20.05.2020
Jana Kodymová

Jedenácté jednání libereckých radních

Jedenáctá schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 19. května. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Finanční pomoc města Liberce v důsledku koronakrize (grafická příloha).

 

Město pokračuje v práci

Aktuálně statutární město Liberec identifikuje negativní dopady do rozpočtu města v roce 2020 ve výši blížící se 270 milionům Kč. Podrobněji zpráva níže v textu od náměstka Zbyňka Karbana.

V tuto chvíli závisí na mnoha faktorech. Na stavu ekonomiky, na rozhodnutí vlády a na podpoře Libereckého kraje a státu. I přes obrovský finanční výpadek drží město Liberec zásadní investice, zachovává úroveň údržby a úklidu města, udržuje rozsah městské hromadné dopravy a služeb poskytovaných občanům v oblasti kultury a sportu,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

*Liebiegův palác

*Sdružené opravy komunikací

*Rekonstrukce bytových domů v rámci projektu sociálního bydlení

*Rekonstrukce objektu Uranu

*Modernizace MŠ Motýlek, MŠ Pastelka

*Rekonstrukce plaveckého bazénu- příprava

*Rekonstrukce kuchyně ZŠ Husova

*Vodojem a přivaděč Ruprechtice

*Tribuna FC Slovan

*Modernizace Krajské nemocnice

*Modernizace hřiště ve Vesci

*Dokončení územního plánu

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 3: Návrh rozpočtového opatření  č.  5B)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2020  v  kompetenci zastupitelstva města

Tímto rozpočtovým opatřením po pozměňovacím návrhu se celkové příjmy a výdaje navyšují o 11 438 099 Kč. Navýšení příjmů tvoří příjem od společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o., splátka půjčených prostředků od obecně prospěšné společnosti, přijaté vratky transferů, pojistné události a přijatý neinvestiční dar. Přijaté finanční prostředky ve stejné výši jsou rozděleny do výdajů odborů. Návrh bude projednávat zastupitelstvo na květnovém jednání.

Bod č. 4: Návrh rozpočtového  opatření  č.  5C)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2020  v  kompetenci zastupitelstva města

Tímto rozpočtovým opatřením statutární město Liberec snižuje své výdaje v souvislosti se snížením sdílených daní a dalších příjmů z důvodu ekonomických následků koronavirové krize. Jeho obsahem je tedy razantní úspora finančních prostředků ve výši 88 991 744 Kč.  Jediné navýšení příjmů městské policie je navýšení podle veřejnoprávní smlouvy města Frýdlant. Tímto rozpočtovým opatřením se celkové příjmy a výdaje rozpočtu SML snižují o 88 991 744 Kč. Návrh rozpočtového opatření projedná zastupitelstvo.

Celkový dopad koronavirové krize do rozpočtu města

Aktuálně statutární město Liberec identifikuje negativní dopady do rozpočtu města v roce 2020 ve výši blížící se 270 milionům Kč. Největší položku tvoří očekávaný propad příjmů ze sdílených daní v objemu 220,86 milionu korun. „Významný propad, který bude město nuceno nahradit, je propad tržeb kulturních a sportovních příspěvkových organizací města a společností, které se starají o provoz a údržbu sportovních areálů, vlastněných městem, a to za téměř 50 milionů Kč,“ uvádí ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Dvě etapy úspor

Město v první vlně úspor, které promítá do květnového rozpočtového opatření, navrhuje snížení výdajů v objemu 89 milionů Kč. Nejvíce se na úsporách podílí nižší náklady na základní a mateřské školy, které byly delší dobu mimo provoz, a výdaje tak mohly být poníženy o 22 milionů korun. Další významnou úsporu přináší odbor majetkové správy, který v první fázi vyřazuje investiční akce a akce na údržbu majetku města za 20 milionů Kč  a  odbor správy veřejného majetku, který může zejména díky mírné zimě postrádat ve výdajích 10 milionů Kč a snížil investice o 7 milionů Kč.  V dotačních fondech se vedení města rozhodlo ponížit výdaje o 10 milionů Kč. Zbývajících 20 milionů korun jsou úspory na investice odboru strategického rozvoje za 7,5 milionu Kč, úspora odboru ekonomiky na dluhovou službu 3 miliony Kč a několik menších objemů, které přinášejí další odbory libereckého magistrátu.

