06.06.2012

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 29.04.2010

ZÁPIS
Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 29. 4. 2010
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

 

K bodu č. 1 - Zahájení a schválení pořadu jednání
Ing. Jiří Kittner, primátor města, zahájil 4. zasedání zastupitelstva města v 15.04 hodin. Přivítal přítomné na zasedání a požádal zastupitele, aby se zaprezentovali. Konstatoval, že je přítomno 34 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, jednání je usnášeníschopné a může začít. Omluvil ze zasedání Mgr. Harvánka a J. Veverku, kteří dorazí později.

Ing. Kittner
Na stole a v elektronické podobě jsou předloženy následující materiály. Doplnění bodu č. 9 – Seznam ploch veřejné zeleně, které by měly být vyjmuty z privatizačního procesu, na stole máte také kompaktní disky s podrobnými materiály, protože soubor je opravdu rozsáhlý. Doplnění bodu č. 10 o zástavní smlouvy, to je neveřejný materiál a dále doplnění k bodu č. 33 - Vyřízení podnětů a připomínek z 3. zasedání. Dále máte Informaci č. VI a č. VII. Měli byste mít body č. 4a – Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných, bod č. 16a – Sanace skládky, schválení přijetí dotace, bod č. 24a – Kontrola rozdělování prostředků Ekofondu, bod č. 28a – Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM, bod č. 28b – Schválení IPRM, bod č. 31a, 31b a 31c – volba zástupce na jednotlivé valné hromady, které přišly v průběhu měsíce. Pokud nemá nikdo nic dalšího k programu, nechám o něm hlasovat s body č. 1 – 34, a novými body č. 24a, 16a, 24a, 28a, 28b, 31a, 31b, 31c.

Hlasování č. 1 – pro 35, proti 0, zdržel se 0 – program byl schválen

Primátor města jmenoval zapisovatelkou dnešního jednání Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení. Za ověřovatele zápisu určil MUDr. Ivanku Kolomou a Ctibora Jecha. Seznámil občany s procedurou přihlášení se do diskuse.

K bodu č. 2 - Diskuse
Ing. Jiří Rutkovský, občan města
Chtěl bych Vás v rámci obecné diskuse pozvat na akci, kterou pořádá naše sdružení, která se jmenuje „Jarní cyklo-výlet“. Jedná se o tradiční akci, pořádáme ji pravidelně již asi osmým rokem. Jezdíme z Liberce do Oldřichova a zpět. Akce se koná v sobotu 15. května, jedná se o celodenní akci. Na našich webových stránkách si můžete přečíst podrobnosti, jaké jsou cíle této akce. Nejdůležitějším cílem je seznámit účastníky výletu s realizovanými úpravami pro cyklisty, které jako město budujete, a také na zlepšení podmínek na trase z Liberce do Frýdlantu a do Nového města pod Smrkem, do této oblasti. Akce je určená pro veřejnost a také pro Vás, pro zastupitele. Mám radost, že někteří z nás se nám již ozvali a budou nás vyprovázet.. V soutěži bude jízdní kolo, tak doufám, že se zúčastní hodně občanů, a že pokud s námi pojedete, bude to zajímavá projížďka. Děkuji za pozornost.

Ing. Kittner
Děkuji za pozvání.

Zdeněk Podehradský, občan města
Bydlím v Liberci, na Horské třídě. Mám dotaz, jak je to s útvarem hlavního architekta, konkrétně s jeho vedoucí osobností. Když jsem býval mladší, tak jsem tady také sedával a to byl hlavní architekt Ing. Technik, později Ing. Podobský, a poté ještě Ing. Ulmann. Já se ptám proto, jelikož se domnívám, že kdyby zde byla nějaká autorita, vedoucí tohoto útvaru, tak by nedovolil postavit tu obludu na Soukenném náměstí, která ho úplně ucpala.

Ing. Kittner
Hlavního architekta jsme řešili již několikrát. V organizační struktuře magistrátu není a na tuto otázku jsou samozřejmě různé názory. Více k tomu asi neumím říci.

K bodu č. 3 - Majetkoprávní operace
I. Prodej pozemků
Ing. Kittner
Je tam 25 pozemků.

J. Šolc
Rád bych požádal, abychom o pozemcích č. 9 a 20, 23 hlasovali zvlášť.

MUDr. Kolomá
U bodu č. 16 nebudu hlasovat, jelikož se v tomto případě jedná o příbuzenský vztah.

Ing. Kittner
Já bych tedy nechal hlasovat o všech bodech vyjma těch, o kterých chtěl pan Šolc nechat hlasovat zvlášť. To znamená body č. 1-8, 10-19, body č. 21, 22, 24, 25.

Hlasování č. 2 – pro 35 , proti 0 , zdržel se 0 – návrh byl schválen

Ing. Morávek
Já se domnívám, že tam musíme dát ještě bod č. 16, jak chtěla paní doktorka.

Ing. Kittner
Dobře, já jsem říkal č. 10-19.

Ing. Morávek
Nejde č.10-19. Musí být bod č. 16 zvlášť, aby paní doktorka nemusela hlasovat.

Ing. Kittner
Takto ta žádost nezněla. Ale dobře, nechám tedy hlasovat zvlášť o bodu č. 16.

Hlasování o bodu č. 16
Hlasování č. 3 – pro 34 , proti 0 , zdržel se 0 – návrh byl schválen

Hlasování o bodu č. 9
Hlasování č. 4 – pro 25 , proti 0 , zdržel se 10 – návrh byl schválen

Hlasování o bodu č. 20
Hlasování č. 5 – pro 26 , proti 4 , zdržel se 5 – návrh byl schválen

Hlasování o bodu č. 23
Hlasování č. 6 – pro 25 , proti 0 , zdržel se 10 – návrh byl schválen

II. Bezúplatný převod pozemku
Ing. Kittner
Jedná se o kus komunikace.

Hlasování č. 7 - pro 35 , proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

III. Směna pozemků
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 8 – pro 32, proti 0 , zdržel se 3 – návrh byl schválen

IV. Výkup pozemku
Ing. Kittner
Je zde pouze jeden a opět se jedná o poměrně malý kousek komunikace.

Hlasování č. 9 – pro 35 , proti 0 , zdržel se 0 – návrh byl schválen

V. MO Vratislavice n. N.
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasováno č. 10 – pro 35, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 4 - Výkup areálu bývalé MŠ Gagarinova
Mgr. Rosenbergová
Dovolte mi, abych přednesla stanovisko školského výboru. Doporučujeme tento objekt vykoupit a vybudovat novou mateřskou školu vzhledem k tomu, jaká je v Liberci situace.

J. Šolc
Já bych u tohoto bodu chtěl říci, že vítáme vybudování mateřské školy. Je to víceméně i splnění jednoho z našich dávných cílů. Ale v tomto okamžiku bych se chtěl zeptat na jednu věc. Trochu mi vadí, že v materiálu nejsou žádné fotografie, nevím, kdo se byl na místě podívat. Já tedy ano. Dále bych se chtěl zeptat, z jakých prostředků se bude hradit částka 20 mil. Kč do 30. 6. 2010. Děkuji.

Ing. Kittner
Probírali jsme to na klubech i finančním výboru. Samozřejmě v rozpočtovém opatření, které je o několik bodů vzadu, máte částku na 2 mil.Kč při podpisu smlouvy. Víte, že jsme schválili snížení základního jmění společnosti Teplárna Liberec. V příštím rozpočtovém opatření bychom měli schvalovat příjem 30 mil. Kč z tohoto snížení. Samozřejmě počítáme, že 22 mil. Kč použijeme na tuto školku a 8 mil. na doplnění rezerv. To je samozřejmě v tuto chvíli jediný zdroj, ale neměl by zde být problém. Ing. Červinka ještě odpoví na tu druhou část.

Ing. Červinka
Za tu neexistenci fotomateriálu se omlouvám. Nicméně na předsedech klubů jsem dal k dispozici posudek, mám ho i zde. Pokud máte zájem, je tam samozřejmě i fotodokumentace. Kdybych o to byl požádán, samozřejmě bych to dodal i ostatním. Upřímně řečeno jsem to podcenil.

Ing. Morávek
Dobrý den, my jsme si na jednání předsedů klubů některé věci vyjasnili, jednalo se o počet a nedostatek počtu míst v mateřských školkách. Vzhledem k tomu, jak byl v minulosti prezentován počet volných míst nebo to, co se ve prospěch volných míst udělalo, si ale neodpustím poznámku. Tato školka, je rovněž příkladem toho, jak se některé objekty nesmyslně privatizovaly, aniž by se města někdo zeptal. Tato privatizace byla zřejmě mezi ministerstvem a jednotlivci. Patřilo to dříve Uranu, takže do toho město nemohlo zasahovat. Bohužel na to dnes doplácíme a musíme platit takovouto částku, aby vznikla nová místa v mateřských školkách. Tak to je jeden z příkladů, jak některá privatizace může být nazvána „skutečně zpackanou privatizací“.

