04.06.2012

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 16.09.2010

USNESENÍ
ZE 7.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 16.9.2010

USNESENÍ Č. 178/10 - ZŠ Jabloňová - realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. Uzavření Smlouvy č.08007913 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsané 17.6.2010 ředitelem Fondu
2. Přijetí dotace na projekt ZŠ Jabloňová-realizace úspor energie v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši:
827 526,00 Kč ze Státního fondu Životního prostředí
14 067 946,00 Kč Ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky EU-Fond soudržnosti

USNESENÍ Č. 179/10 - Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:
I. Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkovi
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.511/003 v budově čp. 511, ul. Klostermannova, Liberec 1 včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a na pozemcích p.č. 2498/1 a 2499/1 vše v k.ú. Liberec s termínem podpisu KS do 30 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
čp/č.j.; podíl; vel.; plocha; příjmení a jméno; cena; % uhr.; bydliště
511/003; 10105/25978; 3+1; 101,05; Miroslava Dvořáková; 1,127.000,-; 100;
Klostermannova 511, Lbc 1
II. Prodej budov
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí:
budova čp. 556, ul. Sázavská, Liberec 3 včetně pozemků p.č. 4753, 4752, k.ú. Liberec, kupujícímu:
Marcel Podhorský,
bytem Šlikova 405/8, 460 06 Liberec 7
za kupní cenu 4,000.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí:
budova čp. 280, ul. Na Čekané, Liberec 15 včetně pozemků p.č. 590, 591/1, k.ú. Starý Harcov, kupující:
PhDr. Irena Holcová,
bytem Na Čekané 280, 460 15 Liberec 15
za kupní cenu 5,000.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
III. Prodej pozemků
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 337/5, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Jiří Šrytr,
bytem Františkovská 132/14, Liberec 3
za kupní cenu 42.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 2160/2, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Otta Klekner,
bytem Raisova 889/3, Liberec 1
za kupní cenu 40.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 2829/1, k.ú. Liberec
kupujícím:
1. manželé Jiří Vašák,
a Dana Vašáková,
oba bytem Masarykova 449/36, 460 01 Liberec 1 53%
Jaroslav Krejčík,
bytem Šmerhovská 102, 294 29 Bezno 24%
Hana Marshová,
bytem Masarykova 449/36, 46001 Liberec 1 23%
za kupní cenu 398.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 2957/2, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Karel Hradecký,
bytem Alšova 1298/13, Liberec 1
za kupní cenu 32.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 3282/2, k. ú. Liberec
kupujícím:
manž.Jan Mrkvan a Alena Mrkvanová,
bytem Veleslavínova 243/15, Liberec 5
za kupní cenu 35.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 3584/2, k.ú. Liberec
kupujícím:
1. manželé Václav Lábus,
a Hana Lábusová,
oba bytem Vojtěšská 121/2, 460 01 Liberec 5
za kupní cenu 29.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 3584/5, k.ú. Liberec
kupujícím:
1. Jiří Lábus,
bytem Vojtěšská 121/2, 460 01 Liberec 5
za kupní cenu 28.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 3584/6, k.ú. Liberec
kupujícím:
1. Jana Flossmannová,
bytem Vojtěšská 121/2, 460 05 Liberec 5
za kupní cenu 28.100,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

9. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 4161/3, k. ú. Liberec
kupujícímu :
Společenství Na Rybníčku 876, IČ: 25474669
se sídlem Liberec 4, Palachova 435/9, PSČ 460 01
za kupní cenu 60.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

10. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 5142/4, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Pavel Novák,
bytem Purkyňova 952/3, Liberec 1
za kupní cenu 23.100,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

11. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č. 5175/2 a 5175/3, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Ján Duga,
bytem Ruprechtická 538/24, Liberec 1
za kupní cenu 60.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

12. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 5191/10, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Jan Ondráček,
bytem Valdštejnská 416/28, Liberec 2
za kupní cenu 28.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

13. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 5440/2, k. ú. Liberec
kupujícím:
manž. Lukáš Palán a Monika Palánová, ½
Jiří Ouředník, ½
všichni bytem Lužická 722/6, Liberec 1
za kupní cenu 22.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

14. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje prodej nemovitostí:
pozemky p.č. 23/1, 1587/4, 1587/6, 1592/2, 1593, 1594/3 a částí pozemků p.č. 34, 1586/72,
1586/351, 1587/2, 1587/3, 1589/1, 1592/1, 1594/1, 1594/4 a 1594/5, k.ú. Rochlice u Liberce
(dle GP č. 1884-127/2009 p.č. 23/1, 1586/412, 1587/4, 1587/26, 1587/27, 1587/28, 1592/2 a 1594/3,
k.ú. Rochlice u Liberce)
kupující:
IMOBILIEN AG s.r.o., IČ: 25438557
se sídlem Na Příkopě 392/9 a 393/11, 110 00 Praha 1,
za kupní cenu 498.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy; termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

15. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 498/1, k. ú. Rochlice u Liberce
kupujícím v pořadí:

1. Luboš Svoboda,
bytem Na Bohdalci 255/8, Liberec 15
za kupní cenu 401.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace zastupitelstvem města
2. Martin Havlín,
bytem Sosnová 437, Liberec 15
za kupní cenu 220.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.
16. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č.1278/8, k. ú. Rochlice u Liberce
kupující:
Monika Hegrová,
bytem Horní Kopečná 644, Liberec 6
za kupní cenu 7.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

17. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č.858/8, k. ú. Dolní Hanychov
kupujícím:
manž. Jiří Runt a Iva Runtová,
bytem Putimská 333/21, Liberec 8
za kupní cenu 3.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

18. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č. 357/6 a 357/10, k. ú. Janův Důl u Liberce
kupujícím:
Společenství vlastníků Husitská 182 a 183 Liberec, IČ: 254 72 062
sídlem: Liberec 9, Husitská 182, PSČ 460 07
za kupní cenu 110.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

19. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 357/11, k. ú. Janův Důl u Liberce
kupujícím:
manž. Antonín Kroupa a Marie Kroupová, 1/10
bytem: Husitská 180, Liberec 9
Marie Vildová, 1/10
bytem: Husitská 181, Liberec 9
Vladislava Chládková, 1/10
bytem Sněžná 857, Liberec 15
Jaroslav Okajček, 1/10
bytem Husitská 180, Liberec 9
Jaroslava Kapletová, 1/10
bytem Husitská 180, Liberec 9
manž. Miloš Hovorka a Jiřina Hovorková, 1/10
bytem Husitská 179, Liberec 9
Naděžda Pacltová, 1/10
bytem Husitská 183, Liberec
Aleš Stránský, 1/10
bytem E.Krásnohorské 994, Liberec 14
manž. Jaromír Blecha a Miluška Blechová 1/10
bytem Podlesí 546, Hodkovice nad Mohelkou
manž. Daniel Šmíd a Dagmar Šmídová, 1/10
bytem Husitská 179, Liberec 9
za kupní cenu 93.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

20. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 376/8, k. ú. Janův Důl u Liberce
kupujícím:
manž. Jaroslav Šámal a Zdenka Šámalová, 1/6
bytem: Na Bojišti 178, Liberec 9
manž. Zdeněk Mauermann a Renata Mauermannová, 1/6
bytem Na Bojišti 178, Liberec 9
manž. Jaroslav Mečíř a Zlata Mečířová, 1/6
bytem: Na Bojišti 178, Liberec 9
Ondřej Musil, 1/6
bytem Na Bojišti 178, Liberec 9
Andrea Pilcová, 1/6
bytem Na Bojišti 178, Liberec 9
Lenka Čížková, 1/6
bytem Na Bojišti 177, Liberec 9
za kupní cenu 223.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

21. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č.376/10, k. ú. Janův Důl u Liberce
kupujícím:
manž. Jaroslav Mečíř, a Zlata Mečířová, 1/8
bytem: Na Bojišti 178, Liberec 9
manž. Bohuslav Bartoníček a Zuzana Bartoníčková, 1/8
bytem: Na Bojišti 177, Liberec 9
Bohunka Chmelíková, 1/8
bytem Na Bojišti 177, Liberec 9
manž. Jaroslav Šámal a Zdenka Šámalová 1/8
bytem: Na Bojišti 178, Liberec 9
manž. Zdeněk Mauermann a Renata Mauermannová, 1/8
bytem Na Bojišti 178, Liberec 9
Ludmila Šemíková, 1/8
bytem Volgogradská 199, Liberec 9
Josef Lank, 1/8
bytem Na Bojišti 178, Liberec 9
manž. Jaroslav Pižl a Eva Pižlová, 1/8
bytem: Kubelíkova 77, Liberec 9
za kupní cenu 25.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

22. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č. 100/3, 100/8 a 100/9, k. ú. Františkov u Liberce
kupujícím:
Společenství pro dům Tovární 257, Liberec, IČ: 273 18 052
sídlem: Liberec 10, Tovární 257, PSČ 460 10
za kupní cenu 339.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

23. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č.168/1, 168/25, 168/26, 168/27 a 168/28, k. ú. Františkov u Liberce
kupujícím:
Společenství vlastníků Klášterského 256, IČ: 273 02 067
sídlem: Liberec 10, Klášterského 256, PSČ 460 10
za kupní cenu 158.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

24. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 60/14, k.ú. Růžodol I
kupujícím:
1. Jan Kupský,
Petra Kupská,
oba bytem Pobřežní 29, 463 31 Chrastava
za kupní cenu 33.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

25. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č.104/3, k. ú. Růžodol I
kupující:
Raduše Soukupová,
bytem V Zátočině 554/6, Liberec 11
za kupní cenu 2.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

26. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 377, k. ú. Růžodol I
kupujícím:
Společenství vlastníků jednotek Zahradní čp. 437, 438, IČ: 272 89 575
sídlem: Liberec 11, Zahradní 437/17, PSČ 460 01
za kupní cenu 253.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

27. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 420/4, k. ú. Růžodol I
kupujícím:
Společenství v Londýnské ul. č. 507/35 v Liberci, IČ: 273 33 230
sídlem: Liberec IX-Růžodol, Londýnská 507/35, PSČ 460 01
za kupní cenu 19.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

28. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č. 673/11, 673/13, 673/17 a 673/18, k. ú. Růžodol I
kupujícím v pořadí:

1. Společenství vlastníků Zahradní 468, IČ: 254 90 290
sídlem: Liberec XI, Zahradní 468/16, PSČ 460 01
za kupní cenu 201.500,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. Miroslav Šindelář,
bytem: Kateřinská 7, Stráž nad Nisou
za kupní cenu 201.500,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č.1.

29. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 699/8, k.ú. Růžodol I
kupujícím:
1. manželé Petra Lhotáková a Jaroslav Lhoták,
oba bytem Norská 581/20a, 460 01 Liberec 11
za kupní cenu 35.500,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

30. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 1160/2, k. ú. Růžodol I.
kupujícím:
manž. Petr Svoboda a Jaroslava Svobodová,
bytem Jiřická 162, 190 00 Praha 9 - Prosek
za kupní cenu 24.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

31. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č. 480/2, 484/4, k.ú. Staré Pavlovice
kupujícím:
1. manželé Miloslav Kučera a Milada Kučerová,
oba bytem Jarní 352/1, 460 01 Liberec 12 1/2
manželé Milan Křeček a Miroslava Křečková,
oba bytem Jarní 509/3, 460 01 Liberec 12 1/2
za kupní cenu 44.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

32. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 480/7, k.ú. Staré Pavlovice
kupujícím:
1. manželé Miloslav Kučera a Milada Kučerová,
oba bytem Jarní 352/1, 460 01 Liberec 12
za kupní cenu 147.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

33. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č. 480/8, 484/8, k.ú. Staré Pavlovice
kupujícím:
1. manželé Miloš Kašička a Jana Kašičková,
oba bytem Jarní 508/5, 460 01 Liberec 12
za kupní cenu 122.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

34. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č. 903/212, 903/372, k.ú. Staré Pavlovice
kupujícím:
1. Zbyněk Štangler,
bytem Na Pískovně 507/57, 460 14 Liberec 14
za kupní cenu 30.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

35. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 41/3, k. ú. Ruprechtice
kupující:
Ivana Načeradcová,
bytem Ruprechtická 321/18a, Liberec 1
za kupní cenu 18.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

36. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 41/4, k. ú. Ruprechtice
kupujícímu:
Jan Mikula,
bytem Skutečská 372/5, Liberec 14
za kupní cenu 18.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

37. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje prodej nemovitosti:
pozemku p.č. 844, k.ú. Ruprechtice kupujícím:

1. manželé Kamil Hruda,
a Soňa Hrudová,
oba bytem Březnická 541, Liberec 8 1/2
manželé Jan Bek,
a Květuše Beková,
oba bytem Kmochova 778/14, Liberec 14 1/2
za kupní cenu 595.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Martin Havlín, bytem Sosnová 437, Liberec 15
za kupní cenu 480.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

38. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č.1974/4, 1974/5, 1974/6 a 1974/7, k. ú. Ruprechtice
kupujícím:
manž. Ladislav Machálek a Alenka Machálková, 1/7
bytem: Horská 676, Liberec 14
František Bělohlávek, 1/7
bytem Horská 676, Liberec 14
manž. Lenka Kružíková a Josef Kružík, 1/7
bytem V Kopečkách 588, Stráž n/N a Horská 676, Liberec 14
Ladislav Seredycz, 1/7
bytem Horská 676, Liberec 1
Lukáš Kvítek, 1/7
bytem Horská 676, Liberec 14
manž. Jan Kvítek a Michaela Kvítková, 1/7
bytem: Horská 676, Liberec 14
manž. Jaromír Bednář a Renata Bednářová, 1/7
bytem: Andělská Hora 35, Chrastava
za kupní cenu 311.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

39. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č.1977/1, 1977/3, 1977/4 a 1977/5, k. ú. Ruprechtice
kupujícím:
Společenství vlastníků Dům Horská 677/25, Liberec, IČ: 254 87 311
sídlem: Liberec XIV, ul.Horská 677/25, PSČ 460 14
za kupní cenu 402.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

40. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č.1982/7 a 1986/1, k. ú. Ruprechtice
kupujícím:
Společenství vlastníků Horská 573 IČ: 254 80 324
sídlem: Liberec 14, ul.Horská 573/21b, PSČ 460 14
za kupní cenu 132.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

41. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č.1982/8, k. ú. Ruprechtice
kupujícím:
Společenství vlastníků jednotek domu v ul. Horská 571,572, Liberec 14,
IČ: 254 59 350
sídlem: Liberec 14, ul.Horská 571, PSČ 460 14
za kupní cenu 113.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

42. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č.1982/9 a 1982/11, k. ú. Ruprechtice
kupujícím:
manž. Jiří Vacek a Marcela Vacková,
bytem: Baltská 569, Liberec 14
za kupní cenu 158.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

43. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 1200/2, k.ú. Starý Harcov
kupujícím:
1. Vladimíra Jarkovská,
bytem Hvězdná 482/3, 460 01 Liberec 5
za kupní cenu 173.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

44. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 1515/26 k.ú. Starý Harcov
kupujícím:
1. Petr Černý,
bytem Východní 1463, 463 11 Liberec 30
za kupní cenu 17.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

45. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 1515/27 k.ú. Starý Harcov
kupujícím:
1. Miroslav Šimáček,
bytem K Preciose 142, 463 12 Liberec 25
za kupní cenu 16.100,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

46. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 1515/28 k.ú. Starý Harcov
kupujícím:
1. Šárka Kaňková,
bytem K Preciose 142, 463 12 Liberec 25
za kupní cenu 17.100,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

47. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 1515/34, k.ú. Starý Harcov
kupujícím:
1. Věra Černá,
bytem Olbrachtova 609/15, 460 15 Liberec 15
za kupní cenu 17.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

48. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 127/5, k.ú. Kateřinky u Liberce
kupujícím:
1. MVDr. Čeněk Červený,
bytem Kateřinky 85, 460 14 Liberec 17
za kupní cenu 15.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

49. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 274/1, k. ú. Doubí u Liberce
kupujícím v pořadí:

1. Emma Čepičková,
bytem V Cihelně 226, Liberec 23
za kupní cenu 256.500,-Kč

2. Česká pozemková s. r. o. , IČ: 27290557
se sídlem Stromovka 223/10, Liberec 10
za kupní cenu 401.200, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

50. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č. 358, 359, k.ú. Pilínkov
kupujícím:
1. Jiří Zeronik,
bytem U Náspu 546/1, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
za kupní cenu 118.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

51. Zastupitelstvo města 16. 9. 2010 schvaluje prodej nemovitostí:
pozemek p.č. 822 a pozemek p.č. 823, k.ú. Vesec u Liberce, kupujícím v pořadí:
1. Miroslav Doležal,
bytem Dlouhá 452, 463 12 Liberec 25 50% nemovitostí
Robert Doležal,
bytem Dlouhá 258, 463 12 Liberec 25 25% nemovitostí
Veronika Bímová,
bytem Dlouhá 258, 463 12 Liberec 25 25% nemovitostí
za kupní cenu 450.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
2. Luboš Svoboda,
bytem Na Bohdalci 255/8, 460 15 Liberec 15
za kupní cenu 441.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy
do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

52. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 1451/1, k. ú. Vesec u Liberce
kupující:
H.H.Holding group , v. o. s. , IČ: 25415786,
se sídlem Frýdlant v Čechách, Bulovka 123, PSČ 464 01
za kupní cenu 243.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

53. Tento bod byl stažen z programu jednání.
IV. Nabytí nemovitosti
1. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje nabytí pozemku p.č. 76 v k.ú. Rochlice u Liberce od Česká
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111
a uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. ULB/1623/2010/Rochlice u Liberce“ dle přiloženého návrhu.

2. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje nabytí pozemku p.č. 30, k.ú. Františkov u Liberce, formou
bezúplatného převodu od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, IČ: 69797111.

3. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje nabytí pozemků p.č. 1277/6, 1277/103, 1277/104, 1277/105, 1277/106,
1277/107, 1277/108 a 1463/3 v k.ú. Ruprechtice od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 a uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
č. ULB/1931/2010/Liberec – Ruprechtice“ dle přiloženého návrhu.
V. Budoucí prodej pozemků
1. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitosti:
pozemku p.č. 950/3, k.ú. Liberec
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice
budoucí kupující:
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.

2. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitostí:
pozemku p.č. 2331/6 a části pozemku p.č. 2331/1, k.ú. Liberec
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice
budoucí kupující:
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.

3. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitostí:
pozemku p.č. 5673/8 a části pozemku p.č. 5673/1, k.ú. Liberec
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice
budoucí kupující:
ČEZ Distribuce a. s., IČ: 27232425,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.

4. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitostí:
částí pozemků p.č. 97/1 a 97/2, k.ú. Růžodol I
budoucí kupující:
Jezdecký klub LIBEREC, IČ: 46744533,
se sídlem V Zátočině 28/15, Liberec 11,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy.

5. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitostí:
pozemků p.č. 1277/2, 1277/25-32 a část pozemku p.č. 1277/24, k.ú. Ruprechtice
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové transformovny 110/35 kV Liberec - Pavlovice
budoucí kupující:
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.

6. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitosti:
části pozemku p.č. 1443/86, k.ú. Ruprechtice
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice
budoucí kupující:
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.

7. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitostí:
pozemku p.č. 142/80 a části pozemku p.č. 142/1, k.ú. Starý Harcov
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice
budoucí kupující:
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.
VI. Bezúplatný převod pozemků
Zastupitelstvo města dne 16. 9. 2010 neschvaluje převod pozemku p.č. 3964/4, k.ú. Liberec z vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978
do vlastnictví:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508, formou daru.
VII. Směna pozemků
1. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje směnu pozemků p.č. 1112/8 a 1112/9,
k.ú. Liberec
ve vlastnictví:
LIPOVÁ DEVELOPMENT a.s., IČ: 25474456
Pražská 154/38, Liberec 2
za pozemek p.č. 5807/21 odděl. z pozemku p.č. 5807/16, k.ú. Liberec
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978
bez doplatku a úhradou nákladů žadateli ve výši 3.600,- Kč.

2. Zastupitelstvo města dne 16.9.2010 schvaluje směnu pozemku p.č. 1400/50 odděl. z pozemku
p.č. 1400/37, k.ú. Růžodol I
ve vlastnictví:
Monika Ščerbáková,
bytem Londýnská 219/66, Liberec 11
za pozemek p.č. 85, k.ú. Růžodol I
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978
s doplatkem městu ve výši 54.370,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 3.480,- Kč.
VIII. Změna usnesení ZM
1. Zastupitelstvo města po projednání
a) zrušuje usnesení č. 141/10/III ze dne 24.6.2010
b) schvaluje směnu pozemků p.č. 276/4 a 276/5 odděl. z pozemku p.č. 276/1, k.ú. Růžodol I
ve vlastnictví:
Jezdecký klub LIBEREC, IČ: 46744533,
V Zátočině 28/15, Liberec 11
za pozemky p.č. 86/2, 98/1, 98/2, 99, 100/3, 145/4, 145/7 a p.č. 146/2 odděl. z pozemku p.č. 146/2, k.ú. Růžodol I
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978
s doplatkem městu ve výši 788.720,- Kč.

2. Zastupitelstvo města po projednání:

schvaluje

prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č.840/6, k.ú. Dolní Hanychov paní Jitce Lachové do 30.9.2010.
IX. MO Lbc Vratislavice n/N
l. Prodej pozemků
1. Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/11 při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú.
Vratislavice nad Nisou, manželům Petrovi a Daniele Fáčkovým, bytem Aloisina výšina 630, 460 15 Liberec XV,
za kupní cenu 1,256.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

2. Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/14 + 2098/2 a 2102/2 při ul. Tanvaldská a Šikmá
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Jiřímu a Lence Štajnerovým, bytem Na Mlýnku 748, 460 01 Liberec XII, za kupní cenu 1,361.100,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem
města Liberec.

3. Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/15 + 2098/5 a 2098/6 při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú.
Vratislavice nad Nisou, panu Radku Fejglovi, bytem Hedvábná 1118/9, 460 06 Liberec VI, za kupní cenu 1,340.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem
města Liberec.

4. Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/18 při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad
Nisou, panu Janu Nezmarovi, bytem Hlavnice 106, 747 52 Hlavnice, za kupní cenu 1,427.600,- Kč, splatnou před podpisem
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 98/3, p.p.č. 99/8 a p.p.č. 94/5 (Geometrickým plánem
č. 2716-251/2008 ze dne 21.8.2008, se z p.p.č. 99/1 o výměře 768 m2 odděluje p.p.č. 99/7 o výměře 56 m2. Geometrickým
plánem č. 3002-111/2010 ze dne 24.6.2010 se z p.p.č. 99/1 o výměře 712 m2 odděluje p.p.č. 99/1 o výměře 20 m2, předmětem
prodeje je nově vzniklá p.p.č. 99/8 o výměře 692 m2 a dále se p.p.č. 94/1 o výměře 319 m2 odděluje p.p.č. 94/5 o výměře 103 m2,
která je předmětem prodeje.) při ul. Náhorní v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavovi a Jarmile Halbichovým, bytem
Náhorní 1187, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 320.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1736/1 a 1852/3 při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou,
společnosti EUROHEAT, s.r.o., IČ: 27284662, sídlem Leknínová 1198, 463 11 Liberec XXX, zastoupená jednatelem Ing. Richardem
Kaiserem, za kupní cenu 4,768.926,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 941/6 při ul. U Lesa v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Jaroslavovi
a Lucii Lejskovým, bytem Pampelišková 1537, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 1,431.001,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy,
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1004/4 při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi
a Evě Hudcovým, bytem Prosečská 837, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 90.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy,
termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2113/7 při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou manželům
Miroslavovi a Marcele Kubášovým, bytem Východní 213, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 99.500,- Kč se splatností první ½ doplatku
kupní ceny, tj. 44.750,-Kč před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace
Zastupitelstvem města Liberec a druhé ½ doplatku kupní ceny 44.750,- Kč do dne 30.6.2011.

10. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2645/22, oddělené od p.p.č. 2645/1 dle GP č. 2958-57/2010 ze dne 2.3.2010
při ul. Kunratická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Liberec manželům Pavlovi a Jitce Šafkovým, bytem Nezvalova 649/8, 460 15, Liberec 15
za kupní cenu 26.900,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace
Zastupitelstvem města Liberec.

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2349/9, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 2896-171/2009 ze dne 2.9.2009,
při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Lukášovi a Ludmile Kubáčkovým, bytem Rychtářská 609/13, 460 14 Liberec XIV,
za kupní cenu 666.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace
Zastupitelstvem města Liberec.

12. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2349/10, oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 2896-171/2009 ze dne 2.9.2009,
při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Radimovi Žďárskému, bytem nám. Žižkovo 1084/18, 460 01 Liberec I, za kupní cenu 612.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

2. Prodej budov
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej budovy č.p. 39, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na p.p.č. 1427/1 (oddělené z p.p.č. 1427
dle GP č. 2910-347/2009 ze dne 16.11.2009) s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1427/1, p.p.č. 1428/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou kupujícím:
Jaromírovi a Libuši Strakovým, bytem Tanvaldská 39, 463 11 Liberec XXX – 29,798% nemovitosti, Tomáši a Ingrid Málkovým, bytem Karoliny
Světlé 176/30, 460 07 Liberec VII – 24,098 % nemovitosti,
Jaroslavovi a Martině Dlabolovým, bytem Tanvaldská 39, 463 11 Liberec XXX – 25,293% nemovitosti,
Janovi a Olze Melčovým, bytem Tanvaldská 39, 463 11 Liberec XXX – 12,095% nemovitosti a Václavu Valáškovi, bytem Tanvaldská 39, 463 11
Liberec XXX – 8,716% nemovitosti. Kupní cena 3,800.000,- Kč je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej budovy č.p. 46, ul. Tanvaldská, Liberec XXX, včetně pozemků p.č. 1390, 1391 v k.ú.
Vratislavice nad Nisou za minimálně nejnižší podání 2,450.000,-Kč, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

