04.04.2016
Ondřej Vyskočil

Nové téma Technická infrastruktura

Zajímá Vás, zda se na Vaší či jiné parcele nalézá vedení elektrizační soustavy, vedení plynovodu, komunikačního vedení, veřejného osvětlení nebo jiná technická infrastruktura? Nové mapové téma technická infrastruktura Vám to prozradí.

 

Téma technická infrastruktura vychází z dat, které jsou získávány na základě §27 stavebního zákona pro Územně analytických podklady obce s rozšířenou působností Liberec a z dat, které jsou součástí technické infrastruktury digitální technické mapy města Liberce.
Na základě výše uvedeného byla prostřednictvím mapového portálu, magistrátu města Liberec, zveřejněna data o technické infrastruktuře (sítě a zařízení) v rozsahu zahrnující celé území obce s rozšířenou působností Liberec (ORP Liberec). Tato data jsou průběžně aktualizována (aktuálnost dat závisí na frekvenci předávání těchto dat vlastníky technické infrastruktury) a je k nim připojena informace o datu předání.

Zobrazení dat technické infrastruktury:
Po spuštění aplikace a načtení dat se Vám zobrazí data technické infrastruktury na podkladě aktuální katastrální mapy. Prostřednictvím přepínacích tlačítek v horní části obrazovky můžete libovolně přepínat zobrazení mezi zobrazením pozemní a podzemní technické infrastruktury, radioreléových spojů (mikrovlnných spojů), nebo navrhovaných zařízení technické infrastruktury. S ohledem na velký objem dat a čas potřebný pro jejich načítaní v mapovém portálu doporučujeme výrazně zmenšit zájmové území (výběr území obdélníkem).
Informace o jednotlivých zařízeních získáte kliknutím na prvek technické infrastruktury při zapnutém tlačítku /images/gis/i.jpg, nebo v záložce Legenda (ve formě dynamické grafické legendy k právě zobrazovaným prvkům). V případě dat získávaných v rámci územně analytických podkladů po kliknutí na ikonu levým tlačítkem myši, dostáváte nabídku 3 možností textových informací k danému prvku (objektu technické infrastruktury).
Informace o atributech:
seznam popisných informací vztahujících se ke konkrétnímu objektu (síti, zařízení): název objektu a jeho technické parametry
Informace o prvku:
informace o poskytovateli dat (vlastníkovi technické infrastruktury), zdroj a datum předání dat
Pasport údaje o území (číslo jevu ÚAP z vyhlášky 500/2006 Sb., např. A070 - kanalizace):
Předávací protokol k poskytnutým datům s informacemi o vlastníkovi technické infrastruktury, zdroji, formě předání a datu zpracování (předání) dat. Součástí je také potvrzení poskytovatele údaje o správnosti úplnosti a aktuálnosti údajů k datu předání.
V případě dat technické infrastruktury získávaných z digitální technické mapy města Liberce po kliknutí na ikonu levým tlačítkem myši, dostáváte přímou informaci o typu, původu a aktuálnosti vybraného prvku technické infrastruktury.

Pro zájemce o detailnější práci s mapovou aplikací tématu technické infrstruktury se nabízí, nejlépe při vypnutí přepínacích tlačítek v horní části obrazovky, použití záložky vrstvy. Zde ve vrstvě Inženýrské sítě (detail) máte k výběru podvrstvy s jednotlivými prvky technické infrastruktury. Zaškrtnutím konkrétní vybrané vrstvy (např. teplovod včetně ochranného pásma) zobrazíte požadovaná data (viz instruktážní video 1). Při každém zaškrtnutí vrstvy je vhodné zaškrtnout i menší políčko vedle ikony „i“, umožňující přímý přístup k textovým informacím ke každému grafickému prvku. Po načtení dat je v mapovém okně souhrn všech Vámi vybraných prvků (sítí, zařízení …). Každý grafický prvek (linie, značka) má připojenu ikonu „i“. (při použití této funkce je potřeba mít vypnuté informační tlačítko /images/gis/i.jpgv nástrojích mapové aplikace – jinak se nezobrazí u prvku připojená ikona „i“). Po kliknutí na ikonu levým tlačítkem myši, dostáváte opět výše uvednou nabídku textových informací k danému prvku (objektu technické infrastruktury).
Kromě vrstvy Inženýrské sítě (detail) můžete v záložce Vrstvy připínat i další volitelné vrstvy (sloupy veřejného osvětlení, ortofoto, mapy.cz….)

Inženýrské sítě na parcele (technická infrastruktura na parcele):
Ve vrstvě Inženýrské sítě na parcele získáte informaci o všech jevech technické infrastruktury sledovaných v rámci územně analytických podkladů a digitální technické mapy, které se na vybrané parcele nacházejí. K získání této informace vedou 2 cesty:
1. Po zaškrtnutí této vrstvy se v mapovém okně zobrazí čísla parcel v černém rámečku (parcely v černém rámečku se zobrazují až při určitém zvětšení „mapy“). (viz instruktážní video 2). Po kliknutí na vybrané parcelní číslo levým tlačítkem myši se dostanete do nabídky: Sítě na parcele, Poskytovatelé na parcele. První možnost vypíše seznam všech objektů technické infrastruktury evidovaných v databázy (název jevu), kterými je vybraná parcela zasažena, druhá doplňuje seznam o výpis subjektů, které data poskytly, tedy jejich název (případně adresu).
2. V případě, že Vás zajímá výskyt sítí a zařízení technické infrastruktury na předem známé parcele, můžete využít vyhledávání (viz instruktážní video 3). V záložce Hledat najděte sekci Technická infrastruktura a v ní dotaz: Inženýrské sítě na parcele. V dialogovém okně zadejte název katastrálního území a číslo parcelní. Po vyhledání se Vám zobrazí obrys zvolené parcely, v jehož středu bude ikona „i“. Po kliknutí na ni levým tlačítkem myši dostanete nabídku Sítě na parcele, Poskytovatelé na parcele a postupujete dále stejně jako v bodě 1.

 

Nastavení cookies