Ing. Kittner
Pane inženýre, sám jste si odpověděl. Mohu s vámi souhlasit, nicméně tento objekt městu nikdy nepatřil, byl přímo zprivatizován ze státního podniku DIAMO, a tudíž jsme na tuto bývalou školku nikdy neměli vliv.

Hlasováno č. 11 – pro 33, proti 0 , zdržel se 1 - návrh byl schválen

K bodu č. 4a - Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 12 – pro 31, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 5 - Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku
Výkup pozemku

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 13 – pro 30, proti 0, zdržel se 5 – návrh byl schválen

K bodu č. 6 - Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
I. Směna

Ing. Kittner
Zde platí to, co jsem už říkal před chvílí, a proto mohu rovnou otevřít diskusi.

Ing. Mrklas
Rád bych se zeptal na protipovodňová opatření, jakým způsobem, kdybychom tuto směnu neprovedli, by to ovlivnilo provádění protipovodňových opatření?

Ing. Hruša
V podstatě máme studii na toto území, pokud jde o protipovodňové opatření z roku 2003. Smysl opatření je takový, že náklady musí být nižší než případné škody, takže tam je to ve stavu, kdy kromě stadionu Slovanu nemusíme ostatní věci nějak zvlášť chránit. Musíme docílit toho, když voda nateče, aby také odtekla. Takže pokud se, teď budu předjímat, tam povede vybudovat třeba fotbalová hřiště na trénink, která v podstatě splňují podmínku, voda přiteče a odteče, tak tam nebude moci být nějaké pevné hrazení jako např. ploty. Jediná, zatím známá, zábrana, která tam nesmí být. Pokud do budoucna budou budovat sportoviště, nebude potřeba budovat zábrany přímo ve vodě.

Ing. Mrklas
Takže v podstatě, když to nevykoupíme, tak se nic nestane. Když to tedy nesměníme a ten pozemek zůstane tak, jak zůstane, tak to protipovodňová opatření nějakým zásadním způsobem neovlivní? Jestli jsem to pochopil správně.

Ing. Hruša
Protipovodňová opatření ne, protože tam to bude v každém případě záplavová plocha, ale problém je v tom, že tam chceme do budoucna připravit větší plochy pro sportoviště Slovanu, a dále se tam připravuje budování cyklostezky, která by v tomto případě vedla po našem pozemku a ne po pozemku cizím.

J. Šolc
Ta situace s cyklostezkou tam není růžová, asi to všichni víme, konají se tam jízdy každý rok. Nicméně tady bych se chtěl zeptat Ing. Červinky, který má sport ve své gesci. Z mého laického pohledu se mi jeví, že fotbalových hřišť je ve městě poměrně dost. Budovalo se nové hřiště jako náhrada za hřiště u Makra, i v areálu u Arény nějaká hřiště jsou. Je opravdu nezbytné stavět další, víceméně obří fotbalová hřiště? Není kapacita stávajících fotbalových hřišť pro příštích deset let dostatečná? Tudíž bychom tuto směnu nemuseli realizovat nyní, ale počkali bychom na nějaký vhodnější okamžik, i kdyby ten okamžik měl nastat třeba za deset let, až plochy v Machníně budou přepracovány na stavební a můžeme je vyměnit lukrativnějším způsobem.

Ing. Červinka
To asi není teď míněno nějakou aktuální potřebou sportoviště. Nicméně je to nějaká rozvojová plocha v blízkosti fotbalového stadionu, kterou by bylo vhodné mít v majetku města a scelit tam pozemky. Zároveň je to, tak jak já to chápu, cesta k vyřešení problémů s cyklostezkou. Takže ptáte-li se mě, jestli plánujeme v nejbližší době nějakou výstavbu na tomto pozemku, tak já za svůj resort a za svůj odbor říkám, že nikoliv. Ale nevím, jestli to pan náměstek nějakým způsobem doplní.

Ing. Hruša
Nechápu, z čeho uvažujete, že v Machníně bude někdy nějaká stavební plocha. Všechno, jak je vidět, je orná půda. Čili to je v gesci ministerstva zemědělství, v uvolnění na jiný statut. Myslím si, že je to jen spekulace, a dost odvážná. Navíc současný územní plán, který se připravuje, o tom vůbec neuvažuje. A ani tam nebyl žádný požadavek, pokud já vím.

J. Šolc
Spekulace je to samozřejmě odvážná, já také nemluvím o tom, že by to mohlo být v nynějších deseti letech. Když se podíváme na strukturu města, tak tyto volné plochy směrem na Ostašov a Machnín jsou jediné rovné plochy, které by jednou do budoucna na bydlení mohly být využity a myslím si, že z pozice města by se nám lépe směňovalo tento pozemek, kdyby byl za deset let zařazen jako stavební. To je jen otázka nějaké cenotvorby.

Ing. Kittner
Je-li vaším cílem zachovat letiště, tak toto je v jeho ochranném pásmu, takže tam tu výstavbu těžko kdy provedeme, i kdybychom chtěli.

Ing. Mrklas
Rád bych se ještě zeptal, pokud tam budou sportoviště, jakým způsobem to ovlivní povodně a jestli na ně nebudou mít negativní dopad. Pokud tam bude umělý trávník nebo cokoliv vybudované, tak když se přes to přežene velká voda, tak to asi dostane poměrně zabrat.

Ing. Hruša
Tak to Vám samozřejmě neřeknu, jaký je následek nějaké povodně, jelikož nemám ty zkušenosti, ale předpokládám, že je to tráva, takže v případě, že spadne voda, se to dá během čtrnácti dnů do pořádku a voda tam nebude dlouho stát. Ale tam skutečně nemůže být žádná zábrana, to znamená, žádné ploty ani pevné stavby.
Hlasování č. 14 – pro 24 , proti 4 , zdržel se 9 – návrh byl schválen

II. Směna
Ing. Kittner
Pozemky pod stavbami v areálu SAJ,a. s.

Hlasování č. 15 – pro 35 , proti 0 , zdržel se 2 – návrh byl schválen

K bodu č. 7 - Projekt „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“ – schválení pokračování v projektu
J. Šolc
Já bych k tomuto bodu měl otázku. Jak je to ohledně vyvolané investice? V tom bodě je poměrně zajímavě popsáno, že se víceméně město zavazuje k tomu, že pakliže toto bude schváleno, tak bude potřeba vymístit parovod, a to vymístění bude stát, počínaje rokem 2012, opravdu stamilionové částky. Takže já bych se chtěl zeptat, jestli je toto reálné. A pokud toto reálné je, z čeho se to bude platit, a zda nám na toto vymístění parovodu přispěje teplárna?

Ing. Hruša
Tento materiál má v první fázi docílit toho, aby celý proces pokračoval. Začali jsme v roce 2002 a jsou zde částky, které jsou hrubým odhadem. Osobně se domnívám, že odhad na parovod není úplně ideální, že tam bude ještě částka navýšena. Ale pokud jde o spolupráci s Teplárnou Liberec, a. s., tak v první fázi to postavili tak, že říkají: „vy máte zájem to vymístit, vy si to zaplaťte“. Říkám to stručně. Máme ale možnost, pokud celý proces bude pokračovat, v případě, že v nějaké fázi nebudou peníze, zase o ně žádat. Pokud budeme včas reagovat.

J. Šolc
Takže kdyby to schválili a my jsme na to neměli peníze, tak se stane co? Dostaneme nějakou pokutu?

Ing. Hruša
Ne, v podstatě jediné co by se stalo, kdybychom řekli, nemáme peníze a neplatíme, tak nám skončí dotace z Povodí Labe, s. p., které to bude financovat. Tak se stane to, že Povodí Labe, s. p. řekne, že nemá peníze, tudíž to nebude. Sdělí, že vyhlašuje aktivní protipovodňovou zónu a v této protipovodňové zóně se nebude moci stavět ani rekonstruovat. Bude to stavební uzávěra. To je nebezpečí, proto potřebujeme, aby to pokračovalo nějakými kroky dále, jsou zde nějaké termíny. Je možné, že za dva nebo tři roky se dostaneme k tomu, že bude město mít peníze nebo se změní filozofie vytápění, a tudíž parovod nebude potřeba. Nebo se domluvíme s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, že nám nějaké peníze nad ten limit přidá. Tam je to nějak uvedené, že je možno ještě jednat. Ale filozofie toho materiálu je, pokračovat v projektové přípravě, abychom neměli nějaké prostoje a Povodí Labe, s. p. mohlo de facto jednat jako investor opatření.