3. Prodej bytových jednotek
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytových jednotek v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a na pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.
A to b.j. č. 2 za minimálně nejnižší podání 538.000,- Kč; b.j. č. 6 za minimálně nejnižší podání 588.000,- Kč; b.j. č. 16 za minimálně nejnižší podání 593.000,- Kč;
b.j. č. 19 za minimálně nejnižší podání 645.000,- Kč; b.j. č. 25 za minimálně nejnižší podání 622.000,- Kč; b.j. č. 28 za minimálně nejnižší podání 695.000,- Kč; b.j.
č. 31 za minimálně nejnižší podání 612.000,- Kč; b.j. č. 35 za minimálně nejnižší podání 622.000,- Kč; b.j. č. 45 za minimálně nejnižší podání 622.000,- Kč; b.j.
č. 56 za minimálně nejnižší podání 612.000,- Kč a b.j. č. 59 za minimálně nejnižší podání 635.000,- Kč.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 14 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX z privatizace
a doplnění této bytové jednotky do seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu.

4. Bezúplatný převod pozemků
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1248/1, 1265, 1271, 1315 a 1511 v k.ú. Vratislavice nad Nisou
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Liberec a dále souhlasí se zněním
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 6100/2010/8622.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1302/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky -
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Liberec.

USNESENÍ Č. 180/10 - Prodej pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

prodej pozemků za uvedená upravená nejnižší podání formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.

poř. číslo; katastrální území; parcelní číslo; druh pozemku; výměra (m2); původní nejnižší podání (Kč); navržené snížení(%); upravené nejnižší podání (Kč)
01; Liberec; 271/2, 281; ostatní plocha-jiná plocha, ostatní plocha - manipulační plocha; 741; 2,674.000,-; 25; 2,006.000,-
02; Rochlice u Liberce; 361/35; ostatní plocha-zeleň; 1.369; 288.000,-; 25; 216.000,-
03; Nové Pavlovice; 610/1, 612/1; ostatní plocha-zeleň ;1.152; 381.000,-; 25; 286.000,-
04; Nové Pavlovice; 620/1; ostatní plocha-manipulační plocha; 348; 460.000,-; 25; 345.000,-
05; Kateřinky u Liberce; 756, 757, 758, 759; zastavěná plocha – společný dvůr, trvalý travní porost, ostatní plocha – ostatní komunikace; 2.067; 214.000,-; 25; 161.000,-
06; Doubí u Liberce; 1072/1, 1076/1; trvalý travní porost, zahrada; 6.708; 2,352.000,-; 25; 1,764.000,-;
07; Vesec u Liberce; 1040/1, 1040/15; ostatní plocha-dobývací prostor, manipulační plocha; 5.041; 947.000,-; 25; 711.000,-
08; Vesec u Liberce; 1107/4, 1107/5, 1108, 1109/2, 1109/3, 1109/4, 1109/6, 1110; trvalý travní porost; 9.297; 3,442.000,-; 25; 2,582.000,-
09; Vesec u Liberce; 1137/2; trvalý travní porost; 5.912; 4,450.000,-;25; 3,338.000,-;
10; Kunratice u Liberce; 40/1; zahrada; 2.293; 592.000,-;25; 444.000,-
11; Krásná Studánka; 1218/20; trvalý travní porost; 3.693; 876.000,-; 25; 657.000,-
12; Radčice u Krásné Studánky; 257/81; trvalý travní porost; 3.780; 468.000,-; 25; 351.000,-

USNESENÍ Č. 181/10 - Prodej pozemků a objektů formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

prodej pozemků a objektů formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. za uvedená
nejnižší podání, s výjimkou pozemků poř. č. 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12:
POZEMKY
poř. číslo; katastrální území; parcelní číslo; druh pozemku; výměra (m2); nejnižší podání (Kč)

01; Liberec; neschváleno; 1659/1, 1663; zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, zastavěná plocha a nádvoří-společný dvůr; 313 911.000,-
02; Liberec; neschváleno; 5500/1; trvalý travní porost; 585; 283.000,-
03; Rochlice u Liberce; neschváleno; 38/1, 39/1, 42/13; ostatní plocha-jiná plocha ostatní plocha-neplodná půda; 2.047; 553.000,-
04; Rochlice u Liberce; neschváleno; 473/5; trvalý travní porost; 9.068; 1,881.000,-
05; Dolní Hanychov; 159/6, 162/1, 162/2, 196/1, 202, 203; trvalý travní porost, ostatní plocha-manipulační plocha, zastavěná plocha
a nádvoří-zbořeniště, ostatní plocha-jiná plocha; 9.818; 7,724.000,-
06; Nové Pavlovice; 397, 399,398; včetně stavby zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, zahrada, zastavěná plocha a nádvoří-jiná stavba; 1.074; 553.000,-
07; Ruprechtice; neschváleno; 1130/1; trvalý travní porost; 1.696; 455.000,-
08; Starý Harcov; 1702/1, 1704/122 ;zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, ostatní plocha-jiná plocha; 2.073; 2,274.000,-
09; Kunratice u Liberce; 29; trvalý travní porost; 3.149; 812.000,-
10; Krásná Studánka; neschváleno; 317/3, 333, 334, 335, 355/11; orná půda, ostatní plocha-neplodná půda, trvalý travní porost; 8.280; 1,025.000,-
11; Krásná Studánka; neschváleno; 1028/3; trvalý travní porost; 1.598; 215.000,-
12; Radčice u Krásné Studánky; neschváleno; 377/4, 377/10; ostatní plocha- neplodná půda; 2.083; 286.000,-
OBJEKTY
poř. č.; část; č.popisné; adresa; pozemky; p.č.; katastrální území; nejnižší podání (Kč)
13; 01; 625; Masarykova; včetně garáží na pozemcích p.č. 2813/5, 2813/6, 2813/7
2814, 2813/5, 2813/6, 2813/7, 2813//1, 2813/2; Liberec; 15,000.000,-
14; 08; objekt bez čp.; na pozemku p.č. 521/2; (garáž s dílnou); České mládeže; 521/2, 521/1;
Dolní Hanychov; 1,000.000,-

Prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“
Tento bod byl stažen z programu zasedání.

