / 000500170040 

0

500

200

Příjmy z úroků Smuteční fond

odd. technické správy / 000600040003

0

5 000

1 000

Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav. bytového fondu

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

500

300

G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené

 

 

 

94 029 666

Příjmy z pokut

 

 

 

9 488 000

Pokuty - ukládané ČIŽP

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

200 000

200 000

200 000

Pokuty - stavební přestupek občan

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

150 000

150 000

100 000

Pokuta - živnostenské

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

200 000

200 000

200 000

Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba)

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

100 000

100 000

100 000

Pokuty - vozidla

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 000

1 000

1 000

Pokuty - řidiči

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

4 500 000

4 500 000

5 000 000

Pokuty - doprava

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

200 000

200 000

300 000

Pokuty - přestupky doprava

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

5 000

Pokuty - vlastníci vozidel

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

800 000

800 000

850 000

Pokuty - vážení vozidel

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

100 000

100 000

50 000

Pokuty - tombola

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 000

1 000

1 000

Pokuty - státní památková péče

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 000

1 000

1 000

Pokuty - výherní automaty

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

10 000

Pokuty - ochrana přírody a krajiny

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

10 000

Pokuty - voda

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

30 000

30 000

25 000

Pokuty - lesní hospodářství

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

30 000

Pokuty - odpady

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

100 000

100 000

100 000

Pokuty - týrání zvířat

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

30 000

30 000

40 000

Pokuty - ovzduší

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

5 000

Pokuty - půdní fond

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

20 000

20 000

50 000

Pokuty - kácení  stromů

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

40 000

40 000

100 000

Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

2 500 000

2 500 000

2 000 000

Pokuty - fyzické osoby

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

250 000

250 000

250 000

Náklady řízení - životní prostředí

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

10 000

Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

50 000

50 000

50 000

         

Příjmy ostatní

 

 

 

84 541 666

Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách

Městská policie / 000110000000

734 121

3 119 121

3 180 000

Příjmy  z poskytování služeb - dopravní výchova

Městská policie / 000110000000

128 800

128 800

128 800

Příjmy za služby - hřbitovní místa

odd. technické správy / 000600040003

200 000

994 854

1 000 000

Příjem - parkovací systém

odd. technické správy / 000600040003

18 000 000

18 000 000

18 000 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odd. školství a kultury / 000500170039

46 000

46 000

44 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odb. správní a živnostenský / 000200080000

129 000

100 000

120 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

kancelář tajemníka / 000200050008

15 000

19 722

15 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odd. kurátorské činnosti / 000200090022

8 000

8 000

8 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odb. životního prostředí / 000200070000

2 000

2 000

1 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

kancelář tajemníka / 000200050009

155 000

635 000

700 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

150 000

150 000

150 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

kancelář tajemníka / 000200050007

19 000

19 000

19 000

Příjmy - poskytování služeb a výrobků

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

170 000

170 000

290 000

Příjmy - poskytování služeb a výrobků

odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000

0

1 150 762

1 469 000

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

kancelář tajemníka / 000200050009

730 000

250 000

850 000

Příjmy z pronájmu pozemků

odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta)

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

324 394

324 394

324 394

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

6 000

6 000

6 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM)

odd. technické správy / 000600040003

2 200 000

2 200 000

2 200 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. školství a kultury / 000500170039

177 000

177 000

514 676

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

kancelář tajemníka / 000200050008

96 000

96 000

96 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037

693 850

693 850

1 376 474

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

280 000

280 000

1 100 000

Příjmy z pronájmu hřbitovních míst

odd. technické správy / 000600040003

20 000

20 000

20 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037

0

0

300 000

Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ)