Ing. Mrklas
Takže v podstatě, pokud bychom tento materiál neschválili, tak hrozí ve středu města nebo v dané oblasti stavební uzávěra. Zrovna nedávno jsem četl takovou zajímavou publikaci o jizersko-horských přehradách, kdy vlastníci továren v okolí zřídili vodní družstvo, které financovalo výstavbu všech přehrad tady po Jizerských horách. Při té příležitosti mě též napadá, zda by se na tom vlastníci pozemků, které se nacházejí v dané lokalitě, neměli nějakým způsobem finančně podílet? Protože svým způsobem je to pro jejich ochranu, a z druhého pohledu, proč by to vše mělo dělat jenom samotné město? Pokud má někdo pozemek a chce tam stavět, tak by se o to měl také trochu postarat, když to uměli lidé před námi, proč bychom to nedokázali my?

Ing. Hruša
To je krásná teorie. Poslední velká povodeň tu byla v roce 1958. Občas se vylila voda někde ve Vratislavicích n. N. během předešlého třicetiletí. Buďme realisté, v podstatě tím, že majitelé nemají žádnou konkrétní hrozbu, tak co asi udělají? Kdyby se stalo to, co v roce 1902 nebo 1903, kdy byla velká povodeň, voda podstatě semlela centrum města, potom by reagovali. Nyní zde sto let nic takového nebylo. Čili jsem realista, a toto je opravdu pouze teorie.

Ing. Mrklas
Samozřejmě to dokazuje, že to družstvo, které úpravy dělalo, bylo velmi moudré, a že to dokázalo velice dobře zvládnout.

Ing. Kittner
S tím lze samozřejmě souhlasit, ale nevím, jestli se něco takového může podařit nyní. Samozřejmě v každém případě, je z částek evidentní, že nepodaří-li se na ně získat nějaké jiné zdroje, tak je město samozřejmě nikdy nezaplatí.

Ing. Kočárková
Už to nechci dále prodlužovat, ale samozřejmě hlavní překážka, která v korytě je, protože samo o sobě je poměrně kapacitní, je ten parovod, to znamená, že toto je první opatření, které se má provést, a které se v rámci projektů připravuje. A já bych se spíše, než riskovat hrozbu toho, že se tam nebude moci stavět, že tam na to doplatí občané v tom území, snažila o to, aby se tato věc mohla udělat. To znamená, když tady jsou už dány nějaké kroky v projektu, včetně nějakých postupných kroků, které se musí rychle udělat, aby projekt pokračoval. Je správné, že se dělal, ale současně bych viděla také snahu připravovat na to, alespoň z části, peníze. Myslím, že pokud jsme z Teplárny Liberec, a. s. dostali nějakých 30 mil. Kč, tak bych spíše tyto peníze nešetřila, ale počítala s nimi pro tuto věc.

Ing. Kittner
Pak nebudeme dělat mateřskou školu, to je přece jednoduché.

Ing. Mrklas
Pokud je největším problémem na protipovodňové opatření parovod, tak mě napadá jediné. Parovod provozuje Teplárna Liberec, a. s. a má z toho zisky. Nedokážu si představit, že by nějaká soukromá firma udělala něco, co bude ohrožovat ostatní občany nebo cizí majetek, a že by to tam jen tak mohla mít. Takže Teplárna Liberec, a. s. by se na tom přinejmenším měla alespoň podílet.

Ing. Kittner
Tak tato teorie je poměrně nesmyslná. Teplárna Liberec, a. s. má parovod řádně povolen, zkolaudován, a tudíž ho opravdu nemá důvod vymísťovat, to je první věc. Samozřejmě vymístění, a zase už to tady proběhlo tiskem, 250 m parovodu pod zem stálo 5 mil. Kč. Tady jsou to úplně jiné věci. I kdybychom donutili Teplárnu Liberec, a. s. to udělat, tak to nemůže mít jiný dopad než na ekonomiku a tam to opravdu nikdo jiný než odběratelé nezaplatí. Představa, že tam vlastník nasype několik set miliónů Kč, aby nám tady vymístil parovod, je poněkud nereálná.

Ing. Hruša
Jednání o tomto tématu samozřejmě probíhala a probíhat budou. Je otázka, jak to vůbec budovat, protože řešíme samozřejmě v rámci úředního plánu také otázku zásobování teplem, čili je to další spojitost, která je dost obtížná. Pro nás je obtížné už jenom to, vytyčit trasu tak, aby to vůbec bylo kam to umístit. Aby to bylo finančně přijatelné pro město a aby byla možnost odkoupit pozemky.

Ing. Kittner
To je samozřejmě další komplikace. Ne všechny pozemky kolem jsou městské.

Ing. Mrklas
Takže ono by asi opravdu stálo za to, pořádně se podívat i v téhle souvislosti na energetickou koncepci města. A je otázka, jestli tento způsob vytápění je do budoucna úplně ideální, protože tato část parovodu, domnívám se, je ještě pára, kde jsou velmi vysoké energetické ztráty a aby se povedlo dosáhnout nějakého zlepšení, tak by asi pravděpodobně byl lepší horkovodní systém. A v tomto případě by se tady možná nějaký prostor otevřel.

Ing. Kittner
To samozřejmě. Na druhou stranu se v této, poněkud nesmyslné, diskusi o teplu a plynu zapomíná, že jsou ne úplně malé oblasti v Liberci, kam ten plyn nevede. A těm pak bude zima.

Ing. Mrklas
Předpokládám, že konkurence je dostatečně silná, aby tento argument nebyl tak rozhodující.

Ing. Kittner
Předpokládat můžeme, ale až se naše předpoklady nevyplní a bude těm lidem zima, tak uvidíme.
Hlasování č. 16 – pro 34, proti 0 , zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 8 - Městský fond rozvoje bydlení – vyúčtování roku 2009 a návrh na rozdělení finančních prostředků na rok 2010

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 17 – pro 34, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 9 - Seznam ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch pro dětská hřiště a ploch pro volné pobíhání psů, které by měly být vyjmuty z privatizačního procesu
Ing. Kittner
To je hodně diskutovaný materiál. Děkuji všem, kteří se podíleli na první velké etapě. Zde předkládáme materiál v podobě, kdy jsme vzali návrhy odborů, vzali jsme návrhy Mgr. Korytáře a snažili jsme se v nich najít průnik. Toto je verze na čem byla shoda po jednání rady. Když se na to podíváte, tak je to 80% pozemků.

M. Šír
Celkem bylo navrženo 339 jednotlivých pozemků a je jedno, kdo ty pozemky navrhl. Z těch 339 pozemků bylo schváleno 171 pozemků. Zbývá tedy 168 pozemků, a z těch 168 pozemků bylo vyřazeno 47 z těchto důvodů: 7 pozemků bylo lesních, 28 bylo v procesu privatizace, 10 pozemků je v nájmu, nebo je psáno ve zřizovacích listinách městských organizací, 1 byl soukromý pozemek a 1 byl komunikace. Zbývá tedy 121 pozemků, ale to neznamená, že debata skončila. Tam se v některých případech jedná o to, že budou oddělena dětská hřiště a podobně, a půjdou do dalšího kola.

Ing. Kittner
Jsou tam i soubory pozemků, například pozemky kolem obchodního domu Forum, pozemky kolem tramvajové trati, které nechceme v tuto chvíli řešit, protože na nich probíhá výstavba nebo bude probíhat, a je asi logické, že tam k některým změnám dojde a tudíž je lepší nechat tam tu výstavbu proběhnout nebo dojít alespoň do fáze, kdy bude jasné, které pozemky budou potřeba. Asi je obecná shoda na tom, že ty ostatní poté mohou být na seznam zařazeny. Týká se to hlavně tramvajové trati. Samozřejmě jsou tam některé sporné pozemky, zrovna tak pozemky, které jsou v privatizačním procesu. I zde by bylo asi dobré, nechat privatizační proces doběhnout. A v případě, že se neprodají, tak je na seznam zařadit. Samozřejmě pak tam jsou pozemky, o kterých jsou jiné názory, a k těm by bylo dobré se zase po nějaké přípravě vrátit. Seznam je nesmírně obsáhlý a my jsme byli vedeni snahou, aby proces byl již zahájen a něco již bylo rozhodnuto.

Mgr. Korytář
Já to nechci moc prodlužovat. Ten seznam, který je teď předložen, bude doufám bez komplikací přijat, protože to je minimum, na čem jsme se shodli. Beru to jako krok správným směrem. O těch dalších pozemcích budeme diskutovat v budoucnosti.

Ing. Kittner
Já myslím, že na tom jsme se shodli. Tento seznam by neměl být nějak konfliktní. Jsem přesvědčen, že až na pár pozemků nakonec ke shodě dojdeme. Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří se na tom podíleli a hlavně Mgr. Korytářovi, protože skutečně věřte, když vidíte ty balíky jenom se tím prokousat je velký problém. Ale já doufám, že to dotáhneme do konce, se kterým bude pokud možno většina z nás spokojená.

Hlasování č. 18 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 10 - Zástavní smlouva – bytové objekty v lokalitě U Sila
Ing. Kittner
Smyslem materiálu je, že náš partner Interma, a. s. mění banku a jelikož usnesení, kterými se to tenkrát schvalovalo, jsou ve prospěch konkrétní banky, musíme povolit změnu banky.