USNESENÍ Č. 182/10 - Majetkoprávní operace – Odbor rozvojových projektů
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod body :
I. Prodej pozemku
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 214/2 a pozemku parc. č. 218/3 vzniklý
oddělením z původního pozemku parc. č. 218 na základě Geometrického plánu č. 4482-966/2009
zpracovatel GEOKART v.o.s. vše v katastrálním území Liberec, obec Liberec do ideálního spoluvlastnictví
firmy SOLOX, spol. s r.o., Strmá 708/6, Liberec XIV, IČ: 63148757, Ing. Zdeňka Bláhy, Dobiášova 854,
Liberec 6 a Alexandra Kendika, Pražská 10/11, Liberec III s výší podílu 1/3 pro každého za celkovou kupní
cenu ve výši 327.000,- Kč.
II. Dar pozemku
Zastupitelstvo města schvaluje dar pozemkového dílu „b“ o výměře 0,37 m2 odděleného na základě Geometrického
plánu pro vyznačení budovy č. 2955-34/2010 z pozemku parc. č. 2133/1 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou,
obec Liberec, Pavlu Vodseďálkovi, Kunratická čp. 185, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou.
III. Přijetí daru
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru rozestavěné stavby objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 1552/3
a pozemků st.p.č. 1552/3 a p.p.č. 1551/2, 1553/1 a 1552/1 v k.ú. Rochlice u Liberce, obci Liberec z vlastnictví Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, IČ: 70891508 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr.E. Beneše 1,
Liberec I, IČ : 00262978.
IV. Bezúplatný převod pozemku
1. Zastupitelstvo města schvaluje
a) bezúplatný převod pozemku p.č. 126/12 v k.ú. Doubí u Liberce z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 69797111 do vlastnictví
Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978,
b) předložené znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. ULB/2105/2010/Doubí u Liberce.

2. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1890/1 a 3902 v k.ú. Liberec, p.č. 2140/1 v k.ú. Starý Harcov,
p.p.č. 611 Kateřinky u Liberce, p.č. 91 v k.ú. Ostašov u Liberce, p.p.č. 150/1 v k.ú. Horní Suchá u Liberce, p.č. 230/1 v k.ú. Hluboká
u Liberce, p.č. 134/1 v k.ú. Kunratice u Liberce a p.č. 1013/2 a 1015/1 v k.ú. Krásná Studánka z vlastnictví České republiky a ve správě
Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1,
460 59 Liberec 1, IČ: 262 978.

3. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2768/ULB/2010, pozemků p.č. 1495/106, p.č. 1495/107
a p.č. 1453/3 v k.ú. Rochlice u Liberce, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978.

V. Změna usnesení
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu usnesení zastupitelstva města č. 79/10, bod 2. spočívající ve vypuštění části věty
ve znění „p.p.č. 117/8 oddělená dle GP č. 890-344/2006 z p.p.č. 117/2“ a její nahrazení novým zněním p.p.č. 117/13 oddělená GP
č. 1081-166/2010 z p.p.č. 117/12.

USNESENÍ Č. 183/10 - OC FORUM – majetkoprávní vypořádání
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. prodej pozemků parc.č. 1528/14 o výměře 157 m2, parc.č. 1528/16 o výměře 32 m2, parc.č. 1528/17 o výměře 784 m2, parc.č. 1528/19 o 
výměře 442 m2, parc.č. 1528/21 o výměře 212 m2, parc.č. 1528/22 o výměře 82 m2, parc.č. 1528/23 o výměře 59 m2, parc.č. 1528/25 o výměře
10 m2, parc.č. 1528/26 o výměře 305 m2, parc.č. 4025/3 o výměře 62 m2 vzniklý oddělením z původního pozemku parc.č. 4025/1 na základě
Geometrického plánu č. 4558-23/2010 zpracovatel Ing. Zdeněk Havlík, parc.č. 4035/19 o výměře 76 m2 a parc.č. 4035/20 o výměře 211 m2
vše v katastrálním území Liberec, obec Liberec, a to za kupní cenu 4.000,- Kč/m2 (tj. celkem 9,728.000,- Kč), společnosti Multi Veste Czech
Republic 9, s.r.o., IČ: 27643191, se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1
2. koupi pozemků parc.č. 1494/1 o výměře 11 m2, parc.č. 1497/2 o výměře 188 m2, parc.č. 1503/2 o výměře 16 m2, parc.č. 1511/2 o výměře
18 m2, parc.č. 1516/9 o výměře 86 m2, parc.č. 1528/2 o výměře 74 m2, parc.č. 1528/10 o výměře 16 m2, parc.č. 1528/15 o výměře 135 m2,
parc.č. 1528/18 o výměře 20 m2, parc.č. 1528/20 o výměře 47 m2, parc.č. 1528/24 o výměře 3 m2, parc.č. 4026/3 o výměře 146 m2 vzniklý
oddělením z původního pozemku parc.č. 4026/3 na základě Geometrického plánu č. 4558-23/2010 zpracovatel Ing. Zdeněk Havlík, parc.č. 5819/1
o výměře 121 m2 vzniklý oddělením z původního pozemku parc.č. 5819/1 na základě Geometrického plánu č. 4558-23/2010 zpracovatel Ing. Zdeněk
Havlík a parc.č. 5819/6 o výměře 9 m2, vše v katastrálním území Liberec, obec Liberec, včetně veškerých jejich součástí a příslušenství, a to za
kupní cenu 4.000,- Kč/m2 (celkem 3,560.000,- Kč), od společnosti Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., IČ: 27643191, se sídlem Olivova 4/2096,
110 00 Praha 1

bere na vědomí

předložený návrh textu Smlouvy o převodu nemovitostí čj. 7/10/0071.

USNESENÍ Č. 184/10 - Městský fond rozvoje bydlení – přijetí daru inženýrské sítě (splašková kanalizace) v k.ú. Starý Harcov
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

přijetí daru stavby nově vybudované splaškové kanalizace umístěné na pozemích parc. č. 68/1, parc. č. 90, parc. č. 495,
parc. č. 499 a parc. č. 1298/1 v k.ú. Starý Harcov – ul. Na Skřivanech od pana Víta Rakušana, bytem Na Skřivanech 327, 460 15 Liberec 15.
USNESENÍ Č. 185/10 - Smlouva o převzetí a majetkoprávním vypořádání komunikace s příslušenstvím
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o převzetí a majetkoprávním vypořádání komunikace s příslušenstvím na částech pozemků p.č. 733/2,
733/11, 733/43, 737/3, 738/1, 738/2, 782/31, 782/34, 1147/9, 1158/3, k.ú. Doubí u Liberce, se společností Investorsko inženýrská a.s.,
Gorkého 658/15, Liberec 1, IČ: 25047183, dle přiloženého návrhu.

