09.05.2024
Jana Kodymová DiS.

Desáté jednání liberecké městské rady

10. schůze Rady města Liberce v roce 2024 proběhla v úterý 7. května. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 40 : Veřejná toaleta Sokolovské náměstí

Město Liberec vypíše veřejnou zakázku na vybudování veřejných toalet v horním centru města s předpokládanou hodnotou 2 050 000 Kč bez DPH.  Projekt na stavbu veřejně přístupné bezbariérové toalety na Sokolovském náměstí připravil odbor Kancelář architektury města Liberce.

Současně s vypsáním výběrového řízení na samotnou veřejnou toaletu rada města schválila vybudování přípojek vody, kanalizace a přípojky nízkého napětí. Tyto práce započnou ihned po předání staveniště dodavatelské firmě, kterou je společnost Inženýrské stavby Holeček, s.r.o.  

 „Jsem rád, že se povede již brzy realizovat jedna ze dvou plánovaných veřejných toalet v samotném centru města, po kterých občané tak volají. Bude se jednat o veřejnou toaletu, která bude bezbariérová a hlavně samočistící tak, aby vyhovovala současným vysokým nárokům na hygienu,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 16: Žádost o poskytnutí dotace na projekt Festival dětského čtenářství

Město Liberec poskytne ze svého rozpočtu dotaci 400 tisíc korun na realizaci projektu Festival dětského čtenářství, který proběhne 5. - 7. června 2024 na území města Liberce. Cílem projektu je podpořit děti i širokou veřejnost na jejich cestě ke čtení knih.

„Jsem přesvědčen, že akce typu Festival dětského čtenářství jsou potřeba stále víc. Schopnost dobře číst, porozumět textu a správně jej interpretovat se u našich dětí kontinuálně snižuje, stejně jako samotná chuť dobrovolně číst cokoli jiného než odraz sociálních sítí všeho typu. A to už vůbec nemluvím o souvisejícím aspektu, jímž je chudnutí slovní zásoby a kvality písemného projevu. Festival jako podporu čtenářské gramotnosti proto budeme podporovat i nadále, je to svým druhem ojedinělá akce v Česku,“ říká náměstek primátora pro kulturu, školství  a cestovní ruch Ivan Langr.

Festival dětského čtenářství, dříve známý pod názvem Veletrh dětské knihy, se uskuteční 5. -7. června 2024. Letošní 21. ročník třídenního festivalu cílí především na podporu a rozvoj dětského čtenářství pomocí besed s autory a ilustrátory knih, nejrůznějších výstav či tvořivých dílen.

Letošní téma celého festivalu je Fenomén komiks,  včetně  doprovodného  programu.  Komiks  bude  i  hlavním  tématem  výtvarné soutěže. Festival nabízí setkání s komiksovými tvůrci a ilustrátory dětských knih, v rámci dílen čtení mají děti možnost objevit různé knižní novinky. Doprovodný program zahrnuje workshopy, výstavy, kulturní vystoupení nebo deskové hry. V letošním roce je dopolední program opět určen především pro školní skupiny, odpoledne je vyhrazeno široké veřejnosti, především rodinám s dětmi.

Festival se koná na několika místech. Hlavní část programu bude realizována v Krajské vědecké knihovně v Liberci, stejně jako v předchozích letech. V Oblastní galerii Liberec budou pro návštěvníky připraveny v rámci projektu výtvarné dílny s tematikou knižních příběhů. Malá výstavní síň na náměstí Dr. E. Beneše připraví pro děti výstavu autora F. Skály. Další části programu se uskuteční v Naivním divadle Liberec a v Kavárně Pošta.

 

Bod č. 17: Poskytnutí dotace pro Kino Varšava, z. s.

800 tisíc korun pro Kino Varšava, z. s., poskytne město Liberec ze svého rozpočtu. Rozhodla o tom liberecká městská rada na svém desátém letošním jednání. Finanční podpora je určena na projekt Příprava dramaturgie a na provozní náklady pro Kino Varšava, z. s., pro rok 2024.

Varšavu vnímám už jako nedílnou součást kulturního podhoubí města. Je to  nezpochybnitelný fenomén především jako artové kino s početnou základnou fanoušků, proto má naši podporu,“ říká náměstek primátora pro kulturu, školství  a cestovní ruch Ivan Langr.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 46: Rekonstrukce řadiče SSZ Palachova

Liberec vymění řadič světelného signalizačního zařízení (SSZ) na křižovatce ulic Palachova a Felberova, a tím vyřeší časté poruchy, které se v tomto místě stávají. Generální  opravu a  modernizaci provede společnost SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o., a město za ní zaplatí 1 283 963 Kč včetně DPH.

Vzhledem k důležitosti této křižovatky ve smyslu křížení několika komunikačních tepen a mnoha druhů dopravy, a zejména preference městské hromadné dopravy, je bezchybný provoz řízení světelného signalizačního zařízení tohoto dopravního uzlu extrémně důležitý pro hladký provoz.

