08.11.2023
Jana Kodymová DiS.

Dvacáté jednání liberecké městské rady

Dvacátá schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 7. listopadu. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník -  primátor města Liberce

Mimo RM: Radnice má 130. výročí. Město nechalo vyrazit limitovanou sérii 130 medailí

Sérii 130 pamětních medailí z ryzího stříbra vydalo zhruba po 20 letech město Liberec. Tentokrát jako připomínku k 130. výročí od otevření historické budovy radnice v roce 1893. Líc medaile prezentuje reliéf staré radnice, rubová strana potom motiv legendární vitráže, která znázorňuje město Liberec jako ženu. Autorem původního návrhu je významný český medailér Mgr. Petr Horák. O ražbu se postarala Bižuterie Česká Mincovna.

 „Jedná se o atraktivní artefakt, který bude město Liberec několik let používat při mimořádných příležitostech. Třeba jako památeční a reprezentativní prezent pro významné zahraniční i domácí návštěvy. Nebo jako dar pro velvyslance či zástupci partnerských měst, kteří město navštíví. Stejně tak je chceme používat například při poděkování významným osobnostem, které se zaslouží o mimořádný čin nebo událost ve prospěch Liberce a jeho občanů,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Vitráž s motivem Liberce jako ženy ve své době věnoval jako vzácný dar městu místní továrník Ludwig rytíř von Liebieg. Jedná se o jednu z nejkrásnějších personifikací Liberce – ženu v červené říze držící městský znak na štítu. 

Přesně 42 gramů vážící stříbrná medaile o průměru 50 mm je uzavřena v ochranném otevíracím pouzdru a uložena v reprezentativním blistru, z něhož je možné ji vyjmout a poté znovu vrátit zpět. Grafika a celkový vizuální styl pouzdra odkazuje na vydání právě u příležitosti 130. výročí od otevření budovy historické radnice.

Ačkoliv vydaná edice 130 kusů má sloužit na několik dalších let především k slavnostním a mimořádným událostem, kancelář primátora nabídne atraktivní medaili i sběratelům a široké veřejnosti.

„Věříme, že po této pamětní medaili rádi sáhnou i sběratelé nebo lidé, kteří mají silný vztah k historii Liberce. Stříbro je navíc stále žádaným cenným kovem a jeho hodnota se časem může i zvyšovat. Proto medaile v omezeném počtu nabídneme k prodeji v Městském informačním centru Liberec. Zájemci si ji tam můžou koupit za cenu 2 325 korun, což je částka, za kterou ji město pořídilo,“ dodává liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

 

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 25: Schválení dodatku č. 1 k SoD na projektovou dokumentaci v rámci projektu "Stavební úpravy kino Varšava"

V červnu letošního roku uzavřelo statutární město Liberec  smlouvu se společností ŽELEZNÁ, s. r. o., se sídlem Železná 830/12a, 460 01 Liberec 1, na projekt Stavební úpravy kino Varšava.

V současné době vyvstal požadavek na prodloužení termínu na odevzdání díla. Důvodem vyvolané změny je změna vytápění.  Proto je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci na připojení kina Varšavy na centrální  zásobování  teplem (CZT)  společnosti Teplárna Liberec, a. s. Dokončení a předání díla je nově stanoveno na 14. 2. 2024.

Vypracování této projektové dokumentace zajistí Teplárna Liberec, a. s.. Projektová  dokumentace  ohledně  přípojky  na  CZT  bude  následně  zapracována  do  projektové dokumentace. Připravována DPS nadále počítá i se stávajícím zdrojem vytápění, tedy plynovými kotli, které budou zachovány jako záložní zdroj vytápění.

„V kině Varšava probíhají opravy a údržba díky spolku, který kino spravuje, ale je nevyhnutelná větší rekonstrukce. Možnost čerpání dotace je z ITI (Integrované územní investice 2021-2027), máme i platné stavební povolení. Věříme, že kino Varšava bude opět krásným místem pro filmovou kulturu i setkávání,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 6: Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku, k. ú. Rudolfov

Dětské hřiště a relaxační zónu bude v Rudolfově provozovat spolek Rudolfov – Jizerské hory. Ten o výpůjčku pozemku, k tomuto účelu,  požádal libereckou městskou radu a ta žádosti vyhověla. Výpůjčka je bezplatná a na dobu neurčitou.