Obě etapy úspor jsou finančně pokryty

Další významnou položkou, která se bude podílet na pokrytí dopadů, je výsledek závěrečného účtu města za rok 2019, který se blíží hodnotě 53 milionů Kč. Ve druhé etapě hledání úspor a zdrojů krytí jsou navrhovány úspory odborů na investice, údržbu majetku města, ale i další výdaje v objemu 48,4 milionů Kč. „Největší objem přináší škrty investic za 28,4 milionu Kč do sportovních zařízení a budov v majetku města, dále škrty techniky a vybavení v oblasti správy veřejného majetku za 10,6 milionu Kč. Další úspory jsou opět v úsporách na dluhovou službu. Tato opatření budou projednávána v orgánech města v měsíci červnu 2020,“ popisuje náměstek Zbyněk Karban.

Dalšími zdroji krytí dopadů budou využity mimorozpočtové rezervy 20 milionů Kč, rozpočtová rezerva odboru ekonomiky 20 milionů Kč a zapojení nového výnosu společnosti SAL, s.r.o. , ve výši 9,2 milionů Kč.  „Zbývajících 31 milionů k pokrytí ve vedení města řešíme, očekáváme podporu KULK a státu. Další prostor pro úspory samozřejmě hledáme dál a budeme identifikovat podle aktuálního průběhu plánovaných akcí,“ dodává Zbyněk Karban.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 32: Revokace  usnesení  Vyhlášení  programů  dílčího  Fondu  rozvojové  spolupráce  Dotačního  fondu SML pro rok 2020

Město Liberec pro letošní rok ruší 2 programy dílčího Fondu rozvojové spolupráce. Těmi programy jsou Partnerská spolupráce a Podpora místních komunit. Nedojde tak k rozdělení žádných finančních prostředků. To vše souvisí s neplánovaným výpadkem finančních prostředků na příjmové straně rozpočtu statutárního města. „Důvodem je vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky, útlum ekonomiky, nižší výběr daní a poplatků a celkový propad v saldu veřejných financí,“ vysvětluje náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Na základě rozhodnutí porady vedení se úsporná opatření negativně dotknout také právě Dotačních fondů města, jelikož poskytování dotací za současného stavu a výpadku příjmů není nezbytnou činností nutnou pro fungování a správu města nebo aktivitou zabezpečující základní služby občanům.  Z uvedených důvodů radní města v úterý na svém jednání revokovali usnesení z 3. března letošního roku, kdy k vyhlášení obou programů došlo.

 

Bod č. 33: Vypsání ZŘ na stavební práce a podání dotační žádosti projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku"

Radní Liberce schválili vypsání zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací na základní škole Na Výběžku. Vznikne 5 nových učeben, konkrétně cvičný byt, přírodovědná učebna, multimediální učebna, počítačová učebna a učebna jazyků. Učebny vzniknou v nových prostorách vybudovaných nad stávajícím spojovacím krčkem a kapacita šaten bude vyřešena zásahem do dispozice prvního patra. Součástí projektu je zajištění vybavení odborných učeben. Předpokládaný termín vyhlášení zadávacího řízení na vybavení odborných učeben bude koncem  roku  2020  tak,  aby  byla  zajištěna  spolupráce dodavatele vybavení se zhotovitelem stavby.

Předpokládána hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 29 040 000 Kč včetně DPH. Předpoklad realizace rekonstrukce je maximálně 8 měsíců, a to v období 9/2020 až 5/2021. Ředitelka základní školy odsouhlasila realizaci stavebních prací, projektová dokumentace s ní byla konzultována a je srozuměna s přesunem 280 žáků a výuky do náhradních prostor v objektu ulice Mařanova.

Žádost o dotaci do  IPRÚ/IROP  bude podána v září 2020.

 

Mimo RM:

Bytový dům v Orlí se dočkal rekonstrukce

Ve středu 20. května byl předán k rekonstrukci další bytový dům v rámci projektů sociálního bydlení. Zhotovitelem stavebních prací, které budou probíhat na bytovém domě v ulici Orlí 139/5, je firma První podještědská stavební spol. s r. o.

Rekonstrukcí domu, v rámci projektu Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E, vznikne 12 nových sociálních bytů různých velikostí, díky čemuž bude dům moci sloužit pestré škále cílových skupin obyvatel, kteří se nachází v obtížných situacích,“ uvádí náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

Předpokládané ukončení stavebních prací je konec roku 2020 a hodnota rekonstrukce je 34,4 milionů Kč bez DPH.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 42: Schválení projektového záměru – Retence vody v intravilánu města Liberec – lokalita Hlávkova

Město Liberec podá žádost o poskytnutí dotace na projekt podpory retence vody na městském pozemku v Ruprechticích. Vybraná plocha mezi ulicemi Hlávkova a Věkova se nachází vedle libereckého sídliště „Hokejka“ na pozemcích v majetku města. Cílem projektu je nejenom podpora druhové diverzity, ale také podpora rozmnožování silně ohroženého modráska bahenního a zároveň úspora financí města v podobě snížení počtu sečí.