Šaldovo náměstí, postrach všech autoškol a nejvytíženější křižovatka ve městě vůbec. V nedávné době došlo k několika vážným poruchám na kabelovém vedení, přes rezervní kapacity kabelu došlo i k výpadkům semaforů. Tento stav, na takto vytížené křižovatce, nelze tolerovat, a proto přistupujeme k výměně kabelových svazků a modernizaci řadiče. Výměna kabelů zapříčiní částečnou uzavírku v koordinovaném termínu uzavírky tramvajového provozu od 1. do 15. června. Semafory nebudou fungovat  na Zámeckém náměstí, tzn. křižovatka u Plazy dole, Rumunská ulice x ulice Boženy Němcové x Felberova ulice. Ostatní provoz nebude omezen,“ upřesňuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 47: Schválení  výsledku  ZŘ  na  veřejnou  zakázku  s názvem "Odkanalizování  ulic  Kadlická, Lukášovská

Liberecká městská rada vybrala zhotovitele výstavby splaškových kanalizačních stok, včetně kanalizačních přípojek, v Lukášovské a Kadlické ulici v Novém Harcově v Liberci. Stavbu zhotoví firma Ještědská  stavební společnost, spol. s.r.o., za nabídkovou cenu 42 347 160 Kč včetně DPH.

S cenou z veřejné soutěže jsme spokojení. Účastnilo se šest firem a v jejich souboji vyšla městu úspora o 12 milionů korun nižší, než projektant předpokládal. Realizovat se bude během letošní stavební sezóny,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Navržená splašková kanalizační síť bude svádět splaškové kanalizační  vody  na  novou  čerpací  stanici,  dále  pak  přes  stávající  kanalizační  sít  až  na městskou ČOV. Spádové poměry a umístění stávající kanalizační sítě neumožňuje odvodnění tohoto území gravitačně. Celý stokový systém je však navržen gravitační a svede splašky do nejnižšího místa, kde je navržena čerpací stanice, kterou budou splašky krátkým výtlakem přečerpány zpět do úrovně  Lukášovské ulice.

Nemalým  přínosem  výstavby  kanalizace  bude  také  zvýšení  čistoty  v  Harcovském potoce, a tím i vodní nádrži Harcov. Stavba je členěna do několika stavebních objektů – stoky splaškové kanalizace, splaškové kanalizační  přípojky,  čerpací  stanice  včetně elektroinstalace,  a  následná  obnova  povrchů komunikací.

Stavba bude spolufinancována z prostředků EU, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování,  majetkoprávní záležitosti a sport

Mimo RM: Mateřská škola Stromovka na Františkově prošla modernizací

Mateřská škola Stromovka byla vystavěna v roce 1974 na libereckém sídlišti Františkov. Původně byla školka spojena s jeslemi a sloužila jako podniková školka s jeslemi pro pracovníky Uranových dolů Hamr. Školka byla ze dvou samostatných budov, a to jednopodlažní hospodářské budovy a dvoupodlažní budovy vlastní mateřské školy.

V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci obou budov mateřské školky. V hospodářské budově byla dispozičně umístěna kuchyně, prádelna, sušárna, sociální zařízení, sklady potravin a prádla, dílna a kancelář ředitelky a hospodářky mateřské školky.

V roce 2023 byly vypsány veřejné zakázky na modernizaci hospodářské budovy a stavební úpravu kuchyně, následně i zakázka na dodávku vybavení. Účelem modernizace bylo navýšení kapacity dětí a vybudování nové učební třídy pro 15 dětí, modernizace zázemí kuchyně, přilehlých prostor, sociálního zařízení a vybavení,“ popisuje náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport Adam Lenert.

Počátkem realizace byly vybourány všechny vnitřní nenosné konstrukce, včetně zařízení i vybavení, vybourány byly i  konstrukce podlah, dále i části konstrukce stropů pro nové prostupy vzduchotechnického zařízení. Následně byly vybudovány konstrukce v rámci nového dispozičního řešení celého provozu kuchyně, včetně zázemí pro zaměstnance, vybudováním šatny, denní místnosti, sociálního zázemí pro zaměstnance, nových kanceláří pro ředitelku a hospodářku a především nové víceúčelové herny pro děti.

Do kuchyně bylo dodáno a instalováno nové, moderní a energeticky ekonomické technologické vybavení, včetně nového kuchyňského nábytku a bylo zde instalováno nové vzduchotechnické zařízení. V rámci vybavení se jedná o dodávku a montáž nového konvektomatu, indukčního sporáku, nové moderní elektrické multifunkční pánve, chladícího a mrazícího zařízení, univerzálních kuchyňských robotů, profesionální myčky nádobí, nových nerezových pracovních a mycích stolů a regálů.

Realizací těchto zakázek v celkové hodnotě 12 249 030 Kč bez DPH zde vznikl nový a edukativní prostor pro výuku předškolních dětí s moderním vybavením pro personál a vedení mateřské školy Stromovka v Liberci. 

„Rád bych poděkoval odboru majetkové správy za přípravu a realizace těchto zakázek, které nebyly lehké, ale nyní již plně slouží dětem a zaměstnancům z MŠ Stromovka,“ dodává náměstek Adam Lenert.

 

Nastavení cookies