odd. technické správy / 000600040003

0

8 032 302

8 032 302

Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava

odd. technické správy / 000600040003

0

15 857 020

17 300 020

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

kancelář tajemníka / 000200050007

35 000

35 000

35 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

7 700 000

7 700 000

8 300 000

Příjem - z pronájmu automatu na svíčky

odd. technické správy / 000600040003

2 000

2 000

2 000

Příjmy - obecní mrtví

odd. humanitní / 000500170040 

100 000

100 000

100 000

EKO KOM - elektrošrot

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

350 000

350 000

350 000

EKO KOM - sběr surovin

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Sběr zrušených registračních značek

odb. dopravy / 000200100000

10 000

10 000

10 000

SUMF - podíl partnera

odd. rozvojové koncepce / 000300140032

0

0

3 000 000

Příjmy z prodeje pozemků

odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030

5 000 000

5 000 000

2 000 000


       

     


Rozpočet 2017 – Výdaje

 

 

 

2 160 577 611

Název akce

Celkem 

Rozpočet schválený na rok 2016

Rozpočet upravený na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny

8 627 000 Kč

 

 

 

Odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní

 

4 321 000

 

4 381 000

Odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo prim., nám. a 4 radních

 

735 000

 

735 000

Odměny členové - 4 výbory po 13-členech

 

720 000

 

720 000

Odměny členové komisí

 

1 104 000

 

1 104 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů

 

1 007 000

 

1 043 000

Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé

 

620 000

 

626 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé

 

17 000

 

18 000

 

 

 

 

 

B) ODBORY MAGISTRÁTU

636 558 430 Kč

 

 

 

Odbor kontroly a interního auditu

2 294 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

2 274 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

1 338 000

 

1 692 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

334 000

 

423 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

120 000

 

152 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

6 000

 

7 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

20 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

8 000

8 000

8 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

1 000

1 000

1 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

6 000

6 000

6 000

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

 

5 000

5 000

5 000

Celkem odbor kontroly a interního auditu

2 294 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor kancelář primátora

10 076 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

6 476 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

4 616 000

 

4 818 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

1 154 000

 

1 204 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

416 000

 

434 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

20 000

 

20 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

3 600 000

 

 

 

Autorská odměna

 

5 000

5 000

5 000

Prádlo, oděv a obuv

 

2 000

2 000

2 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

2 000

2 000

2 000

Liberecký zpravodaj

 

0

2 150 000

820 800

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

130 000

124 500

130 000

Nájemné

 

15 000

15 000

15 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

20 000

40 000

40 000

Školení a vzdělávání

 

5 000

5 000

5 000

Služby zpracování dat

 

200

200

200

Služby - jednorázové prezentační akce

 

50 000

50 000

50 000

Služby - výstavy a výzdoby

 

40 000

40 000

40 000

Liberecký zpravodaj + roznáška

 

1 950 000

450 000

450 000

Nákup ostatních služeb

 

80 800

276 800

100 000

Služby - inzerce

 

30 000

30 000

30 000

Služby - monitoring

 

160 000

160 000

160 000

Služby - partnerská města

 

160 000

160 000

400 000

Skybox-provoz

 

40 000

40 000

40 000

Ples primátora

 

0

0

300 000

Zasedání SMO

 

0

0

100 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

10 000

10 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

50 000

50 000

50 000

Pohoštění

 

500 000

500 080

600 000

Věcné dary

 

50 000

50 000

50 000

Neinvestiční transfery spolkům

 

100 000

0

200 000

Celkem odbor kancelář primátora

10 076 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor právní a veřejných zakázek

12 000 797 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

4 921 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

3 759 000

 

3 661 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

940 000

 

915 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

338 000

 

330 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

16 000

 

15 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

7 079 797

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

12 000

12 000

12 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

550 000

550 000

1 350 000

Služby - inzerce poplatky za zveřejnění

 

10 000

10 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

5 000

5 000

5 000

Náhrady za náklady soudního řízení

 

250 000

250 000

250 000

Nákup kolků

 

5 000

5 000

5 000

Nákup majetkových podílů KNL

 

0

0

5 447 797

Celkem odbor právní a veřejných zakázek

12 000 797 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář tajemníka

72 170 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

23 562 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

10 115 000

 