Ing. Mrklas
Rád bych se zeptal, jelikož se podepisuje nová zástavní smlouva, jestli podmínky v nové zástavní smlouvě jsou shodné, jako podmínky v předchozí smlouvě? Protože tam může být třeba drobná změna, může být dohodnutý soukromý rozhodce nebo něco podobného, a smlouva může být podstatně jiná.

Ing. Kittner
Tak tam je právě to slůvko podstatně. Samozřejmě ty smlouvy nejsou doslovně shodné, protože jsou to smlouvy každá od jiné banky, ale jsou shodné v podstatných bodech, a to co jste říkal, tam rozhodně nic takového není. Smlouvy jsou standardní bankovní, které mají velké banky. Teď je to smlouva Komerční banky, a. s. a před tím to bylo, tuším, v Hypoteční bance, a. s. Máte tam ty smlouvy, které bychom měli podepsat, přiloženy.

Ing. Mrklas
Ale máme tam jenom nové smlouvy, ne ty staré, jestli se nepletu.

Ing. Kittner
To asi ne.

Ing. Mrklas
Takže porovnat to nemůžeme.

Ing. Kittner
Dobře, myslím si ale, že z té smlouvy je patrné, že je to standardní zástavní smlouva, žádná speciální ustanovení v ní nejsou, než ty smlouvy, které Komerční banka, a. s. běžně dává.

Ing. Kočárková
Hovoří mimo mikrofon.

Ing. Kittner
To je zřejmě nějaký omyl.

Hlasování č. 19 – pro 32, proti 0, zdržel se 5 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 11 - Refinancování stávajících závazků – uvolnění zástavy KB, a. s.
Ing. Kittner
Jedná se o pokračování. Refinancování našich závazků o uvolnění zástavy od Komerční banky, a. s. tak, abychom mohli převést úvěry a samozřejmě také zástavy do dluhopisů České Spořitelny, a. s.

Ing. Morávek
Já bych jenom chtěl informovat zastupitelstvo, že finanční výbor tuto operaci projednal a doporučuje zastupitelstvu její přijetí.

Ing. Mrklas
Já se omlouvám, vracím se k tomu předchozímu bodu, protože teď jsme tady ještě dostudovali tu smlouvu a rozhodčí doložka tam ve skutečnosti je. Jen nevím, jestli se týká města, ale je tam.

Ing. Kittner
Nikdy jsme rozhodčí doložku neměli. Máte pravdu, tak to musím říct, že tuto věc jsem ani já nezachytil. Protože je to standardní smlouva Komerční banky, a. s. Budeme s nimi tedy o tom ještě jednat.

Hlasování č. 20 – pro 32, proti 0, zdržel se 4 – návrh byl schválen

K bodu č. 12 - Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec pro rok 2010
Ing. Kittner
Jak jste asi pochopili, mimo různých převodů a drobných položek, jsou těmi hlavními body jednak 2 mil. Kč na nákup mateřské školky, který jsem avizoval a dále první část peněz na výstavbu Dětského centra Sluníčko. Samozřejmě tyto prostředky jsou na úkor čerpání rezerv. To si myslím, že je ve zkratce hlavní obsah toho opatření.

J. Šolc
Já bych se chtěl zeptat na stav mostu v Josefině údolí?

Ing. Kittner
Most se projektuje a pravděpodobně nebude tento projekt dokončen tak, abychom ho mohli v tomto roce dělat. Je v plánu, ale v současné době ho projektujeme.

Hlasování č. 21 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 13 - Prominutí části nákladů za služby spojené s užíváním technologického zařízení serverovny umístěné v nebytových prostorách budovy nového magistrátu
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 22 – pro 33, proti 0, zdržel se 4 – návrh byl schválen

K bodu č. 14 - Zřízení mateřské školy a školní jídelny – výdejny při Základní škole, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. Změna názvu Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, p. o.
Ing. Kittner
Rekonstruovali jsme prostory v ZŠ Barvířská na školku, takže ji tam také musíme formálně zřídit.

Hlasování č. 23 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 15 - MŠ Sluníčko – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 24 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 16 - ZŠ Vrchlického – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

J. Šolc
Tam je popsáno, že toto stavební dílo realizuje stavební firma BREX, spol. s r. o. a jak jsme byli novináři informováni, tak tato stavební firma se nachází v insolvenčním řízení. Registrujeme to, bude to mít případně nějaké dopady, kdyby stavbu nedokončili, nebo co se tam tedy odehrává?

Ing. Kittner
Firma BREX, spol. s r. o. pro nás staví Sluníčko, my tu informaci víme a to je asi všechno, co s tím můžeme dělat. To insolvenční řízení bude nějak probíhat, firma staví a to, že je v insolvenčním řízení ještě neznamená, že musí přestat stavět. Takže zatím to žádné následky nemá. Smlouvy jsou uzavřeny, asi musíme čekat na vývoj.

J. Šolc
Plněny jsou bez problému?

Ing. Kittner
Zatím žádné problémy nejsou.

Ing. Mrklas
Dobrá, ale v tomto případě navrhuji jedno opatření. Stavební firmy zpravidla staví na zálohy a pokud je firma v insolvenčním řízení, tak platit zálohy předem skýtá určité riziko. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem na to odbor reaguje?

Ing. Kittner
Pokud já vím, tak my zálohový způsob vůbec nepoužíváme, to je první věc. Druhá věc je, že soud dnes insolvenční řízení zrušil.

Ing. Mrklas
V obchodním rejstříku to je stále zapsáno.

Ing. Kittner
Tak jestliže to udělal dnes, tak pravděpodobně to tam již zítra nebude. Takže tam zálohy skutečně nemáme, vždycky se fakturují až převzaté části díla.
Hlasování č. 25 – pro 36, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 16a - Liberec – Zlaté návrší – sanace skládky, schválení přijetí dotace
Ing. Kittner

Vlastně jsme to tady probírali minule. Dotace už přišla ve výši, která je tam napsána..
Hlasování č. 26 – pro 36, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 17 - Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pro osoby vykonávající veřejnou službu
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 27 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 18 - Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 28 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 19 - Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 29 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 20 - Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 30 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 21 - Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku 2010
Ing. Kittner
Rada opět žádné zásahy nečinila, tak jak správní rada navrhuje, tak předkládáme.

Hlasování č. 31 – pro 37, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 22 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Ing. Kittner

Upozorňuji, že pod položkou č. 7 máme část finančních prostředků na přípravné práce na rekonstrukci MŠ Gagrinova.

Mgr. Korytář
Já bych se chtěl zeptat na nějaké podrobnější informace k tomuto bodu. Je tam částka 40,100.000,- (tady se ještě podívejte, ta částka je nějak moc vysoká) s tím, že termín realizace už je červen, červenec. Je to určeno na projektovou a inženýrskou činnost, tzn., že v tom nejsou ještě žádné stavební práce, to je jenom ta příprava. Chci se zeptat, jestli bylo už uděláno výběrové řízení a zda je vybrána firma, která tu projektovou a inženýrskou činnost bude realizovat.

Ing. Červinka
Výběrové řízení bylo tento týden vypsáno na základě usnesení rady města.

Mgr. Korytář
Je to otevřené výběrové řízení nebo se oslovuje několik firem?

Ing. Červinka
Je to samozřejmě oslovení několika firem.

Mgr. Korytář
A mohu se zeptat kolik?

Ing. Červinka
Tuším, že pěti, ale přesnou informaci vám dodám.

Mgr. Korytář
Mně se jenom zdá částka 4 mil. pouze na projektovou a inženýrskou činnost hodně vysoká, zatím děkuji za informaci, budu to nadále sledovat.

Ing. Červinka
To je jenom odhad a vyjde to z výběrového řízení. Pakliže v rámci vyúčtování tohoto fondu nebude částka vyčerpána, tak se tam nějakým způsobem vrátí zpátky.

Mgr. Korytář
Tak jenom jedno malé doporučení. Doporučil bych tu informaci o výběrovém řízení šířit nejenom těm pěti firmám, ale pokud možno i jiným způsobem. Jedná se o významnou částku, tak aby v budoucnu nevznikaly nějaké pochybnosti. Děkuji.

Ing. Mrklas
Já bych se zamyslel, jestli je strategické postupovat přesně tímto způsobem, protože dneska dáváme návod, kolik peněz na to máme a to si myslím, že před výběrovým řízením není zrovna nejšikovnější.

