31.05.2017
Jan Král

O změnách klimatu jednalo v Liberci 11 zemí světa

Unikátní školní projekt zaměřený na klimatickou změnu vyvrcholil v úterý 30. května na Krajském úřadě Libereckého kraje.

Uskutečnila se tady simulovaná mezinárodní konference OSN, na které se žáci a studenti ze čtyř škol - ZŠ Doctrina Liberec, ZŠ Pasířská Jablonec nad Nisou, SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant a Gymnázium Frýdlant coby delegáti jedenácti zemí světa snažili dohodnout na opatřeních směřujících ke snižování emisí skleníkových plynů.

Klimatické konference se za město Liberec zúčastnila náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková, která nadšení mladých klimatologů podpořila. „Jsem ráda, že jsem se mohla konference zúčastnit. Studenti diskutovali na nelehké téma a zároveň se učili, jak spolupracovat a hledat řešení celosvětového problému, kterým změny klimatu jsou. Vyzkoušeli si, jak v praxi funguje známé pravidlo „mysli globálně, jednej lokálně“ a hledali shodu navzdory různým zájmům států, které zastupovali,“ řekla Karolína Hrbková.

Žákovské „klimatické týmy“ nejprve seznámily ostatní s tím, jaký dopad má změna klimatu na jejich zemi, poté přednesly svá stanoviska k problému a vyjednávaly s ostatními státy. Mezi nimi byla Česká republika, USA, Rusko, Čína, Austrálie, Brazílie, Keňa a další. Delegáti diskutovali o snížení CO2, vybrali vhodná mitigační opatření (zmírňování následků globálního oteplování) pro každý stát a společná adaptační opatření financovaná mezinárodním klimatickým fondem. Na závěr konference došlo k podpisu závazků, na kterých se delegáti dohodli.

Žáci na projektu pracovali několik měsíců a pečlivě se připravovali pod vedením lektorů Střediska ekologické výchovy SEVER. Na školách proběhly výukové programy o klimatických změnách, žáci vyhledávali informace o klimatické situaci své konferenční země a vymýšleli opatření, která by bylo možno ke zlepšení stávající situace zavést.

Cílem projektu bylo poskytnout žákům příležitost k rozvoji znalostí a kritického uvažování ohledně klimatických změn a metod k omezování jejich vlivů. Konference byla součástí Evropského týdne udržitelného rozvoje www.tydenudrzitelnosti.cz.

 

Nastavení cookies