04.06.2012

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 27.05.2010

USNESENÍ
Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 27. 5. 2010

USNESENÍ Č. 112/10 - Zástavní smlouvy - bytové objekty v lokalitě U Sila
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zřízení zástavního práva k šesti bytovým objektům č.p. 1201 až 1206 Katastrální území Vratislavice nad Nisou ve prospěch České republiky zastoupené Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15, IČ: 66002222.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
učinit veškeré právní kroky potřebné ke vzniku zástavního práva ve prospěch České republiky zastoupené Ministerstvem pro místní rozvoj k šesti bytovým objektům v lokalitě U Sila.
Termín: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 113/10 - MŠ Kamarád - realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. Uzavření Smlouvy č.08009733 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsané 20.4.2010 ředitelem Fondu
2. Přijetí dotace na projekt MŠ Kamarád-realizace úspor energie v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši:
284 179,49 Kč ze Státního fondu Životního prostředí
4 831 051,37 Kč Ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů , které mají být kryty prostředky EU-Fond soudržnosti

USNESENÍ Č. 114/10 - ZŠ Lesní - realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. Uzavření Smlouvy č.08006663 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsané 20.4.2010 ředitelem Fondu
2. Přijetí dotace na projekt ZŠ Lesní-realizace úspor energie v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši:
767 797,50 Kč ze Státního fondu Životního prostředí
13 052 557,50 Kč Ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky EU-Fond soudržnosti
USNESENÍ Č. 115/10 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Statutárního města Liberec o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
Zastupitelstvo města po projednání

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Statutárního města Liberec o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.

USNESENÍ Č. 116/10 - Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období    
Zastupitelstvo města po projednání 

stanoví

pro následující volební období 39 členů Zastupitelstva města Liberec.

USNESENÍ Č. 117/10 - Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:
I. Prodej pozemku
Staženo.
II. MO Lbc Vratislavice n/N
1. Prodej pozemků
Zastupitelstvo města dne 27. 5. 2010 po projednání:

1. zrušuje své usnesení č. 232/09 bod VI.7. ze dne 26.11.2009
2. schvaluje prodej pozemků p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 při ul. Vyhlídková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Borisi Schmitzovi, IČ 86819178, bytem Nepelova 952/6, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, za prodejní cenu 585,- Kč/m2 + náklady prodeje, tedy za celkovou kupní cenu 12,841.000,- Kč, se splatností kupní ceny:
a) první splátka ve výši 33% nejpozději do 1 měsíce od podpisu kupní smlouvy,
b) druhá splátka ve výši 33% do 12 měsíců od podpisu kupní smlouvy,
c) třetí splátka ve výši zbytku celkové kupní ceny bude uhrazena nejpozději do 3 let od podpisu kupní smlouvy.

2. Prodej obsazených bytových jednotek
Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje prodej bytových jednotek č. 1, 26, 33, 47, 50, 52, 61 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na pozemku p.č. 1257 v k.ú. Vratislavice n.N. Kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

č.j.; podíl; vel.; plocha; příjmení a jméno; cena; % úhr.; bydliště

1400/1; 5711/392845; 2+1; 57,11; Dominika Lejnarová; 546.000; 10;
Karlinská 108, 460 10 Liberec XVIII
1400/26; 5673/392845; 2+KK; 56,73; Jindřich Roman; 711.000; 10;
Jiráskova 438/24, 460 14 Liberec 12
1400/33; 7236/392845; 2+1; 72,36; manž. Ivana a Stanislav Hanzlíčkovi;
714.000; 10; U Lesa 1340, 463 11 Liberec XXX
1400/47; 5711/392845; 2+1; 57,11; Olga Hladíková; 635.000; 10;
Zámecký vrch 1400, 463 11 Liberec XXX
1400/50; 5711/392845; 2+1; 57,11; manž. Iveta a Tomáš Fialovi;
622.000; 10; Štursova 258/9 460 01 Liberec XI
1400/52; 5711/392845; 2+1; 57,11; manž. Lucie a Vlastimil Jechovi;
770.000; 10; Sosnová 467/4, 460 01 Liberec 1
1400/61; 5673/392845; 2+KK; 56,73; manž. Iveta a Tomáš Fialovi;
581.000; 10; Štursova 258/9 460 01 Liberec XI
2. schvaluje prodej bytových jednotek č. 2, 6, 14, 16, 19, 25, 28, 31, 35, 45, 56, 59 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona.

USNESENÍ Č. 118/10 - Bezúplatný převod zahradních chatek
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

bezúplatný převod zahradních chatek umístěných na pozemcích p.č.391/2,3,4,5,6, k.ú. Janův Důl u Liberce na vlastníky uvedených pozemků manželé Bedřicha a Andreu Vyčítalovi formou daru.

