02.03.2022
Jana Kodymová DiS.

Páté jednání liberecké městské rady

Pátá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 1. března. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 64: Memorandum o spolupráci při obnově a provozu lanové dráhy Liberec - Horní Hanychov – Ještěd

Visutá lanová dráha na Ještěd v majetku Českých drah je mimo provoz od konce října  2021,  kdy  po  přetržení  tažného  lana  spadla  jedna  ze  dvou  kabin  lanovky. Kabinová lanovka na Ještěd v Liberci bude mimo provoz pravděpodobně minimálně tři roky.

Podle sdělení Českých drah (ČD)  je jediné  řešení,  jak  lanovku  znovu  zprovoznit,  provést  větší  rekonstrukci,  která  by znamenala rozšíření  jednotlivých  stanic  a  souvisejícího  zařízení  anebo  výstavba  lanovky nové.

Podle návrhu ČD by měla vzniknout dohoda mezi Českými drahami, statutárním městem Liberce (SML) , Libereckým kraje a společností TMR (pachtovní smlouva na provoz  skiareálu Ještěd) o tom, že všechny zúčastněné strany mají zájem lanovku obnovit a že budou společně intenzivně pracovat. Z tohoto důvodu je navrženo uzavřít společné memorandum.

V pondělí 7. března máme společné jednání, kde se posuneme dál v tom, jak lanovku obnovit nebo zda vystavět zcela novou. V tomto užším kruhu projednáme konkrétnější možnosti finančního a nefinančního vkladu jednotlivých partnerů a jejich konkrétnější role. Nastavíme harmonogram kroků a prací, a za jakou část kdo bude odpovědný a kdo a na čem bude spolupracovat. Odborníci proces rekonstrukce lanové dráhy odhadují na 3-4 roky, u nové lanovky na 4-5 let. ČD i SML tento stav netěší. Zájmem města je, aby provoz lanovky byl rozhodně obnoven, a to co nejdříve. Je to ikonická stavba  a  v našem zájmu je, aby obnovení provozu bylo maximálně urychleno,“ komentuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Dvojkabinovou lanovku na Ještěd vybudovala v letech 1932 až 1933 na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Několikaletou odstávku kvůli modernizaci už jednou zažila, mimo provoz byla v letech 1971 až 1975.

 

 

Náměstek Zbyněk Karban

Mimo RM: Další zlepšení ekonomického hodnocení města Liberce od mezinárodní ratingové agentury Moody’s

Ekonomický rating města, který je zpracováván ratingovou agenturou Moody’s, potvrzuje trend zlepšení hospodaření města a jeho ekonomické situace v posledních třech letech.

Již v loňském roce došlo ke zlepšení hodnocení hospodaření města, kdy byl ratingovou společností Moody´s  vylepšen kreditní profil města Liberec z A3/A3 stabilní na A2/A1.cz. Tato pozitivní změna navázala na změnu hodnocení z roku 2020 za rok 2019, kdy se mezinárodní rating zlepšil z Baa1 na A3.

Nejnovější ekonomické hodnocení dokumentuje opětovné vylepšen finanční situace města. Rating se zlepšil o další jeden stupeň. Mezinárodní rating je aktuálně A1 a národní rating Aa3.cz,“ uvádí ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Ratingová zpráva se opírá zejména o pozitivní a zvyšující se likviditu, zlepšující se provozní hospodaření města podpořené zlepšeným a obezřetným finančním řízením a finanční flexibilitu, zároveň bere v potaz vyšší zadluženost města. Pozitivně však hodnotí refinancování směnečného programu dlouhodobým úvěrem, snížení úrokových nákladů i dluhové služby.

Tato data dokládají, že město Liberec hospodaří v posledních letech výrazně lépe, má větší rezervy a zároveň myslí na to, že má ještě hodně co splácet.  Lepší rating města samozřejmě představuje také výhodnější podmínky od  financujících bank,“ doplňuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 36: Schválení  vypsání  zjednodušeného  podlimitního  zadávacího  řízení  na  dodavatele  stavby  pro projekt "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy

Město Liberec zmodernizuje další ze svých školních budov. Jde o základní školu U Školy, naproti Sport parku Liberec. Předpokládaná hodnota zakázky je 34 000 000 Kč,  bez  DPH  (41  140  000  Kč s DPH). Projekt  bude  spolufinancován  Evropskou  unií - Integrovaným  regionálním  operačním  programem - Integrovanou  teritoriální  investicí aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou (dále jen „ITI“).