 „Jedná se o mírně podmáčenou louku se zvodnělými depresemi a náletovými dřevinami ve střední části. Pod touto lokalitou se nachází stávající drobná vodní plocha vybudovaná pravděpodobně okolo roku 1950,“ popisuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc. Většinu plochy tvoří intenzivně obhospodařovaný trávník. Vlivem intenzivní seče a stavebních úprav byly potlačeny původní druhy rostlin, zejména pak krvavec toten a další na vodu vázané rostliny. Tento jev má za následek snižování množství bezobratlých a některých druhů obratlovců v této lokalitě.

V rámci projektu budou vybudovány drobné tůňky, které budou v jarních měsících sloužit k rozmnožování drobných obojživelníků a bezobratlých živočichů. Dále budou provedeny dosadby dřevin a přeměna části trávníků na trávníky bylinotravní. „Změníme také režim údržby, kdy nebude prováděno intenzivní sečení a také osázíme obrubník na hraně komunikace, který zabrání projíždění vozidel v horních partiích prameniště. V současné době tady totiž dochází k likvidaci travního porostu,“ vysvětluje náměstek Jiří Šolc.

Tato lokalita je jednou z potvrzených lokalit výskytu ohroženého modráska bahenního. Skladba nového bylinotravního trávníku proto bude navržena s obsahem rostliny krvavec toten, na kterém se modrásek rozmnožuje. Nově upravená plocha může sloužit jako ukázka přírodě blízkého biotopu pro děti z přilehlých mateřských školek.

 

Bod č. 46: Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí na rok 2021

Rada města Liberce už nyní projednávala plán oprav komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury na rok 2021. Rozsah připravovaných investic byl projednáván na koordinačních schůzkách mezi zástupci města a vlastníky technické infrastruktury.

Přípravu oprav komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury v rámci tzv. sdružených investic zajišťuje odbor správy veřejného majetku každoročně už od roku 2009. „Smyslem těchto akcí je před opravou komunikací ve vlastnictví města Liberce souběžně opravit inženýrské sítě s omezenou životností, aby nedocházelo k opětovným zásahům do opravených komunikací ve vlastnictví města Liberce,“ říká náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Plán investičních akcí na rok 2021 byl projednán se zástupci vlastníků a správců inženýrských sítí. Těmi jsou GasNet s.r.o, SVS, a.s.,  SčVK, a.s,. a ČEZ Distribuce.  „Radní plán schválili už nyní, aby tak vznikla časová rezerva pro přípravu dokumentace pro výběr zhotovitele stavby nejen ze strany města, ale i pro dokončení projektů ze strany vlastníků a správců technické infrastruktury. Současně je nezbytné, aby byly navržené akce koordinovány s cílem omezení negativních dopadů z uzavírek dotčených komunikací,“ popisuje náměstek Jiří Šolc.

Plán sdružených akcí s vlastníky technické infrastruktury počítá s celkovými výdaji města ve výši 46  mil.  Kč,  přičemž  příspěvek  od  vlastníků  technické  infrastruktury  na  opravy povrchů komunikací se předpokládá ve výši 5 mil. Kč. V připravovaném rozpočtovém výhledu města se počítá v rámci výdajů v limitu odboru správy veřejného majetku s celkovou částkou kolem 40 mil. Kč, přičemž přesná výše výdajů bude známa až na základě nabídkových cen z jednotlivých veřejných zakázek.

Stavební úpravy komunikací v roce 2021 se týkají lokalit ulice Sokolská, Slovanské údolí a Javorová, ulice Plužní, Ondříčkova a Heydukova a Hálkova, Jiskrova, Slovenská a Srbská.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 28: Záměr podání žádosti o dotaci na navazující projekt "Asistenti prevence kriminality Liberec 2"

Rada města po projednání schválila podání žádosti o dotaci na projekt "Asistenti prevence kriminality Liberec 2“. Statutární město Liberec od roku 2018 realizuje tento projekt, který je financován z Operačního programu zaměstnanost z výzvy MPSV a získalo na něj dotaci 6 048 293 Kč, přičemž spoluúčast města činí 318 331 Kč.

Po dobu necelých tří let může Liberec zaměstnávat pět asistentů prevence kriminality a využívat jejich přítomnosti v sociálně vyloučených a potencionálně rizikových lokalitách. Předpokládané ukončení realizovaného projektu je 28. 2. 2021.  Statutární město Liberec nyní podá žádost na navazující projekt a zajisti tak rozšíření z 5,0 úvazku na 10,0 úvazku a financování asistentů prevence kriminality až do 30. 6. 2022.