17 529 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

2 529 000

 

4 382 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

911 000

 

1 578 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

42 000

 

73 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

13 309 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

126 113 127

127 074 800

0

Projektová kancelář - odměny

 

0

224 000

650 000

Ostatní platy

 

2 000

2 000

2 000

Ostatní osobní výdaje

 

1 500 000

2 191 600

1 800 000

Projekt elektronická RM, ZM

 

0

0

224 000

Projekt registr smluv

 

0

0

260 000

Projekt optimalizace ICT PO

 

0

0

75 000

Projekt - energetické úspory (odbor MS)

 

0

0

250 000

Odměny členů zastupitelstva

 

6 880 000

6 870 000

0

Odstupné

 

400 000

400 000

400 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite

 

978 000

978 000

0

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

31 779 000

32 144 450

0

Projektová kancelář - povin.pojist na soc.zabezpečení

 

0

56 000

163 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

0

0

26 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

0

0

19 000

Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé

 

602 000

602 000

0

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

11 441 000

11 572 580

0

Projektová kancelář - povin.pojist na zdrav.pojištění

 

0

20 000

58 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

0

0

10 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

0

0

6 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem -

 

17 000

17 000

0

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

535 000

541 150

0

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

5 000

5 000

5 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

30 000

30 000

30 000

Školení a vzdělávání

 

10 000

25 000

20 000

Školení a vzdělávání

 

1 100 000

1 228 710

1 400 000

Služby - inzerce

 

0

120 000

120 000

Nákup ostatních služeb

 

200 000

159 000

200 000

Stravné

 

4 034 000

4 034 000

4 366 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

15 000

15 000

15 000

Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML

 

200 000

200 000

217 000

Dispoziční fond

 

220 000

220 000

240 000

Odvody za nezaměstnávání ZPS

 

450 000

400 000

490 000

Péče o zaměstnance

 

1 893 000

1 884 000

2 263 000

Celkem oddělení personální

13 309 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

2 249 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

2 000

2 000

4 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

40 000

40 000

25 000

Služby pošt

 

2 068 000

2 068 000

2 200 000

Nákup ostatních služeb

 

20 000

20 000

20 000

Celkem oddělení komunikace a informace

2 249 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

7 275 500

 

 

 

Refundace mezd dobrovolných hasičů

 

50 000

50 000

50 000

Ochranné pomůcky

 

1 000

1 000

1 000

Ochranné pomůcky

 

500 000

533 040

500 000

Léky a zdravotnický materiál

 

301 000

198 000

250 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

5 000

5 000

5 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

250 000

335 134

250 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

6 000

61 731

60 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

350 000

324 033

350 000

Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny

 

108 000

136 000

136 000

Studená voda

 

3 000

3 000

10 000

Studená voda

 

60 000

64 722

60 000

Plyn

 

400 000

400 000

400 000

Elektrická energie

 

40 000

50 000

60 000

Elektrická energie

 

250 000

240 000

250 000

Pohonné hmoty a maziva

 

400 000

350 000

400 000

Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová

 

200 000

200 000

300 000

Služby zpracování dat

 

0

21 400

25 000

Nákup ostatních služeb

 

50 000

50 000

50 000

Nákup ostatních služeb

 

300 000

278 600

300 000

Zdravotní prevence (závodní lékař)

 

50 000

50 000

50 000

Údržba a opravy požární techniky a budov

 

400 000

460 993

1 380 000

Opravy a udržování

 

20 000

70 000

70 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

2 500

1 875

2 500

Pohoštění - ochranné nápoje u požárů

 

5 000

5 000

5 000

Neinvestiční dary

 

500 000

500 000

500 000

Poplatky za radiové kmitočty

 

11 000

11 000

11 000

Rezerva - fond hasiči a IZS

 

0

0

1 500 000

Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011)

 

100 000

100 000

300 000

Kapitálové výdaje

600 000

 