V současné době je budova školy ve velmi špatném stavu, především z důvodu vlhkosti 1. PP a 1.NP. Projekt tedy řeší nejen zajištění moderní výuky prostřednictvím vybudování odborných učeben a jejich vybavení, ale zároveň bezpečí a zdraví žáků. Stavební úpravy zajistí nejen bezbariérový přístup do školy a vnitřní bezbariérovost, ale také odvlhčení výše uvedených prostor,“ popisuje náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Stavební úpravy zasáhnou díky nové kanalizaci, imobilním WC a novému výtahu celou budovu. Také odborné učebny budou ve 3 různých podlažích, a to v 1. PP, 2. a 3. NP. Jedná se o multimediální jazykovou učebnu, učebnu fyziky a chemie. Realizace  velké  části  stavebních  prací,  zejména  bourací  práce  a  výměny  stropních  a  podlahových konstrukcí, je směřována na období letních prázdnin, aby nebyl narušen běžný chod školy. Projekt bude realizován za provozu školy a o prázdninách. Nebude tedy potřeba zajistit náhradní prostory.

Předpoklad zahájení stavebních prací je červen 2022. Stavební práce by měly trvat maximálně 7 měsíců. Předpokládané celkové náklady na  modernizaci školy včetně nového vybavení pro odborné učebny činí 49 700 000 Kč včetně DPH. Předpokládaná dotace je ve výši  24 318 000 Kč a podíl města je 25 382 000 Kč.

Žádost o dotaci do ITI podáme v září 2022, a to po vyhlášení výzvy a po ukončení zadávacích řízení na stavební práce a vybavení,“ uzavírá náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

 

 

Bod č. 39: Přehled projektů SML předpokládaných k financování v rámci ITI

Statutární město Liberec je jednak nositelem Integrované územní investice pro aglomeraci  Liberec – Jablonec nad Nisou se zodpovědnostmi danými Metodikou, ale je také běžným předkladatelem projektů jak do této integrované strategie, tak do ostatních dotačních titulů.

Liberecká městská rada schválila přehled projektů města Liberce pro předkládání v rámci Integrované územní investice Liberec -Jablonec nad Nisou v období 2021-2027 a rovněž schválila postupné vyčleňování finančních prostředků v rámci rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu a realizaci jednotlivých projektů a na jejich spolufinancování v období 2021-2027.

Integrovaná  strategie  ITI  aglomerace  Liberec - Jablonec  nad  Nisou  2021+  představuje  klíčový dokument pro zhodnocení situace a stanovení hlavních cílů pro nově vymezenou aglomeraci, která se skládá z jádrových měst Liberce a Jablonce nad Nisou a okolních 45 obcí.

Všechny projekty musí být již vepsány do strategie ITI, která je nyní posuzována v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí (SEA). Součástí aglomerace je dalších 47 obcí, projekty je nutné vybírat transparentně, bude proto vyhlášena předvýzva pro překládání projektů do ITI v termínu březen až květen 2022 a až po té, kdy budou známy specifičtější požadavky řídicích orgánů pro výběr projektů do strategie.

Nyní mohou být projekty konzultovány. Předkládání strategie ITI ke schválení se předpokládá v létě tohoto roku. První výzvy pro předkládání projektů očekáváme až v druhé polovině roku 2022,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

V současné chvíli jsou operační programy posuzovány Evropskou komisí a začínají se tvořit první specifická pravidla. Současně také dochází k upřesňování podmínek a alokací od jednotlivých řídicích orgánů pro čerpání prostředků z evropských fondů pro období 2021-2027. Podmínky však nebudou finalizovány do té doby, než Evropská komise schválí operační programy, což se předpokládá v první polovině tohoto roku.

