10.02.2021
Jana Kodymová

Třetí jednání libereckých radních

3. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 9.února. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Aktuality mimo jednání RM

Usychající topoly, které lemují cyklostezku u školy v Barvířské, nahradí odolnější duby

Vzrostlé rozeklané topoly, které lemují cyklostezku a přilehlé školní hřiště v ulici Barvířská, brzy nahradí patnáct dubů letních. Důvodem je především zajištění bezpečnosti lidí pohybujících se na cyklostezce a dětí na přilehlých hřištích. Stát by se tak mělo nejpozději do konce května příštího roku.

Topoly, jejichž stáří je zhruba 50 až 60 let, prosychají a často z nich opadávají suché větve na cyklostezku, na hřiště u mateřské a základní školy a také do areálu skateparku. Situace se nezlepšila ani přes opakovaný stabilizační a bezpečnostní řez, který proběhl v minulosti. Podobný zásah je vždy náročný, drahý a může snížit délku života stromů.

Topol je rychle rostoucím druhem, jeho dřevo je měkké a křehké. Rány často podléhají hnilobě a v kmeni i silných větvích se pak vytvářejí dutiny. Často se tak mohou odlomit i na první pohled zdravé větve. Jako náhradní dřevina byl vybrán odolnější dub letní, který je pro tuto lokalitu vhodnější a méně náročný na údržbu. Tento druh s kónickým tvarem koruny by do budoucna neměl ohrozit provoz na cyklostezce ani na hřištích. Mladé stromy budou vysazeny ve stejné linii na místa po odstranění původních, kácení proběhne v období vegetačního klidu. V této době nedojde ani k ohrožení hnízdícího ptactva.

 

Témata z jednání RM

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 44/1: Optimalizace dopravy ve městě Liberec a přilehlém okolí

Záměrem statutárního města Liberec je dlouhodobá optimalizace dopravy ve městě a přilehlém okolí, a to nejen na příměstských relacích, ale včetně všech linek městské hromadné dopravy (MHD), a ve spolupráci s Libereckým krajem.

Cílem je celkové zefektivnění a lepší návaznost spojů. Pro obě instituce z toho plynou i úspory, které vnímáme jako důležité. K tomuto je sestaven pracovní tým se zastoupením všech partnerů. Tento tým připraví koncept rozdělení výkonů a připraví návrh smluvního vztahu mezi městem a krajem,“ uvádí primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Pracovní tým je ve složení Lukáš Hýbner za statutární město Liberec, Martin Hettner za dopravní podnik a předseda dozorčí rady dopravního podniku Petr Židek. Za Liberecký kraj pak Monika Šulcová a Otto Pospíšil z KORID LK. Nyní se ze sčítacích rámů zpracovávají data obsazenosti linek MHD a také struktura nákladových položek ceny dopravního výkonu, počet oběhů a turnusů v běžný pracovní den, v prázdninový pracovní den a v sobotu a v neděli.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 23: Vyhodnocení zadávacího řízení na procesní a personální audit v rámci projektu V092 

Procesní a personální audit na  Magistrátu  města  Liberce provede zkušená olomoucká firma ATTIS software, s.r.o.  Z pěti uchazečů nabídla ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Veřejná zakázka  za 1 190 000 Kč bez DPH bude  realizována  v  rámci  projektu  "Liberec  plánuje chytře a zodpovědně", spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu – 92. výzva Operačního programu Zaměstnanost – Efektivní veřejná správa. Rada města o tom rozhodla na úterním jednání.  Audit potrvá devět měsíců.

Výstupem auditu  v rovině procesního řízení bude analýza současného stavu, vytvoření podrobné procesní mapy definující  jednotlivé  procesy,  zpracování  procesních  modelů,  zavedení  informačního systému  pro  správu  procesních  modelů,  návrh  opatření  k  zefektivnění  stávajících  procesů a vytvoření metodiky procesního řízení. V rovině personálního auditu pak výstupem bude zhodnocení současné organizační struktury a vytvoření návrhu na optimalizaci pracovních míst.

Ceny za dílčí plnění vybraným dodavatelem činí 895 400 Kč (včetně DPH) za procesní řízení a 544 500 Kč (včetně DPH) za personální audit. Plnění části A (Procesní řízení) bude hrazeno z přímých výdajů projektu. Plnění části B (Personální audit) mělo být původně hrazeno pouze z vlastních zdrojů města.

Vzhledem k tomu, že na Procesní řízení je Rozhodnutím o poskytnutí dotace určena částka 1 210 000 Kč (včetně DPH), vznikla úspora ve výši 314 600 Kč (včetně DPH). Město v současné době projednává s poskytovatelem dotace (MPSV) možnost úhrady plnění části B (Personální audit) taktéž z přímých výdajů projektu, v rámci vzniklé úspory z této i dalších veřejných zakázek,“ popisuje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Další finanční úspora městu Liberci vznikla na veřejné zakázce „GIS“ a na veřejné zakázce na „elektronické úřední desky“. Celková úspora na projektu činí 1 554 861 Kč. Všechny částky jsou včetně DPH.

