19.12.2018
Ing. František Russig

Kontroly technického stavu a provozu kotlů

Provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit pravidelně nejméně jednou za tři roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, tj. fyzickou osobou, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. První kontrola měla být provedena nejpozději do 31. prosince 2016. Na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností je provozovatel povinen předložit doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Pokud byla provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona o hospodaření energií, považuje se tím kontrola technického stavu a provozu podle zákona o ochraně ovzduší za splněnou v témže kalendářním roce; v takovém případě má provozovatel povinnost předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávu o této pravidelné kontrole. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby podle předchozí věty vystaví výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k dokladu o provedení kontroly předkládanému na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu schopen zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.

Za neprovedení kontroly nebo nepředložení dokladu o provedení této kontroly nebo zprávy o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření energií, nepřipojení k dokladu o provedení kontroly vyjádření výrobce nebo neprokázání, že o toto vyjádření bylo požádáno, hrozí fyzické osobě pokuta do výše 20 000 Kč, podnikající fyzické a právnické osobě pokuta do výše 50 000 Kč.

Seznam odborně způsobilých osob pro zajištění kontroly technického stavu a provozu kotle lze nalézt na tomto odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

Nastavení cookies