09.09.2020
Jan Král

Sedmnácté jednání libereckých radních

Sedmnáctá schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 8. září. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo RM:

Reakce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na zájem města Liberec získat bezúplatným převodem do vlastnictví města budovu bývalého Skloexportu

Město o budovu bývalého Skloexportu projevilo zájem kvůli budoucímu rozvoji okolí autobusového a vlakového nádraží. Zároveň ji zvažuje použít pro takzvané přenesené působnosti státní správy pro 28 okolních obcí, včetně Liberce. Například pro vydávání občanských průkazů, řešení přestupků nebo agendu sociálního odboru a stavebního úřadu.

Aktuální stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je takové, že bezúplatný převod není možný. Úřad totiž nejprve musí prověřit možné využití objektu pro vlastní potřeby nebo potřeby státu a státních organizací. Současně pak Úřad Ministerstva pro místní rozvoj zvažuje objekt použít pro možnou státní bytovou výstavbu. Navzdory tomu budeme o bezplatný převod této budovy dál usilovat, protože stát ani jednu z výše popsaných možností jejího využití dosud aktivně nevyužil. Pro město není žádoucí, aby tato stavba dál chátrala,“ říká primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č: 4: Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města  Liberec  č.  2/2016  o  místním  poplatku  za užívání veřejného prostranství na území města Liberec

Rada města po projednání odsouhlasila návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního  města  Liberec  č.  n/2020,  kterou  se novelizuje  Obecně  závazná  vyhláška  statutárního  města  Liberec  č.  2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce. Vyhláška začne platit 15. října 2020.

Konkrétně jde o úpravu počtu žadatelů o Vyhrazené trvalé parkovací místo. „Důvodem je záměr obnovit vydávání souhlasných stanovisek k žádostem o zřízení vyhrazeného parkovacího stání a zároveň regulovat počet podaných žádostí výší sazby. Počet žadatelů už v minulosti regulovala výše roční  sazby  místního  poplatku,  ale  postupem  času, srůstem ekonomiky a kupní síly obyvatel, tuto funkci plnit přestala. Proto je navrženo zvýšení roční sazby za vyhrazení trvalého parkovacího místa, čímž bude opětovně svůj regulační účel splňovat,“ vysvětluje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

* Zóna A = 35 000,-Kč/rok za jedno stání (z původních 25 000,-Kč)

* Zóna B a C = 20 000,-Kč/rok za jedno stání (z původních 10 000,-Kč)

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Mimo RM:

Město získalo podporu na projekt Adaptační strategie Liberec

Adaptační strategie pro Liberec si klade za cíl zmapovat a zhodnotit zranitelnost města ve vztahu ke klimatickým změnám a navrhnout konkrétní opatření ke zmírnění dopadů těchto změn na život obyvatel Liberce.

Tato strategie bude zásadním podkladem pro tvorbu dalších strategických a koncepčních dokumentů (např.: Strategie rozvoje statutárního města Liberec pro období 2021-2030) statutárního města.

V regionu Střední Evropy podle klimatických modelů lze očekávat nárůst negativních jevů jako je sucho, vlny veder, extrémní přívalové srážky a bleskové povodně. Vyšší intenzita klimatických extrémů je přitom patrná již z dat z posledních let.

Tyto změny jsou však spojeny s rozličnými dopady, které se více či méně promítají do všech oblastí lidské činnosti a tedy i městského prostředí.

Celkový rozpočet projektu je 1.380.000,- Kč z čehož 90% tvoří dotace z Norských fondů 2014 – 2021 a Státního fondu ŽP a zbylých 10% z vlastních zdrojů města.

Stav projektu: žádost o dotaci byla Státnímu fondu ŽP předložena v březnu tohoto roku. Po přezkoumání všech podaných žádostí bylo nyní začátkem září rozhodnuto o poskytnutí finanční podpory tomuto projektu.

 

Bod č. 18: Opětovné vypsání zadávacího řízení na zpracování projektové přípravy pro projekt "Cyklostezka Liberec  - Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec"

Rada města Liberce znovu vypíše zadávací řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS), inženýrské činnosti,  BOZP  a  autorského  dozoru  pro  projekt  „Cyklostezka  Liberec  – Hodkovice  n.  M.  (Turnov), úsek  Liberec“,   kdy  na  zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je poskytnuta dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.  

Cyklostezka bude součástí 4 samostatných úseků cyklostezek v celkové délce 4,35 km – Liberec, Dlouhý Most, Jeřmanice, Rádlo a současně bude využitelný pro vedení cyklotrasy Nová Hřebenovka a Odra-Nisa. Úsek cyklotrasy Liberec v délce 1,8 km bude navazovat na vybudovaný úsek cyklostezky od okružní křižovatky pod silnicí R35 a bude pokračovat až na hranici města Liberce a obce Dlouhý Most.