Předkládáno je 38 záměrů za město Liberec včetně 2 za městský obvod Vratislavice v celkovém objemu  1,8  mld.  Kč,  předpokládaná dotace  by  mohla  dosáhnout  maximálně  1,2  mld.  Kč, minimální náklady na vlastní podíl činí 640 mil. Kč + prostředky na zajištění předfinancování. Ve vysokém stupni projektové připravenosti je 13 projektů za 422 mil. Kč (viz Příloha 1). Nelze počítat s tím, že všechny projekty budou součástí ITI z výše zmíněných důvodů, nicméně všechny lze připravovat i do výzev mimo ITI. Dalších 8 záměrů v objemu 1,4 mld. Kč patří dopravnímu podniku, kde by dotace mohla dosáhnout až 1,1 mld. Kč.

 

Oblasti a orientační alokace podpory v rámci IROP, OPD, OPZ, OPŽP

SC

Celkový název

ITI LBC-JBC

Záměry SML

SC 1.1

CP1.SC 1.1 – egov, kyber

12 412 505,29

-

SC 2.2

CP2.SC 2.2 -  VP

226 177 893,01

Revitalizace levého břehu Nisy – Rybníček

LVT, Tržní náměstí, Papírové náměstí, Lucemburská, Revitalizace Šaldova, Malého, Sokolského, Benešova náměstí, Náplavka Vratislavice

SC 4.1

CP4.SC 4.1 -  MŠ

183 283 487,71

MŠ Stromovka, MŠ Sídliště

SC 4.1

CP4.SC 4.1 -  ZŠ

218 134 078,86

ZŠ Jabloňová, U Soudu, Barvířská, U Školy

SC 4.1

CP4.SC 4.1 -  neformální

20 407 193,85

LVT – neformální vzdělávání

SC 4.2

CP4.SC 4.2 -  sociální bydlení

83 604 950,83

Na Žižkově, Na Valech

SC 4.2

CP4.SC 4.2 -  sociální služby

93 176 641,39

-

SC 4.4

CP4.SC 4.4 -  památky

117 489 203,90

Kino Varšava

SC 4.4

CP4.SC 4.4 -  muzea

46 267 156,01

-

SC 4.4

CP4.SC 4.4 -  cestovní ruch

27 760 293,61

LVT – informační centrum

SC 6.1

CP2.SC 6.1 - cyklostezky

78 930 028,42

Cyklotrasa Hrazená - Barvířská

Cyklostezka Liberec - Hodkovice

SC 6.1

CP2.SC 6.1 - telematika

50 477 438,17

DPMLJ – odbavovací systém

SC 6.1

CP2.SC 6.1 - terminály

104 321 929,27

Krajský terminál, P+R

SC 6.1

CP2.SC 6.1 - bezpečnost

63 732 008,40

Ostašovská, Hlávkova, Kralická, Hrádecká, Puškinova, Londýnská

SC 3.1

OPD – tramvajové tratě

1 mld. Kč

DPMLJ - Modernizace TT – 6 úseků v Liberci, Prodloužení TT do centra JBC

SC 1.1

OPZ+ - přístup k zaměstnání

cca 50 mil. Kč

-

SC 2.1

OPZ+ - sociální začleňování

cca 50 mil. Kč

Asistenti prevence kriminality, Centrum bydlení Liberec

SC 1.1,2,3,5

OPŽP

cca 170-400 mil. Kč

Sběrný dvůr a reuse bazar, Energetické úspory Malého divadla, Revitalizace přehrady a okolí Tajchu, Protipovodňový park

 

 

Bod č. 39/1: Nové vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce objektu URAN"

Rada města Liberce vypisuje zadávací řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Rekonstrukce objektu URAN“. Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném podlimitním řízení s předpokládanou hodnotou 92 000 000 Kč bez DPH (111 320 000 Kč vč. DPH).

Zadávací řízení  na  dodavatele  stavby  projektu  „Rekonstrukce  objektu  Uran“  už liberečtí radní schválili v prosinci loňského roku. „Vzhledem k tomu, že v rámci hodnocení nabídek splnila zadávací podmínky jedna ze tří společností, která nakonec z výběrového řízení odstoupila, tak si členové rady vyžádali aktualizaci zadávacích podmínek. Nově byla přidána do požadavků také zadávací lhůta v délce 90 dnů a požadavek na poskytnutí jistoty ve výši 500 000 Kč. Oboje s cílem omezení odstoupení uchazečů ze zadávacího řízení,“ vysvětluje náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Předpokládaný termín zahájení realizace rekonstrukce je květen 2022. V případě výběru dodavatele bude rekonstrukce trvat 38 kalendářních týdnů a bude probíhat za částečného provozu objektu.