Ing. Kittner

Vážení kolegové, nejdříve tam ty částky chcete, když je tam dáme, tak to zase není strategické. Tuto námitku jsem tady již několikrát vznášel. Je třeba se rozhodnout, ale já si myslím, že dnes to není až takový problém, protože té práce je skutečně nedostatek a firmy se snaží jít na nejnižší cenu. Mohu vám říci příklad, pan tajemník ví přesná čísla, z posledního výběrového řízení na demolice. Zde jsme se z částky plánované, kterou znali, bylo to asi 2 mil. Kč, dostali na vítěznou cenu 700.000,- Kč a nějaké drobné. Takže ty firmy mají práce nedostatek a neriskují, že tam dají něco takového.

J. Šolc
My jsme se tímto zabývali na kontrolním výboru a to byla opravdu skvělá práce, konkrétně s touto demolicí. Nicméně rád bych k tomu řekl, že Ing. Čech tu zadávací dokumentaci rozptýlil asi mezi 20 firem, a proto bych se přimlouval za to, když Ing. Červinka říkal, že bylo osloveno 5 firem, což předpokládám, že odpovídá nějakému vnitřnímu předpisu a zákonu, aby to oslovení bylo také rozptýleno třeba mezi 20 firem, aby to dostal opravdu každý.

Ing. Kittner
Samozřejmě to je vždycky otázka, kam až to máme rozptylovat. On se pěstuje dojem, že se vždy osloví 5 firem a nikdo jiný se to nedozví. Zákon hovoří jasně, oslovit firmy můžeme, ale jsme povinni to zveřejnit a jsme pak povinni hodnotit nabídky všech, kteří se přihlásí. Samozřejmě, že firmy sledují naše webové stránky a úřední desky, a v podstatě se dá říci, že neexistuje zakázka, kdy se přihlásí jen oslovené firmy. Prostě hlásí se firmy další.

Ing. Hruša
To se rozptýlí samo, je-li vypsána zakázka, nebojíme se rozptýlení.

Hlasování č. 32 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 23 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2010
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 33 – pro 34, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 24 - Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010
Ing. Kittner
Rada města opět žádné zásahy nečinila.

Mgr. Morávková
Já jenom oznamuji, že tam má naše organizace podpořené projekty, takže nebudu hlasovat.

Mgr. Korytář
Naše organizace tam má podpořený jeden projekt, také se zdržím hlasování.

Hlasování č. 34 – pro 34, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 24a - Kontrola rozdělování prostředků Ekofondu SML jednotlivých žadatelům v období 2008 – 2009
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 35 – pro 35, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 25 - Zadání 41.2 změny závazné části územního plánu města Liberec
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 36 – pro 30, proti 0, zdržel se 4 – návrh byl schválen

K bodu č. 26 - Zahájení pořízení 65. změny územního plánu města Liberec – ZOO – nový vstup
Ing. Kittner
Já jenom upozorním, že to, že nemáte doporučení rady města je chybou. Rada schválila oba dva 65.1 i 65.2.

Hlasování č. 37 – pro 34, proti 1, zdržel se 2 – návrh byl schválen

K bodu č. 27 - Zahájení pořízení 66. změny územního plánu města Liberec – Sportovní areál Ještěd
J. Šolc
Já bych k tomuto bodu podotknul, že mezi takovouto neumětelskou lyžařskou veřejností, by to bylo vítané, protože sjezdovky by byly širší. Po tom lyžaři často volají, ale přijde mi to, že je to jakýsi blesk z čistého nebe, že by to mělo být více projednáno s veřejností, aby i veřejnost měla možnost se k tomu vyjádřit. Aby mohla říci ano, takto sjezdovky na Ještědu chceme či nechceme mít, a nebo by to minimálně mělo být zmíněno třeba v radničním zpravodaji, protože je to přeci jen velký zásah do vzhledu a vůbec funkčnosti ještědského areálu.

Ing. Kittner
Především by to asi měl vědět areál, jestli to chce nebo nechce, protože je to nějaký zásah. Na druhou stranu zásah předpokládá zalesňování některých věcí a tohle je teprve podnět. Pak bude probíhat poměrně dlouhý proces, kde nikde není jisté, že se té změny podaří dosáhnout. My komunikujeme se všemi orgány, i s lesáky, i s ochrannou přírody a snažíme se dojít ke konsensu, protože to jinak nejde. My si myslíme a budeme to komunikovat dále, že to je dobrý podnět, budeme o tom informovat a budou se k tomu moci vyjádřit všichni. Co se týče lyžařů, ti po tom samozřejmě volají.

Ing. Mrklas
Domnívám se, že nic nebrání této diskusi. Asi by nemělo smysl diskutovat v okamžiku, kdy nevíme, zda je to možné či ne. Když budeme mít odsouhlasenou změnu územního plánu, mělo by to patrně rozhodnout i město jako majitel pozemku, což také není problém a ta diskuse může bez problému proběhnout.

Ing. Kittner
Jak říkám, my se snažíme jít ve shodě, ale ano, nikde není napsáno, že se vůbec změna podaří, Musíme dělat také sjezdovky a ty budovalo město, takže ta diskuse bude probíhat. To je skutečně první krok, jestli se vůbec o něco takového pokoušet a myslíme si, že areál dnes problém má, že přepravní kapacita je dostatečná, ale dochází k problémům s kapacitou tratí. Některé části zase chceme zrušit, protože namáhají přírodu a zpátky je zalesnit.

Hlasování č. 38 – pro 35, proti 2, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 28 - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Administrativní zajištění IPRM v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
Mgr. Korytář
Já bych se chtěl zeptat, až bude dotace přijata, jestli celý objem prací bude řešen externě dodavatelsky, nebo část nákladů bude pokrývat to, co do toho dává město, případně v jakém poměru?

Ing. Hampl
Dobrý den, odpověď je poměrně stručná, bude to pokryto externími dodavateli.

Mgr. Morávková
Já jsem se chtěla zeptat, jestli by bylo možné k tomuto materiálu doplnit podrobný rozpočet, který je na tento projekt plánován, protože právě my jsme na pracovní skupině před 3 měsíci diskutovali některé položky. Zajímalo by mě, jestli se to tam nějakým způsobem zohlednilo či nezohlednilo.

Ing. Hampl
Podrobný rozpočet byl součástí žádosti, kterou zastupitelstvo projednalo a schválilo. Samozřejmě rozpočet je k dispozici. Co přesně jste projednávali na pracovní skupině, to nevím, protože jsem tam nebyl přítomen.

Ing. Mrklas
Jsou v současné době známi dodavatelé na jednotlivé části?

Ing. Hampl
Dodavatelé na všechny jednotlivé části nejsou známi, protože proces bude trvat po celou dobu běhu IPRM, tzn. do roku 2015. Na dílčí části dodavatelé známi jsou, přehled jsme schopni připravit. Jsme také schopni připravit to, v jakém je to teď stavu.

Ing. Mrklas
Já bych o ten přehled požádal, jestli mohu.

Hlasování č. 39 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 28a - Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM a vyjmutí akce Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci z indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
MUDr. Absolonová
Chci se ujistit, že se už opravdu zpracovává projektová dokumentace nebo už je část zpracována. Jednak na park Prokopa Holého, potom na Sukovo náměstí, na Rokli a jestli opravdu je i v tomto kroku už zahrnut i park nebo záležitost jménem Promenáda Jezírko. Tam, co mělo být Arboretum.

Ing. Hampl
Odpovím na otázku, která má dvě části. Na park Prokopa Holého a park Sukovo náměstí je zpracována dokumentace, rada města odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení, které bude, předpokládám, z kraje příštího týdne vyhlášeno. Bude se jednat o otevřené výběrové řízení. Takže ten proces běží na dva parky. Ve Zborovské ulici a v prostoru mezi Botanickou zahradou a Jezírkem. V současné době žádná dokumentace připravená není, náš odbor to má v plánu na 3. čtvrtletí letošního roku připravit a rozjet. Z kapacitních důvodů jsme to neřešili, protože jsme rozjížděli jiné velké akce, ale je to v plánu.

MUDr. Absolonová
Ptám se proto, že to tak v některých materiálech vypadalo. Např. u PARKY II víceméně zbyla pouze Rokle.

Ing. Hampl
Ne, jsou to ty dvě záležitosti.

Hlasování č. 40 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 28b
Schválení IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a zařazení projektového záměru Centrum pro přírodu do indikativního seznamu projektů IPRM

Mgr. Korytář
Chci jenom oznámit, že se budu zdržovat hlasování, protože se jedná o projekt, který předložila naše organizace.

Hlasování č. 41 – pro 35, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 29 - Uzavření smlouvy o partnerství, smlouvy o společném postupu a smlouvy o bezplatném užívání v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ mezi Statutárním městem Liberec, Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec
Ing. Kittner
Je to proces, kdy se nám podařilo připravit a uzavřít smlouvy s krajem nebo připravit k uzavření smlouvy, které se týkají působení obou subjektů v objemu městských lázní.