Projekt má za cíl zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města Liberec, a to s aktivním zapojením osob z cílových skupin. Pro tento účel budou zřízeny pozice 10 asistentů prevence kriminality. Projekt řeší rovněž uplatnění cílové skupiny na trhu práce zaměstnáním 10 osob, včetně jejich soustavného vzdělávání pro následné lepší uplatnění na trhu práce,“ uvádí náměstek pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

 

Bod č. 56: Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020/ II

Rada města Liberce souhlasí a předkládá k projednání zastupitelům návrh na udělení Medaile města Liberce Mgr. Věře Vohlídalové za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury, demokracie a lidských práv a panu  Borisi  Jonešovi  za  mimořádné  zásluhy  o  rozvoj  města  v oblasti kultury. Věru Vohlídalovou na ocenění navrhnul náměstek Ivan Langr a Borise Joneše zastupitelka Jarmila Levko.

Mgr. Věra Vohlídalová (*1942), ředitelka Státní vědecké knihovny (1990 -2001), občanská aktivistka. Stojí za výstavbou tzv. Stavby smíření, tedy nové budovy Krajské vědecké knihovny se synagogou v autentickém prostoru původní liberecké synagogy, vypálené nacisty za křišťálové noci. Dlouhodobě se angažuje v občanském životě ve prospěch věcí veřejných. Za svou  činnost  získala  mj. cenu  Polského  svazu  knihovníků  (1996),  cenu  saského  Svazu knihovníků (2001), cenu časopisu Architekt (2001), Medaili  Z. V. Tobolky (2002), Kříž za zásluhy  1.třídy  Spolkové  republiky  Německo  (2002),  Zlatou  medaili  Technické  univerzity Liberec  (2003),  Cenu  českých  knihovníků  (2013)  aj.  V roce  2005  byla   s dalšími  ženami nominována na Nobelovu cenu míru.(zdroj: internet).

Boris  Joneš  (*1932), dirigent  a  sbormistr  operního  sboru  Divadla  F.  X.  Šaldy.  Po absolutoriu  Pražské  konzervatoře,  oboru  dirigování  a  varhany,  nejprve  pracoval  pro  divadla v Kladně a v Ústí nad Labem, od roku 1967 až dosud je v angažmá Divadla F. X. Šaldy Liberec. Působil  tu  jako  dirigent,  sbormistr  a  korepetitor.  Na  dirigentském  kontě  má  více  než  1500 představení, jako dirigent a sbormistr nastudoval více než stovku titulů. Je uznávaným pěveckým korepetitorem, ale i znalcem varhanních nástrojů. Hraje též na varhany při různých příležitostech v obřadní síni liberecké radnice. Od devadesátých let až doposud působí v divadle jako archivář opery. Vytváří notové materiály pro umělecký provoz opery a vytvořil jedinečnou kolekci operní a symfonické literatury. Obsluhuje titulkovací zařízení při každém představení liberecké opery,  v Šaldově divadle i na zájezdech. (zdroj: Jarmila Levko).

 

Bod č. 56/1: Memorandum o spolupráci mezi SML a LK –Zeyerova 831/31

Rada města po projednání schválila Memorandum  o  spolupráci  mezi  statutárním  městem  Liberec  a  Libereckým  krajem  o budoucím školském využití objektu Zeyerova 831/31. Dlouhodobou výpůjčku budovy radní schválili. Liberecký kraj nyní přichází s nově plánovaným využitím pro speciální vzdělávání.

V budově by místo  stávajícího  domova mládeže, který je již druhým rokem přesunut do budovy v Truhlářské ulici, bylo umístěno odloučené pracoviště  ZŠ  a  MŠ  pro  tělesně  postižené v Lužické ulici. Ta nyní sídlí  v prostorách Jedličkova ústavu. Škola by vzdělávala cílovou skupinu žáků s autismem, poruchami učení i chování, poruchami zraku a řeči, kteří nejsou zařaditelní do běžného vzdělávacího proudu v rámci inkluze,  a  navíc  potřebují  k naplnění  vzdělávacích  výstupů  individuální  přístup  a  speciálně pedagogickou i rehabilitační péči,“ popisuje náměstek pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Škola pro tělesně postižené, obor Základní škola (vedle druhého oboru Základní škola speciální), má v současné době kapacitu 146 žáků.  Po otevření odloučeného pracoviště v Zeyerově ulici by kapacita byla navýšena na 220 žáků, což pokryje potřeby nejen města, ale i širšího regionu. „Objekt  v Zeyerově ulici umožní vybudovat nejen bezbariérové kmenové i speciální učebny, ale i další vzdělávací  a  obslužné  zázemí,  včetně  odpovídajících  venkovních  prostor.  Liberecký kraj  je  připraven  do  úpravy budovy, se souhlasem města, vložit 50 –75 miliónů korun jako nezbytnou investici,“ doplňuje náměstek Ivan Langr.

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.