„Tento typ výpůjčky vítáme, jde o spolupráci města a obyvatel žijících v dané lokalitě. Pozemek města zůstává přístupný všem obyvatelům města a místní si berou za své jeho údržbu a provoz,“ komentuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 27: Schválení obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů ve městě Liberci

Radní města souhlasili a dávají k projednání zastupitelům vyhlášku, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Liberci.

Odbor ekologie a veřejného prostoru má ve své gesci dětská hřiště a sportoviště, dále psí agility a jiné prostory pro volné pobíhání psů. Tím, že muselo dojít na základě podnětu od Ministerstva vnitra České republiky k úpravě textové části Obecně závazné vyhlášky, byl text zároveň doplněn o zákaz pohybu psů v prostorách dětských hřišť a sportovišť.

Dále byla upravena příloha se seznamem míst určených pro volné pobíhání psů. Ze seznamu byly vymazány pozemky, které jsou lesními pozemky, dále pozemky špatně uvedené, či prodané. Za tyto pozemky byly v jejich okolí vybrány jiné pozemky ve vlastnictví města a doplněny do seznamu. Návrh  znění  obecně  závazné  vyhlášky  statutárního města Liberce byl  zaslán  k připomínkování  ministerstvu  vnitra, které ji neshledalo v rozporu se zákonem.

Tato vyhláška nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2024. Lokality, které stanovují pravidla pro pohyb psů, najdete na webu města  www.liberec.cz.

           

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 24: Poskytnutí dotací pro Zoo Liberec, p. o.

Na základě článku II. odstavce 1. Memoranda o vzájemném financování a dotační podpoře příspěvkových organizací, uzavřeného dne 12. 5. 2021 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, radní města souhlasili s poskytnutím dotací v celkové výši 25 000 000 Kč Zoo Liberec, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Rozvoj areálu Zoo“. Návrh nyní projedná Zastupitelstvo města Liberce na svém listopadovém jednání ve čtvrtek 30. listopadu.

Investiční dotace ve výši 18 900 000 Kč a  neinvestiční dotace ve výši 6 100 000 Kč budou hrazeny z rozpočtu odboru kultury, školství a cestovního ruchu, oddělení školství. Doba realizace projektu by měla být v letech 2023 až 2028.

„Jak jsme se zavázali v memorandu s Libereckým krajem, město Liberec se přímo podílí na rozvoji ZOO Liberec každoroční částkou 25 miliónů za rok na konkrétní investiční akce. Je to výraz zodpovědnosti za organizaci, která každoročně přiláká 400 tisíc návštěvníků, z toho 80 procent mimolibereckých, kteří v našem městě utrácejí své peníze,“ říká Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 35: Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci optické trasy pro rozšíření MKDS v ulici Pražská

Liberecká městská rada schválila finanční náklady spojené s realizací optické trasy pro rozšíření městského kamerového dohledového systému v Pražské ulici zafouknutím  optických  kabelů  a  jeho  rozvlákněním, a to ve výši 622 176 Kč včetně DPH. Zhotovitelem optické trasy je liberecká společnost Simple  networks  s.  r.  o.

Technologická  část  stavby  bude  navazovat  na aktuálně realizované zemní práce odboru správy veřejného majetku, spojené s položením chrániček a vybudováním kabelových komor pro danou trasu. Termín realizačních prací optické trasy  čítá 4 týdny ode dne převzetí staveniště.

„Možná jste si toho ani nevšimli, ale v době prázdnin byla realizována liniová stavba nových optických sítí v komplikované lokalitě Pražské a Jezdecké ulice. Tyto nové optické sítě jsou nutné pro datové přenosy z našich stále přesnějších kamer městské policie. Stávající vedení, již 25 let staré, kapacitně nedostačovalo. Nyní máme opět dostatek kapacity pro dalších 20let,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 34/1: Vypsání VŘ na veřejnou zakázku "Rekonstrukce mostu LB-105 ul. Kašparova"

Město Liberec opraví most v Kašparově ulici, který převádí místní komunikaci přes Doubský potok. Rada města v úterý rozhodla oslovit 5 firem k podání nabídky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo v rámci stavební zakázky „Rekonstrukce mostu LB-105 ul. Kašparova“.