 

*veřejná zakázka na „Elektronické úřední desky“ – úspora: +260 893 Kč

*veřejná zakázka na „GIS“ (geografický informační systém) – úspora: +1 016 400 Kč

*veřejná zakázka na „Procesní a personální audit“ – úspora: + 314 600 Kč

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 31: Návrh na přidělení dotací z dotačního programu na podporu domovních čistíren odpadních vod

Město Liberec poskytne dotaci občanům na výstavbu domácích čistíren odpadních vod v lokalitě Harcova a Kunratic u Liberce.  V současné době totiž chybí v některých částech města Liberce kanalizace zakončená napojením na městskou centrální čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV). Důsledkem toho  je například zhoršená kvalita vody v Harcovské přehradě.

Chceme, aby po vyčištění přehrady Povodím Labe po roce 2022 byl přítok výrazně čistější, protože velká  část  urbanizované  plochy  povodí  Harcovského  potoka  není  napojena  na  systematickou kanalizaci,“ popisuje námětek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

V  oblastech,  kde  není  z  technického či  ekonomického  hlediska  výhledově  možnost  připojení nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV, a nemovitosti tak vypouštějí splaškovou vodu přímo do vodních  toků,  lze  zajistit  prevenci  či  omezení  znečištění  povrchových  vod  z  komunálních  zdrojů prostřednictvím realizace domovních čistíren odpadních vod (dále jen DČOV).

Vytipovanou lokalitou na území statutárního města Liberec je povodí Harcovského potoka - katastrální území Starý Harcov, Nový Harcov a Kunratice u Liberce. V rámci první etapy bude na  pořízení  projektové  dokumentace úspěšným žadatelům nyní poskytnuto 50 % výdajů, maximálně však 15 000 Kč. V rámci druhé etapy bude na realizaci samotných DČOV vyhrazen 1 milion korun.

Celkem bylo ve lhůtě pro podání žádostí o podporu na výstavbu domácích čistíren, tedy v období mezi 1. 8. 2020 až 30. 11. 2020, podáno 11 žádostí. Dvě z nich byly vyřazeny, jelikož nesplnily podmínky dané vyhlášeným dotačním programem. Celkové uznatelné výdaje projektů doporučených k podpoře činí 140 365 Kč. Návrh na přidělení dotace žadatelům je celkem 70 182 Kč.

 

Bod č. 42: Havarijní stav mostu LB-147 Hanychovská a schválení finančního výdaje na opravu

Město Liberec provedlo prohlídku na mostním objektu přemosťujícím Zlatý potok u Starých pekáren v Liberci. Z prohlídky vyplynulo, že stavebně-technický stav mostu je naprosto alarmující a je nutné provést opatření k zajištění bezpečnosti provozu a ochrany mostní konstrukce.

V minulých letech byla do klenby umístěna výdřeva podpírající mostovku, která na druhou stranu sice podpírá konstrukci, nicméně vlivem nedostatečného průtočného profilu potoka se výdřeva stává  pevnou  překážkou.  Ta  následně,  v případě  zvýšeného  průtoku,  vodu  víří  a  dochází  k vymílání betonové konstrukce,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Rekonstrukce mostu LB-147 Hanychovská přes Zlatý potok  bude stát 6 milionů korun  bez DPH. Oprava si vyžádá uzavření mostu. Omezení provozu  tramvaje,  jako jediného  spojení  hromadné  dopravy  pro  občany  z Hanychova,  bude provedeno  na  nejnutnější minimum.

S dopravním podnikem jsou parametry výluky projednány a  dopravce  s náhradní  autobusovou  dopravou  počítá.  Komunikace Hanychovská by pak měla být významně omezena jen pro individuální dopravu, kdežto autobusy budou projíždět kolem staveniště, jelikož uzavírka je primárně dimenzována jako částečná, a to právě s ohledem na hromadnou dopravu. „Zahájení stavebních prací  očekáváme v dubnu  tohoto  roku,  přičemž  odhadovaná  doba  výstavby  je  6  měsíců,“ dodává náměstek Jiří Šolc.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 14: Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol

Rada města Liberce na včerejším jednání souhlasila s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci a vyhlášku nyní rada předkládá k projednání do zastupitelstva. To zasedá  25. února.

V rámci aktualizace obecně závazné vyhlášky dochází k přesunu ulic mezi spádovými obvody v souvislosti s aktuálními údaji  z  evidence  obyvatel  a  úpravou  vymezení  spádových  obvodů.  Nové  znění  vyhlášky reaguje na aktuální počty dětí v daných oblastech. Změny spádové vyhlášky se týkají spádových obvodů ZŠ a MŠ Ostašov, ZŠ Švermova, ZŠ U Soudu, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ Česká a ZŠ Kaplického. Navržené změny spádové vyhlášky se nedotýkají městského obvodu Vratislavice nad Nisou.

Zajistit dostatečné kapacity pro základní vzdělávání je zákonnou povinností obce. Má-li obec více škol, pak obecně závaznou vyhláškou vymezí tzv. školské obvody. „Pokud obec nestanoví školské  obvody  spádových  škol  a  je  ohroženo  plnění  povinné  školní  docházky  žáků,  rozhodne  o školských obvodech spádových škol krajský úřad v přenesené působnosti. Děti přihlášené k trvalému pobytu ve školském obvodu mají na přijetí ve spádové škole přednostní právo. Teprve dovolí-li  to kapacita, může škola přijímat i děti z jiného školského obvodu,“ popisuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Na  základě  předběžné  dohody statutárního města Liberec s obcí Šimonovice o uzavření nové veřejnoprávní smlouvy dojde také k vytvoření společného školského obvodu spádové školy, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola Kaplického.

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.