M. Šír
Já bych chtěl jenom uvést, že v úterý schválilo stejný materiál krajské zastupitelstvo.

Hlasování č. 42 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 30 - Smlouva o partnerské spolupráci s městem Dunkerque
Ing. Kittner
Minulé zastupitelstvo schválilo záměr uzavřít partnerství s nějakým francouzským městem. Dlouho jsme jednali s Amiens. V podstatě to skončilo na tom, že Amiens má poměrně složitou strukturu a víceméně reakce nebyla, takže mimo několika návštěv to partnerství samo zaniklo dřív, než vzniklo. Takže Dunkerque máte popsáno, zatím mají naopak velký zájem. Již nám dorazila i smlouva, byla ve francouzštině, tak jsme ji dali přeložit do češtiny a schvalovali bychom ji příští zastupitelstvo.

J. Šolc
Já jenom jestli tu smlouvu později dostaneme v elektronické podobě nebo bude předložena na příštím zastupitelstvu?

Ing. Kittner
Bude předložena na příštím zastupitelstvu. My už ji máme, jen když jsme připravovali tento materiál, tak jsme ji měli jenom francouzsky. Nám připadalo hloupé vám dát schvalovat smlouvu ve francouzštině. Takže budeme normálně schvalovat smlouvu. Je to obecná smlouva, jak bývají tyto smlouvy. Toto je schválení záměru, protože když neschválíte záměr, tak vám sem ani žádnou smlouvu dávat nebudeme. Příští zastupitelstvo bychom schválili smlouvu. Oni mají představu, jak tam píšeme o účasti na tom výročí, že bychom tam smlouvu slavnostně podepsali.

Hlasování č. 43 – pro 36, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 31 - Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, veřejná výzkumná instituce – jmenování zástupce zřizovatele v dozorčí radě
Ing. Kittner
Jmenujeme pana náměstka Hrušu do dozorčí rady. Poprosím o diskusi k tomuto bodu.

J. Šolc
Já bych se přimlouval za to, kdyby výstup z činnosti této výzkumné instituce byl předmětem dalšího jednání zastupitelstva, protože my jsme kvůli tomu vykoupili objekt kompostárny, pokud si dobře vzpomínám, stálo to spoustu peněz a chtěl bych se zeptat, v jakém horizontu je tedy realizace tohoto celého projektu.

Ing. Hruša
Takže já odpovím z patra, co o tom vím. V podstatě jsou tam dva směry. Jeden směr je realizace, to by měl provádět ČEZ. Smlouva s ČEZ je v současné době k odsouhlasení u nás a k rešerši v ČEZ. Mám obavy, že díky finančním jiným problémům nějaké nedostatečnosti to ještě chvilku potrvá. A druhá činnost centra je, že v podstatě zajišťuje metodiku a zkoumání vědeckých výsledků. Takže se dá říci, že nějak pokračuje práce s ČEZ, aby vybudoval otvory do země a čerpal teplo nějakým způsobem, ovšem ta druhá část zatím vázne. Ale je to dlouhodobé, to není otázka půl roku.

J. Šolc
Takže dokud nejsou díry, nejsou výsledky a nemůže nikdo ty výsledky zkoumat.

Ing. Mrklas
Nejsem si jist, jestli to je přesně k tomuto bodu, jestli to nenechat později na diskusi, ale zajímala by mě ta smlouva s ČEZ, čeho se týká. ČEZ zajímá výroba elektrické energie, další výstup toho projektu bude i teplo. Neustále řešíme záležitosti kolem tepla, svým způsobem, pokud by tady byl nějaký rozumný zdroj tepla, v čí vlastnictví by byl, kdo by ho provozoval? Protože říkám, je to na delší diskusi a na delší rozvažování a nechci to tady natahovat, ale z toho důvodu bych se přimlouval za to, abychom dostali nějaký podrobnější materiál a podrobnější informaci. Je to i v návaznosti na reakci družstva Sever, která se nám objevila v materiálech, protože pokud by byl na dosah viditelný rozumný zdroj tepla, tak by to stálo za přehodnocení celkové energetické koncepce.

Ing. Kittner
Já k tomu řeknu jednu věc. Samozřejmě, že to připravíme, ale využití tepla je možné jedině ve spolupráci s Teplárnou Liberec, a. s., pokud bychom nechtěli tahat další trubky. Teplárna Liberec, a. s. samozřejmě počítá s tím, že se bude využívat toto teplo.

Ing. Mrklas

To je v pořádku, ale pokud se na to podívám z pohledu občana v tomto okamžiku, když bude teplo výrazně levnější, ale za předpokladu, že to uděláme šikovně smluvně, tak ačkoli jsme zainvestovali pozemek jako město z veřejných prostředků, tak občan z toho, vyjma liščího prostředí, žádný užitek mít nebude. Domnívám se, že možná za určitých okolností, když se k tomu dostane člověk, který umí dobře kalkulovat cenu tepla, bude teplo ještě o to dražší, protože je ekologické a teď v tomto momentě máme ještě možnost do toho nějakým způsobem zasáhnout. Jsme vlastníky pozemků a teď máme možnost ještě upravit vztahy smluvně tak, aby to opravdu bylo ku prospěchu občanů.

Ing. Kittner
Já to nechci brát zbytečně konfliktně, samozřejmě máme, pokud dá Teplárna Liberec, a. s. trubky, jinak si je budeme budovat sami. Ty jsou její, ale jinak máte pravdu, ještě jsme se vůbec k tomuto nedostali, ale toho tepla bude zhruba do 15 %, takže je třeba zase počítat, že to nebude kdovíjaký výkon.

Ing. Mrklas
Nevím, jaké tam jsou plánované výkony, ale pokud to vezmu z principu toho zdroje, tak to teplo, které je energií nižšího potenciálu, bude poměrně značné, ale říkám, neznám informace, proto nejdříve, než budu něco říkat, chci informace a potom na základě toho budu něco říkat dál.

Ing. Kittner
Co já vím, tak to teplo, které by z tohoto bylo je do 15% výkonu současné teplárny. Není to málo, ale není to na zastavení teplárny.

J. Šolc
Já bych v souvislosti s tímto bodem, respektive, že se nám ta debata okolo energetické koncepce rozjíždí, rád požádal o nějaký seminář pro zastupitele právě nad tou energetickou koncepcí, nad energetickým generelem, kde bychom to mohli za účasti odborníků nějakým způsobem rozhodnout, protože tady bychom se zdržovali a asi by odborné hledisko nezaznělo. Takže prosím o seminář.

Ing. Kittner
Dobře, připravíme nějaký seminář.

Hlasování č. 44 – pro 35, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

K bodu č. 31a - Volba zástupce obce na XXX. řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s. r. o.
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 45 – pro 34, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 31b - Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s.
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 46 – pro 36, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 31c - Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s.
Ing. Mrklas
Já bych poprosil o informaci, v jakém stavu je výroba tramvají?

Ing. Kittner
Dobře. Připravíme. Pracujeme na tom, ale nejde to tak rychle, jak jsme si původně představovali. Asi se současní zastupitelé tramvají nesvezou, až ti noví. Měli jsme s Ing. Veselkou vizi, že bychom se na posledním zastupitelstvu města svezli prototypem, ale zatím to tak nevypadá.

Hlasování č. 47 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 32 - Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2010
K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 48 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

K bodu č. 33 - Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. března 2010
Mgr. Korytář
Já mám připomínku k vyřízení mých dotazů z minulého zastupitelstva. Je to připomínka na odpověď, kterou zpracoval pan náměstek Šír. Já jsem měl dva dotazy, jeden se týkal jeho činnosti jako radního, na to jsem jakousi odpověď dostal, ale neuspokojila mě. Potom tam byl ještě jeden dotaz na nepovolené kácení dubů na Aloisině výšině. Tak na ten jsem odpověď neobdržel. Nejprve k té činnosti. Pan náměstek mi ve svém dopise píše, cituji: „Vzhledem k tomu, že jsem v žádném správním předpisu, který se vztahuje na mou činnost … citace pokračuje … žádný takovýto přehled vám nebudu zpracovávat.“ Rád bych vám poskytl informaci, že v Zákoně o obcích, který byste asi jako radní, který se této činnosti věnuje naplno, měl znát, existuje § 82, který říká, že (cituje ze Zákona o obcích). Takže tady máte ten předpis, který jste nemohl najít a podle něho se ptám. Protože jsem nedostal odpověď na svoji otázku, ještě jednou bych ji zopakoval. Ocituji ji tak, jak jsem se ptal na minulém zastupitelstvu a požádal bych pana náměstka o nějakou reakci. Mám dva dotazy na pana náměstka Šíra. První, vzhledem k tomu, že je pan Šír uvolněným radním a svou funkci vykonává jako placenou, žádám ho tímto o předložení přehledu jeho činnosti v rámci výkonu této funkce v období leden až duben 2010. Zejména mě zajímá seznam bodů připravených na jednání zastupitelstva města, účast na komisích, výborech a dalších orgánech jeho organizací, soupis splněných úkolů uložených radou města a zastupitelstvem města, soupis vlastních aktivit a iniciativ v rámci jeho působnosti a soupis hlavních plánovaných úkolů na další čtvrtletí v roce 2010. To byl jeden dotaz. Vede mě k tomu i to, že jsem nedostal odpověď i na ten druhý dotaz, tam si myslím, že není žádná diskuse o tom, že jsem tu odpověď měl dostat.