V řádném termínu nebyla doručena žádná nabídka a veřejná zakázka byla na základě schválení rady města ze dne 18. 8. 2020 zrušena. Rada města uložila zároveň vypsání zakázky nové, v pozdějším termínu,“ vysvětluje náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Výběrové řízení bude vypsáno v režimu veřejné zakázky zjednodušeného podlimitního řízení, kdy předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 2 150 000 Kč bez DPH (2 601 500 Kč včetně DPH). „Zkoumali jsme, z jakého důvodu se do této soutěže nikdo nepřihlásil a zjištěné informace jsme zohlednili v zadávacích podmínkách nově vyhlášené veřejné soutěže. Budeme se těšit na nové nabídky,“ doplnila náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

 

Bod č. 20: Memorandum o vzájemné spolupráci statutárního města Liberec a Libereckého kraje v rámci "Revitalizace dolního centra Liberce

Revitalizace dolního centra města je zase o kousek dál. Memorandum mezi městem a krajem o vzájemné spolupráci za účelem zajištění koordinovaného postupu při přípravě a realizaci projektů "Parkovací dům,  lávka  a  kultivace  sídla  Libereckého kraje" (LK)  a  "Liberecká náplavka"  (SML) schválili v úterý na své 17. schůzi liberečtí radní.  Radou Libereckého kraje bylo memorandum schváleno 24. srpna 2020.

V rámci první etapy bude v prostoru stávajícího parkoviště mezi sídlem Libereckého kraje a Domem kultury vybudován parkovací dům v režimu P+R a související zpevněné plochy, dojde k revitalizaci části  navazujícího  parku  a  vybudování  schodiště  propojujícího  spodní  piazzettu u parkovacího domu s ulicí Náchodská u sídla Krajského úřadu Libereckého kraje.

Ve druhé etapě proběhne výstavba lávky přes řeku Nisu v místě vstupu do budovy Krajského úřadu Libereckého kraje, vytvoření náplavky na  pravém  břehu  řeky  Nisy  a  kultivace  okolí  včetně  úprav  přilehlého  parku. „V regulérní architektonické soutěži na budoucí podobu celé lokality zvítězilo re:architekti studio s.r.o., jehož návrh zahrnoval i sousedící městské pozemky. Statutární město Liberec rovněž plánuje v rámci projektu ´Liberecká náplavka´ revitalizaci veřejných prostranství, konkrétně parku na Rybníčku a zeleň za Domem kultury a kolem Šolcova domu. V zájmu dosažení uceleného  vzhledu  veřejného  prostranství  v celé  oblasti  byla  projekční  příprava  svěřena stejnému studiu, tj. re:architekti studio s.r.o.,“ uvádí náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Ustanovení memoranda upravují částečně i budoucí vztahy k výstupům obou projektů jako celku. „To znamená, že statutární město Liberec převezme pod svou správu veřejné osvětlení, chodníky, schodiště  a šikmé rampy,  zatímco Liberecký kraj zajistí provoz a údržbu mobilních prostředků protipovodňové ochrany,“ doplňuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 21/1: Podání žádosti o podporu projektu Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska

Město Liberec v září podá žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na stavební úpravu mateřské školy Sedmikráska ve Vzdušné ulici. Vyhodnocení žádosti ze strany poskytovatele dotace proběhne do půl roku.

 „Rekonstrukční práce proběhnou v příštím roce a povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností budovy a ke snížení energetické náročnosti provozu budovy, a tím v konečném důsledku ke snížení emisí. Projekt má tedy jednoznačně pozitivní dopad na životní prostředí,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 8 315 338 Kč, včetně DPH.  Dotace ze způsobilých výdajů projektu činí 40%, tedy 3 321 779 Kč. Zbylé výdaje ve výši 4 982 668 Kč bude hradit statutární město ze svého rozpočtu.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 23: Plánovací smlouva – výstavba 5 RD, Horní Hanychov

Město Liberec uzavře plánovací smlouvu na výstavbu pěti rodinných domů v Horním Hanychově. V rámci této smlouvy se podařilo náměstkovi pro technickou správu a informační technologie Jiřímu Šolcovi po dlouhých a náročných jednáních přimět soukromého investora k tomu, aby se finančně podílel na dlouho neřešeném případu kanalizace v lokalitě ulic V Lukách, Pod Ještědem, K Bucharce.

Tato kanalizace je v majetku města a není možné ve stávajících parametrech tuto kanalizaci předat do správy SčVK, jelikož není napojena na hlavní řad v ulici Ještědská. Město aktuálně zpracovává projektovou dokumentaci na tuto kanalizaci, přičemž je v dlouhodobém zájmu města nové soukromé investory žádat o finanční příspěvky na řešení dlouhodobých problémů v konkrétních lokalitách. Jestliže právě v lokalitě dotčené investorským záměrem Jablostavu je nedořešená otázka kanalizace, náměstek Šolc se chopil iniciativy a přizval investora k jednacímu stolu.