Most v Kašparově ulici slouží pro převedení místní komunikace přes Doubský potok. Stávající nosná konstrukce bude nahrazena novou, kterou bude tvořit železobetonový, monolitický, šikmý polorám, kde stojky rámu zároveň tvoří opěry mostní konstrukce. Rekonstrukce mostu bude probíhat za kompletní uzavírky místní komunikace, která slouží jako spojovací komunikace mezi frekventovanými ulicemi ve Vesci. Pěší i automobilová doprava bude během provádění stavebních prací odkloněna z důvodu stísněných prostor v okolí mostu.

 „Tento most je jedním z mnoha, který jako město spravujeme. Celkem má město v majetku 140 mostů a 250 propustků. V převážné většině jsou tyto objekty v nedobrém stavebně-technickém stavu. Stav mostů má celkem 7 úrovní ve vzestupném pořadí od bezvadného po havarijní. Už na stupni číslo 4 je nutné, aby město omezilo zatížitelnost, nejčastěji omezilo dopravu. Cekem 54% všech mostů je ve stupni číslo 4 a horší.

Městský rozpočet je velmi omezený a nemůžeme si dovolit veškeré finance alokovat pouze do opravy a údržby mostních konstrukcí samozřejmě, ale vzhledem k těm číslům je evidentní, že kapitola na mostní údržby je pro nás bolestivá a majetek stárne rychleji, než jej stíháme rekonstruovat. Legislativa je v tomto velmi neúprosná.  Aktuálně se projekčně věnujeme 21 mostům. Na některé máme už i stavební povolení a připravujeme vypsání zakázek. Most v Kašparově ulici je přesně ten most, kde stavebně-technický stav nás nutí omezovat průjezdný profil. Díky práci celého vedení města se podařilo získat na most Kašparova státní dotační prostředky, díky kterým se nám uvolní finanční zátěž a můžeme finance nasměrovat na jiný most. Aktuálně tak budeme vypisovat zakázku na výběr dodavatele stavby a počítáme, že přes zimu se nám výběr podaří a s nástupem nové stavební sezony, v roce 2024, můžeme zahájit stavební práce, a odstranit tak závady, které řidiče a občany v Kašparově ulici omezují,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Bod č. 42: Schválení vypsání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané formou otevřeného řízení "Dodávka souboru deseti fotovoltaických elektráren na objektech statutárního města Liberec"

Statutární město Liberec postupuje v projektu Komunitní energetiky dalším krokem  a vypíše nadlimitní veřejnou zakázku na dodání 10 fotovoltaických zařízení, a to formou otevřeného řízení.

Předpokládaná hodnota zakázky je 38 720 000 Kč včetně DPH. Schválená podpora z Modernizačního fondu – Nové obnovitelné zdroje v energetice. Aktuální míra podpory činí 40 %. Aktuální výše dotace činí 17 072 201 Kč. Aktuální výše způsobilých výdajů činí 42 343 972 Kč.

Fotovoltaické elektrárny budou na střechách objektů ve vlastnictví města. Těmi jsou ZŠ Broumovská, ZŠ Dobiášova, ZŠ nám. Míru (škola), ZŠ nám. Míru (tělocvična), MŠ Beruška, MŠ Čtyřlístek, BD Na Žižkově, MŠ Motýlek, DS Františkov a dílny Divadlo F. X. Š (dílny).

Je to první drobný krok v cestě výrazných energetických úspor, které na městě připravujeme. Tuto zakázku budeme realizovat v rámci projektu Komunitní energetika Liberec I., spolufinancovaného z Modernizačního fondu z výzvy  RES+ č. 4/2022 - Komunální  FVE  pro větší obce (energetická společenství). Celkový navržený instalovaný výkon FVE je 1.010,90 kWp. Vyrobená elektřina je určena pro vlastní spotřebu objektů (vyjma objektu BD Na Žižkově) a dále prodej přebytků do distribuční soustavy. V budoucnu je uvažováno zapojení FVE do komunitní energetiky po schválení příslušné legislativy (Energetické společenství nebo Společenství pro obnovitelné zdroje),“ popisuje Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti.

 

Nastavení cookies