USNESENÍ Č. 186/10 - Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České mládeže - majetkoprávní vypořádání
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení stavby „Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže“
a) směnu pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce bez doplatku, pozemky p.č. 248, p.č. 250 a p.č. 251 ve vlastnictví statutárního
města Liberec, nám. Dr. E. Beneše, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978 za pozemky p.č. 1610/26, p.č. 1610/27, p.č. 1610/29
a p.č. 1610/32, ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV, IČ 70891508, ve správě Krajské správy
silnic Libereckého kraje, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI, IČ 70946078.

b) směnu pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce bez doplatku, pozemek p.č. 243, ve vlastnictví statutárního města Liberec,
nám. Dr. E. Beneše, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978 za pozemky p.č. 445/4 a p.č. 470/29, ve vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 5446/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390.

c) směnu pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce bez doplatku, pozemek p.č. 240/3, ve vlastnictví statutárního města Liberec,
nám.Dr. E. Beneše, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978 za pozemky p.č. 239/3, p.č. 240/22, p.č. 240/23 a p.č. 442/3, ve vlastnictví
společnosti Čermák, I.E.S., s.r.o., Rádelská 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, IČ 477 84 792.

d) přijetí daru pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce, pozemky p.č. 240/20 a p.č. 240/24, od spoluvlastníků Jaroslava Čermáka,
Rádlo 314, 468 03 Rádlo a Jaroslava Čermáka, Rádelská 4427/12, 466 06 Jablonec nad Nisou.

USNESENÍ Č. 187/10 - Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec pro rok 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2010 ve zkráceném rozsahu předloženém předkladatelem
přímo na jednání zastupitelstva.

USNESENÍ Č. 188/10 - Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - pana Rudolfa Štveráka
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

prodloužení splátkového kalendáře pana Rudolfa Štveráka, bytem Burianova 1070/8b, Liberec, na 3 roky

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít splátkový kalendář na 3 roky
s panem Rudolfem Čtverákem.

USNESENÍ Č. 189/10 - Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z 
Fondu prevence SML v rámci III. výzvy roku 2010

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci III. výzvy roku
2010 v celkové výši 91.737,- Kč

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec.
T: neprodleně
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací
na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli.
T: 10/10

USNESENÍ Č. 190/10 - Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na přidělení dotací
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec - 2. kolo roku 2010

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na přidělení dotací poskytnutých v 2. kole roku 2010 z 
Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v celkové výši 725 600,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
a)zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením
Zastupitelstva města Liberec
b)zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených
dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli.
T : 30.11.2010
USNESENÍ Č. 191/10 - Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního
města Liberec pro 3. řádné kolo 2010

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 3. řádném kole roku 2010 z Kulturního fondu Statutárního
města Liberec v celkové výši 518.700,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
a) zajistit seznámení všech žadatelů 3. řádného kola dotací roku 2010 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec s usnesením
Zastupitelstva města Liberec,
T: neprodleně
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na 
základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli.
T: 12/2010

USNESENÍ Č. 192/10 - Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního
města Liberec za rok 2009

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec za rok 2009.

USNESENÍ Č. 193/10 - Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2009
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

Zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2009.

USNESENÍ Č. 194/10 - Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2009
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2009.
USNESENÍ Č. 195/10 - Změna usnesení ZM č. 60/10 - návrh na změny čerpání Fondu pro financování rozvoje
kulturních příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

změny čerpání schválených akcí Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací takto:
č.; Příspěvková organizace; Akce; Schválené náklady (odhad) Kč; Skutečné náklady (výb.řízení) Kč
1.; Divadlo F. X. Šaldy; Rekonstrukce topení ;300 000; 332 000
2.; Divadlo F. X. Šaldy; Oprava střechy; 150 000; 50 000
3.; Divadlo F. X. Šaldy Malé divadlo – rekonstr. vstupních prostor; 450 000; 0
4. Naivní divadlo II.etapa rekonstrukce topného systému 1 540 000 1 588 500
5.; ZOO; Zasíťování expozice rysů; 2 160 000; 999 240
C e l k e m; 4 600 000; 2 969 740

USNESENÍ Č. 196/10 - Přijetí dotace z programů Grantového fondu Libereckého kraje na projekt "Druhá etapa úprav
VKP Příkrý vrch v Ruprechticích"

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

Přijetí dotace z programů Grantového fondu Libereckého kraje na projekt "Druhá etapa úprav VKP Příkrý vrch v Ruprechticích" ve výši 48.000 Kč

a ukládá


Milanovi Šírovi, náměstku primátora, zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
T: 25.9.2010

USNESENÍ Č. 197/10 - Koncept územního plánu - přijetí dotace
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ve výši 3,560.400,- Kč a „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ pro projekt „Návrh územního plánu
města Liberec“ kofinancovaný z Integrovaného operačního programu.

USNESENÍ Č. 198/10 - Přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

přijetí účelové dotace z Libereckého kraje na projekt „Bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené osoby“ v celkové výši 32.000,-Kč

a ukládá

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, zajistit realizaci výše uvedeného projektu
T: průběžně
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zařadit příslušnou poskytovanou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje v celkové
výši 32.000,-Kč do nejbližšího rozpočtového opatření pro Městskou policii Liberec.
T: průběžně

USNESENÍ Č. 199/10 - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení příjetí dotace na projekt
„Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ“
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ“ s číslem OLP/1796/2010.
2) přijetí dotace na projekt „Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ“. Poskytnutá dotace bude činit
100% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 3,563.765,20 Kč

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit podepsání předmětné smlouvy.

USNESENÍ Č. 200/10 - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt
ZŠ Lesní-škola pro Evropu v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt ZŠ Lesní – škola pro Evropu s číslem LB/1038/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
2) přijetí dotace na projekt ZŠ Lesní – škola pro Evropu z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Poskytnutá
dotace bude činit 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 25,075.597,14,- Kč.

a ukládá


Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, zajistit podepsání předmětné smlouvy.
USNESENÍ Č. 201/10 - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt
ZŠ Lesní-úprava parteru v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt ZŠ Lesní – úprava parteru s číslem LB/1037/S z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod.
2) přijetí dotace na projekt ZŠ Lesní – úprava parteru z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
Poskytnutá dotace bude činit 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 15,338.688,45,- Kč

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit podepsání předmětné smlouvy.