 

 

Stroje, přístroje

 

0

270 939

600 000

Celkem oddělení krizového řízení

7 875 500 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

23 474 500

 

 

 

Nákup nápojů (podle zákoníku práce)

 

10 000

10 000

10 000

Ochranné pomůcky

 

0

6 000

6 000

Prádlo, oděv a obuv

 

200 000

54 000

100 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

130 000

130 000

130 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

600 000

966 554

1 000 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

1 500 000

1 820 000

1 800 000

Studená voda

 

900 000

900 000

900 000

Teplo

 

5 400 000

5 400 000

5 000 000

Plyn

 

30 000

30 000

30 000

Elektrická energie

 

5 000 000

5 000 000

4 200 000

Pohonné hmoty a maziva

 

800 000

650 000

650 000

Služby pošt

 

400 000

500 000

500 000

Služby telekomunikací a radiokomunikací

 

1 300 000

1 275 000

1 200 000

Podpora terénní práce

 

0

3 500

3 500

Nájemné

 

320 000

320 000

200 000

Nákup ostatních služeb

 

1 600 000

1 250 000

1 250 000

Kopírovací služby

 

2 000 000

2 050 000

2 100 000

Úklid budov, mytí oken, výtahů.....

 

1 200 000

1 387 000

1 500 000

Odvoz odpadu

 

250 000

250 000

250 000

Revize

 

340 000

440 000

440 000

Poplatky rozhlas, televize

 

20 000

20 000

20 000

Praní a čištění prádla

 

10 000

10 000

10 000

PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka)

 

100 000

100 000

100 000

Opravy a udržování

 

1 250 000

1 250 000

1 250 000

Oprava aut

 

700 000

858 411

700 000

Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky

 

70 000

70 000

50 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

70 000

70 000

50 000

Dálniční známky

 

25 000

25 000

25 000

Kapitálové výdaje

1 700 000

 

 

 

Varhany obřadní síň

 

0

0

1 700 000

Celkem oddělení provozu a správy budov

25 174 500 Kč

 

 

 

Celkem kancelář tajemníka

72 170 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor stavební úřad

9 794 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

9 669 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

7 227 000

 

7 193 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

1 807 000

 

1 798 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

650 000

 

647 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

31 000

 

31 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

125 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

10 000

10 000

10 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

10 000

10 000

10 000

Výkon rozhodnutí

 

0

200 000

100 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

5 000

5 000

5 000

Celkem odbor stavební úřad

9 794 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

14 231 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

13 906 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

9 882 000

 

10 345 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

2 471 000

 

2 586 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

889 000

 

932 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

42 000

 

43 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

325 000

 

 

 

Ochranné pomůcky

 

80 000

80 000

80 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

3 000

3 000

3 000

Tiskopisy, průkazy, plomby

 

27 000

27 000

27 000

Konzultační, poradenské a právní služby - skládky,

 

10 000

10 000

10 000

Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný

 

10 000

10 000

10 000

Umístění zvířete do náhradní péče

 

25 000

21 000

25 000

Myslivost, přehlídka trofejí

 

15 000

19 000

15 000

Voda,kontrolní analýzy vod

 

5 000

5 000

5 000

Odstraňování odpadů v mimořádných případech

 

10 000

10 000

10 000

Péče o chráněné stromy a biotopy

 

50 000

90 000

50 000

Povodňový plán

 

40 000

40 000

40 000

Výkon rozhodnutí

 

10 000

10 000

10 000

Opatř.k odstr. následků hav.§42 vod. zák

 

10 000

10 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

30 000

30 000

30 000

Celkem odbor životního prostředí

14 231 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor správní a živnostenský

18 983 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

18 893 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

12 712 000

 

14 055 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

3 178 000

 

3 514 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

1 144 000

 

1 265 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

54 000

 

59 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

90 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

3 000

3 000

3 000

Výpis z katastru nemovitostí