Ing. Kittner
Pane zastupiteli, já se omlouvám, to je trošku chyba, tu odpověď máte, respektive všichni ji mají, ale my jsme ji neudělali samostatně, je v dopise pana JUDr. Řeháčka, který je tam dále.

Mgr. Korytáře
Tak v tom případě jsem si toho nevšiml, ale bývá zvykem, pokud položím nějaký dotaz, takže dostanu odpověď přímo, což se v tomto případě nestalo.

Ing. Kittner
To je naše chyba, ano.

Mgr. Korytář
Tak já si prostuduji dotaz a případně se potom ještě zeptám.

J. Šolc
Já bych chtěl poděkovat za podrobné vyčíslení příjmů z parkovacího systému panu náměstku Šírovi, ale určitě bych chtěl nyní vznést dotaz na pana primátora a tento dotaz se týká prodeje letiště. To je téma, které tady několikrát bylo, nicméně já jsem byl seznámen s tím, že v případě prodeje letiště se objevila další komplikace. Koukal jsem se i do katastru nemovitostí a na pozemcích letiště se objevilo zástavní právo a to si myslím, že je dost závažná věc. Vás bych pane primátore poprosil, jestli nám to můžete nějak osvětlit? I případně co se bude dít dál.

Ing. Kittner
Zástavní právo ne, je tam věcné břemeno, skutečně se objevilo, já to nechám bez komentáře, proč a jak se objeví věcné břemeno po mnoha letech, na základě mnoho let staré smlouvy s tím, že se jedná o opravu chyby zrovna ve chvíli, kdy je vyhlášeno výběrové řízení na prodej. My jsme tento zápis napadli a nyní budou probíhat standardní procesy, to znamená, že Český katastrální úřad o tom musí nějak rozhodnout. Samozřejmě výběrové řízení doběhne a pak budeme řešit, co dál. Ing. Hampl chce ještě něco dodat. Uzávěrka nabídek je zítra, pakliže se nikdo nepřihlásí, tak problém není žádný, pakliže se někdo přihlásí, tak to budeme muset řešit dál.

Ing. Hampl
Protože jsem připravoval podklady pro toto výběrové řízení, tak bych vás chtěl informovat o tom, že těch věcných břemen je tam poměrně více. Je jich tam myslím osm. Jsou tam dále stavby na cizím pozemku a nájemní smlouvy, které se váží k pozemkům, které případný nový nabyvatel převezme. Takže je to uvedeno v dokumentaci, která je poměrně obsáhlá a toto jsou další věcná břemena, která tam jsou vložena.

J. Šolc
Je tam riziko soudních sporů nebo něčeho takového?

Ing. Kittner
Myslím, že soudní spory z toho v zásadě žádné být nemohou, protože samozřejmě postup bude následující. My jsme na jedné straně napadli zápis a pakliže někdo předloží nabídku, my ho seznámíme s touto skutečností a on buď nabídku potvrdí, že si to koupí s tímto vědomím. Protože jak říkám, to není jediné břemeno. Jediný rozdíl od těch ostatních je, že toto nebylo ve výběrovém řízení. Nebo nabyvatel řekne, že od té nabídky odstoupí a v tu chvíli s tím nemůžeme nic dělat. Protože ty podmínky jsou jiné, on není povinen to přijmout a pakliže jich bude více, tak prostě někteří odstoupí. Ti, kteří to přijmou, tak budou soutěžit dál a pokud odstoupí všichni, tak se vracíme do bodu jedna a problém končí.

L. Halamová
Já jsem se jenom chtěla zeptat, protože při posledním jednání zdravotní komise řešila hospic a všechno se točilo kolem pozemků a také kolem toho, jak se k tomu kraj postavil. Bude následovat jednání s panem Petráčkem. Chtěla jsem se spíš zeptat, v jakém stádiu je akce Machnín – zámeček -oční stacionář, protože na našem jednání vlastně padla i jedna z alternativ, že by to bylo ideální zařízení pro hospic.

Ing. Kittner
Jednání je stále ve stavu jednání, protože nás navštívili zástupci firmy, která chce převzít od dosavadní firmy celý projekt a zrealizovat ho. My jsme samozřejmě tím, že by si koupili tu společnost, řekli, že jsme připraveni k jednání, ale rádi bychom, aby dali standardní projekt, který bychom mohli předložit do zastupitelstva, které by rozhodlo, jestli toto chce nebo ne. Zatím jsme ho neobdrželi. Ještě mám s nimi jednání někdy příští týden a jestli obdržím nějaký projekt, tak vám ho předložím. Jestli neobdržím, tak asi dojde k tomu soudu. My se zatím soudu snažíme vyhnout, protože jak víte, soud je až ta poslední možnost.

L. Halamová
Já jsem měla dojem, že tady už proběhla informace, že soudní řízení bylo zahájeno.

Ing. Kittner
Soudní řízení bylo zahájeno v případě Klicperovy ulice a už probíhá. Tady jsme nic zatím nepodali, protože vidíte, že s Klicperovou se to táhne přes rok a výsledek je nula, takže si myslíme, že pokud by byla možnost nějaké dohody, je to lepší, než se soudit, protože to bude zase na několik let.

Ing. Kočárková
Děkuji panu tajemníkovi za odpověď, i když pan Šír říkal, že jsem ji již obdržela, tak je dneska na stole, dobře. Stejně si tu Štikovku neumím představit, jak budete opravovat výtluky, které jsou tam jeden vedle druhého. No nicméně, já si to zkontroluji.

Ing. Mrklas
Rád bych ještě upřesnil k tomu letišti. To břemeno se tam objevilo teď během poslední doby a je velice čerstvé.

Ing. Kittner
Břemeno je čerstvé, ale jinak je to břemeno zapsané na základě obdobné smlouvy, jako to břemeno, které jsme řešili s panem Absolonem a přibližně z podobné doby, tzn. několik let zpátky.

Ing. Mrklas
Ptal jsem se z toho důvodu, že je to majetek města. K tomu by měla být vedena nějaká evidence a v této evidenci takovéto podstatné věci, jako jsou věcná břemena apod., by měly být někde zachyceny. Proč se vlastně stalo, že tam ta smlouva nebyla zapsána?

Ing. Kittner
Protože původně to byl majetek akciové společnosti Letiště, která zde v minulosti působila, potom ukončila činnost a žádný doklad takového typu tam není.

Ing. Mrklas
Čili to je věcné břemeno, které uzavřela jiná osoba, než Statutární město Liberec.

Ing. Kittner
Ano.

Ing. Mrklas
Teď se omlouvám, protože tu historii neznám, to byla akciová společnost se 100% vlastnictvím města?

Ing. Kittner
Ano.

Ing. Mrklas
Pokud se náhle objevují závazky nebo záležitosti tohoto typu, vypadá to velmi podezřele.

Ing. Kittner
Na tom se shodujeme. I nám připadá zvláštní, že se může objevit takto věcné břemeno po mnoha letech v katastru s tím, že se jedná o opravu jakési chyby. To nám nepřipadá úplně standardní, ale podali jsme příslušný opravný prostředek a musí být o něm nějak rozhodnuto.

Ing. Mrklas
A existuje nějaká účetní dokumentace nebo něco, co se týká akciové společnosti Letiště, nebo je to skartováno?

Ing. Kittner
Ne, to je tady v archivu.

MUDr. Olivová
Dobré odpoledne. Chtěla jsem se zeptat na třídění odpadů v Liberci. Patřím k těm, která jim fandí a pravidelně chodím a pečlivě třídím. Byla jsem velice překvapená, když jsem přišla ke kontejnerům, kde byl vůz .A.S.A. a sesypávali všechny kontejnery do jednoho vozu. Na můj dotaz, co má za smysl třídit, co s tím budou dělat dál my řekli, že to jde na pás a tam jsou zaměstnaní lidé, kteří to třídí. Takže to je podle mě naprostý nesmysl. Buď ať jezdí tři vozy a naloží to každý zvlášť, a nebo ať si z nás nedělají blázny.

M. Šír
Určitě se po zasedání zastupitelstva s vámi ještě spojím, zeptám se, jak to bylo. Mnohdy se stává jedna věc. Skutečně tady v Liberci je třídící linka ve sběrném dvoře a pokud bude zájem, uděláme pro zastupitele exkurzi. Třídící linka funguje, to mluvili pravdu, ale stává se, že posádka, která sváží tříděné složky separovaného sběru zjistí, že je v kontejneru něco špatného, předá to dispečerovi a sesypává se. Nevím, kdy se to stalo. Já si ty informace od vás vezmu, prověřím a podám zprávu. Určitě, pokud se stalo něco špatného, tak z toho vyvodím důsledky. Jinak určitě čtete, že se v poslední době rozšiřuje separovaný sběr. Pro pytlový sběr směsného plastu rozšiřujeme separovaný sběr o sběr elektroodpadu. Liberec je určitě jedním z měst, který je na špici velkých měst v republice a mě mrzí, že se tohle stává. Já se za vámi zastavím.