USNESENÍ Č. 202/10 - Uzavření darovacích smluv mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem v rámci
projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření darovacích smluv

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit podepsání předmětných darovacích smluv.
USNESENÍ Č. 203/10 - Přijetí účelového finančního příspěvku Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky - objektu Liebiegovy
vily, Jablonecká ulice č.p. 41/27, rejstř. č. ÚSKP 43946/5-5230, obec a k.ú. Liberec, okres Liberec, Liberecký kraj

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje


přijetí účelového finančního příspěvku Ministerstva kultury ve výši 613.000,- Kč na obnovu nemovité kulturní památky - objektu Liebiegovy vily,
Jablonecká ulice č.p. 41/27, rejstř. č. ÚSKP 43946/5-5230, obec a k.ú. Liberec, okres Liberec, Liberecký kraj v rámci státní finanční podpory
v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností.

USNESENÍ Č. 204/10 - Kontrola naplňování projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

protokol z provedené kontroly - Kontrola naplňování projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“.

USNESENÍ Č. 205/10 - Kontrola plnění podmínek smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s.,
Liberec 13, dle usnesení č. 180/07 Zastupitelstva města Liberec

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

protokol z provedené kontroly - Kontrola plnění podmínek smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s.,
Liberec 13, dle usnesení č. 180/07 Zastupitelstva města Liberec.
Vydání 38. změny územního plánu města Liberec – hromadná
Tento bod nebyl schválen.

USNESENÍ Č. 206/10 - Vydání 39. změny územního plánu města Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 39. změna územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení,
která je jeho nedílnou součástí,

vydává


39. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
1) zajistit oznámení o vydání 39. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,
2) zajistit činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 207/10 - Vydání 43. změny územního plánu města Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 43. změna územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení,
která je jeho nedílnou součástí,

vydává

43. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
1) aby zajistil oznámení o vydání 43. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,
2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 208/10 - Vydání 45. změny územního plánu města Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje


předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 45. změna územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení,
která je jeho nedílnou součástí,

vydává

45. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
1) aby zajistil oznámení o vydání 45. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,
2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 209/10 - Vydání 46. změny územního plánu města Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 46. změna územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto
usnesení, která je jeho nedílnou součástí,

vydává

46. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
1) aby zajistil oznámení o vydání 46. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,
2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 210/10 - Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběrná komunikace
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 48B. změna územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto
usnesení, která je jeho nedílnou součástí,

vydává

48B. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
1) aby zajistil oznámení o vydání 48B. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,
2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 211/10 - Vydání 53. změny územního plánu města Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 53. změna územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení,
která je jeho nedílnou součástí,

vydává

53. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
1) aby zajistil oznámení o vydání 53. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,
2) aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 212/10 - Zadání 66. změny územního plánu - strategická změna - Sportovní areál Ještěd
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

navržené zadání 66. změny územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 66. změny územního plánu města Liberec.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 213/10 - Nové názvy ulic
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

nové názvy ulic ve městě Liberci
v lokalitě Puškinova, k.ú. Doubí - u prům. zóny JIH – Edisonova, Wichterleho,
v lokalitě Za Metou, k.ú. Vesec – K Sportovnímu areálu, Hančova, Vrbatova,
v lokalitě nad Houbařskou, k.ú. Horní Hanychov – rodinné domy – Hřibová, Kozáková,
Holubinková, Bedlová a Smotlachova.

a ukládá

1. Ing. Luboru Franců, správci registru názvů veřejných prostranství,
provést změnu v evidenci ulic a informovat příslušné odbory Magistrátu města Liberce a
ostatní organizace o nových názvech ulic
T: ihned

2. Ing. Ladislavovi Fuchsovi, vedoucí odboru technické správy majetku,
zajistit postupně prostřednictvím zhotovitelů, výrobu a umístění uličních tabulí terénu
T: ihned

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje čl. VII obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009, o veřejném pořádku  
Tento bod nebyl schválen.  

USNESENÍ Č. 214/10 - Činnost orgánů SML za povodní, mimořádé výdaje, škody a dary
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

- postup orgánů a organizací statutárního města Liberec v rámci vyhlášeného stavu nebezpečí ve dnech 7. srpna 2010 až 5. září 2010,
- použití materiálových, lidských a finančních zdrojů statutárního města Liberec na řešení mimořádné situace na území statutárního města Liberec i v obvodech obcí s rozšířenou působností Liberec a Frýdlant,
- darování poskytnutých disponibilních finančních prostředků organizaci Hand for Help, o.p.s., městu Hrádek nad Nisou, městu Frýdlant, městu Chrastava a bezplatné poskytnutí majetkových hodnot v rámci záchranných a likvidačních prací, a to ve specifikaci dle důvodové zprávy a jejích příloh.

USNESENÍ Č. 215/10 - Darování požární techniky
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

darování požární techniky z majetku Statutárního města Liberec – vozidla CAS 25 Škoda 706 obci Nová Ves za podmínek dle důvodové zprávy

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit předání daru obci Nová Ves.
T: do 30.9.2010
USNESENÍ Č. 216/10 - Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na řádnou valnou hromadu
společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s., se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, která se bude konat dne 7. října 2010 v 11.00 hod. v sídle společnosti.

USNESENÍ Č. 217/10 - Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2010
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2010

a souhlasí

s prodloužením termínu kontroly:
99/09 - Schválení záměru vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova ve společném areálu – ul. Pekárkova
Termín: 30. 11. 2010
80/10 - Projekt „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“ – schválení pokračování v projektu
Termín: 12/2010
214/08 - Průmyslová zóna Růžodol I. Sever – Dopravní napojení MÚK Svárov – záměr majetkového vypořádání
Termín: 12/2010
240/09 - Záměr realizace výstavby a provozu mateřské školy formou PPP projektu
Termín: 12/2010
174/09 - MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k.ú. Karlinky, Liberec
Termín: 10/2010
193/08 - Rekonstrukce mostu Letná vč. souvisejících staveb - navýšení rozpočtových nákladů souvisejících s odstraněním havarijního stavu
kanalizačního řadu v ul. Norská vč. příslušných přípojek
Termín: 11/2010
USNESENÍ Č. 218/10 - Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 24. června 2010
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

vyřízení podnětů a dotazů z 6. zasedání zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 24. června 2010.
USNESENÍ Č. 219/10 - Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na mimořádnou valnou hromadu
společnosti Teplárna Liberec, a.s., se sídlem tř. Dr.Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4, která se bude konat dne 30. září 2010 v 8.30 hod.
v sídle společnosti.

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města

Ing. Ondřej Červinka, v. r.
náměstek primátora

Přílohy:
k usn. č. 190/10
k usn. č. 191/10
k usn. č. 214/10

Typ
souboru
Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor
PDF
Usnesení 343844
Soubor PDF
Soubor
PDF
Přílohy 39845552

 

Nastavení cookies