„Jako město samozřejmě podporujeme investiční výstavbu ve městě, která nejlépe ve stávající zástavbě pomůže zahustit prostor a nestaví se někde na okraji doslova na zelených loukách. Zároveň s ohledem na rozpočtová určení daní jsme rádi za každého občana s trvalým pobytem ve městě Liberci, ale neopominutelným faktem je, že jako město máme spoustu tzv. kostlivců ve skříni, které se nám daří vyřešit mnohdy jen s vynaložením velkých finančních prostředků. Jestliže pak investoři očekávají od města spolupráci formou plánovacích smluv a často i převzetím komunikací do svého majetku si zaděláváme na budoucí starosti s těmito komunikacemi, protože prostě jednoho dne technicky dožijí,  město se na věky věků již o komunikace bude starat, uklízet atd., chceme i my od investorů nějakou protislužbu,“ komentuje náměstek Jiří Šolc.

Investor tak uhradí statutárnímu městu Liberec jednorázový příspěvek ve výši 100 000 korun na vybudování nové kanalizace. „Museli jsme k věci přistupovat citlivě, nejedná se o velkého developera, ale investora, který staví pár domů pro rodiny. Na druhou stranu je to signál, že jako město přistupujeme ke všem stejně, a je zcela pochopitelné, že chceme, aby se investor na řešení problému města v daném místě podílel. Není to závratná částka při uvážení, že nová kanalizace vyjde na miliony korun, ale každá částka, která je odlehčením pro napjatý rozpočet města je žádoucí a sto tisíc korun je maximum možného, co jsme mohli od malého investora očekávat. Byla to nelehká jednání, ale jsem rád, že se mi podařilo věc dotáhnout do tohoto konce,“ doplňuje Jiří Šolc. Plánovací smlouvu budou projednávat liberečtí zastupitelé na konci září.

 

Bod č. 27: Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na opravu chodníku v ulici Hrazená zhotovitelem společnosti ČEZ

Společnost  INNOVEX, s.r.o., opraví povrch chodníku v ulici Hrazená, v kamenném provedení, za dohodnutou  celkovou  cenu  ve  výši 336 595 Kč s DPH. Výjimku ze směrnice a přímé oslovení této firmy v úterý na svém jednání schválila liberecká městská rada.  Jedná o úsek v trase chodníku mezi parkovištěm a řekou Nisou v ulici Hrazená v celkové délce přibližně 85 metrů při průměrné šíři 1,5 metru.

 „Jsem rád, že se mi podařilo přesvědčit zhotovitele ČEZ, kterým je firma INNOVEX, jmenovitě pana Zajíce, aby starý dožilý chodník z litého asfaltu neobnovoval do původního stavu, ale aby chodník materiálově povýšil a dal tam kamennou dlažbu. V rámci dobrých vztahů pak navíc pan Zajíc poskytl slevu ve výši 60 000 Kč o kterou je celá akce levnější,“ uvádí náměstek Jiří Šolc. Náměstek tím vyzdvihl přístup zhotovitele prací pro ČEZ, který sám materiál nakoupil, provedl pokládku a rozdílovou cenou mezi původní rozpočtovou cenou za dlažbu a konečnou cenou za žulovou kostku ještě ponížil o uvedenou sumu.

„Považuji celou akci za velmi zdařilou a odteď budu chtít, aby se tato spolupráce stala modelem spolupráce pro ostatní akce při opravách inženýrských sítí, aby se v rámci centra na souvislejších úsecích rekonstrukce pochozích ploch prováděla v kamenné dlažbě. Jsme město stojící na žule a žula prostě do Liberce patří. Město se snaží do širšího centra dlažbu vracet nejen z estetických důvodů, ale v neposlední řadě se dešťová voda do spár mezi dlažbou také lépe vsakuje,“ komentuje náměstek primátora Jiří Šolc.

 

Bod č. 29: Záměr převzetí okružní křižovatky pod silnicí I/13 do vlastnictví SML

V návaznosti na složitá jednaní mezi ŘSD, Libereckým krajem a statutárním městem převezme Liberec části komunikací do svého majetku. Jedná se o okružní křižovatky mezi komunikacemi Sousedská, Letná a Londýnská a silnicí I/35, které jsou v současné době součástí silnice I/35, případně převzetí pouze okružní křižovatky pod silnicí I/35, na kterou se napojuje komunikace Sousedská, tzv. populární sněhuláky. Liberecký kraj naopak převezme od statutárního města komunikaci Londýnská a Oblouková, v úseku od křižovatky s ulicí Letná až po Stráž nad Nisou.

Rada města schválila záměr převzetí částí komunikací a pověřila vedoucího odboru správy veřejného majetku pokračovat v jednání  o  převzetí  okružní  křižovatky  do vlastnictví SML a předání komunikací Londýnská a Oblouková do vlastnictví Libereckého kraje. „Napravují se tím majetkové vztahy, které měly již být dávno vyřešeny. Nelogické vlastnictví komunikací ve městě ŘSD ukazuje na stav ještě před osmdesátými léty minulého století, před stavbou průtahu městem,“ popisuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.