12.04.2021

SVS pracuje na řadě míst v Liberci na rekonstrukci vodovodu i kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Liberci plánované investiční akce roku 2021: v několika ulicích vymění zastaralé zkorodované vodovody a zdeformované popraskané kanalizace. Stavby jsou koordinovány s investičními akcemi města Liberec, které plánuje provést obnovu povrchů.

Aktuálně SVS zahájila práce v těchto ulicích:

JISKROVA ULICE

V ulici Jiskrova se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1954. Potrubí je zastaralé a zkorodované, narůstá počet poruch.

Kanalizace je tvořena úsekem z betonu DN 300 (v délce 271 metrů), úsekem z betonu DN 400 (v délce 16 metrů) a ze železobetonu DN 500 (v délce 33 metrů). Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, zdeformovaná, netěsná, silně zkorodovaná.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Liberce, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 313 metrů a kanalizace v délce 317 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 500 v délce 64 metrů, DN 300 v délce 253 metrů, a propoj DN 400 v délce 12 metrů, vč. rekonstrukce 18 ks kanalizačních šachet a přepojení 38 ks kanalizačních přípojek DN 150 – DN 250 v celkové délce 44,5 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 110 v délce 313 metrů, včetně propojů do okolních ulic z potrubí PEHD DN 90 v délce 3,5 metru a PEHD DN 110 v délce 38,5 metrů. V trase bude přepojeno 10 ks vodovodních přípojek PEHD DN 32 v celkové délce 14,6 metrů.

Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. V rámci této stavby bude proveden zásyp rýhy s provizorním dosypem do úrovně nivelety vozovky.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. března 2021. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 12. dubna 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

PLUŽNÍ ULICE

V ulici Plužní se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 z roku 1976. Vodovod je v nevyhovujícím technickém stavu. Potrubí je zastaralé, zkorodované, zarostlé a poruchové.

Kanalizace je tvořena potrubím z PVC v profilu DN 300 z roku 1995. Kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Liberce a společnosti innogy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 254 metrů.

Řešený vodovodní řad vede v místní asfaltové komunikaci. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d90. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Potrubí vodovodu bude v úsecích prováděných v otevřeném výkopu ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s šoupátkovými uzávěry.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. března 2021. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 3 měsíce od předání staveniště, tj. do 30. června 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

SLOVENSKÁ ULICE

V ulici Slovenská se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1954. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubím z betonu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, chybějí části stěn a dna, materiál je zkorodovaný, místy natékají balastní vody, tvoří se kaverny, jsou zde špatně provedené přípojky.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Liberce, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 289 metrů a kanalizace v délce 294,50 metrů.

Nová kanalizace bude z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, stávajících uličních vpustí a dešťových svodů. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok „1“ a „2“ bude stavba probíhat otevřeným paženým výkopem v souběhu s vodovodním řadem. Pouze trasa kanalizační stoky „3“ bude provedena v samostatném paženém výkopu.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE 100RC d110. V křižovatkách s ul. Domažlická (km 0,0000) a ul. Anglická (km 0,27450) budou osazeny 2ks nových podzemních hydrantů, oba hydranty budou fungovat jako vzdušníky.
Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. března 2021. Vlastní stavební práce jsou v plném proudu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 17. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH. 
 

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.