 

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 42: Revitalizace lesoparku Rochlice u DPS - část I.  – arboristika

Město Liberec začíná s dlouho očekávaným projektem revitalizace lesoparku v Rochlici u Domu s pečovatelskou službou. Rada města schválila jeho úplně první startovací část, tedy kácení a arboristické ošetření dřevin. To vše se musí stihnout nyní na jaře, v období vegetačního klidu. Město zaplatí vybrané společnosti SPANTIK CZ, s.r.o.,  z Liberce, za tyto práce  195 312 Kč bez DPH.

Rada města se také shodla na pokračování sadové úpravy s předpokládanou hodnotou 4 160 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem je celková obnova rochlického lesoparku u Domu s pečovatelskou službou. Konkrétně jde o propojení ulice Burianovy a Vratislavické s rekreační plochou pod sídlem Městské policie v Rochlici cestní sítí. Hotovo by mohlo být do konce července.

V rámci zakázky zhotovitel provede likvidaci  stavebních  a  komunálních  odpadů,  terénní  modelace, dodá a nainstaluje prvky typu šplhací sestava, vyhlídková sestava se skluzavkou, workoutová sestava, a to včetně  úpravy  jejich dopadových  ploch.  Dále  firma vybuduje novou cestní síť, opěrné zdi a zábradlí. Dodá také mobiliář, tabuli s provozním řádem a zajistí výsadbu a následnou pětiletou péči.

 

Bod č. 48: Záměr spolupráce s developerem ve věci ul. Tálínské a schválení výjimky na výběr dodavatele právních služeb

Město Liberec inovuje a přináší jiný pohled na nakládání s městskými pozemky. „Stručně, jde o to, že zastavitelné pozemky tam, kde to je možné, zkusíme přetavit v nové byty, které budou nadále městské,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc. Členové rady města projednali záměr  spolupráce s developery a v souvislosti s tím i schválení výjimky  na  výběr  dodavatele  služeb nezbytného právního  poradenství.

Konkrétně  se  jedná  o  lokalitu  ulice Tálínská, kde statutární město Liberec vlastní pozemky, toho času nevyužité, bez adekvátního městského přístupu také skoro nevyužitelné. Podle ověřovacího konceptu architektonické kanceláře DOMYJINAK, s.r.o., může na městských plus okolních soukromých pozemcích může vyrůst až 90 bytů.  

V rámci spolupráce s developerem je možná varianta jistého rozšíření bytového fondu  města  jako  protihodnoty za developerův záměr zástavby městských pozemků. Pro město je navíc výhodné, že mimo bytů následně dostane i vyrovnávací platbu vyplývající ze Zásad pro  investory. „To znamená, že město dostane zpátky plnění podle hrubé podlahové plochy. A ještě,  v rámci plánovací smlouvy, nabyde také zkapacitněné komunikace, včetně těch, které dnes městu nepatří, ale jsou už vybudované,“ popisuje náměstek Jiří Šolc.

 „Jednou by v okolí Tálínské ulice mohlo bydlet až 300 lidí v nových bytech a několik bytů bude mít i město Liberec bez nějakých svazujících podmínek. Zároveň k tomu bude mít město i přístupové cesty a bude to standardní, hezká část města. Těším se na to, ale zároveň vím, že k cíli vede ještě dlouhá cesta. Vybraný developer bude muset projít předlouhou cestou všech nezbytných povolení, procesem výstavby a kolaudací. Teprve na konci po kolaudaci dá developer městu byty a město převede pozemky. To je příběh na cca 5 až 6 let,“ uzavírá náměstek Jiří Šolc

 

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 31: Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky – ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec

Rada města Liberce v úterý na svém pátém jednání schválila uvolnění z funkce ředitelky příspěvkové organizace Divadla F. X. Šaldy Liberec,  Ing. Jarmily Levko, od 1. 7. 2022 po dobu výkonu veřejné funkce, tedy funkce poslankyně Parlamentu České republiky. Poslanecký slib složila 15. února 2022.