USNESENÍ Č. 119/10 - Nabytí nemovitostí - vypořádání likvidačního zůstatku
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy o převodu nemovitostí 1) a úhradě vypořádacího podílu (likvidačního zůstatku) společnosti Liberecké výstavní trhy, akciová společnost v likvidaci, Masarykova 625/24, Liberec I, IČ: 49902725
1) budova čp. 625, Liberec I, jiná stavba na pozemku p.č. 2814 včetně příslušenství, garáž na pozemku p.č. 2813/5, garáž na pozemku p.č. 2813/6, garáž na pozemku p.č. 2813/7, pozemky p.č. 2813/1, p.č. 2813/2, p.č. 2813/5, p.č. 2813/6, p.č. 2813/7, p.č. 2814, vše v k.ú. Liberec

ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města
učinit příslušné úkony vedoucí k převodu předmětných nemovitostí do vlastnictví statutárního města Liberec.

USNESENÍ Č. 120/10 - Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:
I. Směna
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p.č. 1258/39, p.č. 1265/10 a p.č. 1270/2 v k.ú. Liberec, ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, 460 01 Liberec IV, IČ 000 42 722, za pozemek p.č. 1115 v k.ú. Liberec, ve vlastnictví Statutárního města Liberec, bez finančního dorovnání.
II. Úprava smluvního vztahu
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje předložený návrh úprav ustanovení sjednaná v uzavřené Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci čj. 7003/06/0180 a týkající se:
a) změny architektonicko - urbanistické studie budoucí výstavby nově zpracované architektonickou kanceláří RHM a.s., Převoznická 304/4, 14300 Praha 4,
b) změny v předmětu nájmu a budoucí koupě spočívající ve vyjmutí p.p.č. 1947, 1948, 1949 a 6007/7 v k.ú. Liberec z budoucího prodeje a doplnění částí p.p.č. 493/1 a 6003 v k.ú. Liberec do předmětu nájmu a budoucí koupě,
c) postoupení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7003/06/0180 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností HANE Interiér, spol. s r.o., se sídlem Dr. M. Horákové 413/9a, Liberec 4 na společnost Vavřincův vrch s.r.o., se sídlem Dr. M. Horákové 413/9a, Liberec 4, IČ 28718968,
d) finanční spoluúčast Statutárního města Liberec při realizaci stavby nové Palkovy ulice sestávající z vlastního tělesa komunikace, chodníků a cyklostezky včetně přeložek inženýrských sítí a spočívající v úhradě skutečných nákladů vynaložených na přeložky inženýrských sítí.

USNESENÍ Č. 121/10 - Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2009
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

celoroční hospodaření Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2009, a to bez výhrad.

USNESENÍ Č. 122/10 - Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2010
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2010.

USNESENÍ Č. 123/10 - Zpráva o vyúčtování dotací poskytovaných z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2009
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2009.

USNESENÍ Č. 124/10 - Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2009
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2009.

USNESENÍ Č. 125/10 - Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. řádné kolo 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 2. řádném kole roku 2010 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 704.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1,

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
a) zajistit seznámení všech žadatelů 2. řádného kola dotací roku 2010 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec,
T: neprodleně
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli.
T: 31. října 2010

USNESENÍ Č. 126/10 - Smlouva o partnerské spolupráci
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření a text Smlouvy o partnerské spolupráci mezi městy Dunkerque a Liberec

a pověřuje

Ing. Jiřího Kittnera, primátora města,
podpisem smlouvy dne 30. 5. 2010 v prostorách městského úřadu města Dunkerque - Francie.

USNESENÍ Č. 127/10 - Návrh na snížení základního jmění Liberecké IS, a.s.
Zastupitelstvo města po projednání

souhlasí

se snížením základního kapitálu obchodní společnosti Liberecká IS, a.s., Jablonecká 41, Liberec 5. IČ 25450131, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí n. L. pod RgB 1429 takto:
1. snížení základního kapitálu ve smyslu § 211 obch. zák. o částku 33,800.000,-Kč z důvodu snížení účetní ztráty z předchozích let firmy Liberecká IS, a.s., když se jedná o ztrátu zjištěnou na základě účetní uzávěrky za rok 2009
2. rozsah snížení základního kapitálu o 33,800.000,-Kč
3. způsob snížení základního kapitálu bude proveden bezplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionáře

USNESENÍ Č. 128/10 - Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec 1, která se bude konat dne 14. června 2010 ve 14.00 hod. v budově historické radnice, v zasedací místnosti č. 210.

USNESENÍ Č. 129/10 - Úprava řešení kruhové křižovatky Polní – Selská – Na Mlýnku,
schválení odchylky od řešení dle urbanistické studie „Liberec – Staré Pavlovice“

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje


změnu studie „Liberec – Staré Pavlovice“ spočívající v nahrazení kruhové křižovatky ulic Polní – Selská – Na Mlýnku dvěma křižovatkami stykovými.

USNESENÍ Č. 130/10 - Petice za výstavbu domu v ulici Svojsíkova
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

petici Za výstavbu domu v ulici Svojsíkova.

USNESENÍ Č. 131/10 - Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. dubna 2010
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

vyřízení podnětů a dotazů ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne
29. dubna 2010.

USNESENÍ Č. 132/10 - Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího
Kittnera, primátora SML, na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s.,
se sídlem tř. Dr.Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4, která se bude konat dne 17. června 2010 ve 13.00 hod. v sídle společnosti.

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města
Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

Přílohy:
k usn. č. 123/10
k usn. č. 124/10
k usn. č. 125/10

Typ souboru Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor PDF
Prilohy
k
usneseni
510658

 

Nastavení cookies