17.02.2014
Jan Král

Aktualizovaný strategický plán rozvoje města Liberce směřuje ke konečné podobě

Proces tvorby návrhové části Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec pro období let 2014 – 2020 postupně spěje do finále. /FOTOGALERIE/

Proces zahájila radnice v létě loňského roku, kdy byla zrevidována vize a rovněž globální a strategické cíle. Následně zahájily činnost pracovní skupiny, obsazené jak odborníky z magistrátu města, tak odbornou i laickou veřejností. Jednání o jednotlivých tématech rozvoje města se účastnilo v pracovních skupinách přes 150 lidí.

Výstupy z jednání pracovních skupin byly předloženy k připomínkování projektovému týmu strategie, komisi pro rozvoj a strategické plánování, vedení města, vedoucím odborů magistrátu, tajemníkovi magistrátu, zastupitelským klubům, komisím rady a výborům zastupitelstva. S výstupy pracovních skupin se v průběhu listopadu seznámila na besedách veřejnost a hlavní aktéři rozvoje města. Občané měli možnost tuto část strategie připomínkovat do poloviny prosince 2013.

V lednu letošního roku byl materiál konzultován a opětovně projednáván s vedením města, členy projektového týmu strategie a dalšími odborníky. Projektový tým projednal na svém posledním jednání finální verzi, která byla po zapracování připomínek předložena v pondělí 17. února k projednání Komisi pro rozvoj a strategické plánování. „Komise projednala předloženou aktualizaci strategie a naprostou většinou hlasů předložený dokument schválila,“ uvedl náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský. Následně bude materiál předloženm k posouzení vlivů aktualizované strategie na životní prostředí a veřejné zdraví (hodnocení SEA a HIA).

Po zapracování případných připomínek ze strany posuzovatele SEA a HIA bude materiál představen veřejnosti. Předpokládaný termín je polovina roku 2014. Bude předložen k projednání radě a zastupitelstvu města, které rozhodne, zda aktualizaci strategie schválí. „Pokud zastupitelé strategii schválí, budou cíle a opatření transformovány do podoby konkrétních projektů v rámci Akčního plánu, který bude platný na jeden nebo dva roky," doplnila manažerka oddělení rozvojové koncepce Magistrátu města Liberec Pavlína Prášilová.

„Těší mne velké množství občanů a odborníků, kteří se aktivně podílí na vzniku strategie. Věřím proto, že po schválení bude dostatečně kvalitním dokumentem pro období let 2014-2020 a napomůže rozvoji města Liberce. Díky vzájemné spolupráci laiků a odborníků z projektového týmu na pracovních skupinách vznikl dostatečný prostor pro zjištění skutečných potřeb města z nejrůznějších oborů - průmyslu, kvalitního vzdělávání v potřebných oborech, ochrany životního prostředí, podpory sportu, péče o zdraví, kvalitních veřejných prostranství, bezpečnosti dopravy, podpory alternativních druhů dopravy a dalších. Přestože z vlastní praxe vím, jak dlouhá a náročná je cesta mezi konceptem či strategií a skutečnou realizací projektů, po dokončení této fáze aktualizace strategie věřím, že tato strategie městu v rozvoji pomůže. Pomůže například v možnosti čerpání dotací z Evropské unie na veřejně prospěšné projekty,“ odpověděl Jiří Rutkovský na dotazy o potřebě nového strategického dokumentu pro město Liberec.

Více informací na: www.liberec.cz/aktualizace-strategie/

Text a foto: Jan Král

Nastavení cookies