Liberecká městská rada zároveň vypsala výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec, s předpokládaným nástupem k 1. červenci 2022. Konkurz se uskuteční 20. dubna. Výběrová komise zasedne v 9 lidech s hlasem rozhodujícím (5x odborná část, 4x politická část), členkou s hlasem poradním bude i ředitelka Jarmila Levko.

 

Členy výběrové komise jsou zástupci odborné sféry:

*Martin Glaser - ředitel, Národní divadlo Brno

*Ing. David Gerneš - ředitel, Moravské divadlo Olomouc

*Stanislav Doubrava - emeritní ředitel, Naivní divadlo Liberec

*PhDr. Radmila Hrdinová - divadelní kritička, Katedra teorie a kritiky DAMU

*Lenka Šaldová - ředitelka, Festival hudebního divadla Opera

Za zřizovatele, tedy za statutární město Liberec v komisi zasedne náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr, který je zároveň předsedou komise, dále zastupitelka Liberce a předsedkyně dozorčí rady divadla Renáta Balašová, pak také náměstek primátora pro školství a kulturu v letech 2006 až 2010 Ondřej Červinka a současný zastupitel města Jindřich Gubiš.

Rozhodovali jsme mezi dvěma variantami – buď někoho pověřit vedením divadla bez konkurzu, nebo vypsat výběrové řízení. Druhou variantu považuji za lepší, protože takový člověk bude mít daleko silnější pozici jak uvnitř organizace, tak ve vztahu ke zřizovateli při obhajobě svých kroků. Divadlo F. X. Šaldy je špičkovým regionálním divadlem s progresivním uměleckým směřováním a skvělými uměleckými úspěchy zejména v poslední dekádě. Takže věřím tomu, že zájem o místo ředitele v takové organizaci bude nemalý. A výběr toho nejlepšího garantuje výběrová komise, která je majoritně složená z odborných expertů,“ popisuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

 

 

Bod č. 65/2: Návrh na finanční účast statutárního města Liberec na událostech spojených s válkou na Ukrajině

Liberec na pomoc občanům Ukrajiny uvolní 8 milionů korun. Na mimořádném zasedání ve čtvrtek 10. března o tom rozhodnou zastupitelé města.

Z rozpočtu města navrhujeme uvolnit jednorázovou částku 5 miliónů korun na okamžitou pomoc na obranu Ukrajiny, tedy na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, a dále provozní částku ve výši 3 milióny korun na humanitární výdaje na území města. Z této částky bychom rádi 300 tisíc poslali přímo Řeckokatolické farnosti v Liberci, která je ukrajinskou komunitní církví. Celkem tedy zatím osm milionů korun. Tím však naše pomoc nekončí, tyto částky chápeme jako vstupní angažmá města, o další formě pomoci budeme i dále jednat podle toho, jak se budou konflikt a humanitární katastrofa vyvíjet,“ komentuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

 

 

Radní Petr Židek

Bod č. 43: Schválení nového Nařízení statutárního města Liberec k tarifu MHD – zvýšení cen zlevněného jízdného a navýšení rozpočtu pro DPMLJ, a. s.

Rada města na svém pátém zasedání schválila nové Nařízení statutárního města Liberec k tarifu v MHD ve smyslu zvýšení cen zlevněného jízdného vlivem úprav výše kompenzací ze strany státu. V souvislosti s tím také schválila navýšení rozpočtu pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., o 30 milionů korun.

Státem nařízená sleva pro kategorie cestujících "dítě", "student 18-26" a "dospělý 65+", byla rozhodnutím vlády změněna ze současných 75% na 50%, a to s platností od 1. dubna 2022. Současně dojde k rozšíření slev o invaliditu třetího stupně.

Město Liberec, potažmo dopravní podnik, na vládní rozhodnutí reaguje. Úprava ceny se týká pouze jednorázového jízdného. Předplacených kuponů se úprava netýká a jejich cena zůstává stejná, “ komentuje radní města Petr Židek.

Tarif městské dopravy v Liberci stanovuje maximální ceny jízdného a platnost jízdních dokladů pro pravidelné linky městské dopravy LIBEREC provozované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Tarif městské dopravy v Liberci je zónový a časový.

Nastavení cookies