J. Šolc
Předbíhám, ale znamená to, pane náměstku, že opětovně zahajujeme sběr směsných plastů? Protože ten jsme s velkým humbukem přibližně před tři čtvrtě rokem opustili a do těch červených kontejnerů by měly být nově dávány pouze kartony od mléka, džusů a takovýchto věcí.

M. Šír
My děláme takový selektivní sběr, nebude to plošně. Ten kdo chce třídit, tak si vyzvedne třídící pytle, které budou sváženy. Jde o to, že jak to bylo v popelnicích červené barvy ve velkých sběrných kontejnerech, tak to bylo v takovém stavu, že to prakticky muselo končit ve spalovně. Končily tam jednorázové dětské plenky, komunální odpad apod. Takže na ty červené popelnice se postupně budou instalovat víka, bude to jenom na tetrapaky a ten, kdo bude chtít třídit, tak si vyzvedne pytle a bude třídit směsné plasty do pytlů a odevzdávat je.

MUDr. Absolonová
Já jsem k tomu, co tu zmínila MUDr. Olivová a pan Šolc chtěla požádat, aby pytle na plastový odpad byly vydávány tam, kde se budou plné odevzdávat. Protože aby se vyzvedávaly někde a vozil se odpad jinam, to je trochu nešikovné.

M. Šír
Ale to samozřejmě bude. Určitě.

PhDr. Václavík, Ph.D.
Já bych rád tady v té souvislosti požádal pana náměstka, aby to nějakým způsobem zveřejnil pro občany města Liberce, protože se obávám, že je to informace nová, nejenom pro nás zastupitele, ale neví to 90% obyvatel.

M. Šír
Dnes je to na webu města.

Mgr. Korytář
Já jsem se seznámil s tou odpovědí JUDr. Řeháčka na kácení toho stromu a odpověď mě neuspokojila. Mám odlišné informace než ty, které mi jsou zde podány, proto bych vás chtěl požádat o to, abyste mi připravil složku se všemi dokumenty, které se k této kauze váží, zejména mě zajímá fotodokumentace, odborný posudek nebo nějaký průkazný materiál, ze kterého bude zřejmý stav stromu před kácením, protože materiály, které jsem viděl já, hovoří o opaku toho, co mi píšete. Takže bych se s tím rád seznámil a poprosil bych vás o to, pokud byste to stihl dříve než do příštího zastupitelstva. Rád se pro to zastavím osobně.

JUDr. Řeháček
Dobré odpoledne, samozřejmě je možné leccos, na druhou stranu jsem úplně nepochopil, kam tím míříte. Říkáte, že máte opačné informace. Já mám informace, které mi předala vedoucí odboru životního prostředí. Takže nedokážu dost dobře rozlišit co je a co není správně, nicméně asi po mě nikdo nemůže chtít, abych zpochybňoval to, co náš úřad rozhodoval.

Mgr. Korytář
Ne, to já nezpochybňuji, já jenom chci doplňující informace, abych viděl, z čeho jste vycházel, to znamená, že mě zajímají dokumenty, které zpracovávala samospráva, státní správa, odbor životního prostředí a do těch bych se rád podíval, abych si případně i já opravil svůj názor.

JUDr. Řeháček
O každém kácení je veden správní spis, kde ty podklady jsou, takže asi není problém informace doplnit.

MUDr. Absolonová
Chtěla jsem požádat v souvislosti s materiály, které byly v informacích a odpovědích k objektu bývalé rehabilitace v Riegrově ulici, o informaci. Na co budova v Riegrově č. p. 1279 bude zbudována? K jakým účelům? A ještě, protože tam bylo v materiálech uvedeno, že správcem je Relia, s. r. o., jestli je informace, že Relia, s. r. o. zprostředkuje ubytování přes někoho dalšího. Nebo je přímým akterém, který uzavírá smlouvy s těmi nájemníky?

Ing. Kittner
Tak to se obávám, že se můžeme sice zeptat, ale jestli bude odpověď: „co nám je do toho“, tak ji musíme vzít, ale pokusíme se to zjistit.

M. Šír
Vážené dámy, vážení pánové, ještě závěrem bych chtěl říci několik slov. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, že jsem neposkytl některé informace. Informace poskytl ten, kdo měl ty informace poskytnout. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat. To je první věc. Druhá věc, výklad § 82 je velice sporný. Ano, jakoukoliv informaci, která se týká práce našeho odboru, zodpovím. Ale rozhodně nebudu dělat domácí úkol, abych se zodpovídal, kde jsem byl v pondělí v 15.00 hod. odpoledne. Odmítám to. Já jsem Mgr. Korytářovi řádně odpověděl ve kterých orgánech jsem, kde působím, a kde získá tyto informace. Domácí úkol mu dělat nebudu. A tímto říkám dopředu, že na příštím zastupitelstvu se skutečně dozvíte, že jsem Mgr. Korytářovi žádný domácí úkol nezpracoval. A vyvarujte se toho, abyste skutečně něco takového podpořili, protože nikdo z nás se nevyhýbá práci a já skutečně odmítám psát, co jsem dělal každou hodinu od začátku do konce pracovní doby. Více se k této věci nebudu vyjadřovat.

Mgr. Korytář
Nechci to příliš prodlužovat, ale my jsme se pane náměstku, asi nepochopili, já opravdu nepotřebuji vědět, co jste dělal každou hodinu, jde mi o hrubý výkaz vaší činnosti. Já to chci vysvětlit, tady nejde o nic malého. Pan náměstek měl předložit nějaký materiál o zeleni, tento úkol tři měsíce nezvládal splnit. Já mám určité pochybnosti o tom, co dělá a on to nedělá zadarmo a ve svém volném čase. On to dělá za veřejné peníze. Vy jste zaměstnanec města a zastupitelstva občanů pane Šíre, a proto si myslím, že je legitimní, pokud se vás ptám, co za tyto peníze, což jsou i naše peníze, děláte. A to, co jste předložil, to je výsměch. Je to normální, jako když zaměstnavatel chce po svém zaměstnanci, aby mu předložil nějaký výkaz práce. To je naprosto normální věc a myslím, že byste k tomu měl přistoupit trochu odpovědněji.

Ing. Kittner
Děkuji. Neplánovaně jsme přešli z bodu č. 33 na bod č. 34, ale musíme hlasovat o bodu č. 33.

Hlasování č. 49 – pro 29, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

K bodu č. 34 - Informace, dotazy a podněty zastupitelů
Ing. Kočárková
V podstatě jsem o tom mluvila již v pondělí na klubech, aby to tedy bylo oficiálně a písemně, tak bych poprosila o materiál, který není jen pro mě, ale i pro ostatní kolegy. Velice ráda bych získala přehled finančních závazků na příští rok z již uzavřených smluv, ale nejenom našich městských, ale hlavně Dopravního podniku města Liberce, a. s. Na finančním výboru jsme byli informováni o jejich rozvojových plánech a zahájených stavbách, kde jsou závazky velice významné. Takže jestli mohu poprosit do pololetí.

Ing. Kittner
Zpracujeme to, já jsem to zadal, pracujeme na tom.

Ing. Mrklas
Rád bych se zeptal, jestli se v případě úpravy náměstí Dr. E. Beneše počítá s umístěním laviček?

Ing. Kittner
Ano, jsou v projektu.

Mgr. Rosenbergová
Já bych se chtěla zeptat, asi pana náměstka Šíra, jestli se počítá do budoucna s úpravou lávky ve Vesci, v ul. Česká a Nad Údolím. Co s tím bude? Zákaz už tam je asi tři roky, co s tím bude?

M. Šír
Já vám zpracuji zprávu společně s JUDr. Řeháčkem. Podáme ji do příštího zastupitelstva.

Primátor ukončil zasedání v 17:41 hod.

Zapisovatelka: Zuzana Škodová, v. r.
(přepis: Iva Hýsková, Bc. Jana Bederková)

Ověřovatelé: MUDr. Ivanka Kolomá, v. r. Ctibor Jech, v. r.
členka zastupitelstva člen zastupitelstva


Ing. Jiří K i t t n e r, v. r. Ing. František Hruša, v. r.
primátor města náměstek primátora

Přílohy
- Výsledky hlasování
- 1 ks paměťového disku s nahráním 4. zasedání zasedání

 

Typ souboru Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor PDF
Zápis ze
4. ZM
298531
Soubor PDF
Soubor PDF
Výsledky
hlasování
4. ZM
1572077

Nastavení cookies